Skip To Content

Egzekwowanie liczby licencjonowanych nazwanych użytkowników

Aby aktywować witrynę internetową portalu, użyj pliku .json licencji dostarczonego przez firmę Esri. Liczba nazwanych użytkowników przypadających na typ użytkownika, których można dodać do portalu, jest ograniczona przez plik licencji. Jeśli maksymalna liczba zarejestrowanych członków przypadających na typ użytkownika przekracza liczbę widniejącą w licencji, taki stan nie jest już zgodny z licencją.

W całej dokumentacji, w witrynie portalu i w aplikacjach ArcGIS, nazwani użytkownicy to zazwyczaj konta instytucji ArcGIS lub członkowie instytucji ArcGIS.

Model licencjonowania oparty o nazwanych użytkowników jest wymuszany przez oprogramowanie w celu uzyskania następujących korzyści:

  • Zapobieganie akceptowaniu większej liczby kont instytucji ArcGIS przez portal niż licencja przewiduje dla danego typu użytkownika
  • Blokowanie dostępu do witryny internetowej portalu członkom bez uprawnień administratora, którzy mają przypisany typ użytkownika z większą liczbą członków niż licencji

Po zalogowaniu się do witryny internetowej portalu jako administrator i wejściu na stronę witryny Instytucja można określić liczbę członków, na jaką portal otrzymał licencję oraz aktualną liczbę zarejestrowanych członków przypadających na typ użytkownika. Jest to opcja przydatna do monitorowania liczby członków portalu. Pomaga ona także ocenić, czy instytucja powinna rozważyć zwiększenie liczby posiadanych członków portalu.

Podczas gdy liczba członków dozwolona w instytucji jest ograniczona przez plik licencji, z portalu może korzystać nieograniczona liczba użytkowników bez członkostwa. Aby dowiedzieć się więcej na temat dodanych uprawnień oraz funkcjonalności, jakie zapewnia uzyskanie dostępu do portalu jako członek instytucji ArcGIS, zapoznaj się z sekcją Uprawnienia dostępu w temacie Zarządzanie dostępem do portalu.

W przypadku niezgodności z licencją wystąpią następujące problemy:

  • W przypadku uzyskiwania dostępu do witryny internetowej portalu z użyciem konta z uprawnieniami administratora wyświetlana jest informacja o tym, że liczba przypisanych licencji przekracza liczbę dostępnych licencji. Kliknij kartę Licencje, aby wyświetlić typy użytkowników, dla których przekroczono liczbę dostępnych licencji. Ta uwaga jest wyświetlana przy każdym uzyskiwaniu dostępu do portalu przez administratora.
  • Podczas uzyskiwania dostępu do witryny portalu, aplikacji ArcGIS Portal Directory i portalu za pomocą aplikacji ArcGIS Pro z konta innego niż administracyjne zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że członek ten nie może zalogować się do portalu z powodu błędu autoryzacji oprogramowania. Członek otrzyma zalecenie skontaktowania się z administratorem portalu w celu uzyskania pomocy. Członek nie będzie mieć dostępu do portalu do momentu, aż błąd autoryzacji oprogramowania zostanie naprawiony.
  • Nie będzie można tworzyć nowych kont członkowskich za pośrednictwem witryny internetowej portalu lub aplikacji ArcGIS Portal Directory. Jeśli dany użytkownik spróbuje utworzyć konto użytkownika, pojawia się komunikat o błędzie informujący, że konto nie może zostać utworzone z powodu błędu autoryzacji oprogramowania. Użytkownik otrzyma zalecenie skontaktowania się z administratorem portalu w celu uzyskania pomocy.

Pojemność typu użytkownika

Administratorzy portalu mogą używać typów użytkowników podczas przypisywania ról w instytucji i uprawnień do członków.

Gdy członek żąda dodatkowych uprawnień, gdy osiągnięto już maksymalną liczbę członków dla bieżącego i żądanego typu użytkownika, administrator portalu może tymczasowo przypisać użytkownikom typ użytkownika, dla którego osiągnięto maksymalną liczbę użytkowników. Administrator portalu powinien szybko ponownie przypisać innego członka do typu użytkownika, dla którego nie osiągnięto maksymalnej liczby użytkowników.

Notatka:

Po przekroczeniu możliwości członkostwa dla danego typu użytkownika użytkownicy przypisani do tego typu użytkownika nie mogą uzyskać dostępu do portalu. Administratorzy powinni skracać do minimum czas, gdy typ użytkownika jest w tym stanie, w czasie aktualizacji typów użytkowników, dla których osiągnięto maksymalną liczbę użytkowników.

Poniżej znajduje się przykład takiego scenariusza i jego rozwiązania:

Instytucja ArcGIS ma autoryzację i obecna pojemność wynosi łącznie 30 członków (nazwanych użytkowników). Spośród nich 25 ma przypisany typ użytkownika Viewer, a 5 ma przypisany typ użytkownika Creator. Administrator portalu otrzymuje pilne żądanie od użytkownika o typie Viewer, który wymaga tymczasowego dostępu w celu utworzenia zasobu. Aby odpowiedzieć na to żądanie, administrator może wykonać następujące czynności:

  • Zidentyfikować innego użytkownika o typie Creator, któremu można obniżyć rangę w celu zapewnienia dodatkowych uprawnień dla pilnego żądania dotyczącego użytkownika typu Viewer.
  • Po zalogowaniu się do witryny internetowej portalu z użyciem konta administratora może kliknąć kartę Instytucja i wybrać opcję Zarządzanie kontami członków. Znaleźć członka, dla którego tymczasowo typ użytkownika zostanie zmieniony na Viewer, a następnie kliknąć obecnie przypisany typ użytkownika (Creator).
  • W wyświetlonym oknie może zmienić typ użytkownika dla wybranego członka na Viewer i kliknąć opcję Zapisz.
  • Zmienić typ użytkownika dla członka, który zażądał dodatkowych uprawnień, na Creator.
  • Gdy uprawnienia przestają być potrzebne dla pilnego żądania, można przywrócić pierwotny status obydwu członków.
Uwaga:

Maksymalna wartość dla członkostwa w typie użytkownika może zostać jednocześnie przekroczona przez jednego członka. Gdy przekroczono możliwości członkostwa o 1, członkowie przypisani do tego typu użytkownika nie mogą uzyskać dostępu do portalu.