Skip To Content

Uprawnienia przyznawane rolom

Uprawnienia są przyznawane członkom za pośrednictwem ról. Uprawnienia pozwalają członkom, do których dana rola jest przypisana, na wykonywanie różnych zadań i procedur wykonywania zadań w instytucji. Na przykład niektórzy członkowie mają uprawnienia do tworzenia i publikowania zasobów, podczas gdy inni mają uprawnienia do wyświetlania zasobów, ale nie mogą tworzyć własnych zasobów.

Domyślne role obejmują określony zestaw uprawnień, których nie można zmienić. Gdy administrator instytucji tworzy role niestandardowe, określa uprawnienia, które dana rola niestandardowa obejmuje.

Istnieją dwa poziomy uprawnień: uprawnienia ogólne i uprawnienia administracyjne.

Uprawnienia ogólne

Członkom wykonującym określone zadania w instytucji, takie jak tworzenie map lub edycja obiektów, można przypisać uprawnienia ogólne potrzebne do udostępniania i pracy z grupami, zasobami oraz obiektami.

Poniższa tabela zawiera listę uprawnień pogrupowanych według typu uprawnień wraz z opisami każdego uprawnienia. Tabela zawiera także role domyślne obejmujące dane uprawnienia.

Uprawnienia ogólneRole domyślne, które obejmują uprawnienie

Członkowie

Wyświetl

To uprawnienie umożliwia wyświetlanie członków instytucji. Włączone uprawnienie do przeglądania umożliwia członkom przeglądanie informacji na karcie Członkowie strony Instytucja. Jeśli to uprawnienie nie zostanie włączone, członkowie nie będą mogli wyświetlać strony Instytucja.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Grupy

Tworzenie, aktualizacja i usuwanie

To uprawnienie umożliwia członkom tworzenie grup w portalu i kontrolowanie grup, których są właścicielami.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Przystępowanie do grup w obrębie instytucji

Członkowie ról, którym przyznano to uprawnienie, mogą zostać dodani do grup w obrębie instytucji lub zażądać dołączenia do grup w instytucji. Członkowie mogą zażądać dołączenia do grup w obrębie instytucji tylko wtedy, gdy roli zostanie także przyznane uprawnienie Wyświetlanie grup udostępnionych w portalu. Jeśli rola nie ma tego uprawnienia, członkowie nie widzą grup i w związku z tym nie mogą prosić o dołączenie do nich.

Wszystkie role domyślne

Notatka:

Tylko członkowie ról domyślnych Użytkownik, Publikujący i Administrator mogą dołączyć do grup udostępnionych aktualizacji.

Wyświetlanie grup udostępnionych w portalu

To uprawnienie umożliwia członkom odkrywanie grup skonfigurowanych w taki sposób, aby członkowie portalu mogli je wyświetlać.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Zasoby

Tworzenie, aktualizacja i usuwanie

To uprawnienie umożliwia członkom tworzenie elementów w portalu i kontrolowanie elementów, których są właścicielami. To uprawnienie jest wymagane w przypadku przyznania członkom uprawnień umożliwiających publikowanie, rejestrowanie magazynów danych lub tworzenie notatników.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Publikacja hostowanych warstw obiektowych

To uprawnienie umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw obiektowych w portalu z poziomu portalu i z poziomu innych aplikacji, takich jak ArcGIS Pro. To uprawnienie jest wymagane również wtedy, gdy używane są aplikacje, które umożliwiają tworzenie hostowanych warstw obiektowych, takie jak ArcGIS Survey123 i ArcGIS Workforce.

Publikujący, Administrator

Publikacja hostowanych warstw kafli

To uprawnienie umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw kafli w portalu z poziomu portalu i z poziomu innych aplikacji, takich jak ArcGIS Pro.

Publikujący, Administrator

Publikacja hostowanych warstw scen

To uprawnienie umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw scen w portalu z poziomu portalu i z poziomu innych aplikacji, takich jak ArcGIS Pro.

Publikujący, Administrator

Publikowanie hostowanych dynamicznych warstw zobrazowań

Notatka:

To uprawnienie wymaga, aby wdrożenie było skonfigurowane do analizy rastrowej.

Publikujący, Administrator

Publikowanie warstw z serwera

To uprawnienie umożliwia członkom publikowanie warstw internetowych serwera ArcGIS Server w witrynach ArcGIS Server, które są sfederowane z portalem. To uprawnienie jest także wymagane dla członków, którzy będą zbiorczo publikowali warstwy z poziomu elementu magazynu danych.

Publikujący, Administrator

Publikowanie hostowanych wykresów wiedzy

To uprawnienie umożliwia członkom publikowanie hostowanych wykresów wiedzy w aplikacji ArcGIS Pro. To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano witrynę serwera ArcGIS Knowledge Server.

Publikujący, Administrator

Wyświetlanie zasobów udostępnionych w instytucji

To uprawnienie umożliwia członkom uzyskiwanie dostępu do elementów udostępnionych w instytucji.

Wszystkie role domyślne

Rejestruj magazyny danych

To uprawnienie umożliwia członkom roli dodawanie elementów magazynu danych do portalu.

Publikujący, Administrator

Utwórz masowo warstwy obiektowe z magazynu danych

To uprawnienie umożliwia właścicielowi elementu magazynu danych bazy danych publikowanie warstw obiektowych i warstw rastrowych mapy na podstawie wszystkich klas obiektów i tabel, które są dostępne w bazie danych.

Publikujący, Administrator

Wyświetlanie ścieżek lokalizacji

To uprawnienie przyznaje możliwość wyświetlania ścieżek lokalizacji członków za pomocą widoków udostępnionych ścieżek, kiedy włączone jest udostępnianie lokalizacji.

Administrator

Utwórz i edytuj notatniki

To uprawnienie umożliwia członkom otwieranie i uruchamianie notatników, w tym notatników udostępnionych i notatników utworzonych na podstawie pliku notatnika (*.ipynb) zaimportowanego do portalu, a także tworzenie i edycję notatników za pomocą standardowego ArcGIS Notebooks. To uprawnienie jest także wymagane w przypadku użytkowników, którzy będą uruchamiać narzędzia internetowe opublikowane z poziomu notatnika.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano serwer Notebook Server. Mogą być wymagane dodatkowe uprawnienia (takie jak zarządzanie zasobami lub uruchamianie specjalistycznych narzędzi analizy) w zależności od procedur wykonywania zadań, z których korzysta autor notatnika.

Administrator

Planowanie notatników

To uprawnienie umożliwia członkom roli planowanie uruchamiania aplikacji ArcGIS Notebooks w przyszłości. Aby zaplanować uruchomienie konkretnego notatnika, użytkownik musi być jego właścicielem lub mieć uprawnienia administratora.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano serwer Notebook Server. Skonfigurowanie tego uprawnienia wymaga włączenia uprawnienia Tworzenie i edycja notatników.

Administrator

Ponowne przypisywanie zasobów

Umożliwia użytkownikom przekazywanie praw własności do zasobów innym członkom w tej samej instytucji. Członek, któremu przekazywane są prawa własności, musi mieć uprawnienia do odbierania zasobów.

Administrator

Odbieranie zasobów

Umożliwia członkom odbieranie zasobów przekazanych im przez członków, którzy mają uprawnienia do ponownego przypisywania zasobów.

To uprawnienie nie jest wymagane do odbierania zasobów przekazanych przez administratorów instytucji.

Administrator

Publikuj transmisję wideo na żywo

Umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw transmisji wideo na żywo w portalu z sieciowych transmisji i strumieni wideo.

Publikujący, Administrator

Publikuj wideo

Zezwalaj członkom na publikowanie hostowanych warstw wideo w portalu z pliku wideo i obsługiwanych plików metadanych wideo.

Publikujący, Administrator

Udostępnianie

Udostępnianie grupom

To uprawnienie umożliwia członkom udostępnianie elementów, których są właścicielami, dowolnym grupom, do których należą.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Udostępnianie w portalu

To uprawnienie umożliwia członkom udostępnianie wszystkich elementów, które są ich własnością, w instytucji portalu.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Udostępnianie publiczne

To uprawnienie umożliwia członkom udostępnianie elementów, których są właścicielami, nawet tym użytkownikom, którzy nie zalogowali się w portalu.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Udostępnianie grup w portalu

Podczas tworzenia grupy określa się, kto widzi lub może wyszukiwać tę grupę. Uprawnienie Udostępnianie grup w portalu jest wymagane, aby umożliwić twórcom grup konfigurowanie grup w celu ich wyświetlania przez członków portalu. To uprawnienie jest przydatne tylko wtedy, gdy rola obejmuje też uprawnienie do tworzenia, aktualizacji i usuwania grup.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Publiczne udostępnianie grup

Podczas tworzenia grupy określa się, kto widzi lub może wyszukiwać tę grupę. Uprawnienie Publiczne udostępnianie grup jest wymagane, aby umożliwić twórcom grup konfigurowanie grup w celu ich wyświetlania przez anonimowych użytkowników portalu. To uprawnienie jest przydatne tylko wtedy, gdy rola obejmuje też uprawnienie do tworzenia, aktualizacji i usuwania grup.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Zasoby i analiza

Geokodowanie

Korzystanie z usługi ArcGIS World Geocoding Service do konwertowania adresów lub miejsc na punkty na mapie i zapisywania wyników — np. podczas publikowania arkuszy kalkulacyjnych (plików .csv lub plików programu Microsoft Excel) jako hostowanych warstw obiektowych. Nie dotyczy to Twoich lokalizatorów skonfigurowanych w instytucji.

Wszystkie role domyślne

Analiza sieciowa

To uprawnienie umożliwia wykonywanie zadań z zakresu analizy sieciowej, takich jak tworzenie obszarów czasu dojazdu.

Wszystkie role domyślne

Standardowa analiza obiektowa

To uprawnienie umożliwia wykonywanie zadań z zakresu analizy przestrzennej, takich jak tworzenie buforów.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Wzbogacanie danych przestrzennych

To uprawnienie umożliwia korzystanie z usługi GeoEnrichment w celu uzyskiwania dostępu do informacji demograficznych.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Analiza obiektowa analiz geoprzestrzennych

To uprawnienie umożliwia korzystanie z narzędzia GeoAnalytics Tools.

Publikujący, Administrator

Analiza zobrazowań

To uprawnienie umożliwia korzystanie z narzędzi analizy rastrowej. To uprawnienie wymaga, aby wdrożenie było skonfigurowane do analizy rastrowej.

Publikujący, Administrator

Notatniki zaawansowane

To uprawnienie zapewnia możliwość tworzenia notatników przy użyciu zaawansowanych środowisk wykonawczych.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano serwer Notebook Server. Mogą być wymagane dodatkowe uprawnienia (takie jak zarządzanie zasobami lub uruchamianie specjalistycznych narzędzi analizy) w zależności od procedur wykonywania zadań, z których korzysta autor notatnika.

Administrator

Uruchamianie narzędzi internetowych

To uprawnienie pozwala członkowi na uruchamianie narzędzi internetowych publikowanych z poziomu notatników.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy w instytucji skonfigurowano serwer Notebook Server. Mogą być wymagane dodatkowe uprawnienia (takie jak zarządzanie zasobami lub uruchamianie specjalistycznych narzędzi analizy) w zależności od procedur wykonywania zadań, z których korzysta autor notatnika.

Administrator

Obiekty

Edycja

To uprawnienie umożliwia edytowanie obiektów na podstawie uprawnień skonfigurowanych w danej warstwie i aktualizowanie schematu w warstwie wykresu wiedzy.

Edytor danych, Użytkownik, Publikujący, Administrator

Edytuj z pełną kontrolą

Dodawanie, usuwanie i aktualizowanie obiektów oraz atrybutów w edytowalnej, hostowanej warstwie obiektowej, nawet jeśli warstwę skonfigurowano z mniejszą liczbą dozwolonych operacji edycji. To uprawnienie umożliwia też członkom aktualizowanie schematu w warstwie wykresu wiedzy.

Administrator

Zarządzanie wersjami

Zarządzanie wszystkimi

To uprawnienie umożliwia członkom roli wyświetlanie, modyfikowanie i usuwanie wszystkich wersji gałęzi dostępnych za pomocą internetowej warstwy obiektowej serwera ArcGIS Server. To uprawnienie umożliwia też członkom roli zarządzanie blokadami wersji w tych warstwach.

Włączenie tego uprawnienia spowoduje, że domyślnie zostaną włączone też następujące uprawnienia:

 • Uprawnienie Edycja w obszarze Obiekty jest przyznawane, aby umożliwić członkom roli edycję danych we wszystkich wersjach i wykonywanie operacji uzgadniania i publikowania między domyślnymi i nazwanymi wersjami gałęzi.
 • Przyznawane jest też uprawnienie Edycja z pełną kontrolą w obszarze Obiekty, aby umożliwić członkom roli wykonywanie wszystkich operacji edycji, gdy dla internetowej warstwy obiektowej włączono mniej możliwości edycji. Jest to pomocne w procesie zapewniania jakości podczas przeglądu wersjonowanych edycji. Jeśli na przykład internetowa warstwa obiektowa ma włączoną tylko operację aktualizacji, uprawnienie Edytuj z pełną kontrolą dodatkowo umożliwia osobie sprawdzającej wykonywanie operacji wstawiania i usuwania.

Członkowie roli niestandardowej, którzy mają te trzy uprawnienia, są nazywani administratorami wersji.

Użytkownik, Publikujący, Administrator

Elementy webhook

Warstwa obiektowa

To uprawnienie pozwala członkom roli na tworzenie, edytowanie i usuwanie własnych elementów webhook warstwy obiektowej.

Administrator

Uprawnienia administracyjne

Uprawnienia w poniższej tabeli są dołączane do domyślnej roli administratora i mogą również zostać przypisane do ról niestandardowych. Dołączenie uprawnień administracyjnych do ról niestandardowych daje członkom możliwość wsparcia domyślnych administratorów w zarządzaniu członkami, grupami i zasobami w instytucji.

Notatka:

Niektóre uprawnienia administracyjne są zarezerwowane dla członków roli administratora domyślnego i nie są dostępne dla ról niestandardowych.

Uprawnienia administracyjne

Członkowie

Wyświetlanie wszystkiego

Wyświetlanie pełnych danych konta członka

Aktualizuj

Umożliwia aktualizowanie informacji o koncie członka, resetowanie haseł i przypisywanie oraz anulowanie przypisania kategorii członków.

Notatka:

Tylko członkowie roli administratora domyślnego mogą resetować hasła innych członków roli administratora domyślnego.

Usuń

Usuwanie kont członków z instytucji portalu

Dodaj

Dodawanie kont członków do instytucji portalu

Dezaktywuj

To uprawnienie pozwala wyłączać i włączać konta członków.

Zmiana ról

Zmiana roli przypisanej do członków portalu

Notatka:

Tylko członkowie roli administratora domyślnego mogą dodawać lub usuwać członków z roli administratora domyślnego.

Zarządzaj licencjami

Zarządzanie licencjami dla członków instytucji

Zarządzaj kategoriami

Konfigurowanie kategorii członków dla instytucji

Grupy

Wyświetlanie wszystkiego

Wyświetlanie grup należących do członków portalu

Aktualizuj

Aktualizowanie grup należących do członków portalu

Usuń

Usuwanie grup należących do członków portalu

Zmiana właściciela

Ponowne przypisanie właściciela grup

Przypisywanie członków

Przypisywanie członków do grup, aktualizowanie ról członków w grupach i usuwanie członków z grup w portalu

Połączenie z grupą właściwą dla instytucji

Łączenie członkostwa w grupie z grupami właściwymi dla instytucji

Tworzenie z możliwością aktualizacji

Tworzenie i posiadanie grup, które zezwalają członkom grup na aktualizację wszystkich elementów w grupie (grupy udostępnionych aktualizacji)

Zasoby

Wyświetlanie wszystkiego

Wyświetl zasoby należące do członków.

Aktualizuj

Aktualizowanie i klasyfikowanie zasobów należących do członków, a także edycja danych we wszystkich hostowanych warstwach obiektowych oraz widokach hostowanych warstw obiektowych, nawet gdy edycja tych warstw nie jest włączona.

Usuń

Usuń zasoby należące do członków.

Zmiana właściciela

Przypisywanie własności zasobów.

Zarządzaj kategoriami

Konfigurowanie kategorii zasobów dla instytucji

Publikowanie narzędzi internetowych

Publikowanie narzędzi internetowych utworzonych w aplikacji ArcGIS Pro na serwerze sfederowanym lub publikowanie narzędzi internetowych z poziomu notatnika

Udostępnij zasoby członka w instytucji

Pozwala członkom na udostępnianie w instytucji zasobów należących do innych członków instytucji.

Udostępnij publicznie zasoby członka

Pozwala członkom na udostępnianie publiczne zasobów należących do innych członków instytucji.

Elementy webhook

Geoprzetwarzanie

Tworzenie, edytowanie i usuwanie elementów webhook geoprzetwarzania

Ustawienia portalu

Zabezpieczenia i infrastruktura

Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń portalu

Członkowie ról z tym uprawnieniem mogą konfigurować następujące opcje w ustawieniach instytucji portalu:

 • Ogólne— Kontakty administracyjne
 • Elementy — Komentarze
 • Wartości domyślne nowych członków — Typ użytkownika, Rola, Licencje na aplikacje dodatkowe, Grupy, Kategorie członków
 • Zabezpieczenia — Zasady (HTTPS, Dostęp i uprawnienia, Udostępnianie i wyszukiwanie), Polityka haseł, Loginy, Uwierzytelnianie wielopoziomowe, Uwaga na temat dostępu, Baner informacyjny, Zaufane serwery, Zezwolenie na punkty początkowe, Zezwolenie na dostęp do portalu, Aplikacje, Ustawienia poczty e-mail

Członkowie ról z tym uprawnieniem mogą także zaimportować nowy plik licencji, wyświetlać dzienniki portalu, aktualizować ustawienia dzienników portalu i czyścić dzienniki portalu.

Witryna internetowa instytucji

Zarządzanie ustawieniami witryny internetowej portalu

Członkowie ról z tym uprawnieniem mogą konfigurować następujące opcje w ustawieniach instytucji portalu:

 • Ogólne — Profil instytucji (Nazwa, Podsumowanie), Łącze kontaktu, Wartości domyślne instytucji (Język, Format liczb i dat), Motyw udostępniony, Źródło pomocy
 • Strona główna — Nagłówek, Bloki zasobów, Stopka, Kolory, Typografia
 • Galeria — Pokaż w galerii
 • Mapa — Podstawowa przeglądarka map, Galeria map bazowych, Wartości domyślne map (Domyślna mapa bazowa, Domyślny zasięg, Jednostki), Bing Maps, Aplikacje konfigurowalne, Warstwy analizy
 • Elementy — Metadane, Kategorie instytucji
 • Grupy – Polecane grupy, Aplikacje konfigurowalne
 • ArcGIS OnlineKonfigurowanie zasobów atlasu ArcGIS Living Atlas

Członkowie ról z tym uprawnieniem mogą także wyświetlać dzienniki portalu.

Kooperacje

Zarządzanie kooperacjami portalu

Członkowie pełniący role z tymi uprawnieniami mogą konfigurować Kooperacje w ustawieniach instytucji portalu i zarządzać nimi. Ponadto mogą wyświetlać dzienniki portalu.

Role członków

Zarządzanie rolami członków portalu

Członkowie pełniący role z tymi uprawnieniami mogą konfigurować Role członków w ustawieniach instytucji portalu i zmieniać role członków. Ponadto mogą wyświetlać dzienniki portalu.

Serwery

Zarządzanie ustawieniami serwera portalu

Członkowie ról z tym uprawnieniem mogą konfigurować następujące opcje w ustawieniach instytucji portalu:

 • Usługi narzędziowe — Drukowanie, Geometria, Wzbogacanie danych przestrzennych, Hydrologia, Usługa wysokościowa tworzenia ortomap, Wysokość, Wyznaczanie tras i wskazówki dojazdu, Rastrowa usługa wysokościowa w pamięci podręcznej, Geokodowanie
 • ArcGIS OnlineKonfigurowanie usług narzędziowych
 • Serwery — sfederowane witryny serwerów

Członkowie ról z tym uprawnieniem mogą także wyświetlać dzienniki portalu, aktualizować ich ustawienia i czyścić dzienniki portalu.

Usługi narzędziowe

Zarządzanie ustawieniami usług narzędziowych portalu

Członkowie ról z tym uprawnieniem mogą konfigurować następujące opcje w ustawieniach instytucji portalu:

Członkowie ról z tym uprawnieniem mogą także wyświetlać dzienniki portalu.

Elementy webhook instytucji

Tworzenie, edytowanie i usuwanie elementów webhook instytucji oraz zarządzanie wszystkimi elementami webhook w portalu

Uprawnienia zarezerwowane dla członków roli administratora domyślnego

Niektóre uprawnienia administracyjne są zarezerwowane dla członków domyślnej roli administratora i nie są dostępne dla ról niestandardowych. Na przykład tylko członkowie roli administratora domyślnego mogą usuwać innych administratorów z instytucji. Poniżej znajduje się lista uprawnień zarezerwowanych dla członków roli administratora domyślnego:

 • Tworzenie raportów administracyjnych i zarządzanie nimi
 • Przyznanie lub odebranie roli administratora.
 • Możesz zarządzać wnioskami o członkostwo w grupie.
 • Usuwanie innych administratorów z instytucji
 • Resetowanie haseł innych członków roli administratorów domyślnych
 • Tworzenie i posiadanie grup administracyjnych
 • Tworzenie kopii zapasowych wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise
 • Przypisywanie ról niestandardowych z uprawnieniami administracyjnymi do nowych członków w momencie dodawania ich do instytucji

Uprawnienia dotyczące standardowych procedur wykonywania zadań

Niektóre procedury organizacji prac wymagają łączonych uprawnień. Jeśli nie możesz wykonać funkcji, która powinna wchodzić w zakres Twojej roli, sprawdź, czy administrator instytucji włączył pełny zestaw wymaganych przez daną funkcję uprawnień.

Wymagane uprawnienia w poniższej tabeli wskazują typ uprawnienia (na przykład Zasoby), po którym następuje nazwa uprawnienia. Uprawnienia są uprawnieniami ogólnymi, chyba że zostały wskazane jako uprawnienia administracyjne.

Procedura wykonywania zadańWymagane uprawnienia

Korzystanie ze standardowych narzędzi analizy obiektowej

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby i analiza — standardowa analiza obiektowa
Notatka:

Niektóre narzędzia wymagają dodatkowych uprawnień, aby mogły korzystać z wzbogacania danych przestrzennych lub analiz sieciowych. Patrz Wykonywanie analiz, aby zapoznać się z wymaganiami poszczególnych narzędzi.

Używanie aplikacji GeoAnalytics Tools

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby i analiza — geoprzestrzenna analiza obiektowa

Korzystanie z narzędzi analizy rastrowej

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby i analiza — analiza zobrazowań

Publikacja hostowanych warstw obiektowych i warstw WFS

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych

Publikacja hostowanych warstw kafli

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw kafli

Publikacja hostowanych warstw scen

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw scen

Publikacja hostowanych warstw zobrazowań

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja dynamicznych warstw zobrazowań

Publikuj transmisję wideo na żywo

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby – publikuj transmisję wideo na żywo

Publikuj wideo

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby – publikuj wideo

Tworzenie wykresów wiedzy w aplikacji ArcGIS Pro

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych wykresów wiedzy

Publikowanie aplikacji z poziomu przeglądarki map lub strony grupy

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — udostępnianie grupom
 • Zasoby — udostępnianie w portalu
 • Zasoby — udostępnianie publiczne

Osadzanie map lub grup

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — udostępnianie publiczne

Tworzenie notatników

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby — tworzenie i edytowanie notatników
 • Zasoby i analiza — zaawansowane notatniki (wymagane do korzystania z pakietu ArcPy w notatnikach)

Uruchamianie narzędzi internetowych publikowanych z poziomu notebooków

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby i analiza — uruchamianie narzędzi internetowych

Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie obiektów w edytowalnej, hostowanej warstwie obiektowej, nawet jeśli w hostowanej warstwie obiektowej skonfigurowano tylko aktualizację atrybutów obiektu lub tylko dodawanie nowych obiektów

 • Obiekty — edycja obiektów
 • Obiekty — edycja z pełną kontrolą

Wykonywanie przeglądów zapewnienia jakości, uzgadnianie i publikowanie modyfikacji między usługami obiektowymi ArcGIS Server, które obejmują wersjonowane dane rozgałęzienia

 • Zarządzanie wersjami — zarządzanie wszystkim
 • Obiekty — edycja obiektów
 • Obiekty — edycja z pełną kontrolą

Ponowne przypisywanie prawa własności do elementów innemu członkowi

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — ponowne przypisywanie zasobów
Notatka:

Tylko członkowie, którzy mają uprawnienia do otrzymywania zasobów, mogą stać się właścicielami ponownie przypisanych zasobów.

Zarządzanie zasobami należącymi do innych członków

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — aktualizacja (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — usuwanie (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — zmiana właściciela (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — udostępnianie zasobów członka w instytucji (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — udostępnianie zasobów członka publicznie (uprawnienie administracyjne)
 • Udostępnianie — udostępnianie w portalu
 • Udostępnianie — udostępnianie publiczne

Zarządzanie grupami należącymi do członków

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — aktualizacja (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — usuwanie (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — zmiana właściciela (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — przypisywanie członków (uprawnienie administracyjne)

Zarządzanie profilami członków

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Członkowie — aktualizacja (uprawnienie administracyjne)

Zarządzanie zabezpieczeniami i infrastrukturą portalu

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Grupy — wyświetlanie grup udostępnianych instytucji
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Ustawienia portalu — bezpieczeństwo i infrastruktura (uprawnienia administracyjne).

Zarządzanie ustawieniami witryny internetowej portalu

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Grupy — wyświetlanie grup udostępnianych instytucji
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji
 • Udostępnianie —Udostępnianie grupom
 • Udostępnianie — udostępnianie w portalu
 • Udostępnianie — udostępnianie publiczne
 • Udostępnianie — zapewnienie widoczności grup w portalu
 • Udostępnianie — zapewnienie widoczności grup dla wszystkich
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — aktualizacja (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — aktualizacja (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — zarządzanie kategoriami (uprawnienie administracyjne)
 • Ustawienia portalu — witryna internetowa instytucji (uprawnienie administracyjne)

Zarządzanie kooperacjami portalu

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Grupy — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Grupy — wyświetlanie grup udostępnianych instytucji
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby — wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji
 • Udostępnianie —Udostępnianie grupom
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — aktualizacja (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — aktualizacja (uprawnienie administracyjne)
 • Zasoby — usuwanie (uprawnienie administracyjne)
 • Ustawienia portalu — kooperacje (uprawnienie administracyjne)

Zarządzanie rolami członków portalu

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Członkowie — zmiana roli (uprawnienie administracyjne)
 • Ustawienia portalu — role członków (uprawnienie administracyjne)

Zmiana typu użytkownika członka

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Członkowie — aktualizacja (uprawnienie administracyjne)
 • Członkowie — zmiana roli (uprawnienie administracyjne)
 • Członkowie — zarządzanie licencjami (uprawnienie administracyjne)

Zarządzanie ustawieniami serwera portalu

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Ustawienia portalu — serwery (uprawnienie administracyjne)
 • Ustawienia portalu — usługi narzędziowe (uprawnienie administracyjne)

Zarządzanie ustawieniami usług narzędziowych portalu

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Ustawienia portalu — usługi narzędziowe (uprawnienie administracyjne)

Importowanie nowego pliku licencji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Grupy — wyświetlanie grup udostępnianych instytucji
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Członkowie — zarządzanie licencjami (uprawnienie administracyjne)
 • Grupy — wyświetlanie wszystkich (uprawnienie administracyjne)
 • Ustawienia portalu — bezpieczeństwo i infrastruktura (uprawnienia administracyjne).