Skip To Content

Wykonywanie analiz

Notatka:

W tym temacie omówiono dostępne w portalu standardowe narzędzia do analizy przestrzennej. Informacje o narzędziach do analiz dużych zbiorów danych znajdują się w temacie Przeprowadzanie analiz dużych zbiorów danych. Opis każdego zestawu narzędzi można znaleźć w temacie Informacje o analizach w aplikacji ArcGIS Enterprise.

Załóżmy, że mamy za zadanie dokonanie oceny potencjalnych lokalizacji pod budowę nowej hurtowni. Ocena ma być oparta na kilku kryteriach, jak np.: uwarunkowania transportowe, występowanie określonych ograniczeń, takich jak sąsiedztwo obiektów o znaczeniu historycznym, dostęp do restauracji i innych obiektów, które mogą być przydatne dla pracowników, dostęp do transportu publicznego dla pracowników oraz uwarunkowania związane z zagospodarowaniem pobliskiego terenu, które mogą sprzyjać inwestycji budowlanej lub ją hamować. Jak ocenisz te lokalizacje w sposób wymierny i dający się uzasadnić? Naturalnie, w tym celu oprócz danych niezbędne są również narzędzia pozwalające na przeprowadzenie analizy i pomiar relacji geograficznych.

Ilekroć spojrzysz na mapę, automatycznie zaczynasz przekładać ją na informacje, odnajdując zależności, dokonując oceny trendów, czy podejmując decyzje. Proces ten nazywamy analizą przestrzenną, czyli tym, co w sposób naturalny dokonują nasze oczy i umysł, patrząc na mapę.

Niemniej jednak, wiele zależności i powiązań może nie być oczywistych podczas oglądania mapy. Zazwyczaj ilość danych jest zbyt duża do wykonania analizy i ich logicznego przedstawienia na mapie. Sposób przedstawienia danych na mapie może zmienić rodzaj spostrzeganych zależności. Narzędzia analizy przestrzennej pozwalają na określenie ilościowe schematów i powiązań między danymi oraz przedstawienie wyników na mapach, a także w postaci tabel i wykresów. Narzędzia analizy przestrzennej ułatwiają znalezienie odpowiedzi na pytania i podejmowanie ważnych decyzji, nie komplikując przy tym analizy wizualnej.

Dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do narzędzi i ich uruchamiania znajdują się w sekcji Korzystanie z narzędzi analizy. Omówienie każdego z tych narzędzi przedstawiono w poniższej części. Narzędzia analizy są podzielone na kategorie. Elementy w tych kategoriach są pogrupowane w sposób logiczny i nie mają wpływu na sposób, w jaki wykonywane są zadania lub uzyskiwany jest do nich dostęp.

Programiści mogą korzystać z tych narzędzi za pośrednictwem interfejsu REST API usługi analizy przestrzennej i interfejsu ArcGIS API for Python.

Notatka:

Jeśli w przeglądarce map Map Viewer nie widzisz przycisku Analiza, skontaktuj się z administratorem portalu. Twój portal może nie być skonfigurowany pod kątem używania narzędzi analitycznych lub możesz nie mieć odpowiednich uprawnień do uruchamiania tych narzędzi. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień wymaganych dla narzędzia, nie będzie ono dla niego widoczne.

Sumowanie danych

Narzędzia te umożliwiają obliczanie łącznych wartości, długości, powierzchni oraz podstawowych, opisowych danych statystycznych obiektów i ich atrybutów znajdujących się w granicach obszarów lub w pobliżu innych obiektów.

NarzędzieOpis

Agreguj punkty

Agreguj punkty

Narzędzie do pracy z warstwą obiektów punktowych oraz warstwą obiektów powierzchniowych. Pierwszą operacją jest przyporządkowanie punktów do poszczególnych obszarów. Po określeniu tej zależności przestrzennej między punktami i obszarami wykonywane są obliczenia statystyczne dotyczące wszystkich punktów na obszarze, a następnie statystyki te są przypisywane do danego obszaru. Najbardziej podstawowym obliczeniem statystycznym jest liczba punktów przypadająca na dany obszar, jednak można uzyskać również inne statystyki.

Przyjmijmy na przykład, że mamy obiekty punktowe reprezentujące lokalizację kawiarni oraz elementy obszaru reprezentujące powiaty i chcemy uzyskać podsumowanie sprzedaży kawy w powiatach. Zakładając, że kawiarnie mają atrybut TOTAL_SALES, można obliczyć sumę wszystkich atrybutów TOTAL_SALES dla każdego powiatu lub wyznaczyć minimalną bądź maksymalną wartość TOTAL_SALES w każdym z nich, a także odchylenie standardowe sprzedaży dla poszczególnych powiatów.

Połącz obiekty

Złącz obiekty

Za pomocą tego narzędzia można przenieść atrybuty z jednej warstwy lub tabeli do innej na podstawie relacji przestrzennych i atrybutowych. Następnie można obliczyć statystyki dla połączonych obiektów.

Na przykład

 • Połącz dane o przestępstwach z okręgami policyjnymi przy użyciu zależności przestrzennych.
 • Połącz opisy użytkowania gruntów z poligonami użytkowania gruntów przy użyciu wartości kodów.

Sumuj w pobliżu

Sumuj w pobliżu

Narzędzie wyszukuje obiekty, które znajdują się w określonej odległości w warstwie analizy. Odległość można zmierzyć w linii prostej lub według wybranego trybu podróży. Wówczas można obliczyć dane statystyczne dla pobliskich obiektów.

Na przykład

 • Oblicz całkowitą liczbę ludności w zasięgu pięciu minut drogi od zaproponowanej nowej lokalizacji sklepu.
 • Oblicz liczbę zjazdów z autostrady w promieniu półtora kilometra odległości od zaproponowanej nowej lokalizacji sklepu, aby dokonać oceny dostępności sklepu.

Notatka:

Aby korzystać z odległości w trybie podróży w tym narzędziu, administrator portalu musi skonfigurować go do korzystania z sieciowych usług narzędziowych i przyznać użytkownikowi uprawnienie Analiza sieciowa.

Sumuj w obrębie

Sumuj w obrębie

Narzędzie wyszukuje obiekty (i części obiektów), które znajdują się w granicach obszarów w warstwie analizy.

Na przykład

 • Mając warstwę zlewni i warstwę granic użytkowania terenu według typu użytkowania terenu, oblicz całkowity areał typów użytkowania terenu dla każdej zlewni.
 • Uwzględniając warstwę działek w powiecie i warstwę granic miast, podsumuj średnią wartość działek wystawionych na sprzedaż w granicach każdego miasta.

Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie

Sumuj wyśrodkowanie i rozproszenie

To narzędzie wyszukuje obiekt centralny, średni środek, środek mediany lub elipsę (rozkład kierunkowy) obiektów punktowych.

Na przykład

 • Znalezienie obiektu centralnego w zbiorze punktów, na przykład drzew, budynków lub parków.
 • Znalezienie średniego środka zbioru punktów, takich jak incydenty związane z przestępstwami lub miejsca obserwacyjne dzikiej przyrody.
 • Znalezienie środka mediany zbioru punktów, takich jak lokalizacje wypadków samochodowych.
 • Znalezienie rozproszenia (elipsy) zbioru punktów, takich jak wystąpienie choroby lub lokalizacja inwazyjnych gatunków roślin.

Wyszukiwanie lokalizacji

Te narzędzia pozwalają wyszukać obiekty spełniające dowolną liczbę kryteriów podanych przez użytkownika. Zazwyczaj wykorzystywane są do zaznaczania obszaru w celu znalezienia miejsc spełniających dużą liczbę kryteriów.

NarzędzieOpis

Znajdź istniejące lokalizacje

Znajdź istniejące lokalizacje

Narzędzie to umożliwia wybieranie w badanym obszarze takich istniejących obiektów, które spełniają podane kryteria. Kryteria te mogą być utworzone na podstawie zapytań o atrybut (na przykład: działki na sprzedaż) oraz zapytań przestrzennych (na przykład: działki w obrębie 1 km od rzeki).

Wprowadź nowe lokalizacje

Wprowadź nowe lokalizacje

Narzędzie to umożliwia wprowadzanie do badanego obszaru nowych obiektów spełniających podane kryteria. Kryteria te mogą być utworzone na podstawie zapytań o atrybut (na przykład: działki na sprzedaż) oraz zapytań przestrzennych (na przykład: działki w strefie zalewowej).

Znajdź podobne lokalizacje

Znajdź podobne lokalizacje

Na podstawie podanych kryteriów narzędzie Znajdź podobne lokalizacje oblicza podobieństwo lokalizacji w warstwie propozycji wyszukiwania do co najmniej jednej lokalizacji referencyjnej.

Geokoduj lokalizacje z tabeli

Geokoduj lokalizacje z tabeli

Narzędzie Geokoduj lokalizacje z tabeli pozwala w prosty sposób geokodować duże tabele i pliki adresów do postaci punktów. Dane wynikowe można utworzyć w formacie pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami), arkusza kalkulacyjnego programu Excel (XLS) lub usługi obiektowej.

Wybierz najlepsze placówki

Wybierz najlepsze placówki

To narzędzie wyszukuje zestaw obiektów, które najlepiej obsługują zapotrzebowanie z okolicznych obszarów.

Placówki mogą być instytucjami publicznymi świadczącymi usługi, takimi jak remizy, szkoły, biblioteki, albo mogą mieć cel komercyjny, np. apteki, centra dystrybucji paczek. Zapotrzebowanie obejmuje popyt na usługę świadczoną przez daną placówkę. Zapotrzebowanie jest związane z lokalizacjami punktów, gdzie każda lokalizacja przedstawia wielkość danego zapotrzebowania.

Notatka:

Aby umożliwić użytkownikom wybieranie placówek przy użyciu jednego z trybów podróży, administrator portalu musi skonfigurować w nim sieciowe usługi Utility Services i przyznać użytkownikom uprawnienie Analiza sieciowa.

Utwórz Widoczność

Utwórz Widoczność

Narzędzie Utwórz widoczność tworzy obszary, na których użytkownik może widzieć obiekty na ziemi. Punkty analizy wejściowej mogą przedstawiać albo obserwatorów (np. ludzi na ziemi albo obserwatorów w wieży pożarowej) albo obserwowane obiekty (takie jak turbiny wiatrowe, wieże ciśnień, pojazdy lub inni ludzie). Obszary wynikowe to obszary, z których obserwatorzy mogą zobaczyć obserwowane obiekty i odwrotnie: obserwowane obiekty mogą widzieć obserwatorów. Dane wynikowe są używane zwykle w analizie wyboru i określaniu przydatności miejsca.

Notatka:

Administrator portalu musi skonfigurować wysokościową usługę narzędziową w portalu, aby to narzędzie było dostępne.

Utwórz zlewnie

Utwórz zlewnie

To narzędzie tworzy obszary ciążenia na podstawie podanych lokalizacji.

Notatka:

Administrator portalu musi skonfigurować hydrologiczną usługę narzędziową w portalu, aby to narzędzie było dostępne.

Śledź w dół

Śledź w dół

To narzędzie określa szlak lub ścieżkę przepływu w dół od punktów w warstwie analizy.

Notatka:

Administrator portalu musi skonfigurować hydrologiczną usługę narzędziową w portalu, aby to narzędzie było dostępne.

Znajdź centroidy

Znajdź centroidy

To narzędzie tworzy centralne obiekty punktowe z obiektów wielopunktowych, liniowych i powierzchniowych.

Wzbogacanie danych

Narzędzia te pomagają w badaniu charakteru poszczególnych obszarów. Dla wybranych obszarów wyświetlane są szczegółowe dane demograficzne i statystyki. Dla bardziej rozległych obszarów, takich jak powiaty i województwa można uzyskać również informacje porównawcze.

NarzędzieOpis

Wzbogać warstwę

Wzbogać warstwę

Narzędzie służy do wzbogacania danych punktowych i poligonowych poprzez pozyskanie informacji konsumenckich, dotyczących ludności, miejsc i działalności gospodarczej dla lokalizacji danych. Narzędzie Wzbogać warstwę umożliwia udzielenie odpowiedzi na nowe pytania dotyczące lokalizacji, na które nie można odpowiedzieć, korzystając z samych map, na przykład: jacy ludzie mieszkają w tym miejscu? Co ludzie na danym obszarze lubią robić? Jakie są ich zwyczaje i styl życia? Jakiego rodzaju działalność jest prowadzona na tym obszarze?

Wynik będzie stanowić nową warstwę zawierającą wszystkie informacje demograficzne i geograficzne dla danych zbiorów danych. Nowe informacje są dodawane jako pola w tabeli.

Notatka:

Administrator portalu musi skonfigurować usługę wzbogacania danych przestrzennych w portalu i przyznać użytkownikowi uprawnienie Wzbogacanie danych przestrzennych, aby to narzędzie było dla niego dostępne. Ponadto administrator portalu musi skonfigurować sieciowe usługi narzędziowe i przyznać użytkownikowi uprawnienie Analiza sieciowa, aby mógł on wzbogacać warstwy na podstawie trybów podróży.

Analiza zależności przestrzennych

Narzędzia te pomagają w rozpoznawaniu, określaniu ilościowym oraz wizualizowaniu zależności przestrzennych w Twoich danych poprzez identyfikację obszarów, na których znajdują się statystycznie istotne zgrupowania.

NarzędzieOpis

Oblicz zagęszczenie

Oblicz zagęszczenie

Narzędzie Oblicz zagęszczenie tworzy mapę zagęszczenia z obiektów punktowych lub liniowych poprzez odpowiednie rozmieszczenie na powierzchni mapy znanych wartości wyrażających dane zjawisko (reprezentowane przez atrybuty punktów lub linii). Wynikiem uruchomienia narzędzia jest warstwa z obszarami sklasyfikowanymi według gęstości — od najmniejszego do największego zagęszczenia.

Na przykład

 • Obliczanie liczby szpitali w określonym powiecie. Warstwa wynikowa będzie przedstawiać obszary o dużej i niskiej dostępności szpitali — informacja ta może zostać wykorzystana w procesie podejmowania decyzji o budowie nowych szpitali.
 • Identyfikacja obszarów wysokiego zagrożenia pożarami lasów na podstawie lokalizacji wcześniejszych pożarów lasów
 • Lokalizacja społeczności zamieszkujących tereny oddalone od głównych dróg w celu wyznaczenia przebiegu nowych dróg

Znajdź lokalizacje hot spot

Znajdź lokalizacje hot spot

Narzędzie Znajdź lokalizacje hot spot ustala, czy w relacjach przestrzennych danych użytkownika istnieją statystycznie istotne klastry.

Na przykład

 • Czy Twoje punkty (reprezentujące przestępstwa, drzewa, wypadki drogowe) rzeczywiście są zgrupowane? Masz absolutną pewność?
 • Czy naprawdę udało Ci się ustalić, jakie są statystycznie istotne lokalizacje hot spot (wydatki, umieralność noworodków, systematycznie wysokie wyniki testów) czy może Twoja mapa przedstawiałaby zupełnie inne zależności, gdyby zmienione zostały użyte symbole?
Narzędzie Znajdź lokalizacje hot spot pomoże Ci w uzyskaniu rzetelnej odpowiedzi na te pytania.

Znajdź elementy odstające

Znajdź elementy odstające

Za pomocą narzędzia Znajdź elementy odstające można sprawdzić, czy zależności przestrzenne występujące w danych zawierają statystycznie istotne elementy odstające.

Na przykład

 • Czy w danych (dotyczących przestępstw, drzew, wypadków drogowych) występują nietypowe obszary zależności? Masz absolutną pewność?
 • Czy naprawdę udało się ustalić, jakie są statystycznie istotne elementy odstające (wydatki, umieralność noworodków, systematycznie wysokie wyniki testów), czy może Twoja mapa przedstawiałaby zupełnie inne zależności, gdyby zmienione zostały używane symbole?
Narzędzie Znajdź elementy odstające pomoże Tobie w uzyskaniu rzetelnej odpowiedzi na te pytania.

Znajdź klastry punktów

Znajdź klastry punktów

Narzędzie Znajdź klastry punktów znajduje klastry obiektów punktowych wśród otaczającego szumu w oparciu o ich rozkład przestrzenny.

Na przykład

 • Znajdowanie skupisk domów zainfekowanych szkodnikami.
 • Znajdowanie skupisk incydentów związanych z przestępstwami, na przykład kradzieżą.

Interpoluj punkty

Interpoluj punkty

Narzędzie Interpoluj punkty umożliwia przewidywanie wartości w nowych lokalizacjach na podstawie pomiarów wykonanych na zbiorze punktów. Narzędzie korzysta z danych punktowych, z których każdy ma określoną wartość i wyświetla obszary sklasyfikowane według przewidywanych wartości.

Na przykład

 • Na obszarze objętym systemem zarządzania jakością powietrza znajdują się czujniki wykonujące pomiary poziomu zanieczyszczenia. Narzędzia Interpoluj punkty można użyć do prognozowania wartości poziomu zanieczyszczeń w miejscach, gdzie nie ma czujników, na przykład w lokalizacjach, w których znajduje się populacja szczególnie narażona, takich jak na przykład szkoły czy szpitale.
 • Przewidywanie zawartości metali ciężkich w zbożach na podstawie pobranych próbek określonych roślin uprawnych.
 • Przewidywanie poziomów substancji odżywczych w glebie (azot, fosfor, potas itp.) oraz innych właściwości (na przykład przewodność elektryczna gleby) w celu oceny ich wpływu na zbiory oraz ustalenia precyzyjnej ilości nawozu, jaką należy zastosować dla każdej lokalizacji pola.
 • Aplikacje meteorologiczne oferują możliwość przewidywania wartości temperatur, opadów oraz innych powiązanych zmiennych (na przykład opadów kwaśnych deszczy).

Narzędzia bliskości

Te narzędzia pomagają w udzieleniu odpowiedzi na jedno z najczęstszych pytań zadawanych podczas wykonywania analizy przestrzennej: Co znajduje się w pobliżu czego?

NarzędzieOpis

Utwórz bufory

Utwórz bufory

Bufor jest obszarem obejmującym swym zasięgiem obszar w określonej odległości od punktu, linii lub obiektu powierzchniowego.

Bufory są zwykle używane do tworzenia obszarów, które można poddać dalszej analizie za pomocą takich narzędzi, jak Nałóż warstwy. Na przykład, na pytanie „Jakie budynki znajdują się w odległości jednego kilometra od szkoły?”, można znaleźć odpowiedź, tworząc bufor o promieniu jednego kilometra wokół szkoły i nakładając na niego warstwę zawierającą obrys zabudowy. Wynik tej operacji stanowi warstwa z budynkami znajdującymi się w odległości do jednego kilometra od szkoły.

Utwórz obszary czasu dojazdu

Utwórz obszary czasu dojazdu

Opcja Utwórz obszary czasu dojazdu umożliwia tworzenie obszarów, do których można dotrzeć w określonym czasie przejazdu lub po pokonaniu określonej odległości. Polega ona na wykonywaniu pomiarów z jednego lub wielu punktów (do 1000) wzdłuż dróg i tworzeniu warstwy, która umożliwia udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Gdzie mogę dostać się z tego miejsca w ciągu 30 minut jazdy?
 • Gdzie mogę dostać się z tego miejsca w ciągu 30 minut jazdy o 17:30 w godzinach szczytu?
 • Do jakich części miasta może dotrzeć straż pożarna w ciągu pięciu minut?
 • W jaki sposób wybudowanie tutaj nowej jednostki straży pożarnej poprawiłoby szybkość reagowania na zgłoszenia pożarów?
 • Jakie obszary rynkowe są w zasięgu mojej działalności?

Na te pytania możesz odpowiedzieć wyłącznie dzięki wizualizacji obszarów danych wynikowych. Możesz też wykonać dalszą analizę przestrzenną, korzystając z obszarów danych wynikowych. Na przykład, uruchomienie narzędzia Agreguj punkty przy użyciu obszarów czasu dojazdu wraz z danymi demograficznymi może pomóc w ocenie potencjalnej lokalizacji sklepu w kontekście zyskania najlepszych klientów dla danego rodzaju działalności.

Notatka:

Aby korzystać z tego narzędzia, administrator portalu musi skonfigurować w nim sieciowe usługi narzędziowe i przyznać użytkownikowi uprawnienie Analiza sieciowa.

Znajdź najbliższe

Znajdź najbliższe

To narzędzie wyszukuje najbliższe obiekty i opcjonalnie raportuje i ocenia odległość do pobliskich obiektów. Aby znaleźć najbliższy obiekt, narzędzie może dokonywać pomiarów używając odległości w linii prostej lub według wybranego trybu podróży. Dostępne są opcje, które ograniczają liczbę wyszukiwanych najbliższych obiektów lub zakres wyszukiwania obiektów.

Wyniki uzyskiwane dzięki temu narzędziu umożliwiają udzielenie odpowiedzi na pytania następującego typu:

 • Który park jest najbliżej stąd?
 • Do którego szpitala można dotrzeć w najkrótszym czasie? Ile czasu potrzeba na przejazd we wtorek o 17:30 w godzinach szczytu?
 • Jakie są odległości drogowe pomiędzy tymi głównymi miastami?
 • Którzy z tych pacjentów mieszkają w promieniu trzech kilometrów od wskazanych fabryk chemicznych?

Narzędzie Znajdź najbliższe dostarcza wyniki zawierające najbliższe obiekty i opcjonalnie warstwę liniową, która łączy lokalizacje początkowe z ich najbliższymi lokalizacjami. Opcjonalna warstwa liniowa zawiera informacje na temat lokalizacji początkowych i najbliższych oraz informacje dotyczące odległości pomiędzy nimi.

Notatka:

Aby umożliwić użytkownikom znajdowanie obiektów znajdujących się w pobliżu przy użyciu większości z dostępnych trybów podróży, danymi wejściowymi muszą być obiekty punktowe, a administrator portalu musi skonfigurować w nim sieciowe usługi narzędziowe i przyznać użytkownikom uprawnienie Analiza sieciowa. Bez tego uprawnienia można jednak dokonywać pomiaru odległości w linii prostej.

Planuj trasy

Planuj trasy

Narzędzie Planuj trasy służy do określenia, jak efektywnie rozdzielić zadania wśród pracowników mobilnych.

W narzędziu podaje się zestaw przystanków oraz liczbę pojazdów, które mogą dojechać do przystanków. Narzędzie przypisuje przystanki pojazdom oraz wyświetla trasy, wskazując, jak w najkrótszym czasie poszczególne pojazdy mogą dotrzeć do przypisanych im przystanków.

Dzięki narzędziu Planuj trasy pracownicy mobilni mogą docierać do większej liczby miejsc pracy w krótszym czasie, co zwiększa efektywność i usprawnia obsługę klientów.

 • Przeprowadzanie inspekcji domów, restauracji czy placów budowy.
 • Świadczenie usług naprawczych, instalacyjnych czy technicznych.
 • Dostarczanie towarów i niewielkich paczek.
 • Prowadzenie rozmów handlowych.
 • Transportowanie osób z domu do miejsca wydarzenia.

W wyniku uruchomienia narzędzia Planuj trasy tworzone są: warstwa z przystankami zakodowanymi według tras, do których zostały przypisane, warstwa tras przedstawiająca najkrótsze trasy umożliwiające dotarcie do przypisanych przystanków, a także warstwa przystanków nieprzypisanych, w przypadku, gdy do niektórych z przystanków nie można dotrzeć.

Notatka:

Aby korzystać z tego narzędzia, administrator portalu musi skonfigurować w nim sieciowe usługi narzędziowe i przyznać użytkownikowi uprawnienie Analiza sieciowa.

Połącz punkty początkowe z docelowymi

Połącz punkty początkowe z docelowymi

Narzędzie Połącz punkty początkowe z docelowymi służy do pomiaru czasu podróży lub odległości między parami punktów. To narzędzie może wyświetlić odległość w linii prostej, długość trasy lub czas przejazdu. Po podaniu punktów początkowych i docelowych narzędzie wyświetla warstwę zawierającą linie tras między parami punktów początkowych i docelowych wraz z pomiarami. Jeśli wiele punktów początkowych prowadzi do jednego punktu docelowego, dane wynikowe zawierają tabelę z danymi wielu przejazdów do punktu docelowego.

Notatka:

Aby korzystać z tego narzędzia, administrator portalu musi skonfigurować w nim sieciowe usługi narzędziowe i przyznać użytkownikowi uprawnienie Analiza sieciowa.

Zarządzanie danymi

Narzędzia te są używane zarówno do codziennego zarządzania danymi geograficznymi, jak i łączenia danych przed analizą.

NarzędzieOpis

Wydziel dane

Wydziel dane

To narzędzie umożliwia selekcję i pobranie danych dla konkretnego obszaru zainteresowania. Wybrane warstwy zostaną dodane do pliku ZIP lub pakietu warstwy.

Agreguj obszary

Agreguj obszary

Obszary, które się nakładają lub mają wspólną granicę zostają połączone w celu utworzenia jednego obszaru.

Możesz wybrać sposób łączenia obszarów, wskazując konkretne pole. Na przykład warstwa powiatów ma atrybut State_Name, według którego można agregować obszary, korzystając z atrybutu State_Name. Sąsiadujące ze sobą hrabstwa zostaną połączone, jeśli mają tę samą wartość pola State_Name. Wynikiem końcowym jest warstwa z granicami stanów.

Generuj mozaikowania

Generuj mozaikowania

To narzędzie tworzy kosze o określonym kształcie i wielkości dla badanego obszaru.

Kosze mogą mieć kształt kwadratu, sześciokąta, sześciokąta poprzecznego, trójkąta lub diamentu.

Połącz warstwy

Połącz warstwy

Narzędzie kopiuje obiekty z dwóch warstw do jednej nowej warstwy. Warstwy, które mają być połączone, muszą zawierać te same typy obiektów (punkty, linie lub obszary). Można sterować procesem łączenia i kopiowania pól z warstw wejściowych.

Na przykład

 • Mam 3 warstwy dla Anglii, Walii i Szkocji, a potrzebuję jednej warstwy dla Wielkiej Brytanii.
 • Mam 12 warstw i każda z nich zawiera informacje o działkach w przylegających do siebie obszarach miejskich. Chcę je połączyć w jedną warstwę, zachowując tylko pola, które mają tę samą nazwę i typ we wszystkich 12 warstwach wejściowych.

Nałóż warstwy

Nałóż warstwy

Narzędzie Nałóż warstwy służy do łączenia co najmniej dwóch warstw w jedną warstwę. Nakładanie można postrzegać jako tworzenie z zestawu nakładających się map pojedynczej mapy zawierającej wszystkie informacje w nich zawarte. W rzeczywistości przed pojawieniem się systemów GIS kartografowie kopiowali mapy na czyste arkusze folii, nakładali je na siebie na podświetlonym stole, a następnie ręcznie rysowali nową mapę korzystając z nałożonych na siebie warstw danych. Nakładanie to znacznie więcej niż połączenie ze sobą rysunków. Wszystkie atrybuty obiektów biorące udział w operacji nakładania są przenoszone do wynikowego produktu. Nakładanie służy do uzyskania odpowiedzi na jedno z najbardziej podstawowych pytań z dziedziny geografii: „Jaka jest kolejność poszczególnych warstw?”

Na przykład

 • Które działki znajdują się na obszarze zalewania przez powodzie 100-letnie? (Gdy coś znajduje się „w obrębie” czegoś to znaczy również, że leży na obszarze czegoś.)
 • Które drogi znajdują się w granicach poszczególnych powiatów?
 • Na jakiego rodzaju glebach prowadzi się określone rodzaje upraw?
 • Które studnie znajdują się w obrębie opuszczonych jednostek wojskowych?