Skip To Content

Zarządzanie kontami członków

Po dodaniu członków do instytucji można zarządzać ich kontami. Zarządzanie kontami członków obejmuje modyfikację profili, resetowanie haseł, wyłączanie kont członków oraz usuwanie kont członków. Zarządzanie członkami to również zmiana ich roli lub typu użytkownika.

Notatka:

Chociaż anonimowi użytkownicy w instytucji mogą wyszukiwać publicznie udostępnione elementy i ich używać, jednak nie mogą dołączać do grup ani tworzyć i udostępniać zasobów bez konta instytucji. Jeśli chcesz nadać tym członkom dodatkowe uprawnienia, możesz przypisać im rolę i typ użytkownika określające zadania, jakie mogą wykonywać w portalu.

Działania możliwe do wykonania w kontekście zarządzania członkami instytucji zależą od uprawnień użytkownika w instytucji.

Modyfikacja profilu

Modyfikacja profilu użytkownika umożliwia aktualizację informacji opisowych, miniatury, ustawień widoczności profilu, języka, jednostek oraz adresu e-mail.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do aktualizowania informacji o kontach użytkowników.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby znaleźć członków w instytucji:
  • Użyj pola wyszukiwania i opcji menu rozwijanego, aby wyszukiwać według imienia i nazwiska członka, jego imienia, jego nazwiska lub nazwy użytkownika.
  • Użyj dowolnych filtrów, aby zawęzić listę członków.
  • Użyj przycisku Sortuj według Sortuj według znajdującego się powyżej listy członków, aby posortować listę w zamierzony sposób. Można również zmienić kierunek sortowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji dla członka, którego profil chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij pozycję Wyświetl profil.
 5. Na stronie profilu członka kliknij przycisk Edytuj profil. Możesz teraz zmienić nazwę użytkownika, adres e-mail, opis, miniaturę, ustawienia widoczności profilu, język, jednostki oraz inne informacje dotyczące profilu.
 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany w profilu danego członka.

Zmiana typów użytkowników

Typy użytkowników określają, które uprawnienia i aplikacje są dostępne dla członków. Przypisane typy użytkowników mogą zostać zmienione przez administratorów.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby znaleźć członków w instytucji:
  • Użyj pola wyszukiwania i opcji menu rozwijanego, aby wyszukiwać według imienia i nazwiska członka, jego imienia, jego nazwiska lub nazwy użytkownika.
  • Użyj dowolnych filtrów, aby zawęzić listę członków.
  • Użyj przycisku Sortuj według Sortuj według znajdującego się powyżej listy członków, aby posortować listę w zamierzony sposób. Można również zmienić kierunek sortowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla członka, którego typ użytkownika chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj typem użytkownika.
  Wskazówka:

  Aby jednocześnie zmienić typ użytkownika wielu członków, zaznacz pola wyboru znajdujące się obok nazw poszczególnych członków, których chcesz zmodyfikować. Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru. Kliknij opcję Zarządzaj typami użytkowników znajdującą się powyżej listy członków.

 5. W wyświetlonym oknie zmień typ użytkownika, wybierz rolę (jeśli to konieczne) i kliknij przycisk Zapisz.
  Notatka:

  Typ użytkownika można zmienić na taki, który oferuje mniej możliwości, jeśli członek spełnia odpowiednie wymagania. Na przykład można zmienić typ użytkownika członka z Creator na Viewer, jeśli są spełnione następujące warunki:

  • Członek nie jest właścicielem zasobów ani grup.
  • Do członka nie zostały przypisane licencje aplikacji dodatkowych, które nie są zgodne z nowym typem użytkownika.
  • Członek nie należy do grup z włączoną możliwością aktualizacji elementów.
  Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, przed zmianą typu użytkownika administrator musi ponownie przypisać zasoby i grupy tego członka, anulować licencje aplikacji dodatkowych i usunąć członka z tych grup.

Zmiana ról członków

Rola definiuje zestaw uprawnień przypisanych do członka. Po przypisaniu role mogą zostać zmienione przez administratorów oraz osoby z uprawnieniami do zmiany ról członków. Przypisywana rola musi być zgodna z przypisanym do członka typem użytkownika.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do zmiany ról członków.
  Notatka:

  Aby przypisać do członka lub anulować przypisanie domyślnej roli administratora, należy zalogować się jako użytkownik pełniący domyślną rolę administratora.

 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby znaleźć członków w instytucji:
  • Użyj pola wyszukiwania i opcji menu rozwijanego, aby wyszukiwać według imienia i nazwiska członka, jego imienia, jego nazwiska lub nazwy użytkownika.
  • Użyj dowolnych filtrów, aby zawęzić listę członków.
  • Użyj przycisku Sortuj według Sortuj według znajdującego się powyżej listy członków, aby posortować listę w zamierzony sposób. Można również zmienić kierunek sortowania.
 4. W wierszu członka, którego rolę chcesz zmienić, kliknij strzałkę menu rozwijanego Rola i wybierz nową rolę.

Resetuj hasło

Członkowie instytucji, którzy mają uprawnienia do aktualizowania informacji o kontach członków, mogą resetować ich hasła. System zapewnia hasło tymczasowe, które należy udostępnić członkom, by mogli się zalogować Po zalogowaniu członka z użyciem hasła tymczasowego osoba ta zostanie natychmiast poproszona o zmianę hasła. Jeżeli w momencie resetowania hasła dany członek jest zalogowany, osoba to zostaje natychmiast wylogowana.

Notatka:

Nie ma możliwości resetowania haseł użytkowników korzystających z loginów korporacyjnych.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do aktualizowania informacji o kontach użytkowników.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby znaleźć członków w instytucji:
  • Użyj pola wyszukiwania i opcji menu rozwijanego, aby wyszukiwać według imienia i nazwiska członka, jego imienia, jego nazwiska lub nazwy użytkownika.
  • Użyj dowolnych filtrów, aby zawęzić listę członków.
  • Użyj przycisku Sortuj według Sortuj według znajdującego się powyżej listy członków, aby posortować listę w zamierzony sposób. Można również zmienić kierunek sortowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji dla członka, którego hasło chcesz zresetować i kliknij przycisk Resetuj hasło.
 5. Należy informować członków o ich nowych hasłach tymczasowych.

Po zalogowaniu członka z użyciem hasła tymczasowego osoba ta zostanie natychmiast poproszona o zmianę hasła.

Wyłączanie konta członka

Jeśli jesteś administratorem instytucji lub posiadasz odpowiednie uprawnienia, możesz wyłączać członków z instytucji.

Wyłączenie konta członka zapobiega wykorzystywaniu przez tę osobę środków dostępnych dla instytucji. Może to być użyteczne w sytuacji, gdy należące do danej osoby elementy są przenoszone na inne konto. Członkowie, których konta zostały wyłączone, nie mogą logować się do instytucji, wykorzystywać dostępnych dla niej środków, tworzyć zasobów ani administrować stroną. Jednak nadal są członkami i są uwzględniani w puli użytkowników Twojej instytucji.

Jeśli dana osoba posiada zasoby lub grupy, przed jej usunięciem konieczna jest zmiana własności posiadanych elementów na rzecz innego członka. Po przeniesieniu wszystkich elementów można usunąć członka z nieaktywnym kontem z instytucji. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu użytkownikami w portalu, zapoznaj się z tematem Zarządzanie dostępem do portalu.

Członków instytucji można wyłączać pojedynczo lub jako wybrany zbiór członków (do 100 na raz).

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do dezaktywacji kont członków.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby znaleźć członków w instytucji:
  • Użyj pola wyszukiwania i opcji menu rozwijanego, aby wyszukiwać według imienia i nazwiska członka, jego imienia, jego nazwiska lub nazwy użytkownika.
  • Użyj dowolnych filtrów, aby zawęzić listę członków.
  • Użyj przycisku Sortuj według Sortuj według znajdującego się powyżej listy członków, aby posortować listę w zamierzony sposób. Można również zmienić kierunek sortowania.
 4. Zaznacz pola wyboru obok nazwy każdego członka, którego chcesz wyłączyć. Kliknij znajdujący się powyżej listy członków przycisk Wyłącz członka (lub Wyłącz członków, jeśli wybrano wielu członków).

  Wyłączanie członków jest możliwe tylko wtedy, gdy wybrani członkowie zalogowali się do instytucji co najmniej jeden raz.

  Wskazówka:

  Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. Jeśli to niezbędne, kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru.

 5. Aby włączyć jednego lub kilku zablokowanych członków, wybierz członka lub członków i kliknij przycisk Włącz członka znajdujący się nad listą członków.

Usuwanie konta członka

Jeśli jesteś administratorem instytucji lub posiadasz odpowiednie uprawnienia, możesz usunąć pojedynczego członka, gdy chcesz usunąć konto z instytucji. Możesz również usunąć członków masowo, korzystając z narzędzia wiersza poleceń. Tylko administratorzy mogą usuwać innych administratorów.

Jeśli dana osoba posiada zasoby lub grupy, przed jej usunięciem konieczna jest zmiana własności posiadanych elementów na rzecz innego członka. Można wykonać tą operację pojedynczo dla każdego członka, można też dokonać jej masowo przy użyciu narzędzia wiersza poleceń.

Jeśli członkowi przypisano licencje, przed jego usunięciem konieczne jest anulowanie licencji. W przypadku niektórych produktów firmy Esri, na przykład ArcGIS Pro czy Drone2Map for ArcGIS, licencje muszą zostać oddane przez użytkownika przed ich anulowaniem.

Jeżeli dana osoba jest usuwana bezpośrednio z magazynu tożsamości, to jest ona zachowywana na portalu. Należy usunąć tę osobę ręcznie w portalu. Jeśli członek posiada zasoby lub grupy, przed jego usunięciem należy usunąć elementy tego członka lub przekazać prawa własności do tych elementów innemu członkowi.

Konta członków znajdujące się we wbudowanym magazynie tożsamości portalu są usuwane trwale i nie można ich odzyskać. Konta firmowe zostają wyrejestrowane z portalu i zachowane w magazynie tożsamości. Jeśli to konieczne, można odzyskać konto firmowe, dodając je ponownie do portalu.

Wskazówka:

Jeśli konieczne jest szybkie uzyskanie informacji na temat użytkowników, którzy są członkami portalu, można użyć narzędzia wiersza poleceń ListUsers do wygenerowania pliku tekstowego z listą wszystkich członków portalu. Tego narzędzia można użyć, aby ocenić, które konta użytkowników z instytucji można usunąć z portalu. Wynikowy plik tekstowy może być również wykorzystywany jako plik z danymi wejściowymi dla DeleteUsers narzędzia wiersza poleceń opisanego poniżej. Szczegółowe instrukcje znajdują się w temacie Tworzenie listy członków.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia, aby usuwać konta innych osób.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby znaleźć członków w instytucji:
  • Użyj pola wyszukiwania i opcji menu rozwijanego, aby wyszukiwać według imienia i nazwiska członka, jego imienia, jego nazwiska lub nazwy użytkownika.
  • Użyj dowolnych filtrów, aby zawęzić listę członków.
  • Użyj przycisku Sortuj według Sortuj według znajdującego się powyżej listy członków, aby posortować listę w zamierzony sposób. Można również zmienić kierunek sortowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji dla członków, których chcesz usunąć z instytucji i kliknij przycisk Usuń konto członka.
 5. Kliknij przycisk Usuń konto członka w oknie podręcznym, aby potwierdzić usunięcie konta tej osoby z instytucji.
 6. Notatka:
  Tylko administratorzy mogą usuwać innych administratorów.

Grupowe usuwanie użytkowników przy użyciu narzędzia wiersza polecenia

Usuwanie kont użytkowników przy użyciu narzędzia wiersza poleceń jest działaniem odpowiednim, jeśli trzeba jednocześnie usunąć z portalu dużą liczbę kont członków. Można przeprowadzać tą operację okresowo w celu zachowania całkowitej liczby członków portalu pod kontrolą. Można to również zrobić, jeśli portal został niedawno zaktualizowany i liczba nazwanych użytkowników musi zostać zmniejszona do maksymalnej liczby dopuszczalnej przez plik autoryzacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego scenariusza, zapoznaj się z tematem Egzekwowanie liczby licencjonowanych nazwanych użytkowników.

Aby usunąć grupę kont członków portalu, należy użyć narzędzia wiersza poleceń DeleteUserszainstalowanego wraz z oprogramowaniem. Narzędzie to znajduje się w katalogu <Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement. Plikiem wejściowym dla tego narzędzia jest plik tekstowy. Musi być ono uruchomione na komputerze, na którym zainstalowany jest portal.

Notatka:

Narzędzie to może uruchamiać jedynie osoba posiadająca wbudowane konto administratora. Nie można korzystać z korporacyjnego konta administratora. Konto wbudowane, z którego należy skorzystać, może być wstępnym kontem administratora, które zostało utworzone podczas konfigurowania portalu, lub innym kontem wbudowanym, które zostało dodane do domyślnej roli administratora. Jeżeli wstępne konto administratora zostało usunięte i nie jest dostępne inne wbudowane konto administratora, konieczne będzie utworzenie takiego konta, aby uruchomić to narzędzie. Odpowiednie wskazówki można znaleźć w sekcji Wbudowane konta portalu tematu Dodawanie kont członków do portalu.

 1. Należy utworzyć plik tekstowy zawierający nazwy użytkowników członków, których konta mają być usunięte z portalu. Nazwę użytkownika każdego z członków należy zapisać w oddzielnym wierszu. Poniżej znajduje się przykład:

  sarah
  robert
  james
  qing

  Notatka:

  Należy podać nazwy użytkowników należące do członków. Nie należy używać pełnych imion i nazwisk członków. Narzędzie zignoruje wszystkie wpisy, które będą zawierać imiona i nazwiska. Należy również pamiętać, że nazwy użytkowników wpisane do pliku tekstowego muszą być podane w tej samej formie (małe lub wielkie litery), jak są one przechowywane w portalu. Można uruchomić narzędzie wiersza poleceń ListUsers lub w witrynie portalu przejść na stronę Instytucja, aby zobaczyć, jaką formę (małe lub wielkie litery) mają przechowywane nazwy użytkowników.

 2. Zapisz plik tekstowy.
 3. Uruchom narzędzie wiersza poleceń DeleteUsers, określając plik tekstowy jako źródło danych wejściowych narzędzia, na przykład: DeleteUsers --file c:\scripts\memberstodelete.txt.

  Wskazówka:

  Pamiętaj, aby użyć odpowiedniej wielkości liter dla poleceń wpisywanych w wierszu poleceń oraz nazw plików