ArcGIS Enterprise SDK
ITileDescription Interface
ArcGIS Enterprise SDK Developer Help > ArcGIS Enterprise SDK API Reference > ArcGIS Enterprise SDK .NET Namespaces > ESRI.ArcGIS.Carto > Interfaces > IT > ITileDescription Interface
ArcGIS Developer Help

ITileDescription Interface

Provides access to the TileDescription.

Members

Name Description
Read/write property Dpi DPI to perform output with.
Read/write property ImageFormat Image format for the tile.
Read/write property Quality Quality for image formats.
Read/write property TileCountX Sub tile count in x direction.
Read/write property TileCountY Tile count in y direction.
Read/write property TileHeight Tile height in pixels.
Read/write property TileWidth Tile width in pixels.

Classes that implement ITileDescription

Classes Description