Skip To Content

Dodawanie członków do portalu

Można zezwolić użytkownikom na dodawanie własnych kont za pomocą witryny internetowej portalu. Przy użyciu witryny internetowej można również dodawać wbudowane konta pojedynczo lub zbiorczo. Dostępny jest także program narzędziowy wiersza polecenia umożliwiający zbiorcze dodawanie kont korporacyjnych wbudowanych lub opartych na protokole SAML.

Jeśli używasz magazynu do zarządzania użytkownikami, konto użytkownika zostanie dodane do wbudowanego portalu wbudowanego magazynu tożsamości i pojawi się w witrynie internetowej portalu. Informacje o koncie są przechowywane w portalu.

Jeśli do zarządzania użytkownikami używasz należącego do instytucji korporacyjnego magazynu tożsamości lub dostawcy SAML, informacje o koncie są odczytywane z korporacyjnego dostawcy tożsamości i pojawiają się jako wpis w witrynie internetowej portalu. Informacje uwierzytelniające konta nie są przechowywane w portalu.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu użytkownikami w portalu, zapoznaj się z tematem Zarządzanie dostępem do portalu. Aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania użytkowników do portalu, zapoznaj się ze wskazówkami opisanymi w sekcjach poniżej.

Zezwalanie użytkownikom na dodawanie własnych kont

Konta korporacyjne

Jeśli portal jest skonfigurowany tak, aby używać korporacyjnego magazynu tożsamości należącego do instytucji, można skonfigurować portal w taki sposób, aby konta były rejestrowane w portalu w momencie nawiązania za ich pomocą pierwszego połączenia z portalem. Nowe instalacje witryny Portal for ArcGIS domyślnie nie zezwalają na automatyczną rejestrację kont z korporacyjnego magazynu tożsamości. Aby uzyskać pełne instrukcje na temat konfigurowania portalu w celu zmiany tego ustawienia, zapoznaj się z tematem Automatyczna rejestracja kont korporacyjnych.

Wbudowane konta portalowe

Domyślnie użytkownicy portalu nie mogą tworzyć wbudowanych kont za pomocą strony Logowanie. Jeśli w portalu są używane konta wbudowane, możesz umożliwić użytkownikom dodawanie własnych kont, wykonując następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 2. Kliknij Instytucja > Ustawienia > Role członków.
 3. Wybierz domyślny typ użytkownika i rolę, które zostaną przypisane nowym członkom, w rozwijanych menu Domyślny typ użytkownika oraz Domyślna rola dla nowych członków. Kliknij przycisk Zapisz wartości domyślne, aby zastosować nowe ustawienie.
 4. Kliknij kolejno opcje Instytucja > Ustawienia > Bezpieczeństwo.
 5. Zaznacz pole obok opcji Zezwól użytkownikom na tworzenie nowych kont wbudowanych.
  Notatka:

  Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o automatycznym zrestartowaniu portalu po kliknięciu przycisku Zapisz.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.
  Notatka:

  Portal zostanie zrestartowany. Operacja może potrwać parę minut. Po zakończeniu restartu strona zostanie wczytana ponownie.

Po zakończeniu wykonywania powyższych czynności możesz wysłać adres URL portalu do członków instytucji, którzy będą korzystać z portalu. Każda z tych osób może wkleić adres URL do przeglądarki i utworzyć swoje konto, postępując według następujących wskazówek:

 1. Na stronie głównej portalu kliknij łącze Zaloguj się. Strona ta jest wyświetlana również w przypadku próby zapisania mapy bez wcześniejszego zalogowania się.
 2. Kliknij opcję Utwórz konto.
 3. Podaj imię, nazwisko, wybraną nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail.

  Nazwa użytkownika musi mieć więcej niż 6 znaków i mniej niż 128. Może zawierać tylko znaki alfanumeryczne ASCII i znaki podkreślenia.

 4. Wybierz pytanie o tożsamość i wpisz odpowiedź na to pytanie.
 5. Kliknij opcję Utwórz moje konto.

Konto zostaje dodane do magazynu tożsamości portalu, a użytkownik zostaje zalogowany w portalu.

Dodawanie kont przy użyciu witryny internetowej portalu.

Za pomocą witryny internetowej można dodawać do portalu konta wbudowane lub korporacyjne. Konta można dodawać pojedynczo lub zbiorczo za pomocą pliku wartości rozdzielonych przecinkami (CSV).

Notatka:

Dodając więcej niż 1000 użytkowników jednocześnie, można użyć narzędzia wiersza polecenia CreateUsers.

Jeśli portal został tak skonfigurowany, by zapewniać dostęp do korporacyjnych grup w instytucji , konta korporacyjne można dodawać z grup korporacyjnych w instytucji.

Dodawanie wbudowanych kont członków

Wbudowane konta członków można dodawać pojedynczo lub zbiorczo z pliku.

Pojedynczo

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 2. Kliknij opcję Instytucja > Członkowie > Dodaj członków.
 3. Na stronie Dodawanie członków w obszarze Metoda wybierz opcję Dodaj wbudowane konta portalu i kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij kartę Nowi członkowie i podaj następujące informacje:
  • Imię — imię użytkownika (na przykład Jon).
  • Nazwisko — nazwisko użytkownika (na przykład Cho).
  • Adres e-mail — adres e-mail użytkownika (na przykład jcho@email.com). Jeśli adres e-mail jest niedostępny, użyj adresu e-mail administratora.
  • Nazwa użytkownika — alias nazwy użytkownika dla konta. Nazwa użytkownika jest wypełniana automatycznie na podstawie adresu e-mail. W razie potrzeby można ją zmodyfikować (na przykład jcho11). Nazwa użytkownika musi mieć od 6 do 128 znaków ASCII. Należy poinformować użytkownika o nowej nazwie użytkownika.
  • Typ użytkownika — nazwa typu użytkownika, do którego zostanie przypisany użytkownik. Wybierz dowolny dostępny typ użytkownika z listy rozwijanej. Można kliknąć liczbę zgodnych ról i zgodnych licencji na dodatki, aby dowiedzieć się więcej o tym, co jest zgodne z wybranym typem użytkownika. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Typy użytkowników, role i uprawnienia.
  • Rola — rola, do której członek zostanie przypisany. Może to być dowolna rola (przeglądający, użytkownik, publikujący, rola niestandardowa lub rola administratora), która jest zgodna z wybranym typem użytkownika.
  • Hasło — hasło do konta (na przykład jcho.1234). Hasło musi mieć co najmniej osiem znaków długości oraz zawierać co najmniej jedną cyfrę i literę. Należy poinformować użytkownika o haśle. Zaleca się, aby użytkownik musiał zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć dodawanie tego użytkownika, lub Dalej, dodaj kolejnego, aby dodać większą liczbę użytkowników.
 6. Na stronie Kompilowanie listy członków wybierz członków, których chcesz dodać i kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Ustawianie właściwości członka możesz przypisać licencje, aplikacje, grupy i ustawienia wybranych członków. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Przejrzyj stronę podsumowania, aby upewnić się, że dane są prawidłowe, a następnie wybierz opcję Dodaj członków, aby dodać nowych członków do instytucji.

Konta członków zostaną dodane do portalu. Użytkownicy mogą teraz logować się przy użyciu podanych poświadczeń.

Z pliku

 1. Utwórz plik tekstowy w formacie CSV zawierający informacje o koncie każdego członka. Pierwszy wiersz musi mieć nagłówek informacyjny zawierający następujące nazwy pól: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Nazwa użytkownika, Hasło, Rola i Typ użytkownika. Kolejne wiersze zawierają informacje o rzeczywistych kontach członków:
  • Imię — imię użytkownika (na przykład Jon).
  • Nazwisko — nazwisko użytkownika (na przykład Cho).
  • Adres e-mail — adres e-mail użytkownika (na przykład jcho@email.com). Jeśli adres e-mail jest niedostępny, użyj adresu e-mail administratora.
  • Nazwa użytkownika — alias nazwy użytkownika dla konta. Nazwa użytkownika jest wypełniana automatycznie na podstawie adresu e-mail. W razie potrzeby można ją zmodyfikować (na przykład jcho11). Nazwa użytkownika musi mieć od 6 do 128 znaków ASCII. Należy poinformować użytkownika o nowej nazwie użytkownika.
  • Hasło — hasło do konta (na przykład jcho.1234). Hasło musi mieć co najmniej osiem znaków długości oraz zawierać co najmniej jedną cyfrę i literę. Należy poinformować użytkownika o haśle. Zaleca się, aby użytkownik musiał zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu.
  • Rola — rola, do której użytkownik zostanie przypisany. Może to być dowolna rola (przeglądający, użytkownik, publikujący, rola niestandardowa lub rola administratora).
   Wcześniejsze:

   We wcześniejszych wersjach portalu można było przypisać członka wyłącznie do roli użytkownika, publikującego lub roli niestandardowej bez uprawnień administracyjnych. Nie można było przypisać członka do roli administratora. Można było przypisać członka do tej roli po utworzeniu konta. Począwszy od wersji 10.3.1, możliwe jest przypisanie członka do roli z uprawnieniami administratora.

  • Typ użytkownika — nazwa typu użytkownika, do którego zostanie przypisany użytkownik. Może to być dowolny typ użytkownika dostępny w instytucji. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Typy użytkowników, role i uprawnienia.

  Format pliku jest następujący:

  First Name,Last Name,Email,Username,Password,Role,User Type
  Jon,Cho,jcho@email.com,jcho11,jcho.1234,publisher,Creator
  Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,srajhandas,sraj.abcd,viewer,Viewer

 2. Zapisz dokument jako zwykły plik tekstowy w formacie CSV i zamknij go.
 3. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 4. Kliknij opcję Instytucja > Członkowie > Dodaj członków.
 5. Na stronie Dodawanie członków w obszarze Metoda wybierz opcję Dodaj wbudowane konta portalu i kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij kartę Nowi członkowie z pliku i kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik CSV. Kliknij przycisk Otwórz.
 7. Sprawdź, czy każde wymagane pole jest oznaczone znacznikiem wyboru, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Na stronie Kompilowanie listy członków wybierz członków, których chcesz dodać i kliknij przycisk Dalej.
 9. Na stronie Ustawianie właściwości członka możesz przypisać licencje, aplikacje, grupy i ustawienia wybranych członków. Kliknij przycisk Dalej.
 10. Przejrzyj stronę podsumowania, aby upewnić się, że dane są prawidłowe, a następnie wybierz opcję Dodaj członków, aby dodać nowych członków do instytucji.

Konta członków zostaną dodane do portalu. Użytkownicy mogą teraz logować się przy użyciu podanych poświadczeń.

Dodawanie kont korporacyjnych opartych na protokole SAML

Jeśli portal został skonfigurowany z dostawcą tożsamości zgodnym z protokołem SAML, konta korporacyjne można dodawać pojedynczo lub zbiorczo przy użyciu pliku CSV. Przed dodaniem kont korporacyjnych opartych na protokole SAML należy najpierw zarejestrować w portalu dostawcę tożsamości SAML.

Pojedynczo

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 2. Kliknij opcję Instytucja > Członkowie > Dodaj członków.
 3. Wybierz opcję Dodaj członków dla loginów korporacyjnych <nazwa dostawcy tożsamości> poprzez SAML i kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij kartę Nowi członkowie i podaj następujące informacje:
  • Adres e-mail — adres e-mail użytkownika (na przykład jcho@email.com). Jeśli adres e-mail jest niedostępny, użyj adresu e-mail administratora.
  • Imię — imię użytkownika (na przykład Jon).
  • Nazwisko — nazwisko użytkownika (na przykład Cho).
  • Nazwa użytkownika — alias nazwy użytkownika dla konta. Nazwa użytkownika musi być zgodna z istniejącym użytkownikiem korporacyjnym i formatem zdefiniowanym w dostawcy tożsamości SAML (na przykład jcho11). Jeśli nazwa użytkownika nie jest zgodna, konto zostanie utworzone w portalu, ale nie będzie można go używać. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy nazwa użytkownika jest poprawna.
  • Typ użytkownika — nazwa typu użytkownika, do którego zostanie przypisany użytkownik. Wybierz dowolny dostępny typ użytkownika z listy rozwijanej. Można kliknąć liczbę zgodnych ról i zgodnych licencji na dodatki, aby dowiedzieć się więcej o tym, co jest zgodne z wybranym typem użytkownika. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Typy użytkowników, role i uprawnienia.
  • Rola — rola, do której użytkownik zostanie przypisany. Może to być dowolna rola (przeglądający, użytkownik, publikujący, rola niestandardowa lub rola administratora).
   Wcześniejsze:

   We wcześniejszych wersjach portalu można było przypisać członka wyłącznie do roli użytkownika, publikującego lub roli niestandardowej bez uprawnień administracyjnych. Nie można było przypisać członka do roli administratora. Można było przypisać członka do tej roli po utworzeniu konta. Począwszy od wersji 10.3.1, możliwe jest przypisanie członka do roli z uprawnieniami administratora.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć dodawanie tego użytkownika, lub Dalej, dodaj kolejnego, aby dodać większą liczbę użytkowników.
 6. Na stronie Kompilowanie listy członków wybierz członków, których chcesz dodać i kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Ustawianie właściwości członka możesz przypisać licencje, aplikacje, grupy i ustawienia wybranych członków. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Przejrzyj stronę podsumowania, aby upewnić się, że dane są prawidłowe, a następnie wybierz opcję Dodaj członków, aby dodać nowych członków do instytucji.

Konta członków zostaną dodane do portalu. Użytkownik może teraz logować się do witryny internetowej.

Z pliku

 1. Utwórz plik tekstowy w formacie CSV zawierający informacje o koncie każdego członka. Pierwszy wiersz musi mieć nagłówek informacyjny zawierający następujące nazwy pól: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Nazwa użytkownika, Rola i Typ użytkownika. Kolejne wiersze zawierają informacje o rzeczywistych kontach członków:
  • Imię — imię użytkownika (na przykład Jon).
  • Nazwisko — nazwisko użytkownika (na przykład Cho).
  • Adres e-mail — adres e-mail użytkownika (na przykład jcho@email.com). Jeśli adres e-mail jest niedostępny, użyj adresu e-mail administratora.
  • Nazwa użytkownika — alias nazwy użytkownika dla konta. Nazwa użytkownika musi być zgodna z istniejącym użytkownikiem korporacyjnym i formatem zdefiniowanym w dostawcy tożsamości SAML (na przykład jcho11). Jeśli nazwa użytkownika nie jest zgodna, konto zostanie utworzone w portalu, ale nie będzie można go używać. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy nazwa użytkownika jest poprawna.
  • Rola — rola, do której użytkownik zostanie przypisany. Może to być dowolna rola (przeglądający, użytkownik, publikujący, rola niestandardowa lub rola administratora).
   Wcześniejsze:

   We wcześniejszych wersjach portalu można było przypisać członka wyłącznie do roli użytkownika, publikującego lub roli niestandardowej bez uprawnień administracyjnych. Nie można było przypisać członka do roli administratora. Można było przypisać członka do tej roli po utworzeniu konta. Począwszy od wersji 10.3.1, możliwe jest przypisanie członka do roli z uprawnieniami administratora.

  • Typ użytkownika — nazwa typu użytkownika, do którego zostanie przypisany użytkownik. Może to być dowolny typ użytkownika dostępny w instytucji. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Typy użytkowników, role i uprawnienia.

  Format pliku jest następujący:

  First Name,Last Name,Email,Username,Role,User Type
  Jon,Cho,jcho@email.com,jcho11,publisher,GIS Professional Advanced
  Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,srajhandas,viewer,Viewer

 2. Zapisz dokument jako zwykły plik tekstowy w formacie CSV i zamknij go.
 3. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 4. Kliknij opcję Instytucja > Członkowie > Dodaj członków.
 5. Wybierz opcję Dodaj członków dla loginów korporacyjnych <nazwa dostawcy tożsamości> poprzez SAML i kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij kartę Nowi członkowie z pliku i kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik CSV. Kliknij przycisk Otwórz.
 7. Sprawdź, czy każde wymagane pole jest oznaczone znacznikiem wyboru, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Na stronie Kompilowanie listy członków wybierz członków, których chcesz dodać i kliknij przycisk Dalej.
 9. Na stronie Ustawianie właściwości członka możesz przypisać licencje, aplikacje, grupy i ustawienia wybranych członków. Kliknij przycisk Dalej.
 10. Przejrzyj stronę podsumowania, aby upewnić się, że dane są prawidłowe, a następnie wybierz opcję Dodaj członków, aby dodać nowych członków do instytucji.

Konta członków zostaną dodane do portalu. Użytkownicy mogą teraz logować się do witryny internetowej.

Dodawanie członków z dostawców tożsamości AD lub LDAP

Jeśli portal został skonfigurowany z korporacyjnym dostawcą tożsamości opartym na usłudze Active Directory (AD) lub protokole Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), konta korporacyjne można dodawać pojedynczo, zbiorczo lub z grup firmy, którymi zarządza dostawca tożsamości.

Notatka:

Konta dodawane do portalu muszą mieć adres e-mail. Wszystkie znaki specjalne w nazwach, z wyjątkiem znaku „at” (_), punktu (@) i kreski (.), zostaną zastąpione znakiem podkreślenia (-).

Pojedynczo

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 2. Kliknij opcję Instytucja > Członkowie > Dodaj członków.
 3. Na stronie Dodawanie członków wybierz opcję Dodaj członków w oparciu o istniejących użytkowników korporacyjnych i kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij kartę Nowi członkowie i podaj następujące informacje:
  • Nazwa użytkownika — alias nazwy użytkownika dla konta. Nazwa użytkownika musi być zgodna z istniejącym użytkownikiem korporacyjnym i formatem zdefiniowanym w dostawcy tożsamości (na przykład jcho11). Kliknij ikonę lupy, aby wyszukać i wybrać odpowiednią nazwę użytkownika.
  • Rola — rola, do której użytkownik zostanie przypisany. Może to być dowolna rola (przeglądający, użytkownik, publikujący, rola niestandardowa lub rola administratora).
  • Typ użytkownika — nazwa typu użytkownika, do którego zostanie przypisany użytkownik. Wybierz dowolny dostępny typ użytkownika z listy rozwijanej. Można kliknąć liczbę zgodnych ról i zgodnych licencji na dodatki, aby dowiedzieć się więcej o tym, co jest zgodne z wybranym typem użytkownika. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Typy użytkowników, role i uprawnienia.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć dodawanie tego użytkownika, lub Dalej, dodaj kolejnego, aby dodać większą liczbę użytkowników.
 6. Na stronie Kompilowanie listy członków wybierz członków, których chcesz dodać i kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Ustawianie właściwości członka możesz przypisać licencje, aplikacje, grupy i ustawienia wybranych członków. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Sprawdź poprawność informacji o koncie członka, a następnie kliknij przycisk Dodaj członków.

Konto członka zostanie dodane do portalu. Użytkownik może teraz logować się do witryny internetowej.

Z pliku

 1. Utwórz plik tekstowy w formacie CSV zawierający informacje o koncie każdego członka. Pierwszy wiersz musi mieć nagłówek informacyjny zawierający następujące nazwy pól: Nazwa użytkownika, Rola i Typ użytkownika. Kolejne wiersze zawierają informacje o rzeczywistych kontach członków:
  • Nazwa użytkownika — alias nazwy użytkownika dla konta. Nazwa użytkownika musi być zgodna z istniejącym użytkownikiem korporacyjnym i formatem zdefiniowanym w korporacyjnym dostawcy tożsamości (na przykład jcho11).
  • Rola — rola, do której użytkownik zostanie przypisany. Może to być dowolna rola (przeglądający, użytkownik, publikujący, rola niestandardowa lub rola administratora).
   Wcześniejsze:

   We wcześniejszych wersjach portalu można było przypisać członka wyłącznie do roli użytkownika, publikującego lub roli niestandardowej bez uprawnień administracyjnych. Nie można było przypisać członka do roli administratora. Można było przypisać członka do tej roli po utworzeniu konta. Począwszy od wersji 10.3.1, możliwe jest przypisanie członka do roli z uprawnieniami administratora.

  • Typ użytkownika — nazwa typu użytkownika, do którego zostanie przypisany użytkownik. Może to być dowolny typ użytkownika dostępny w instytucji. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Typy użytkowników, role i uprawnienia.

  Format pliku jest następujący:

  Username,Role,User Type
  jcho11,publisher,Editor
  srajhandas,viewer,Viewer

  Dodając użytkowników usługi Windows Active Directory, należy użyć następującego formatu:

  Username,Role,User Type domain\jcho11,publisher,Editor
  domain\srajhandas,viewer,Viewer

 2. Zapisz dokument jako zwykły plik tekstowy w formacie CSV i zamknij go.
 3. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 4. Kliknij opcję Instytucja > Członkowie > Dodaj członków.
 5. Wybierz opcję Dodaj członków w oparciu o istniejących użytkowników korporacyjnych i kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij kartę Nowi członkowie z pliku i kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik CSV. Kliknij przycisk Otwórz.
 7. Sprawdź, czy każde wymagane pole jest oznaczone znacznikiem wyboru, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Na stronie Kompilowanie listy członków wybierz członków, których chcesz dodać i kliknij przycisk Dalej.
 9. Na stronie Ustawianie właściwości członka możesz przypisać licencje, aplikacje, grupy i ustawienia wybranych członków. Kliknij przycisk Dalej.
 10. Przejrzyj stronę podsumowania, aby upewnić się, że dane są prawidłowe, a następnie wybierz opcję Dodaj członków, aby dodać nowych członków do instytucji.

Konta członków zostaną dodane do portalu. Użytkownicy mogą teraz logować się do witryny internetowej.

Z grupy

Jeśli portal został skonfigurowany z grupami firmy opartymi na usłudze AD lub protokole LDAP, można dodawać konta z grup firmy, które połączono z portalem. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z informacjami z rozdziału Tworzenie grup.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 2. Kliknij opcję Instytucja > Członkowie > Dodaj członków.
 3. Wybierz opcję Dodaj członków w oparciu o istniejących użytkowników korporacyjnych i kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij kartę Z grupy i podaj następujące informacje:
  • Grupa firmy — nazwa grupy firmy. Kliknij ikonę lupy, aby wyszukać i wybrać odpowiednią grupę firmy.
  • Rola — rola, do której zostaną przypisane wybrane konta. Może to być dowolna rola (przeglądający, użytkownik, publikujący, rola niestandardowa lub rola administratora).
   Wcześniejsze:

   We wcześniejszych wersjach portalu można było przypisać członków wyłącznie do roli użytkownika, publikującego lub roli niestandardowej bez uprawnień administracyjnych. Nie można było przypisać członków do roli administratora. Można było przypisać członków do tej roli po utworzeniu kont. Począwszy od wersji 10.3.1, możliwe jest przypisanie członków do roli z uprawnieniami administratora.

  • Typ użytkownika — typ użytkownika, do którego zostanie przypisany członek. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Typy użytkowników, role i uprawnienia.
 5. Na stronie Kompilowanie listy członków wybierz członków, których chcesz dodać i kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Ustawianie właściwości członka możesz przypisać licencje, aplikacje, grupy i ustawienia wybranych członków. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Jeśli grupa firmy pochodzi z serwera Windows Active Directory, członkowie grup zagnieżdżonych zostają również dodani do portalu.

  Jeśli grupa firmy pochodzi z serwera LDAP, członkowie grup zagnieżdżonych nie zostają dodani do portalu.

 8. Przejrzyj stronę podsumowania, aby upewnić się, że dane są prawidłowe, a następnie wybierz opcję Dodaj członków, aby dodać nowych członków do instytucji.

Konta członków zostaną dodane do portalu. Użytkownicy mogą teraz logować się do witryny internetowej.

Zbiorcze dodawanie członków przy użyciu narzędzia wiersza polecenia

Zbiorcze dodawanie członków jest przydatne w przypadku jednoczesnego dodawania do portalu wielu kont wbudowanych lub korporacyjnych. Narzędzie CreateUsers znajduje się w katalogu <Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement. Plikiem wejściowym dla tego narzędzia jest plik tekstowy. Musi być ono uruchomione na komputerze, na którym zainstalowany jest portal. Jeśli nazwa lub opis (jak opisano poniżej) zawiera znaki spoza alfabetu angielskiego, należy zapisać plik wejściowy w formacie UTF-8. W przeciwnym razie znaki spoza alfabetu angielskiego nie zostaną prawidłowo zapisane.

Notatka:

Narzędzie to może uruchamiać jedynie osoba posiadająca wbudowane konto administratora. Nie można korzystać z korporacyjnego konta administratora. Konto wbudowane, z którego należy skorzystać, może być wstępnym kontem administratora, które utworzono podczas konfigurowania portalu lub innym kontem wbudowanym, do którego przypisano uprawnienia administratora. Jeżeli wstępne konto administratora zostało usunięte i nie jest dostępne inne wbudowane konto administratora, konieczne będzie utworzenie takiego konta, aby uruchomić to narzędzie. Instrukcje można znaleźć w sekcji Wbudowane konta portalu znajdującej się powyżej.

Rejestrowanie kont korporacyjnych

Domyślnie w nowych instalacjach witryny Portal for ArcGIS użytkownicy nie mogą automatycznie rejestrować kont korporacyjnych przy pierwszym logowaniu. Dlatego należy wstępnie zarejestrować użytkowników korporacyjnych przy użyciu narzędzia wiersza polecenia CreateUsers lub za pomocą skryptu w języku Python. Jeśli użytkownicy korporacyjni mają mieć możliwość samodzielnej rejestracji własnych kont, można włączyć automatyczną rejestrację kont korporacyjnych.

 1. Utwórz plik tekstowy, który zawiera informacje służące do rejestracji kont korporacyjnych. Użyj osobnego wiersza dla każdego konta, oddzielając wartości za pomocą pionowych kresek (|). Format każdego wpisu jest następujący:

  <login>|<email address>|<name>|<role>|<user type id>|<description>|<Idp UserName>|<first name>|<last name>

  • login — jest to login korporacyjny, który ma być zarejestrowany. Loginy mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne ASCII i znaki podkreślenia, a ich długość nie może przekraczać 128 znaków.

   • Jeśli korzystasz z usługi Active Directory systemu Windows, login ten powinien mieć format sAMAccountName@DOMAIN. Nazwę domeny należy zapisać wielkimi literami.
   • Jeżeli korzystasz z protokołu LDAP, login powinien być zgodny z wartością parametru userNameAttribute, która została określona podczas konfiguracji magazynu tożsamości.
   • Jeśli korzystasz z loginów korporacyjnych opartych na protokole SAML, podana wartość loginu powinna być zgodna z atrybutem NameID w dostawcy tożsamości używającym protokołu SAML.
  • adres e-mail — adres e-mail powiązany z loginem i zgodny z wartością podaną w magazynie tożsamości. Jeżeli z kontem użytkownika nie powiązano adresu e-mail, podaj nieprawdziwą lub ogólną wartość.

  • nazwa — nazwa jest aliasem loginu, który będzie używany w instytucji ArcGIS. Większość magazynów tożsamości jako domyślnego aliasu używa imienia i nazwiska użytkownika. Gdy użytkownik nawiązuje połączenie z witryną internetową portalu, nazwa ta pojawia się na górze strony.

  • rola — rola, jaką login korporacyjny będzie posiadał w instytucji. Poprawne wartości roli to: przeglądający, użytkownik, publikujący, administrator lub <nazwa_roli_niestandardowej>, gdzie <nazwa_roli_niestandardowej> jest nazwą roli niestandardowej (na przykład hostedservicepublisher).

   Notatka:

   Należy pamiętać, że role muszą odpowiadać zgodnemu typowi użytkownika. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Typy użytkowników, role i uprawnienia.

  • opis — opcjonalnie można dołączyć tekst opisujący dane konto. Wartość ta nie odpowiada żadnemu atrybutowi w magazynie tożsamości. Opis nie może przekraczać 250 znaków.

  • nazwa użytkownika dostawcy tożsamości — opcjonalnie podaj nazwę użytkownika konta korporacyjnego w dostawcy tożsamości. Jeśli ta wartość nie zostanie podana, zamiast niej zostanie użyta wartość podana w parametrze login.

  • imię — opcjonalnie można podać imię użytkownika. Jeśli wartość będzie pusta lub ustawiona na no firstName, używany będzie parametr Nazwa. Jeśli parametr Nazwa składa się z więcej niż jednego słowa, pierwsze słowo przed spacją będzie używane jako imię. Jeśli imię będzie puste lub skonfigurowane na wartość no firstName, a parametr Nazwa będzie pusty, użytkownik nie zostanie utworzony.

  • nazwisko — opcjonalnie można podać nazwisko użytkownika. Jeśli wartość będzie pusta lub ustawiona na no lastName, używany będzie parametr Nazwa. Jeśli parametr Nazwa składa się z więcej niż jednego słowa, pierwsze słowo po spacji będzie używane jako nazwisko. Jeśli nazwisko będzie puste lub skonfigurowane na wartość no lastName, a parametr Nazwa będzie pusty, użytkownik nie zostanie utworzony. Jeśli imię i nazwisko użytkownika będą puste lub skonfigurowane na wartości no firstName i no lastName, a parametr Nazwa będzie zawierać jedno słowo, słowo to będzie używane zarówno jako imię, jak i nazwisko.

  • identyfikator typu użytkownika — identyfikator typu użytkownika, do którego zostanie przypisany członek.

  Notatka:

  Wymagane jest podanie wartości dla loginu, adresu e-mail, nazwy, roli oraz typu użytkownika. Opis, nazwa użytkownika dostawcy tożsamości, imię i nazwisko są opcjonalne. Sprawdź, czy wprowadzone dla każdego z kont znajdujących się na liście w pliku wartości loginu, adresu e-mail oraz nazwy odpowiadają wartościom w magazynie tożsamości. Portal nie nawiąże połączenia z magazynem tożsamości, aby zweryfikować te wartości.

  Poniżej znajduje się przykład wpisu rejestracyjnego konta korporacyjnego Active Directory powiązanego z loginem jcho111 i adresem e-mail: jcho@domain.com oraz o pełnej nazwie (imię i nazwisko użytkownika): Jon Cho. Login jest umieszczony w roli użytkownika (użytkownik) oraz w typie użytkownika Creator i został opisany jako użytkownik w dziale b.

  jcho111@DOMAIN|jcho@domain.com|Jon Cho|user|department b|creatorUT

  Poniżej znajduje się przykład wpisu rejestracyjnego konta korporacyjnego z dostawcy tożsamości używającego protokołu SAML. Login użytkownika to rsmith@domain.com, adres e-mail to rsmith@domain.com, a pełna nazwa (imię i nazwisko) użytkownika to Robert Smith. Login jest umieszczony w roli publikującego (publikujący) o nazwie użytkownika dostawcy tożsamości: rsmith@domain.com i typie użytkownika GIS Professional Basic.

  rsmith@domain.com|rsmith@domain.com|Robert Smith|publisher|rsmith@domain.com|GISProfessionalBasicUT

  Poniżej znajduje się przykład wpisu rejestracyjnego konta korporacyjnego LDAP powiązanego z loginem sjames4513 i adresem e-mail: sjames@domain.com oraz o pełnej nazwie (imię i nazwisko użytkownika): Sara James. Login jest umieszczony w roli przeglądającego (administrator) i typie użytkownika Viewer z opisem.

  sjames4513@DOMAIN|sjames@domain.com|Sara James|viewer|Department Lead and GIS Manager|viewerUT

  Poniżej znajduje się przykład wpisu rejestracyjnego konta korporacyjnego powiązanego z loginem srajhandas i adresem e-mail: srajhandas@domain.com oraz o pełnej nazwie (imię i nazwisko użytkownika): Satish Rajhandas. Login jest umieszczony w roli użytkownika (użytkownik) i typie użytkownika Editor.

  srajhandas@DOMAIN|srajhandas@domain.com|Satish Rajhandas|user|editorUT

  Poniżej znajduje się przykład wpisu rejestracyjnego konta korporacyjnego z dostawcy tożsamości używającego protokołu SAML. Login użytkownika to djohnson308, adres e-mail to djohnson@domain.com, a pełna nazwa (imię i nazwisko) użytkownika to Daisha Johnson. Login jest umieszczony w roli użytkownika (użytkownik) z opisem, nazwą użytkownika dostawcy tożsamości zdefiniowaną jako djohnson@domain.com i typem użytkownika GIS Professional Standard.

  djohnson308@DOMAIN|djohnson@domain.com|Daisha Johnson|user|Account Specialist|djohnson@domain.com|GISProfessionalStdUT

 2. Zapisz plik tekstowy.
 3. Uruchom narzędzie wiersza polecenia CreateUsers z opcją idp o wartości enterprise, na przykład CreateUsers --file C:\scripts\users.txt --idp enterprise).
  Notatka:

  Jeśli argument -idp zostanie pominięty, konta korporacyjne zostaną zarejestrowane domyślnie. Pamiętaj także, aby użyć odpowiedniej wielkości liter dla poleceń wpisywanych w wierszu poleceń oraz nazw plików.

Gdy użytkownik loguje się do portalu, ma możliwość dodania lub zmiany pytania weryfikacyjnego oraz odpowiedzi na nie edytując profil swojego konta.

Dodawanie wbudowanych kont portalowych

 1. Utwórz plik tekstowy, który zawiera informacje służące do tworzenia kont wbudowanych portalu. Użyj osobnego wiersza dla każdego konta, oddzielając wartości za pomocą pionowych kresek (|). Format każdego wpisu jest następujący:

  <account>|<password>|<email address>|<name>|<role>|<user type id>|<description>|<first name>|<last name>

  • konto — jest to nazwa użytkownika, która będzie używana dla tego wbudowanego konta. Konta mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne ASCII i znaki podkreślenia, a ich długość nie może przekraczać 128 znaków.
  • hasło — hasło, które zostanie przypisane do konta. Użytkownicy mogą używać tego hasła podczas pierwszego logowania do portalu, a następnie mogą zmienić je, edytując swój profil.
  • adres e-mail — należy podać adres e-mail dla tego konta. Ten parametr jest wymagany. Należy podać wartość adresu e-mail, nawet jeśli nie jest to poprawny adres.
  • nazwa — nazwa jest aliasem konta, które będzie używany w instytucji ArcGIS. Gdy użytkownik jest połączony z witryną internetową portalu, nazwa ta pojawia się na górze strony portalu.
  • rola — rola konta w instytucji ArcGIS. Poprawne wartości roli to: przeglądający, użytkownik, publikujący, administrator lub <nazwa_roli_niestandardowej>, gdzie <nazwa_roli_niestandardowej> jest nazwą roli niestandardowej (na przykład hostedservicepublisher).
   Notatka:

   Należy pamiętać, że role muszą odpowiadać zgodnemu typowi użytkownika. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Typy użytkowników, role i uprawnienia.

  • opis — opcjonalnie można dołączyć tekst opisujący dane konto. Opis nie może przekraczać 250 znaków.
  • imię — opcjonalnie można podać imię użytkownika. Jeśli wartość będzie pusta lub ustawiona na no firstName, używany będzie parametr Nazwa. Jeśli parametr Nazwa składa się z więcej niż jednego słowa, pierwsze słowo przed spacją będzie używane jako imię. Jeśli imię będzie puste lub skonfigurowane na wartość no firstName, a parametr Nazwa będzie pusty, użytkownik nie zostanie utworzony.
  • nazwisko — opcjonalnie można podać nazwisko użytkownika. Jeśli wartość będzie pusta lub ustawiona na no lastName, używany będzie parametr Nazwa. Jeśli parametr Nazwa składa się z więcej niż jednego słowa, pierwsze słowo po spacji będzie używane jako nazwisko. Jeśli nazwisko będzie puste lub skonfigurowane na wartość no lastName, a parametr Nazwa będzie pusty, użytkownik nie zostanie utworzony. Jeśli imię i nazwisko użytkownika będą puste lub skonfigurowane na wartości no firstName i no lastName, a parametr Nazwa będzie zawierać jedno słowo, słowo to będzie używane zarówno jako imię, jak i nazwisko.
  • identyfikator typu użytkownika — identyfikator typu użytkownika, do którego zostanie przypisany członek.

  Poniżej znajduje się przykład wpisu, który dodaje konto wbudowane portalu o nazwie pub1 dla użytkownika nazywającego się Barbara Williams mającego następujące konto e-mail: bwilliams@domain.com. Konto pub1 zostaje przypisane do roli publikującego i typu użytkownika GIS Professional Advanced:

  pub1|changepasswordlater|bwilliams@domain.com|Barbara Williams|publisher|GISProfessionalAdvUT

  Poniżej znajduje się przykład wpisu, który dodaje konto wbudowane portalu o nazwie jcho dla użytkownika nazywającego się Jon Cho mającego następujące konto e-mail: jcho@domain.com. Dodaje on także użytkownika jcho do roli administratora i typu użytkownika Creator, opisuje go jako kierownika ds. GIS oraz wyświetla listę imion i nazwisk dla użytkownika:

  jcho|changepasswordlater|jcho@domain.com|Jon Cho|admin|GIS Manager|Jon|Cho|creatorUT

 2. Zapisz plik tekstowy.
 3. Uruchom narzędzie wiersza polecenia CreateUsers z opcją idp o wartości builtin (na przykład: CreateUsers --file D:\scripts\addmembers.txt --idp builtin).
  Notatka:

  Jeśli argument -idp zostanie pominięty, konta korporacyjne zostaną zarejestrowane domyślnie. Pamiętaj, aby użyć odpowiedniej wielkości liter dla poleceń wpisywanych w wierszu poleceń oraz nazw plików

Gdy użytkownik loguje się do portalu, ma możliwość dodania lub zmiany pytania weryfikacyjnego oraz odpowiedzi na nie edytując profil swojego konta. Użytkownicy mogą również zmieniać swoje hasła, edytując profil swojego konta.