Skip To Content

Role członków

Rola definiuje zestaw uprawnień przypisanych do członka. Uprawnienia są przypisywane do członków za pośrednictwem roli domyślnej lub roli niestandardowej. Role są przypisywane do członków, gdy są oni dodawani do instytucji.

Jeśli nie ma pewności, jaka rola została Tobie przypisana lub jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o swojej roli, kliknij przycisk Informacje o roli Informacje o roli w sekcji Rola w profilu.

Notatka:

Po dołączeniu członka rola może zostać zmieniona przez administratorów oraz osoby posiadające uprawnienia do zmiany ról członków. Zmiany dotyczące roli administratora mogą być wykonywane tylko przez administratorów.

Role domyślne

Usługa ArcGIS Enterprise definiuje zestaw uprawnień dla następujących ról domyślnych:

Notatka:

Typ użytkownika członka definiuje role domyślne, które mogą być jemu przypisane. Poniżej wymieniono typy użytkowników zgodne z poszczególnymi rolami.

  • Przeglądający — przeglądanie elementów, takich jak mapy, aplikacje, dane demograficzne i warstwy analizy wysokościowej, które zostały udostępnione przez innych użytkowników oprogramowania ArcGIS. Użytkownicy, do których przypisano rolę Przeglądający, mogą dołączać do grup należących do instytucji, a także korzystać z geokodowania, geowyszukiwania oraz analiz sieciowych (wyznaczanie tras i wskazówki dojazdu). Członkowie z przypisaną rolą Przeglądający nie mogą tworzyć ani udostępniać zasobów. Nie mogą też wykonywać analiz ani wzbogacać danych. Rola Przeglądający jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników.
  • Edytor danych — uprawnienia roli Przeglądający oraz możliwość edytowania obiektów udostępnionych przez innych użytkowników ArcGIS. Rola Edytor danych jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników z wyjątkiem typu Viewer.
  • Użytkownik — uprawnienia roli Edytujący dane oraz możliwość tworzenia grup i zasobów. Użytkownicy mogą używać map, aplikacji, warstw oraz narzędzi instytucji, a także dołączać do grup pozwalających członkom na aktualizowanie wszystkich elementów w grupie. Członkowie z przypisaną rolą Użytkownik mogą również tworzyć mapy i aplikacje, edytować obiekty, dodawać elementy, udostępniać zasoby i tworzyć grupy. Rola Użytkownik jest zgodna z typem użytkownika Creator i GIS Professional.
  • Publikujący — uprawnienia roli Użytkownik oraz możliwość publikowania hostowanych warstw internetowych, warstw ArcGIS Server, rejestrowania magazynów danych, publikowania z elementów magazynów danych oraz wykonywania analizy obiektowej i rastrowej. Rola Publikujący jest zgodna z typem użytkownika Creator i GIS Professional.
  • Administrator — uprawnienia roli Publikujący oraz uprawnienia do zarządzania instytucją i innymi użytkownikami.

    Instytucja musi mieć co najmniej jednego administratora, a zalecane jest posiadanie dwóch. Nie istnieje ograniczenie liczby członków, którym można przypisać rolę Administrator w instytucji, jednak ze względów bezpieczeństwa tę rolę należy przypisywać tylko tym członkom, którzy wymagają dodatkowych uprawnień powiązanych z tą rolą. Rola Administrator jest zgodna z typem użytkownika Creator i GIS Professional.

Aby wybrać domyślną rolę przypisywaną do nowych członków, wybierz opcje Instytucja > Ustawienia > Wartości domyślne nowych członków i wybierz rolę z menu rozwijanego Rola.

Pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Rolę domyślą można wybrać dopiero po wybraniu domyślnego typu użytkownika. W menu rozwijanym będą zawarte jedynie role zgodne z wybranym domyślnym typem użytkownika.
  • Po sfederowaniu serwera z portalem dostęp do serwera jest kontrolowany przez magazyn zabezpieczeń portalu. To zapewnia dogodne logowanie, ale ma również wpływ na sposób dostępu do sfederowanego serwera oraz zarządzanie nim. Sfederowanie powoduje na przykład unieważnienie wszystkich użytkowników, ról i uprawnień skonfigurowanych wcześniej w usługach ArcGIS Server. Dostęp do usług jest wówczas określany w oparciu o role członków portalu oraz uprawnienia udostępniania.Więcej informacji o wpływie federowania na witrynę można znaleźć w temacie Administrowanie serwerem sfederowanym.

Niestandardowe role

Role domyślne w instytucji można dostosować, definiując bardziej szczegółowe zestawy uprawnień przez utworzenie ról niestandardowych. Na przykład w instytucji może wystąpić potrzeba przypisania niektórym członkom tych samych uprawnień, które ma domyślna rola Publikujący, ale bez zezwolenia na korzystanie z wzbogacania danych przestrzennych. W tym celu można utworzyć rolę niestandardową na podstawie domyślnej roli Publikujący, wyłączyć uprawnienia do wzbogacania danych przestrzennych i nadać roli niestandardowej nazwę odzwierciedlającą uprawnienia, którymi dysponuje, na przykład można nadać jej nazwę Publikujący bez wzbogacania danych przestrzennych lub podobną.

Tylko członkowie domyślnej roli administratora oraz osoby, którym przypisano niestandardową rolę administratora z uprawnieniem Role członków, mogą tworzyć i modyfikować role niestandardowe. Administratorzy tacy mogą konfigurować role niestandardowe na podstawie dowolnej kombinacji dostępnych uprawnień ogólnych i administracyjnych. Administratorzy przy tworzeniu roli niestandardowej mogą wspomóc się jednym z dostępnych predefiniowanych szablonów zawierających uprawnienia dla najczęstszych procedur wykonywania zadań, takich jak praca z danymi lub tworzenie zasobów. Szablonów można używać bez wprowadzania zmian w ich konfiguracji lub można je dostosować do potrzeb, dodając lub usuwając uprawnienia. Po utworzeniu roli niestandardowej dowolny członek instytucji mający uprawnienia do zmiany ról może przypisać tę rolę do członków.

Podczas tworzenia roli niestandardowej uprawnienia zależne wzajemnie od siebie są domyślnie włączane. Na przykład publikowanie hostowanej warstwy obiektowej wymaga, aby członkowie roli dysponowali także uprawnieniami do tworzenia, aktualizacji i usuwania zasobów. Jeśli dowolne z tych uprawnień będzie wyłączone, członkowie roli nie będą mogli publikować hostowanej warstwy obiektowej. Listę zależnych uprawnień, które są wymagane, aby członkowie mogli wykonywać określone zadania, zawiera sekcja Uprawnienia dotyczące standardowych procedur wykonywania zadań.

Użytkownik może tworzyć role niestandardowe z uprawnieniami administracyjnymi pozwalające na zarządzanie ustawieniami portalu. Pozwala to administratorom na delegowanie określonego zestawu zadań administracyjnych użytkownikom bez przypisywania im pełnego zestawu uprawnień zawartych w domyślnej roli administratora. Na przykład użytkownik z przypisaną rolą niestandardową obejmującą uprawnienia Witryna internetowa instytucji będzie mieć możliwość zarządzania ustawieniami witryny internetowej portalu bez możliwości wykonywania innych zadań administracyjnych, takich jak zarządzanie ustawieniami dotyczącymi zabezpieczeń lub serwera.

Uprawnienia, które można nadać członkom za pośrednictwem roli niestandardowej, nie mogą przekraczać tych powiązanych z przypisanym do nich typem użytkownika. Na przykład członkowi o typie użytkownika Viewer nie można przypisać roli z uprawnieniami do edycji.

Wskazówka:

Aby uzyskać informacje na temat uprawnień przyznawanych przez rolę niestandardową, kliknij przycisk Informacje o roli w swoim profilu.