Skip To Content

Konfigurowanie wartości domyślnych nowych członków

Domyślni administratorzy i użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą podać typ użytkownika, rolę członka, licencje aplikacji dodatkowych i członkostwo w grupach, które mają być domyślnie przypisywane do nowych członków. Do członków, którzy tworzą własne konta wbudowane oraz członków dodanych przez administratora lub poprzez automatyczne utworzenie kont wartości domyślne zostaną przypisane automatycznie.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z włączonymi uprawnieniami dotyczącymi zabezpieczeń i infrastruktury.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Wartości domyślne nowych członków.

  Ta karta jest widoczna tylko dla posiadaczy uprawnień umożliwiających zarządzanie ustawieniami bezpieczeństwa instytucji.

 4. Skonfiguruj lub zmodyfikuj wartości domyślne nowych członków. Wartości domyślne można skonfigurować dla:
  Notatka:

  Wartości domyślne nowych członków, które są widoczne, zależą od przypisanych Tobie uprawnień do zarządzania uprawnieniami instytucji.

  • W przypadku ustawień Typ użytkownika i Rola kliknij przycisk edycji dla dowolnego z tych ustawień, wybierz typ użytkownika, a następnie wybierz rolę. Kliknij przycisk Zapisz.
  • W przypadku ustawienia Licencje na aplikacje dodatkowe kliknij opcję Zarządzaj licencjami na aplikacje dodatkowe i wybierz licencje na aplikacje dodatkowe do automatycznego przypisania do nowych członków. Kliknij przycisk Zapisz.
   Notatka:

   Można wybrać co najwyżej 10 domyślnych licencji aplikacji dodatkowych, które są zgodne z wybranym domyślnym typem użytkownika i rolą. Jeśli na przykład wybrano typ użytkownika Editor jako domyślny dla nowego członka, nie można wybrać licencji aplikacji dodatkowej ArcGIS Drone2Map jako domyślnej, ponieważ jest ona zgodna wyłącznie z typami użytkowników Creator i GIS Professional.

  • W przypadku ustawienia Grupy kliknij opcję Zarządzanie grupami i znajdź odpowiednie grupy, korzystając z pola wyszukiwania lub opcji sortowania. Wybierz jedną lub większą liczbę grup do przypisania do nowych członków, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   Notatka:

   Możesz wybrać wyłącznie domyślne grupy, które są zgodne z wybranym domyślnym typem użytkownika i rolą. Jeśli na przykład wybrano rolę Edytor danych jako domyślną rolę nowego członka, nie można wybrać grupy udostępnionych aktualizacji jako grupy domyślnej, ponieważ przynależność do tych grup jest ograniczona do członków z uprawnieniami do tworzenia, aktualizowania i usuwania zasobów.

  • W przypadku ustawienia Kategorie członków kliknij opcję Zarządzaj kategoriami członków i wybierz do 20 kategorii członków, które będą automatycznie przypisywane do nowych członków.
   Notatka:

   To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy w instytucji zostały skonfigurowane kategorie członków.

  • W przypadku opcji Format nazwy użytkownika można dostosować domyślny format nazwy użytkownika, który jest wyświetlany po wprowadzeniu informacji o nowym członku podczas dodawania go do instytucji. Można na przykład podać format nazwy użytkownika taki jak {Last name initial}_{First name}, w przypadku którego tekst w nawiasach klamrowych reprezentuje zmienne. Aby zdefiniować w instytucji format nazwy użytkownika, kliknij przycisk Edytuj, wpisz tekst i wybierz zmienne. Po zakończeniu tej czynności kliknij przycisk Zapisz.
   Wskazówka:

   Aby z podanymi zmiennymi użyć tekstu lub znaków takich jak podkreślenia, wpisz tekst lub znaki i naciśnij klawisz Enter.

Każde z tych ustawień można w razie potrzeby zmodyfikować dla poszczególnych członków na karcie Członkowie po ich dołączeniu do instytucji.