ArcGIS Enterprise SDK
ISegment.QueryWKSToPoint Method
ArcGIS Developer Help

ISegment.QueryWKSToPoint Method

Query the WKSPoint at the 'to' point.

[Visual Basic .NET]
Public Sub QueryWKSToPoint ( _
    ByRef p As WKSPoint _
)
[C#]
public void QueryWKSToPoint (
    ref WKSPoint p
);

See Also

ISegment Interface