Skip To Content

Zarządzaj licencjami

Administrator lub członek roli niestandardowej z uprawnieniami do zarządzania licencjami może w portalu ArcGIS Enterprise decydować o tym, którzy członkowie mają mieć dostęp do licencjonowanych aplikacji, które nie zostały jeszcze uwzględnione w przypisanym do nich typie użytkownika. Na przykład można przypisać licencje aplikacji dodatkowych dla aplikacji licencjonowanych, takich jak ArcGIS Pro, ArcGIS Navigator, ArcGIS AppStudio Developer Edition, ArcGIS Drone2Map, aplikacja internetowa ArcGIS Business Analyst, ArcGIS Community Analyst, ArcGIS GeoPlanner i ArcGIS Insights. Ponadto można przypisywać licencje aplikacji dodatkowych dla aplikacji, które zostały kupione oddzielnie, dla funkcji i aplikacji dołączanych do rozszerzeń instytucji, a także dla rozszerzeń typów użytkownika.

Notatka:

Rozszerzenia instytucji w usłudze ArcGIS Enterprise mają unikalne konfiguracje. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji rozszerzenia.

Można wyświetlać szczegółowe informacje o licencji i typie użytkownika, jak również konfigurować licencje aplikacji dodatkowych dla pojedynczego produktu oraz wielu produktów jednocześnie.

Importowanie licencji

Zarządzanie licencjami odbywa się przy użyciu pojedynczego pliku .json, który można pobrać z witryny My Esri. W przypadku zmian w licencjach instytucji należy uzyskać nowy plik .json zawierający wszystkie licencje, który zastąpi po zaimportowaniu stary plik licencji.

Nowy plik licencji można zaimportować za pośrednictwem portalu lub z poziomu wiersza poleceń.

Importowanie licencji w portalu

Nowy plik licencji można zaimportować w portalu.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Kliknij przycisk Importuj licencje.
 4. Wybierz plik licencji .json i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Kliknij przycisk Import (Importuj).

Nowe licencje zostają odzwierciedlone na stronie Licencje. Można na niej przypisać licencje członkom.

Notatka:

Podczas importowania nowego pliku licencji wszelkie typy użytkownika i licencje aplikacji w portalu zostaną zastąpione przez nowy plik licencji. Jeśli na przykład w portalu istniały aplikacje, które nie są uwzględnione w nowym pliku licencji, te aplikacje zostaną usunięte podczas importowania nowego pliku licencji.

Importowanie licencji z poziomu wiersza poleceń

Nowy plik licencji można zaimportować za pomocą narzędzia wiersza poleceń importlicense.

Aby użyć narzędzia wiersza poleceń importlicense, uruchom skrypt importlicense.bat z parametrem -h lub -help, jak pokazano poniżej:

<Portal for ArcGIS Installation Directory>\tools\importlicense\importlicense.bat -help

Przykład użycia narzędzia: importlicense.bat [-u <arg>] [-p <arg>] [-lf <arg>]

OpcjaOpis

-u; --username

Nazwa użytkownika powiązanego z kontem, które ma uprawnienia administracyjne do portalu

-p; --password

Hasło konta określonego przez parametr username.

-lf; --licenseFile

Ścieżka do pliku licencji portalu

-h; --help

Wyświetlenie pomocy do narzędzia i zakończenie działania

Wyświetlanie szczegółowych informacji o licencji i typie użytkownika

Na stronie licencjonowania znajdują się informacje o licencjach aplikacji dodatkowych i typach użytkowników w danej instytucji, włącznie ze wskazówkami dotyczącymi zgodności, które pomagają w podejmowaniu decyzji podczas zarządzania licencjami.

Wskazówka:

Aby wyświetlić podgląd liczby licencji i typów użytkowników dostępnych oraz przypisanych do członków, przejdź do kart Licencje aplikacji dodatkowych i Członkowie znajdujących się na karcie Przegląd Twojej instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Kliknij kartę Typy użytkowników, aby wyświetlić przypisane i dostępne typy użytkowników w Twojej instytucji, jak również dołączone licencje, zgodne licencje aplikacji dodatkowych i zgodne role dla każdego typu użytkownika.
 4. Kliknij kartę Licencje aplikacji dodatkowych, aby wyświetlić licencje aplikacji dodatkowych, które są dostępne i zostały przypisane w Twojej instytucji, jak również zgodne typy użytkowników dla każdej z nich.
 5. W sekcji ArcGIS Pro kliknij opcję Aktywność licencji, aby zobaczyć, którzy członkowie aktualnie używają aplikacji ArcGIS Pro, kiedy po raz ostatni używali tej aplikacji i czy członkowie pobrali swoje licencje (jeśli w instytucji dozwolone jest korzystanie z aplikacji w trybie offline).

  Aby przefiltrować listę, można wyszukać członków według nazwy. Zielona kropka znajdująca się obok daty ostatniego użycia wskazuje, że członek używał aplikacji ArcGIS Pro w okresie ostatnich 30 minut. Czerwona kropka i etykieta Rozłączony wskazuje, że członek pobrał swoją licencję ArcGIS Pro i korzysta z aplikacji w trybie offline.

Konfigurowanie licencji aplikacji dodatkowych dla pojedynczego produktu

Jeśli chcesz skonfigurować licencje aplikacji dodatkowych dla określonego produktu, użyj następującej procedury wykonywania zadań. Tej procedury wykonywania zadań można używać do jednoczesnego przypisywania (lub anulowania przypisania) tego samego produktu do jednego lub większej liczby członków.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Znajdź licencję aplikacji dodatkowej, którą chcesz zmienić. W razie potrzeby wyszukaj licencje według nazwy. Kliknij przycisk Zarządzaj.
 4. W wyświetlonym oknie odszukaj członka lub członków, których licencją chcesz zarządzać. Aby przeszukać listę członków instytucji, wpisz nazwę członka w polu wyszukiwania. Użyj filtrów, aby zawęzić listę członków.

  Listę możesz na przykład filtrować w taki sposób, aby wyświetlać tylko członków o konkretnym typie użytkownika i roli, użytkowników, którzy zalogowali się w ciągu ostatniego dnia lub w określonym zakresie dat, lub członków w określonej grupie, którzy mają przypisaną licencję na aplikację ArcGIS Pro.

 5. Jeśli przypisujesz licencję, kliknij przycisk Zarządzaj znajdujący się obok każdego członka. Aby przypisać podaną licencję aplikacji dodatkowej dla wszystkich członków wyświetlanych na tej stronie, kliknij przycisk Zarządzaj wszystkimi członkami na stronie.

  Jeśli nie można przypisać licencji do określonego członka, ponieważ nie jest ona zgodna z jego typem użytkownika, można zaktualizować typy użytkowników na karcie Członkowie.

 6. Jeśli chcesz usunąć przypisanie licencji, wyłącz przypisanie licencji obok poszczególnych członków. Aby anulować przypisanie podanej licencji aplikacji dodatkowej wszystkim odpowiednim członkom, włącz filtr, aby wyświetlić tylko członków z przypisaną tą licencją i kliknij przycisk Zarządzaj wszystkimi członkami na stronie.

  Nie można usunąć przypisania licencji na aplikacje ArcGIS Pro ani ArcGIS Drone2Map w przypadku użytkowników, którzy pobrali licencję.

 7. Zamknij okno, aby wrócić do strony licencji.

Kończenie aktywnej sesji ArcGIS Pro

Czasami konieczne jest zakończenie aktywnej sesji ArcGIS Pro członka w celu zwolnienia licencji aplikacji dodatkowej, dzięki czemu inny członek będzie mógł jej używać.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. W sekcji ArcGIS Pro kliknij opcję Aktywność licencji.
 4. W wyświetlonym oknie przeszukaj listę członków i kliknij wiersz członka, aby wyświetlić szczegóły aktywności.
 5. Kliknij przycisk Zakończ sesję.

  Jeśli członek ustawił nazwę aliasu dla stacji roboczej w aplikacji ArcGIS Pro, można jej użyć do potwierdzenia zamknięcia sesji. Członek korzystający z aplikacji ArcGIS Pro otrzyma powiadomienie o kończącej się sesji w chwili, gdy aplikacja rozpocznie proces zamykania. Członek może uruchomić do trzech równoczesnych sesji aplikacji ArcGIS Pro.

Konfigurowanie licencji aplikacji dodatkowych dla wielu produktów

Aby skonfigurować licencje aplikacji dodatkowych jednocześnie dla wielu produktów, użyj następującej procedury wykonywania zadań. Tej procedury wykonywania zadań można użyć do zmodyfikowania licencji aplikacji dodatkowych jednego członka lub wybranego zbioru członków.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji w wierszu tego członka i kliknij przycisk Zarządzaj licencjami aplikacji dodatkowych.
  Wskazówka:

  Aby zmienić wielu członków na raz, zaznacz pola wyboru obok nazw poszczególnych członków, którym chcesz przypisać (lub anulować przypisanie) te same licencje aplikacji dodatkowych. Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. Jeśli to konieczne, kliknij wybrani członkowie, aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru. Kliknij przycisk Zarządzaj licencjami aplikacji dodatkowych znajdujący się powyżej listy członków.

 5. W wyświetlonym oknie wybierz lub anuluj wybór licencji aplikacji dodatkowych, które chcesz zmienić.
  • Jeśli wybrano wielu członków, można przypisać tylko te licencje aplikacji dodatkowych, które są zgodne ze wszystkimi typami użytkowników wybranych członków. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby usunąć członków z niezgodnym typem użytkownika. Aby sprawdzić, jakie licencje są zgodne z typami użytkowników w Twojej instytucji, przejdź na kartę Licencje i kliknij przycisk Typy użytkowników.
  • Nie można usunąć przypisania licencji aplikacji ArcGIS Pro ani ArcGIS Drone2Map w przypadku członków, którzy pobrali licencję.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie rozszerzeń typów użytkownika

Rozszerzenia typu użytkownika to licencje, które rozszerzają możliwości usługi ArcGIS Enterprise dla konkretnych użytkowników w instytucji. Mogą być one uwzględnione jako część typu użytkownika lub występować jako licencja dodatkowa. Na przykład ArcGIS Utility Network jest rozszerzeniem typu użytkownika, które można przypisać do poszczególnych członków instytucji pracujących z siecią infrastruktury.

Przypisywanie licencji rozszerzenia typu użytkownika na karcie Licencje

Aby przypisać rozszerzenie typu użytkownika do członka instytucji na karcie Licencje, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Kliknij kartę Licencje aplikacji dodatkowych.
 4. W sekcji Rozszerzenia typów użytkowników znajdź licencję, którą chcesz zarządzać. Kliknij przycisk Zarządzaj.

  Możesz także kliknąć opcję Zgodne typy użytkowników, aby wyświetlić listę typów użytkowników zgodnych z rozszerzeniem z uwzględnieniem uprawnień nadanych tym typom użytkowników.

 5. Włącz przypisanie licencji obok poszczególnych członków i wybierz, czy chcesz powiadomić członka za pomocą wiadomości e-mail. Aby przypisać podaną licencję na rozszerzenie typu użytkownika dla wszystkich członków wyświetlanych na tej stronie, kliknij opcję Zarządzaj wszystkimi członkami na stronie.

  Jeśli nie można przypisać licencji do określonego członka, ponieważ nie jest ona zgodna z jego typem użytkownika lub rolą, można zaktualizować typy użytkowników i role na karcie Członkowie lub przypisać rolę z uprawnieniami wymaganymi dla funkcji dostarczanych przez rozszerzenie.

 6. Aby usunąć przypisanie licencji, wyłącz przypisanie licencji obok poszczególnych członków. Aby usunąć przypisanie podanej licencji na rozszerzenie użytkownika wszystkim odpowiednim członkom, włącz filtr, aby wyświetlić tylko członków z przypisaną tą licencją i kliknij opcję Zarządzaj wszystkimi członkami na stronie.

Rozszerzeniami typów użytkowników można także zarządzać z poziomu karty Członkowie.

Przypisywanie licencji rozszerzenia typu użytkownika na karcie Członkowie

Aby przypisać licencję na rozszerzenie typu użytkownika do co najmniej jednego członka instytucji na karcie Członkowie, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji w wierszu tego członka i kliknij przycisk Zarządzaj licencjami aplikacji dodatkowych.
  Wskazówka:

  Aby zmienić wielu członków na raz, zaznacz pola wyboru obok nazw poszczególnych członków, którym chcesz przypisać (lub anulować przypisanie) te same licencje aplikacji dodatkowych. Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru. Kliknij przycisk Zarządzaj licencjami aplikacji dodatkowych znajdujący się powyżej listy członków.

 5. W wyświetlonym oknie wybierz lub anuluj wybór licencji na rozszerzenia typów użytkowników, które chcesz zmienić.

  Jeśli wybrano wielu członków, można przypisać tylko te licencje na rozszerzenia typów użytkowników, które są zgodne ze wszystkimi typami użytkowników wybranych członków. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby usunąć członków z niezgodnym typem użytkownika. Aby sprawdzić, jakie licencje są zgodne z typami użytkowników w Twojej instytucji, przejdź na kartę Licencje i kliknij przycisk Typy użytkowników.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Zwolnienie pobranej licencji

Jeśli użytkownik pobierze licencję w celu użycia w środowisku bez połączenia i urządzenie korzystające z tej licencji zostanie utracone lub zniszczone, konieczne będzie zwolnienie licencji przy użyciu aplikacji Portal Administrator Directory. Powoduje to zwolnienie licencji i umożliwia pobranie nowej licencji lub użycie aplikacji ArcGIS Pro lub Drone2Map w środowisku z połączeniem.

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się do oprogramowania Portal Administrator Directory jako administrator instytucji.

  Adres URL ma format https://portal.domain.com:7443/arcgis/portaladmin.

 2. Kliknij opcję Strona główna > Licencja > Zwolnij licencję.
 3. Wpisz nazwę użytkownika, który pobrał licencję (na przykład jcho).
 4. Kliknij przycisk Zwolnij licencję.

Uwagi dotyczące zarządzania licencjami

Przy zarządzaniu licencjami należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Jeśli typ użytkownika przypisany do członka obejmuje daną aplikację, nie trzeba przypisywać członkowi licencji aplikacji dodatkowej dla tej aplikacji. Na przykład członek, któremu przypisano typ użytkownika GIS Professional ma już licencję na aplikację ArcGIS Pro, więc nie trzeba mu przypisywać licencji aplikacji dodatkowej na aplikację ArcGIS Pro. Jeśli nie wiesz, do jakich aplikacji członek już ma dostęp, wyświetl jego profil, aby zobaczyć licencje uwzględnione w jego typie użytkownika i wszelkie przypisane licencje aplikacji dodatkowych. (Przejdź na stronę Instytucja i kliknij kartę Członkowie. Znajdź członka, którego profil chcesz wyświetlić, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetl profil).
 • W instytucji muszą być dostępne licencje aplikacji ArcGIS Pro lub licencje aplikacji dodatkowych, takich jak ArcGIS Navigator, zanim produkty te pojawią się na karcie Licencje i będzie można zarządzać licencjami aplikacji dodatkowych tych produktów.
 • W instytucjach, w których wymagana jest większa kontrola nad korzystaniem z aplikacji ArcGIS Pro w trybie offline, można uniemożliwić używanie wszystkich licencji aplikacji ArcGIS Pro w trybie offline. Aby zrobić to dla instytucji, administrator lub członek z uprawnieniami licencyjnymi musi włączyć ustawienie Wyłącz możliwość korzystania z aplikacji ArcGIS Pro w trybie offline w sekcji ArcGIS Pro karty Licencje. Użytkownicy aplikacji ArcGIS Pro, którzy korzystają z niej w trybie offline, gdy to ustawienie zostanie włączone, nie utracą dostępu, ale wszystkie przyszłe próby pobrania licencji na aplikację ArcGIS Pro w trybie offline spowodują wyświetlenie błędu.
 • Można skonfigurować ustawienia poczty e-mail dla kontaktów administracyjnych instytucji w celu otrzymywania automatycznych powiadomień e-mail informujących o zbliżającym się wygaśnięciu licencji.
 • Każdy produkt ma swoją kartę na stronie licencji, na której wyświetlana jest liczba możliwych do przypisania licencji aplikacji dodatkowych i zgodne typy użytkowników.
 • Może dojść do przekroczenia przez instytucję ilościowego limitu dostępnych dla niej licencji, co spowoduje wyświetlanie ujemnej liczby dostępnych licencji. Sytuacja taka może mieć miejsce w razie przypisania licencji członkom, którzy w późniejszym czasie tracą uprawnienia do niektórych z nich, np. w przypadku zmiany warunków umowy na subskrypcję usług serwisowych lub w przypadku korzystania z licencji próbnych. Po wygaśnięciu licencji w instytucji należy cofnąć przypisanie wygasłych licencji, aby członkowie instytucji korzystali wyłącznie z ważnych licencji. Członkowie o typie użytkownika, który wygasł, nie będą mogli zalogować się. Członkowie posiadający licencję aplikacji dodatkowej, która wygasła, nie będą mogli używać tej licencji.

Tematy pokrewne