Skip To Content

Zarządzanie kontami członków

Po dodaniu członków do instytucji można zarządzać ich kontami. Zarządzanie członkami obejmuje modyfikowanie profili członków i ustawień kont, resetowanie haseł, wyłączanie funkcji uwierzytelniania wielopoziomowego, wyłączanie kont członków i usuwanie kont członków. Zarządzanie członkami to również zmiana ich roli lub typu użytkownika i klasyfikowanie członków według cech, takich jak dział lub lokalizacja. Informacje o zarządzaniu zasobami członków zawiera sekcja Zarządzanie zasobami.

Działania możliwe do wykonania w kontekście zarządzania członkami instytucji zależą od uprawnień użytkownika w instytucji.

Wskazówka:

Filtry i opcje sortowania pomagają znaleźć członków, którymi masz zarządzać. Aby na przykład zmienić typ użytkownika dla członków o takim samym typie użytkownika, roli i członkostwie w grupie, możesz filtrować listę, aby pokazać tylko członków spełniających ten zestaw kryteriów. Filtrować można również według przypisanych licencji i daty ostatniego logowania.

Modyfikacja profilu

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz zmodyfikować profil i ustawienia członka, takie jak zdjęcie profilowe, informacje biograficzne, widoczność profilu, język i adres e-mail.

 1. Potwierdź, że jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do aktualizowania informacji o kontach użytkowników.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla członka, którego profil chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij pozycję Wyświetl profil.
 5. Na stronie profilu członka zaktualizuj dowolne spośród następujących elementów: zdjęcie profilowe, nazwa członka, dane osobowe lub widoczność profilu.
 6. Aby edytować ustawienia członka, takie jak adres e-mail, strona startowa, język i jednostki, kliknij opcję Wyświetl ustawienia użytkownika <nazwa członka> i zmodyfikuj ustawienia.

Zmiana adresu e-mail

Adres e-mail jest widoczny na stronie ustawień danego członka i tam go można w razie konieczności zmienić. Tylko administratorzy z uprawnieniami do aktualizacji kont członków mogą zmieniać adresy e-mail członków. Członkowie nieposiadający tych uprawnień nie mogą modyfikować własnych adresów e-mail.

Klasyfikowanie członków

Jeśli jesteś administratorem lub członkiem z uprawnieniami do zarządzania kategoriami członków, możesz tworzyć hierarchiczne kategorie do organizowania członków w swojej instytucji według takich cech, jak dział, lokalizacja czy wiedza. Po skonfigurowaniu kategorii członkowie z uprawnieniami do aktualizowania informacji o członkach mogą klasyfikować członków instytucji. Dzięki temu użytkownik i inne osoby w instytucji mogą filtrować listę członków według kategorii, aby znaleźć konkretnych członków. Kategorie przypisane do danego członka są wyświetlane na jego stronie ustawień i są widoczne dla tego członka oraz osób z uprawnieniami do wyświetlania członków.

Konfiguruj kategorie

Kategorie członków można skonfigurować na karcie Członkowie strony instytucji.

 1. Upewnij się, że jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji jako członek z uprawnieniami do zarządzania kategoriami członków.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Instytucja.
 3. Kliknij kartę Członkowie.
 4. W obszarze Kategorie kliknij opcję Konfiguruj kategorie członków.
  Wskazówka:

  Jeśli niektóre kategorie członków są już skonfigurowane, kliknij opcję Konfiguruj kategorie Konfiguruj kategorie, aby odpowiednio do potrzeb dodawać kategorie, zmieniać ich nazwy, usuwać je i zmieniać ich kolejność.

 5. W polu tekstowym wpisz nazwę kategorii (używając do 100 znaków), a następnie kliknij przycisk Zapisz Zapisz.
 6. Opcjonalnie kliknij opcję Dodaj kategorię Dodaj kategorię, wpisz nazwę i kliknij opcję Zapisz, aby utworzyć podkategorię.
 7. Powtórz poprzednie etapy, aby utworzyć dodatkowe kategorie najwyższego poziomu oraz podkategorie.
 8. Wykonaj dowolną z następujących czynności, aby wprowadzić dodatkowe zmiany do kategorii:
  • Kliknij opcję Edytuj kategorię Edytuj kategorię, wpisz inną nazwę i kliknij opcję Zapisz, aby zmienić nazwę kategorii lub podkategorii.
  • Kliknij opcję Usuń kategorię Usuń kategorię obok kategorii lub podkategorii, aby ją usunąć.
  • Kliknij opcję Zmień kolejność Zmień kolejność obok kategorii lub podkategorii i przeciągnij ją do nowej pozycji w hierarchii.
 9. Zamknij okno Konfiguruj kategorie członków po zakończeniu konfigurowania kategorii.

Teraz możesz przypisać utworzone kategorie do członków instytucji.

Notatka:
Hierarchia kategorii może mieć maksymalnie trzy poziomy i łącznie maksymalnie 200 kategorii oraz podkategorii. W celu zwiększenia wydajności zaleca się utworzenie kompleksowej i pełnej hierarchii kategorii oraz schematu nazewnictwa, zanim rozpocznie się przypisywanie kategorii do członków.

Przypisywanie kategorii do członków

Gdy kategorie członków zostaną skonfigurowane, osoby z uprawnieniami do aktualizowania informacji o członkach mogą klasyfikować członków w instytucji na karcie Członkowie na stronie instytucji. Można też przypisać kategorie członków jednemu lub większej liczbie członków podczas procedury dodawania członków lub skonfigurować swoją instytucję tak, aby automatycznie przypisywała zestaw domyślnych kategorii członków nowym członkom, którzy są dodawani do instytucji.

Wykonaj następujące czynności, aby przypisać kategorie członków na karcie Członkowie strony instytucji:

 1. Upewnij się, że jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji jako członek z uprawnieniami do aktualizowania informacji o członkach.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Instytucja.
 3. Kliknij kartę Członkowie.
 4. Aby znaleźć członków w celu ich sklasyfikowania, użyj funkcji wyszukiwania, filtrów i opcji sortowania.
 5. Wybierz jednego lub większą liczbę członków i kliknij opcję Klasyfikuj.
 6. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Zaznacz pola wyboru, aby wybrać kategorie i podkategorie do zbiorczego przypisania do wybranych członków.
   Notatka:

   Wybranie podkategorii powoduje automatycznie wybór wszystkich powiązanych z nią kategorii i podkategorii, które znajdują się powyżej niej w hierarchii.

  • Wyłącz zaznaczenie pól wyboru, aby usunąć wszystkich wybranych członków z określonej kategorii lub podkategorii.
   Notatka:

   Podczas anulowania wyboru kategorii i podkategorii mają miejsce następujące zdarzenia:

   • Anulowanie wyboru kategorii lub podkategorii powoduje automatycznie anulowanie wyboru wszystkich powiązanych z nią podkategorii.
   • Anulowanie wyboru kategorii podkategorii, gdy na tym samym poziomie nie ma wybranych żadnych innych podkategorii, powoduje również anulowanie wyboru powiązanych kategorii znajdujących się wyżej oraz podkategorii znajdujących się niżej w hierarchii.

  • Kliknij opcję Przypisz kategorię na karcie członka i wybierz jedną lub większą liczbę kategorii, aby sklasyfikować danego członka.

   Do każdego członka można przypisać maksymalnie 20 kategorii. Aby zawęzić dostępne opcje, można również użyć pola Filtruj kategorie.

  • Kliknij przycisk usuwania obok kategorii na karcie członka, aby usunąć przypisanie do kategorii dla danego członka.
 7. Po zakończeniu przypisywania kategorii kliknij opcję Gotowe.

  Członkowie zostaną zorganizowani z użyciem podanych kategorii. Członkowie mogą zobaczyć przypisane im kategorie na stronie ustawień. Administratorzy i członkowie z uprawnieniami do wyświetlania członków mogą również przeglądać przypisane im kategorie na stronie ustawień członka oraz używać filtru Kategorie na karcie Członkowie w celu znalezienia konkretnych członków.

Zmiana typów użytkowników

Typy użytkowników określają, które uprawnienia i aplikacje są dostępne dla członków. Po przypisaniu typy użytkowników mogą zostać zmienione przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia administracyjne do zmiany ról członków, zarządzania licencjami i aktualizowania informacji o kontach członków.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Aby zmienić typ użytkownika jednego członka, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla tego członka, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj typem użytkownika.
  • Aby jednocześnie zmienić typ użytkownika wielu członków, zaznacz pola wyboru znajdujące się obok nazw poszczególnych członków. Kliknij opcję Zarządzaj typami użytkowników znajdującą się powyżej listy członków.
  Wskazówka:

  Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie , aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru.

 5. W wyświetlonym oknie wybierz typ użytkownika, wybierz rolę (jeśli to konieczne) i kliknij przycisk Zapisz.
  Notatka:

  Typ użytkownika można zmienić na taki, który oferuje mniej możliwości, jeśli członek spełnia odpowiednie wymagania. Na przykład można zmienić typ użytkownika członka z Creator na Viewer, jeśli są spełnione następujące warunki:

  Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, przed zmianą typu użytkownika administrator musi ponownie przypisać zasoby i grupy tego członka, anulować licencje aplikacji dodatkowych i usunąć członka z tych grup.

Zmiana ról członków

Rola definiuje zestaw uprawnień przypisanych do członka. Po przypisaniu role mogą zostać zmienione przez administratorów oraz osoby z uprawnieniami do zmiany ról członków. Przypisywana rola musi być zgodna z przypisanym do członka typem użytkownika.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do zmiany ról członków.
  Notatka:

  Aby przypisać do członka lub anulować przypisanie domyślnej roli administratora, należy zalogować się jako użytkownik pełniący domyślną rolę administratora.

 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Aby zmienić rolę członka, kliknij strzałkę menu rozwijanego Rola i wybierz nową rolę.
 5. Aby jednocześnie zmienić rolę wielu członków:
  1. Zaznacz pole wyboru obok nazwy każdego członka, którego rolę chcesz zmienić.
   Wskazówka:

   Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie , aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru.

  2. Kliknij opcję Zarządzaj typami użytkowników znajdującą się powyżej listy członków.
  3. W wyświetlonym oknie wyszukaj rolę (jeśli to konieczne) i wybierz ją.
   Notatka:

   Widoczne są tylko te role, które są zgodne z wszystkimi typami użytkowników przypisanymi do wybranych członków.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Resetuj hasło

Członkowie instytucji, którzy mają uprawnienia do aktualizowania informacji o kontach członków, mogą resetować ich hasła. System zapewnia hasło tymczasowe, które należy udostępnić członkom, by mogli się zalogować Po zalogowaniu członka z użyciem hasła tymczasowego osoba ta zostanie natychmiast poproszona o zmianę hasła. Jeżeli w momencie resetowania hasła dany członek jest zalogowany, osoba to zostaje natychmiast wylogowana.

Notatka:

Nie ma możliwości resetowania haseł użytkowników korzystających z loginów specyficznych dla instytucji (SAML i OpenID Connect).

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do aktualizowania informacji o kontach użytkowników.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla członka, którego hasło chcesz zresetować i kliknij przycisk Resetuj hasło.
 5. W zależności od sposobu skonfigurowania danej instytucji może to doprowadzić do jednej z następujących sytuacji:
  • W oknie Resetuj hasło zostanie wyświetlone hasło i będzie trzeba poinformować członka o nowym tymczasowym haśle.
  • Jeśli w instytucji skonfigurowano ustawienia poczty e-mail, do członka zostanie wysłana wiadomość e-mail z nowym tymczasowym hasłem.

Po zalogowaniu członka z użyciem hasła tymczasowego osoba ta zostanie natychmiast poproszona o zmianę hasła.

Wyłącz uwierzytelnianie wielopoziomowe

Administratorzy mogą wyłączyć uwierzytelnianie wielopoziomowe na koncie członka. To uprawnienie przysługuje roli administratora. Opcja ta będzie widoczna tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano obsługę uwierzytelniania wielopoziomowego i członek włączył ją na stronie swojego profilu.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji dla członka, dla którego chcesz zablokować uwierzytelnianie wielopoziomowe i kliknij przycisk Wyłącz uwierzytelnianie wielopoziomowe.
 5. Zostanie wysłany e-mail z powiadomieniem, że uwierzytelnianie wielopoziomowe na koncie członka zostało wyłączone.

Wyłączanie kont członków

Jeśli jesteś administratorem instytucji lub masz odpowiednie uprawnienia, możesz wyłączać konta członków w instytucji.

Wyłączenie konta członka zapobiega wykorzystywaniu przez tę osobę zasobów dostępnych dla instytucji. Może to być użyteczne w sytuacji, gdy należące do danej osoby elementy są przenoszone na inne konto. Członkowie, których konta zostały wyłączone, nie mogą logować się do instytucji, wykorzystywać dostępnych dla niej środków, tworzyć zasobów ani administrować witryną. Jednak nadal są członkami i są uwzględniani w puli użytkowników Twojej instytucji.

Jeśli członek posiada zasoby lub grupy, należy przekazać jego zasoby i grupy innemu członkowi podczas usuwania konta członka.

Konta członków można wyłączać pojedynczo lub jako wybrany zestaw użytkowników (do 100 na raz).

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do dezaktywacji kont członków.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Zaznacz pole wyboru obok nazwy każdego członka, którego konto chcesz wyłączyć. Kliknij znajdujące się powyżej listy członków menu Więcej i wybierz opcję Wyłączanie konta członka lub Wyłączanie kont członków, jeśli wybrano wielu członków.

  Wyłączanie kont członków jest możliwe tylko wtedy, gdy wybrani członkowie zalogowali się do instytucji co najmniej jeden raz.

  Wskazówka:

  Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru.

 5. Aby włączyć jedno lub kilka wyłączonych kont członków, wybierz członka lub członków i nad listą członków kliknij opcję Więcej, a następnie opcję Włączanie kont członków.

Usuwanie konta członka

Jeśli jesteś administratorem instytucji lub posiadasz odpowiednie uprawnienia, możesz usunąć pojedynczego członka, gdy chcesz usunąć jego konto z instytucji. Możesz również usunąć członków masowo, korzystając z narzędzia wiersza poleceń. Tylko administratorzy mogą usuwać innych administratorów.

Jeśli członek posiada zasoby lub grupy, należy także przekazać jego zasoby i grupy innemu członkowi podczas usuwania członka. Jeśli członek ma przypisane licencje, licencje te są automatycznie unieważniane po usunięciu tego członka. W przypadku niektórych produktów firmy Esri, na przykład ArcGIS Pro czy ArcGIS Drone2Map, licencje muszą zostać oddane przez użytkownika przed ich anulowaniem.

Jeżeli dana osoba jest usuwana bezpośrednio z magazynu tożsamości, to jest ona zachowywana na portalu. Należy ręcznie usunąć to konto członka z portalu.

Konta członków znajdujące się we wbudowanym magazynie tożsamości portalu są usuwane trwale i nie można ich odzyskać. Konta specyficzne dla instytucji (SAML i OpenID Connect) zostają wyrejestrowane z portalu i zachowane w magazynie tożsamości. Jeśli to konieczne, można odzyskać konto specyficzne dla instytucji, dodając je ponownie do portalu.

Wskazówka:

Aby szybko uzyskać informacje na temat użytkowników w instytucji, którzy są członkami portalu, można użyć narzędzia wiersza poleceń ListUsers do wygenerowania pliku tekstowego z listą wszystkich członków portalu. Tego narzędzia można użyć, aby ocenić, które konta użytkowników z instytucji można usunąć z portalu. Wynikowy plik tekstowy może być również wykorzystywany jako plik z danymi wejściowymi dla narzędzia wiersza poleceń DeleteUsers opisanego poniżej. Szczegółowe instrukcje znajdują się w temacie Tworzenie listy członków.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia, aby usuwać konta innych osób.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Upewnij się, że licencje aplikacji dodatkowych, takich jak ArcGIS Pro, które są przypisane do członka, zostały oddane.

  Po usunięciu członka te licencje aplikacji zostaną automatycznie unieważnione. Jeśli nie zostaną oddane, nie będzie możliwości usunięcia członka.

 5. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla członków, których chcesz usunąć z instytucji i kliknij przycisk Usuń konto członka.
 6. Jeśli członek jest właścicielem zasobów lub grup, wykonaj następujące czynności, aby przenieść prawo własności tych elementów i grup na innego członka:
  1. W obszarze Przenoszenie grup i zasobów wyszukaj i zaznacz członka, na którego chcesz przenieść prawo własności.

   Nowy właściciel musi mieć uprawnienia do posiadania zasobów i grup.

   Wskazówka:

   Aby przejrzeć listę przekazywanych elementów i grup, kliknij przycisk Wyświetl wszystkie elementy Wyświetl wszystkie elementy.

   Kiedy przekazujesz własność elementu udostępnianego jednej lub większej liczbie grup, nowy właściciel musi być członkiem wszystkich grup, którym ten element jest udostępniany. Ponadto ustawienie Kto może dodawać zasoby? w każdej grupie musi umożliwiać nowemu właścicielowi udostępnianie elementów grupie. Jeśli na przykład element jest udostępniany grupie, która pozwala na dodawanie zasobów tylko właścicielowi grupy lub jej menedżerom, nowym właścicielem elementu musi być właściciel lub menedżer tej grupy.

   Wskazówka:

   Zmiana własności warstwy powoduje zmianę własności pliku, na podstawie którego ta warstwa została utworzona. Po zmianie właściciela hostowanej warstwy obiektowej ulega zmianie własność zależnych od niej widoków hostowanych warstw obiektowych.

   Zmiana właściciela warstwy nie powoduje zmiany właściciela map i scen, w których jest używana warstwa. Podobnie, zmiana właściciela map i scen nie powoduje zmiany własności znajdujących się wewnątrz nich warstw, nie zmienia też właściciela aplikacji, w których mapy i sceny są używane.

  2. Opcjonalnie wyszukaj i zaznacz lub utwórz folder na przenoszone elementy.
 7. Po zakończeniu kliknij przycisk Usuń konto członka.
  Notatka:
  Tylko administratorzy mogą usuwać innych administratorów.

  Członek zostanie usunięty z instytucji, a jego grupy i zasoby zostaną przekazane do podanego członka. Wszystkie licencje dodatków zostaną unieważnione i możliwe będzie przypisanie ich do innych członków.

Grupowe usuwanie użytkowników przy użyciu narzędzia wiersza polecenia

Usuwanie kont użytkowników przy użyciu narzędzia wiersza poleceń jest działaniem odpowiednim, jeśli trzeba jednocześnie usunąć z portalu dużą liczbę kont członków. Można przeprowadzać tą operację okresowo w celu zachowania całkowitej liczby członków portalu pod kontrolą. Można to również zrobić, jeśli portal został niedawno zaktualizowany i liczba nazwanych użytkowników musi zostać zmniejszona do maksymalnej liczby dopuszczalnej przez plik autoryzacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego scenariusza, zapoznaj się z tematem Egzekwowanie liczby licencjonowanych nazwanych użytkowników.

Aby usunąć grupę kont członków portalu, należy użyć narzędzia wiersza poleceń DeleteUsers zainstalowanego wraz z oprogramowaniem. Narzędzie to znajduje się w katalogu <Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement. Plikiem wejściowym dla tego narzędzia jest plik tekstowy. Musi być ono uruchomione na komputerze, na którym zainstalowany jest portal.

Notatka:

Narzędzie to może uruchamiać jedynie osoba posiadająca wbudowane konto administratora. Nie można korzystać ze specyficznego dla instytucji konta administratora. Konto wbudowane, z którego należy skorzystać, może być wstępnym kontem administratora, które zostało utworzone podczas konfigurowania portalu, lub innym kontem wbudowanym, które zostało przypisane domyślnej roli administratora. Jeżeli wstępne konto administratora zostało usunięte i nie jest dostępne inne wbudowane konto administratora, konieczne będzie utworzenie takiego konta, aby uruchomić to narzędzie. Odpowiednie wskazówki można znaleźć w sekcji Wbudowane konta portalu tematu Dodawanie kont członków do portalu.

 1. Należy utworzyć plik tekstowy zawierający nazwy użytkowników członków, których konta mają być usunięte z portalu. Nazwę użytkownika każdego z członków należy zapisać w oddzielnym wierszu. Poniżej znajduje się przykład:

  sarah
  robert
  james
  qing

  Notatka:

  Należy podać nazwy użytkowników należące do członków. Nie należy używać pełnych imion i nazwisk członków. Narzędzie zignoruje wszystkie wpisy, które będą zawierać imiona i nazwiska. Należy również pamiętać, że nazwy użytkowników wpisane do pliku tekstowego muszą być podane w tej samej formie (małe lub wielkie litery), jak są one przechowywane w portalu. Można uruchomić narzędzie wiersza poleceń ListUsers lub przejrzeć kartę Członkowie na stronie Instytucja w portalu, aby zobaczyć, jaką formę (małe lub wielkie litery) mają przechowywane nazwy użytkowników.

 2. Zapisz plik tekstowy.
 3. Uruchom narzędzie wiersza poleceń DeleteUsers, podając plik tekstowy jako źródło danych wejściowych narzędzia, na przykład DeleteUsers --file c:\scripts\memberstodelete.txt.

  Wskazówka:

  Pamiętaj, aby użyć odpowiedniej wielkości liter dla poleceń wpisywanych w wierszu poleceń oraz nazw plików.