Skip To Content

Konfigurowanie ról członków

Jako administrator instytucji możesz konfigurować role niestandardowe w celu zwiększenia kontroli i elastyczności dla domyślnych ról Przeglądający, Edytujący dane, Użytkownik, Publikujący i Administrator w instytucji. Na przykład niektórzy członkowie mogą wymagać dostępu do map i aplikacji, ale nie potrzebują opcji tworzenia grup, podczas gdy inni członkowie mogą potrzebować uprawnień do publikowania hostowanych warstw obiektowych, ale nie hostowanych warstw kafli.

W instytucji mogą istnieć członkowie odpowiedzialni za tworzenie zasobów, takich jak mapy narracyjne i hostowane warstwy obiektowe, którzy muszą także dołączać do grup i udostępniać zasoby grupom. Na potrzeby tych procedur wykonywania zadań wymagana jest rola niestandardowa z uprawnieniami ogólnymi do publikowania hostowanych warstw obiektowych, udostępniania grupom i geokodowania. Innym typowym przykładem jest członek, który oprócz wykonywania niektórych zadań administracyjnych, takich jak zapraszanie użytkowników do instytucji i przypisywanie członków działów do odpowiednich grup, musi tworzyć i publikować zasoby. Ta rola niestandardowa wymaga wszystkich uprawnień ogólnych i następujących uprawnień administracyjnych: wszystkie uprawnienia w kategorii Członkowie i uprawnienie do przypisywania członków do grup.

Istnieje możliwość zastosowania predefiniowanych szablonów w celu umożliwienia rozpoczęcia tworzenia i dalszego dostosowywania uprawnień w oparciu o konkretne procedury organizacji prac w instytucji. Niektóre uprawnienia są zarezerwowane dla administratora.

Role można także przypisywać wsadowo istniejącym członkom.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Role członków znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Twórz, aktualizuj i przypisuj role członkom:
  • Aby utworzyć niestandardową rolę, kliknij polecenie Utwórz rolę i podaj jej nazwę oraz opis. Nazwa musi być niepowtarzalna w obrębie danej instytucji i może zawierać do 128 znaków. Wielkość liter nie jest rozróżniana. Nazwami ról niestandardowych nie mogą być Administrator, Publikujący, Użytkownik, Edytujący dane ani Przeglądający. Opis może zawierać maksymalnie 250 znaków. W razie potrzeby można zmienić ustawienie zgodności uprawnień i przejrzeć zgodne typy użytkowników oraz dostępne uprawnienia. Opcjonalnie zaimportuj ustawienia z istniejącej roli lub szablonu, na podstawie którego zostanie utworzona nowa rola niestandardowa. Wybierz uprawnienia dla roli niestandardowej, a następnie kliknij przycisk Zapisz rolę.
   Uwaga:

   Niektóre procedury organizacji prac wymagają łączonych uprawnień. Na przykład, aby publikować hostowane warstwy kafli lub hostowane warstwy obiektowe, również należy dysponować uprawnieniami do tworzenia zasobów. Aby publikować aplikacje z poziomu przeglądarki Map Viewer lub stron danej grupy, należy dysponować uprawnieniami do udostępniania elementów oraz do tworzenia zasobów.

  • Aby wyświetlić informacje na temat roli, w jej wierszu kliknij przycisk Informacje o roli Informacje o roli. Zostanie wyświetlone okno podręczne zawierające opis roli i listę uprawnień. W wierszu można znaleźć także informacje o liczbie członków, którym przypisana została dana rola.
  • Aby edytować jedną z istniejących ról niestandardowych, kliknij w jej wierszu przycisk Edytuj rolę Edytuj rolę. Zmień nazwę, opis lub uprawnienia i kliknij przycisk Zapisz rolę.
  • Aby usunąć jedną z ról niestandardowych, kliknij w jej wierszu przycisk Usuń rolę Usuń rolę. Nie możesz usunąć roli, która jest aktualnie przypisana do członka, ani roli domyślnej (Administrator, Publikujący, Użytkownik, Edytujący dane lub Publikujący).
  • Aby przypisać rolę istniejącym członkom, kliknij przycisk Przypisz role. Wyszukaj członków według nazwy, grupy lub roli, a następnie przefiltruj według typu użytkownika. Klikaj nazwy na liście przefiltrowanych członków lub kliknij przycisk Dodaj wszystkich, aby wybrać członków. Kliknij przycisk Dalej. Wybierz nową rolę do przypisania wybranym członkom i kliknij przycisk Przypisz.
   Wskazówka:

   Podczas wybierania typu użytkownika lub roli z listy rozwijanej, można rozpocząć wpisywanie nazwy typu użytkownika lub roli, aby przefiltrować listę.

   Notatka:

   Rolę administratora możesz przypisać do członka tylko wówczas, gdy jesteś administratorem domyślnym instytucji. Ponadto musisz być administratorem domyślnym, aby zmienić rolę administratora domyślnego na dowolną inną rolę.

Szablony

Szablony zawierają zestaw predefiniowanych uprawnień dotyczących standardowych procedur organizacji prac, takich jak korzystanie z zasobów lub praca z danymi. Można ich używać bez wprowadzania zmian w konfiguracji lub też dokładniej je dostosować przez dodanie lub cofnięcie uprawnień stosownie do potrzeb instytucji. Obecnie dostępne są następujące szablony:

 • Analityk — pracownik skupiający się na zagadnieniach dotyczących map, który tworzy mapy, korzysta z narzędzi standardowych, narzędzi rastrowych lub narzędzi GeoAnalytics, wyświetla zasoby i grupy udostępnione w instytucji, udostępnia zasoby w instytucji lub w ramach grup, publikuje hostowane warstwy obiektowe i edytuje obiekty.
 • Autor — twórca zasobów, który wyświetla zasoby i grupy udostępniane w instytucji, wykonuje standardowe analizy obiektowe, edytuje obiekty, tworzy grupy i publikuje hostowane warstwy kafli.
 • Student — członek instytucji szkolnej posiadający ogólne uprawnienia z zakresu tworzenia zasobów, wyświetlania zasobów i grup udostępnianych instytucji, dołączania do grup, udostępniania zasobów grupom i instytucji, a także edycji obiektów.
 • Publikujący — zdefiniowana przez firmę Esri rola publikującego, która oprócz uprawnień właściwych uprawnieniom szablonu autora zapewnia członkom uprawnienia do udostępniania zasobów publicznie i aktywowania widoczności grup wewnątrz, a także na zewnątrz instytucji (w zależności od ustawień bezpieczeństwa w instytucji).
 • Użytkownik — zdefiniowana przez firmę Esri rola użytkownika, która pozwala tworzyć zasoby i grupy oraz udostępniać je wewnątrz, a także na zewnątrz instytucji (w zależności od ustawień bezpieczeństwa w instytucji).
 • Edytujący dane — użytkownik pełniący zdefiniowaną przez Esri rolę edytującego może edytować obiekty, wchodzić w interakcje z mapami i wyświetlać zasoby udostępnione mu w grupach.
 • Przeglądający — zdefiniowana przez Esri rola przeglądającego, która umożliwia członkom interaktywną pracę z mapami, wyświetlanie zasobów i grup udostępnionych w instytucji, a także wyświetlanie zasobów udostępnionych im w grupach.

Zalecane procedury organizacji prac

Przed przypisaniem członkom niestandardowych ról warto sprawdzić, czy zestaw uprawnień w obrębie danej roli funkcjonuje według założeń. W ramach zalecanej procedury organizacji prac należy zdefiniować niestandardową rolę i przypisać ją do konta, na którym można sprawdzić wybrane uprawnienia. Jeśli to wymagane, rolę można edytować, a następnie przypisać ją do członków instytucji.

Zalecane procedury organizacji prac podczas konfiguracji ról

Przypisywanie domyślnej roli i typu użytkownika

W przypadku tworzenia roli niestandardowej, która ma zastosowanie do większości członków instytucji, można ją ustawić jako rolę domyślną, wybierając tę rolę z listy rozwijanej Domyślna rola dla nowych członków. Ponadto istnieje możliwość ustawienia domyślnego typu użytkownika dla nowych członków. Wszystkim członkom dodanym do instytucji po ustawieniu domyślnej roli i typu użytkownika zostaną wstępnie przypisane te wartości domyślne.

W witrynie portalu można wybrać domyślną rolę i typ użytkownika dla nowych kont.

 1. Zaloguj się w witrynie portalu jako administrator instytucji i kliknij opcję Instytucja.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Role członków znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Podaj domyślny typ użytkownika dla nowych kont. Można wybrać dowolny typ użytkownika, który jest dostępny w instytucji.
 5. Podaj rolę domyślną dla nowych kont. Jako domyślną można skonfigurować rolę publikującego, użytkownika, przeglądającego, edytującego dane lub rolę domyślną, w zależności od ról zgodnych z wybranym domyślnym typem użytkownika.
 6. Kliknij przycisk Zapisz wartości domyślne, aby zapisać zmiany.