Skip To Content

Zarządzanie licencjami

Administrator portalu lub członek z uprawnieniami licencyjnymi może w portalu ArcGIS Enterprise decydować o tym, którzy członkowie mają mieć dostęp do licencjonowanych aplikacji, które nie zostały jeszcze uwzględnione w przypisanym do nich typie użytkownika. Na przykład można przypisać licencje aplikacji dodatkowych dla aplikacji licencjonowanych, takich jak ArcGIS Pro, Navigator for ArcGIS, AppStudio for ArcGIS Standard, Drone2Map for ArcGIS, aplikacja internetowa ArcGIS Business Analyst, ArcGIS Community Analyst, GeoPlanner for ArcGIS, Insights for ArcGIS i innych aplikacji sprzedawanych w sklepie ArcGIS Marketplace. Ponadto można przypisywać licencje aplikacji dodatkowych dla pakietów aplikacji, które zostały kupione oddzielnie. Można wyświetlać szczegółowe informacje o licencji i typie użytkownika, jak również konfigurować licencje aplikacji dodatkowych dla pojedynczego produktu oraz wielu produktów jednocześnie.

Importowanie licencji

Zarządzanie licencjami odbywa się przy użyciu pojedynczego pliku .json, który można pobrać z witryny My Esri. W przypadku zmian w licencjach instytucji zostanie udostępniony nowy plik .json zawierający wszystkie licencje, który zastąpi stary plik licencji. Nowy plik licencji można zaimportować za pośrednictwem portalu.

 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany jako administrator instytucji lub członek z uprawnieniami do licencjonowania.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Kliknij przycisk Importuj licencje.
 4. Wybierz plik licencji .json i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Kliknij przycisk Import (Importuj).

Nowe licencje zostaną odzwierciedlone na stronie Licencje i będzie można na niej przypisać licencje członkom.

Notatka:

Podczas importowania nowego pliku licencji wszelkie typy użytkowników i licencje aplikacji w portalu zostaną zastąpione przez nowy plik licencji. Jeśli na przykład w portalu istnieją aplikacje, które nie są uwzględnione w nowym pliku licencji, te aplikacje zostaną usunięte podczas importowania nowego pliku licencji.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o licencji i typie użytkownika

Na stronie licencjonowania znajdują się informacje o licencjach aplikacji dodatkowych i typach użytkowników w danej instytucji, włącznie ze wskazówkami dotyczącymi zgodności, które pomagają w podejmowaniu decyzji podczas zarządzania licencjami.

Wskazówka:

Aby wyświetlić podgląd liczby licencji i typów użytkowników dostępnych oraz przypisanych do członków, przejdź na karty Licencje aplikacji dodatkowych i Członkowie znajdujące się na karcie Przegląd Twojej instytucji.

 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany jako administrator instytucji lub członek z uprawnieniami do licencjonowania.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Kliknij kartę Typy użytkowników, aby wyświetlić przypisane i dostępne typy użytkowników w Twojej instytucji, jak również dołączone licencje, zgodne licencje aplikacji dodatkowych i zgodne role dla każdego typu użytkownika.
 4. Kliknij kartę Licencje aplikacji dodatkowych, aby wyświetlić licencje aplikacji dodatkowych, które są dostępne i zostały przypisane w Twojej instytucji, jak również zgodne typy użytkowników dla każdej z nich.
  • Dla aplikacji ArcGIS Pro wyświetlane są łączne liczby dotyczące wszystkich poziomów oprogramowania (Basic, Standard lub Advanced) i rozszerzeń, które można przypisać do członków jako licencje aplikacji dodatkowych.
 5. W sekcji ArcGIS Pro kliknij opcję Aktywność licencji, aby wyświetlić informacje o tym, którzy członkowie aktualnie używają aplikacji ArcGIS Pro, kiedy po raz ostatni używali tej aplikacji i czy członkowie pobrali swoje licencje (jeśli w instytucji dozwolone jest korzystanie z aplikacji w trybie offline). Aby przefiltrować listę, można wyszukać członków według nazwy.

  Zielona kropka znajdująca się obok daty ostatniego użycia wskazuje, że członek używał aplikacji ArcGIS Pro w okresie ostatnich 30 minut. Czerwona kropka i etykieta Rozłączony wskazuje, że członek pobrał swoją licencję ArcGIS Pro i korzysta z aplikacji w trybie offline.

Konfigurowanie licencji aplikacji dodatkowych dla pojedynczego produktu

Jeśli chcesz skonfigurować licencje aplikacji dodatkowych dla określonego produktu, użyj następującej procedury wykonywania zadań. Tej procedury wykonywania zadań można używać do jednoczesnego przypisywania (lub anulowania przypisania) tego samego produktu do jednego lub większej liczby członków.

 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany jako administrator instytucji lub członek z uprawnieniami do licencjonowania.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Znajdź licencję aplikacji dodatkowej, którą chcesz zmienić. W razie potrzeby wyszukaj licencje według nazwy. Kliknij przycisk Przypisz lub Anuluj przypisanie.
 4. W wyświetlonym oknie odszukaj członka lub członków, których licencją chcesz zarządzać. Aby przeszukać listę członków instytucji, wpisz imię lub nazwisko członka w polu wyszukiwania. Aby przefiltrować listę członków, kliknij opcje filtru dotyczące typu użytkownika, roli, grupy i aplikacji.
 5. Jeśli unieważniasz licencję, kliknij przycisk Anuluj przypisanie znajdujący się obok każdego członka. Aby unieważnić określoną licencję aplikacji dodatkowej dla wszystkich członków wyświetlanych na tej stronie, kliknij przycisk Anuluj przypisanie na tej stronie.

  Nie można cofnąć licencji na aplikacje ArcGIS Pro ani Drone2Map for ArcGIS użytkownikom, którzy pobrali licencję.

 6. Jeśli przypisujesz licencję, kliknij przycisk Przypisz znajdujący się obok każdego członka. Aby przypisać daną licencję aplikacji dodatkowej do wszystkich przypisanych członków wyświetlanych na tej stronie, kliknij przycisk Przypisz na tej stronie.

  Jeśli nie można przypisać licencji do określonego członka, ponieważ nie jest ona zgodna z jego typem użytkownika, można zaktualizować typy użytkowników na karcie Członkowie.

 7. Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić na stronę licencji.
  Wskazówka:

  Jeśli popełnisz błąd, kliknij opcję Cofnij przed zamknięciem okna.

Tylko aplikacja ArcGIS Pro

Czasami konieczne jest zakończenie aktywnej sesji ArcGIS Pro członka w celu zwolnienia licencji aplikacji dodatkowej, dzięki czemu inny członek będzie mógł jej używać.

 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany jako administrator instytucji lub członek z uprawnieniami do licencjonowania.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. W sekcji ArcGIS Pro kliknij przycisk Aktywność licencji.
 4. W wyświetlonym oknie przeszukaj listę członków i kliknij wiersz członka, aby wyświetlić szczegóły aktywności.
 5. Kliknij przycisk Zakończ sesję.

  Jeśli członek ustawił nazwę aliasu dla stacji roboczej w aplikacji ArcGIS Pro, można jej użyć do potwierdzenia zamknięcia sesji. Członek korzystający z aplikacji ArcGIS Pro otrzyma powiadomienie o kończącej się sesji, w chwili gdy aplikacja rozpocznie proces zamykania. Członek może uruchomić do trzech równoczesnych sesji aplikacji ArcGIS Pro.

Konfigurowanie licencji aplikacji dodatkowych dla wielu produktów

Jeśli chcesz skonfigurować licencje aplikacji dodatkowych jednocześnie dla wielu produktów, użyj następującej procedury wykonywania zadań. Tej procedury wykonywania zadań można użyć do zmodyfikowania licencji aplikacji dodatkowych jednego członka lub wybranego zbioru członków.

 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany jako administrator instytucji lub członek z uprawnieniami do licencjonowania.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członka na liście. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji w wierszu tego członka i kliknij przycisk Zarządzaj licencjami aplikacji dodatkowych.
  Wskazówka:

  Aby zmienić wielu członków na raz, zaznacz pola wyboru obok nazw poszczególnych członków, którym chcesz przypisać (lub anulować przypisanie) te same licencje aplikacji dodatkowych. Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru. Kliknij przycisk Zarządzaj licencjami aplikacji dodatkowych znajdujący się powyżej listy członków.

 4. W wyświetlonym oknie wybierz lub anuluj wybór licencji aplikacji dodatkowych, które chcesz zmienić.
  • Jeśli wybrano wielu członków, można przypisać tylko te licencje aplikacji dodatkowych, które są zgodne ze wszystkimi typami użytkowników wybranych członków. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby usunąć członków z niezgodnym typem użytkownika. Aby sprawdzić, jakie licencje są zgodne z typami użytkowników w Twojej instytucji, przejdź na kartę Licencje i kliknij przycisk Typy użytkowników.
  • Nie można unieważnić licencji ArcGIS Pro ani Drone2Map for ArcGIS w przypadku członków, którzy pobrali licencję.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zwolnienie pobranej licencji

Jeśli użytkownik pobierze licencję w celu użycia w środowisku bez połączenia i urządzenie korzystające z tej licencji zostanie utracone lub zniszczone, konieczne będzie zwolnienie licencji przy użyciu aplikacji ArcGIS Portal Directory. Powoduje to zwolnienie licencji i umożliwia pobranie nowej licencji lub użycie aplikacji ArcGIS Pro bądź Drone2Map w środowisku z połączeniem.

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się w aplikacji ArcGIS Portal Directory jako administrator instytucji. Adres URL ma format https://portal.domain.com:7443/arcgis/portaladmin.
 2. Kliknij opcję Strona główna > Licencja > Zwolnij licencję.
 3. Wpisz nazwę użytkownika, który pobrał licencję (na przykład jcho).
 4. Kliknij przycisk Zwolnij licencję.

Uwagi dotyczące zarządzania licencjami

 • Jeśli typ użytkownika przypisany do członka obejmuje daną aplikację, nie trzeba przypisywać członkowi licencji aplikacji dodatkowej dla tej aplikacji. Na przykład członek, któremu przypisano typ użytkownika GIS Professional ma już licencję na aplikację ArcGIS Pro, więc nie trzeba mu przypisywać licencji aplikacji dodatkowej na aplikację ArcGIS Pro. Jeśli nie wiesz, do jakich aplikacji członek już ma dostęp, wyświetl jego profil, aby zobaczyć licencje uwzględnione w jego typie użytkownika i wszelkie przypisane licencje aplikacji dodatkowych. (Przejdź na stronę Instytucja i kliknij kartę Członkowie. Znajdź członka, którego profil chcesz wyświetlić, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetl profil).
 • Tylko administratorzy instytucji, którym udostępniono licencje aplikacji, mogą korzystać z tej funkcji. Aby móc skorzystać z tej funkcji, administracyjna rola niestandardowa musi obejmować uprawnienie do zarządzania licencjami dla członków.
 • Każdy produkt ma swoją kartę na stronie licencji, na której wyświetlana jest liczba możliwych do przypisania licencji aplikacji dodatkowych i zgodne typy użytkowników.
 • Może dojść do przekroczenia przez instytucję ilościowego limitu dostępnych dla niej licencji, co spowoduje wyświetlanie ujemnej liczby dostępnych licencji. Sytuacja taka może mieć miejsce w razie przypisania licencji członkom, którzy w późniejszym czasie tracą uprawnienia do niektórych z nich, np. w przypadku zmiany warunków umowy na subskrypcję usług serwisowych lub w przypadku korzystania z licencji próbnych. Po wygaśnięciu licencji w instytucji należy anulować wygasłe licencje, aby członkowie instytucji korzystali wyłącznie z ważnych licencji. Członkowie o typie użytkownika, który wygasł, nie będą mogli zalogować się. Członkowie posiadający licencję aplikacji dodatkowej, która wygasła, nie będą mogli używać tej licencji.

Tematy pokrewne