Skip To Content

Tworzenie listy członków portalu

Administratorzy mogą użyć narzędzia wiersza poleceń o nazwie ListUsers, aby wygenerować listę wszystkich członków portalu. Użyj tego narzędzia, aby okresowo uzyskiwać informacje na temat tego, którzy użytkownicy instytucji są członkami portalu.

Jeśli portal został niedawno zaktualizowany i konieczne jest zmniejszenie liczby nazwanych użytkowników do maksymalnej liczby dopuszczalnej przez plik autoryzacji, użyj tego narzędzia w celu uzyskania pełnej listy członków portalu, a następnie zadecyduj, które konta powinny zostać usunięte. W tym scenariuszu zmień plik wyjściowy za pomocą narzędzia ListUsers, aby zawierał tylko listę nazw użytkowników należących do członków portalu, których chcesz usunąć. Ta edytowana lista stanowi plik wejściowy narzędzia DeleteUsers. Proces ten opisany jest poniżej.

Generowanie listy członków

Aby wyświetlić listę wszystkich członków portalu, uruchom narzędzie wiersza poleceń ListUsers, które zostało zainstalowane wraz z oprogramowaniem. Narzędzie to znajduje się w katalogu <Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement. Aby uruchomić narzędzie, wyznacz parametry wejściowe. Uruchom to narzędzie na komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Portal for ArcGIS.

Notatka:

Narzędzie to może uruchamiać jedynie osoba posiadająca wbudowane konto administratora. Nie można korzystać ze specyficznego dla instytucji konta administratora. Konto wbudowane, z którego należy skorzystać, może być wstępnym kontem administratora, które zostało utworzone podczas konfigurowania portalu, lub innym kontem wbudowanym, które zostało przypisane domyślnej roli administratora. Jeżeli wstępne konto administratora zostało usunięte i nie jest dostępne inne wbudowane konto administratora, konieczne będzie utworzenie takiego konta, aby uruchomić to narzędzie. Odpowiednie wskazówki można znaleźć w sekcji Wbudowane konta portalu tematu Dodawanie kont członków do portalu.

Dostępne są następujące parametry:

ListUsers --output <nazwa_pliku> --format <simple | detailed>

  • <nazwa_pliku> — nazwa pliku tekstowego (.txt) utworzonego przez narzędzie, na przykład members.txt. Inne typy plików nie są obsługiwane. Jeśli podawana jest tylko nazwa pliku, zostanie on utworzony w tym samym katalogu, w którym znajduje się narzędzie. Jeżeli plik ma zostać utworzony w innym katalogu, należy określić pełną ścieżkę do danego katalogu oraz nazwę tego pliku, na przykład C:\organization\members.txt.
  • <simple | detailed> — tryb (odpowiednio: prosty | szczegółowy), w którym zostanie uruchomione narzędzie. Domyślnie ustawiony jest parametr simple (prosty), co oznacza, że w wynikowym pliku tekstowym zostanie zawarta lista tylko nazw użytkowników członków portalu. Każda nazwa użytkownika znajduje się w osobnym wierszu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat danego członka portalu poza nazwą użytkownika, na przykład jego adres e-mail, pełną nazwę, rolę, opis, imię i nazwisko, ten parametr powinien mieć wartość detailed (szczegółowy). Wszystkie szczegółowe informacje na temat członka portalu znajdujące się w wynikowym pliku tekstowym oddzielone są od siebie pionową kreską (|).

Przykład: ListUsers --output C:\organization\members.txt --format detailed

Podczas wykonywania polecenia zostaje stworzony plik wyjściowy w katalogu wskazanym przez użytkownika. Użyj informacji zawartych w tym pliku do określenia, którzy użytkownicy w instytucji są członkami portalu.

Można również edytować informacje zawarte w tym pliku w taki sposób, by zawierały tylko nazwy użytkowników członków portalu, których konta mają zostać usunięte. Taka lista poddana edycji stanowił plik wejściowy dla narzędzia DeleteUsers, za pomocą którego można masowo usunąć konta członków portalu. W tym celu otwórz do edycji plik tekstowy i usuń z niego wszystkie informacje z wyjątkiem nazw użytkowników. Każda nazwa użytkownika musi być wpisana w osobnej linii, na przykład:

sarah
robert
james
qing

Aby dowiedzieć się jak usunąć członków z portalu przy użyciu tego pliku, zapoznaj się z tematem Zarządzanie kontami członków.