Skip To Content

Zarządzanie profilem i ustawieniami

Na stronach profilu i ustawień można wyświetlać informacje o koncie użytkownika i ustawienia oraz nimi zarządzać.

Wyświetlanie profilu

Strona profilu zawiera podstawowe informacje o koncie użytkownika, w tym imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, informacje biograficzne oraz widoczność profilu. Na stronie profilu znajduje się również lista grup, do których należysz, liczba należących do Ciebie elementów oraz galeria najważniejszych udostępnionych elementów (na podstawie istotności).

Aby wyświetlić swój profil, zaloguj się, kliknij swoje imię i nazwisko znajdujące się u góry witryny, a następnie kliknij opcję Mój profil.

Wyświetlanie ustawień

Twoja strona ustawień zawiera ustawienia dotyczące Twojego konta. Aby wyświetlić ustawienia, zaloguj się, kliknij swoje imię i nazwisko znajdujące się u góry witryny i kliknij opcję Moje ustawienia.

Wskazówka:

Ustawienia są również dostępne po kliknięciu opcji Wyświetl moje ustawienia na stronie profilu.

Ustawienia są w następujący sposób uporządkowane na kartach:

 • Ogólne — ustawienia ogólne, takie jak język, format liczb i daty i jednostki pomiaru odległości. Jeśli instytucja ma skonfigurowane kategorie członków, wszystkie kategorie członków przypisane do Ciebie są wymienione w sekcji Kategorie członków. Domyślni administratorzy i członkowie instytucji mający uprawnienie do wyświetlania członków widzą także przypisane kategorie członków na stronie ustawień.
 • Bezpieczeństwo — opcje służące do zmiany ustawień bezpieczeństwa, takich jak hasło i pytanie weryfikacyjne.
 • Licencje — szczegóły licencji, takie jak przypisany typ użytkownika, rola i licencje aplikacji.

Modyfikowanie profilu i ustawień

Niektóre informacje o profilu i ustawienia można modyfikować.

Możesz zaktualizować swoje informacje opisowe, widoczność profilu, język, w którym jest wyświetlana witryna internetowa portalu oraz jednostki pomiaru odległości. Nie można aktualizować nazwy użytkownika ani roli. Jeśli korzystasz z wbudowanych kont portalu, możesz także zaktualizować swoje hasło, pytanie potwierdzające tożsamość i odpowiedź na nie oraz stronę wyświetlaną przy każdym zalogowaniu się w portalu (stronę startową).

Imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika

Twoje imię i nazwisko zostanie wyświetlone u góry strony profilu, gdy ktoś kliknie Twoją nazwę użytkownika w witrynie. Na przykład znaleziono element mapy internetowej utworzony przez użytkownika Krystal_Aikins_doc. Po kliknięciu nazwy Krystal_Aikins_doc uzyskasz dostęp do profilu Krystal Aikins. W tym przykładzie Krystal_Aikins_doc jest nazwą użytkownika, a Krystal Aikins to imię i nazwisko. Możesz zmienić swoje imię i nazwisko, ale nie nazwę użytkownika.

Notatka:

Niektóre obszary oprogramowania ArcGIS Enterprise wymagają podania nazwy użytkownika, w której wielkość liter jest rozróżniana.

Dane osobowe i zdjęcie profilowe

Dodanie informacji biograficznych pozwala innymi użytkownikom dowiedzieć się więcej o Tobie, Twoich grupach i udostępnionych przez Ciebie zasobach. Profil może połączyć użytkownika z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach i ustanowić zakres posiadanych uprawnień w zakresie informacji geograficznych, projektowania map, opracowywania aplikacji itd. Może także zachęcać do przyłączenia się do danych grup oraz korzystania z udostępnionych przez użytkownika map i aplikacji. Warto zawrzeć dane kontaktowe i informacje o specjalizacji i zainteresowaniach.

Można również zamieścić miniaturę ze swoim zdjęciem, logo lub innym reprezentatywnym dla siebie symbolem. W celu uzyskania najlepszych wyników obraz powinien mieć szerokość 200 pikseli i wysokość 200 pikseli oraz format PNG, GIF lub JPEG. Maksymalny rozmiar pliku wynosi 10 MB.

Widoczność profilu

Domyślnie zarówno członkowie instytucji, jak i użytkownicy uzyskujący dostęp do portalu w sposób anonimowy mogą wyświetlać Twój profil i przeglądać zasoby publiczne oraz grupy, które są Twoją własnością.

Aby zmienić ustawienie decydujące o tym, kto może widzieć Twój profil, wybierz inną wartość w polu Widoczność profilu na swojej stronie profilu. Aby na przykład ograniczyć możliwość wyświetlania informacji o Tobie przez innych użytkowników, jako widoczność profilu ustaw Prywatne.

Członkowie instytucji mogą skonfigurować widoczność swojego profilu na jedną z następujących wartości:

 • Prywatne — członkowie Twojej instytucji i innych instytucji (z wyjątkiem administratorów domyślnych i użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi do wyświetlania i aktualizowania członków instytucji) nie będą mogli znaleźć Twojej nazwy na liście członków i będą mogli zapraszać Cię do dołączenia do grup tylko wtedy, gdy wyszukają Twoją pełną nazwę użytkownika. Członkowie innych instytucji nie widzą imion, nazwisk ani pełnej nazwy, kiedy szukają nazwy użytkownika. Jeśli udostępniasz elementy albo grupy instytucji lub publicznie, każdy, kto je znajdzie, może kliknąć Twoją nazwę użytkownika, aby uzyskać dostęp do ograniczonych informacji profilowych.
 • Wszyscy (publiczne) — jeśli dana instytucja zezwala na udostępnianie zasobów na zewnątrz, możesz ustawić swój profil jako widoczny dla wszystkich (publiczny). Członkowie z uprawnieniami administracyjnymi do przeglądania i aktualizowania członków oraz publicznego udostępniania ich zasobów mogą sprawić, że Twój profil będzie widoczny, nawet jeśli publiczne udostępnianie jest wyłączone w instytucji. Jeśli skonfigurujesz swój profil jako widoczny publicznie, wszyscy użytkownicy będą mogli zapraszać Cię do dołączenia do grup i wyświetlać Twój profil.

Notatka:

Domyślni administratorzy i użytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi do wyświetlania i aktualizowania członków mogą wyświetlać i edytować Twój pełny profil i ustawienia, nawet jeśli widoczność tego profilu jest skonfigurowana jako prywatna.

Galeria elementów

Zależnie od widoczności profilu na stronie profilu może być wyróżniona galeria udostępnionych elementów. Można wybierać elementy, które mają być widoczne w galerii lub ustalać kolejność wyświetlania elementów na podstawie istotności. Można także zmienić kolejność wyświetlania miniatur elementów w galerii, przeciągając je.

Aby wybrać elementy, które mają być widoczne w galerii elementów na stronie profilu, kliknij przycisk Dostosuj elementy. Włącz zaznaczenie pól wyboru na kartach elementów, które mają być widoczne, lub kliknij opcję Wybierz wszystkie elementy na stronie, aby wybrać wszystkie elementy. Aby usunąć elementy z galerii, można wyłączyć zaznaczenie pól wyboru na kartach elementów lub anulować ich wybór na liście wybranych elementów. Aby znaleźć elementy, użyj funkcji wyszukiwania, filtrów i opcji sortowania. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Aby powrócić do wyświetlania elementów w kolejności zgodnej z istotnością, kliknij przycisk Przywróć wartości domyślne.

Adres e-mail

Jeśli jesteś domyślnym administratorem, możesz zmienić swój adres e-mail na karcie Ogólne strony ustawień. Jeśli skonfigurowano ustawienia poczty e-mail dla instytucji, powiadomienia e-mail będą wysyłane na ten adres e-mail.

Strona startowa

Jeśli masz konto wbudowane, możesz użyć ustawienia Strona startowa na karcie Ogólne strony ustawień, aby podać stronę wyświetlaną przy każdym logowaniu w witrynie portalu. Aby na przykład po zalogowaniu przejść bezpośrednio do strony zasobów, z rozwijanego menu wybierz opcję Zasoby. Dostępne do wyboru strony zależą od uprawnień. Jeśli nie zmodyfikujesz tego ustawienia, podczas logowania będzie nadal wyświetlana domyślna strona startowa Twojej roli (strona instytucji w przypadku administratorów i osób z uprawnieniami administratora lub strona startowa w przypadku pozostałych użytkowników).

Podstawowa przeglądarka map

Administrator być może określił podstawową przeglądarkę map dla instytucji. Jeśli chcesz używać innej przeglądarki map podczas pracy z mapami i warstwami w portalu, możesz ją zmienić. Wybierz opcję Map Viewer, aby używać nowej przeglądarki map Map Viewer (dostępnej w poprzednich wersjach jako osobna instalacja wersji beta, ale obecnie dołączanej automatycznie do portalu), lub Map Viewer Classic, aby używać przeglądarki map Map Viewer Classic (wcześniej nazywanej przeglądarką map Map Viewer). Podana przez Ciebie przeglądarka map jest domyślnie otwierana po kliknięciu łącza Mapa u góry witryny internetowej lub otwarciu map i obsługiwanych warstw na stronach zasobów albo elementów.

Notatka:

Zarówno przeglądarka map Map Viewer, jak i przeglądarka map Map Viewer Classic są dostępne z poziomu aplikacji App Launcher niezależnie od wybranej podstawowej przeglądarki map.

Język oraz format liczb i daty

Administrator portalu może skonfigurować język używany w instytucji, natomiast Ty możesz skonfigurować język, który będzie używany na wyświetlanych przez Ciebie stronach, aktualizując swoje ustawienia. Język można zmienić na karcie Ogólne strony ustawień.

Jeśli w profilu jest skonfigurowany język angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański, możesz zmienić sposób wyświetlania liczb i dat w portalu ArcGIS Enterprise. Na przykład, jeśli ustawiony jest język angielski, możesz wybrać wyświetlanie dat i liczb w formacie określonym w dokumencie Common Locale Data Repository (CLDR) dla Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady lub Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji zawierają sekcje Konfigurowanie języka oraz Format liczb i daty.

Jednostki

Administratorzy mogą konfigurować domyślne jednostki używane na podziałce liniowej mapy, podczas korzystania z narzędzia Zmierz, wyznaczania tras i przeprowadzania analiz. Wyświetlane jednostki można zmienić, modyfikując ustawienie Jednostki na karcie Ogólne strony ustawień. Gdy wybrana jest opcja Standard amerykański, używane jednostki to mile, stopy i cale. W przypadku opcji Metryczne stosowane są kilometry, metry i centymetry.

Hasło i pytanie weryfikacyjne

Hasło możesz zmienić, jeśli masz konto wbudowane, które zostało utworzone przez Ciebie lub administratora w momencie dołączania do instytucji. Jeśli na stronie profilu wyświetlona jest sekcja dotycząca hasła, wprowadź hasło zgodne z wymogami instytucji. W przypadku domyślnej polityki ArcGIS hasło musi się składać z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. Spacje są niedozwolone. We wprowadzanym haśle rozróżniane są małe i wielkie litery. Wprowadź ponownie hasło w celu potwierdzenia.

Notatka:

Słabe hasła nie są akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

Możliwość zmiany hasła zależy od typu posiadanego konta:

 • Konto, które utworzył użytkownik lub administrator podczas przystępowania do instytucji — strona profilu
 • Logowanie sieciowe — skontaktuj się z administratorem sieci

Portal ArcGIS Enterprise używa pytania weryfikacyjnego do zresetowania hasła. Miejsce zmiany pytania weryfikacyjnego i odpowiedzi na nie zależy od typu posiadanego konta.

 • Wbudowane konto — strona profilu
 • Konto specyficzne dla instytucji — nie dotyczy (portal nie resetuje haseł do loginów specyficznych dla instytucji).

Resetowanie hasła

Jeśli masz konto wbudowane, możesz także utworzyć hasło za pomocą łącza Nie pamiętasz hasła na stronie logowania.

 1. W portalu kliknij przycisk Zaloguj się znajdujący się w górnej części witryny.
 2. Kliknij łącze Nie pamiętasz hasła, wpisz swoją nazwę użytkownika i kliknij przycisk Kontynuuj.

  Odpowiedz na pytanie weryfikacyjne, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, zresetuj hasło na tej stronie i kliknij przycisk Zmień hasło.

  Jeśli w instytucji skonfigurowano ustawienia poczty e-mail, łącze umożliwiające zresetowanie hasła zostanie przesłane na adres e-mail powiązany z Twoim profilem.

 3. Otwórz tę wiadomość e-mail, kliknij łącze, a następnie wykonaj poniższe czynności po wczytaniu strony Resetuj hasło:
  1. Odpowiedz na pytanie weryfikacyjne.
  2. Wpisz i potwierdź nowe hasło.
 4. Kliknij opcję Zmień hasło.

Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Uwierzytelnianie wielopoziomowe zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa, wymagając kodu weryfikacyjnego oprócz nazwy użytkownika i hasła podczas logowania. Jeśli w instytucji skonfigurowano funkcję korzystania z uwierzytelniania wielopoziomowego, na stronie ustawień możesz włączyć funkcję uwierzytelniania wielopoziomowego.

Notatka:

Ta opcja kontroluje uwierzytelnianie wielopoziomowe dla kont wbudowanych. Aby skonfigurować uwierzytelnianie wielopoziomowe dla kont na podstawie loginów SAML lub OpenID Connect, skontaktuj się z dostawcą tożsamości w celu skonfigurowania odpowiednich opcji.

Uwierzytelnianie wielopoziomowe dla kont wbudowanych można włączyć tylko wówczas, gdy w instytucji skonfigurowano ustawienia poczty e-mail.

Aby włączyć uwierzytelnianie wielopoziomowe, na swoim urządzeniu przenośnym musisz mieć zainstalowaną aplikację uwierzytelniającą obsługiwaną przez ArcGIS Enterprise: Google Authenticator (dla Android i iOS) lub Authenticator (dla Windows Phone).

 1. Na karcie Bezpieczeństwo strony ustawień kliknij opcję Włącz w polu Uwierzytelnianie wielopoziomowe.
 2. W razie potrzeby zainstaluj obsługiwaną aplikację uwierzytelniającą na urządzeniu przenośnym. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Za pomocą aplikacji uwierzytelniającej zeskanuj wyświetlony kod QR i kliknij przycisk Dalej.

  W razie problemów z zeskanowaniem kliknij opcję Nie możesz zeskanować kodu, wpisz wyświetlony, 16-znakowy kod i kliknij przycisk Dalej.

  Ten 16-znakowy kod jest używany tylko do skonfigurowania konta użytkownika w aplikacji uwierzytelniającej. Nie należy go zapisywać ze względów bezpieczeństwa.

 4. Wprowadź niepowtarzalny, oparty na czasie, 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlony w aplikacji i kliknij przycisk Zakończ.

Po włączeniu funkcji uwierzytelniania wielopoziomowego w koncie podczas logowania w instytucji należy wprowadzić nazwę użytkownika, hasło i kod wygenerowany w aplikacji uwierzytelniającej.

W razie napotkania problemu dotyczącego uwierzytelniania wielopoziomowego możesz poprosić o pomoc administratora za pośrednictwem łącza Masz problemy z zalogowaniem się za pomocą kodu na stronie, na której została wyświetlona prośba o wprowadzenie kodu uwierzytelniającego. Dostępne są także Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Uwierzytelnianie wielopoziomowe można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając przycisk Wyłącz. Administratorzy mają również możliwość wyłączenia funkcji uwierzytelniania wielopoziomowego.