ArcGIS Enterprise SDK
esriRasterRedactionMethod Constants
ArcGIS Enterprise SDK Developer Help > ArcGIS Enterprise SDK API Reference > ArcGIS Enterprise SDK .NET Namespaces > ESRI.ArcGIS.DataSourcesRaster > Constants > E > esriRasterRedactionMethod Constants
ArcGIS Developer Help

esriRasterRedactionMethod Constants

Constant Value Description
esriRasterRedactionErase 0
esriRasterRedactionBlur 1
esriRasterRedactionFill 2