Skip To Content

Praca z mapami w trybie offline

Oprogramowanie ArcGIS obsługuje pobieranie map internetowych do pracy w trybie offline. Mapy internetowe w trybie offline umożliwiają niezawodną pracę z danymi GIS, gdy połączenie z siecią jest przerywane lub niedostępne.

Poniższe aplikacje umożliwiają korzystanie z map internetowych w trybie offline:

Skorzystaj z powyższych łączy, aby uzyskać informacje o konfiguracjach obsługiwanych przez poszczególne aplikacje.

Obszary mapy offline

Obszary mapy offline są zawsze używane przy pracy z mapami w trybie offline. Możesz zdefiniować obszar mapy offline z wyprzedzeniem lub aplikacja kliencka, która pobiera mapę, określi obszar mapy offline na żądanie.

 • Definiowanie obszaru mapy offline z wyprzedzeniem — ten wzorzec jest czasami określany jako wstępnie zaplanowany obszar mapy offline.

  Jako autor mapy możesz z wyprzedzeniem zdefiniować obszary map offline dla swoich użytkowników. Rozwiązanie to sprawdza się, gdy pracownicy wykonują swoje obowiązki na dobrze zdefiniowanych obszarach geograficznych. Jeśli to możliwe, zaleca się wcześniejsze przygotowanie obszarów map offline. Definiowanie obszarów offline z wyprzedzeniem przynosi następujące korzyści w porównaniu z procedurą wykonywania zadania na żądanie:

  • Dane dla obszaru mapy offline są przekształcane w pakiety jednorazowo dla wszystkich użytkowników, którzy ich potrzebują i hostowane w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Ten sam obszar mapy offline może być pobierany przez wielu użytkowników, co pozwala na lepsze działanie na dużą skalę i jednoczesną obsługę wielu pracowników mobilnych pracujących w trybie offline. Jest to możliwe dzięki temu, że pobierane przez nich dane zostały już przekształcone w pakiety.
  • W związku z tym, że obszar jest definiowany przez autora mapy, podczas pobierania mapy offline z warstwami o predefiniowanych obszarach, błędy występujące w terenie (tj. niewystarczająca szczegółowość lub niewłaściwy obszar geograficzny) są minimalne. Pozbawienie pracowników offline konieczności podejmowania tych decyzji upraszcza procedury wykonywania ich zadań i pomaga im szybciej zacząć działać i skoncentrować się na pracy, którą muszą wykonać.

 • Tworzenie obszarów mapy offline na żądanie — zdarzają się sytuacje, w których trudno jest przewidzieć lub dokładnie określić z wyprzedzeniem dokąd udadzą się pracownicy mobilni. Może to wynikać z wielu czynników, w tym zmian w harmonogramie, konieczności dostosowania się do zmieniających się warunków pogodowych lub nagłych zmian priorytetów zadań. Możliwość dostosowania się i elastyczność może utrzymać produktywność zespołu pracującego w terenie.

  W tym właśnie może pomóc procedura wykonywania zadań na żądanie. Obszary offline dostępne na żądanie umożliwiają użytkownikowi zdefiniowanie własnego obszaru do pracy w trybie offline.

  Mimo że tworzenie obszarów map offline na żądanie jest bardziej elastyczną procedurą, nakłada on na użytkownika mobilnego większą odpowiedzialność, ponieważ musi on upewnić się, że korzysta z prawidłowych informacji offline i na odpowiednim poziomie szczegółowości. Może to również stawiać wyższe wymagania wobec zasobów instytucji, ponieważ pobieranie danych przez każdego użytkownika powoduje oddzielny eksport danych w ramach jego własnego, unikalnego obszaru offline. Ten wzorzec postępowania nie jest zalecany w przypadku dużych zespołów pracujących w trybie offline.

Notatka:

Obszary offline wymagają co najmniej podstawowego wdrożenia portalu ArcGIS Enterprise.

Włączanie warstw i map do użytku w trybie offline

Aby korzystać z mapy w trybie offline, wszystkie jej warstwy, w tym warstwy mapy bazowej i warstwy odniesienia, muszą mieć włączoną opcję pracy w trybie offline. Obsługę trybu offline można włączyć dla następujących rodzajów warstw mapy:

 • Hostowane warstwy obiektowe
 • Warstwy obiektowe serwera ArcGIS Server
 • Hostowane warstwy kafli
 • Zapisane w pamięci podręcznej usługi mapowe (nazywane także warstwami kafli) oprogramowania ArcGIS Server — zaznacz pole wyboru Zezwalaj klientom na eksport pamięci podręcznej kafli podczas publikowania usługi z poziomu aplikacji ArcGIS Pro.
 • Zapisane w pamięci podręcznej usługi rastrowe (nazywane także warstwami zobrazowań) oprogramowania ArcGIS Server — zaznacz pole wyboru Zezwalaj klientom na eksport pamięci podręcznej kafli podczas publikowania usługi z poziomu aplikacji ArcGIS Pro.
 • Warstwy szkicu i warstwy notatek mapy* zapisane na mapie internetowej

Notatka:

*Warstw notatek mapy, które zostały zapisane jako elementy zbioru obiektów i dodane do mapy, nie można przełączyć w tryb offline.

Domyślne mapy bazowe Esri zawarte w portalu mają wyłączoną opcję pracy w trybie offline. Podobnych map bazowych możesz używać w trybie offline, dodając mapę bazową Esri z usługi ArcGIS Online do swojej mapy internetowej.

Warstwy obiektowe

Aby móc korzystać z hostowanych warstw obiektowych i warstw obiektowych serwera ArcGIS Server w trybie offline konieczne jest włączenie synchronizacji dla warstwy.

Synchronizację można włączyć podczas publikowania hostowanych warstw obiektowych lub zaznaczyć pole wyboru Włącz synchronizację na karcie Ustawienia na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej w portalu.

Synchronizację można również włączyć podczas publikowania ArcGIS Serverwarstw obiektowych z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub po opublikowaniu warstw obiektowych w usłudze za pomocą aplikacji ArcGIS Server Manager.

Hostowane warstwy kafli

Podczas publikowania hostowanych warstw kafli rastrowych lub hostowanych warstw kafli wektorowych z poziomu aplikacji ArcGIS Pro włącz opcję Zezwól klientom na eksportowanie kafli pamięci podręcznej. Można też po opublikowaniu warstwy włączyć opcję Udostępnij tę warstwę do pobierania i stosowania w mapie offline na karcie Ustawienia strony elementu warstwy portalu.

Zapisane w pamięci podręcznej usługi mapowe i usługi rastrowe ArcGIS Server

Podobnie jak w przypadku hostowanych warstw kafli, podczas publikowania usługi mapowej zapisanej w pamięci podręcznej lub usługi zobrazowań zapisanej w pamięci podręcznej można włączyć opcję Zezwól klientom na eksportowanie kafli pamięci podręcznej w aplikacji ArcGIS Pro lub na karcie Ustawienia strony elementu warstwy włączyć opcję Udostępnij tę warstwę do pobierania i stosowania w mapie offline.

Warstwy szkicu i warstwy notatek mapy

Warstwy szkicu i warstwy notatek mapy w mapach internetowych mają automatycznie włączoną opcję trybu offline. Jednak po przełączeniu mapy internetowej w tryb offline warstwy szkicu i warstwy notatek mapy nie są aktualizowane, jeśli obiekty są dodawane, usuwane lub modyfikowane na poziomie warstwy na mapie źródłowej.

Mapy internetowe

Po włączeniu obsługi warstw w trybie offline na karcie Ustawienia strony elementu mapy będzie widoczna sekcja Offline z włączonym przełącznikiem Włącz tryb offline. Jeśli nie chcesz, aby mapa była używana w trybie offline, wyłącz przełącznik Włącz tryb offline i kliknij przycisk Zapisz.

Użycie mapy bazowej Esri w trybie offline

Mapy bazowej Esri pochodzącej z usługi ArcGIS Online możesz używać w trybie offline z mapą internetową oprogramowania ArcGIS Enterprise. Aby to było możliwe, musisz mieć konto członka instytucji w usłudze ArcGIS Online.

Notatka:

Po ustawieniu wektorowej mapy bazowej Esri w tryb offline na mapie internetowej ArcGIS Enterprise mapę bazową można wyświetlić tylko w domyślnym stylu mapy ulic świata.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać mapę bazową Esri, którą można ustawić w trybie offline:

 1. W grupach Kafelkowe mapy bazowe lub Wektorowe mapy bazowe w usłudze ArcGIS Online znajdź mapę bazową, której chcesz użyć i otwórz jej stronę elementu.
 2. Na stronie elementu w sekcji Adres URL kliknij opcję Kopiuj obok pola tekstowego zawierającego adres URL warstwy.
 3. Zaloguj się w portalu ArcGIS Enterprise.
 4. Na karcie Moje zasoby na stronie zasobów kliknij opcję Nowy element.
 5. Kliknij Adres URL, wklej w polu tekstowym odsyłacz do mapy bazowej skopiowany w etapie 2 i, korzystając z tabulatora, opuść pole tekstowe.

  Informacje o usłudze zostaną pobrane z usługi ArcGIS Online.

 6. Włącz opcję Zapisz poświadczenia z elementem usługi i kliknij przycisk Dalej.
 7. Podaj nazwę użytkownika i hasło powiązane z kontem członka instytucji w usłudze ArcGIS Online.
 8. Wpisz tytuł.
 9. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 10. Jeśli administrator portalu skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 11. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 12. Podaj podsumowanie zawierające opis mapy bazowej.
 13. Kliknij przycisk Zapisz.

  Wyświetlona zostanie strona nowego elementu.

 14. Aby udostępnić mapę bazową w wielu mapach, utwórz mapę, która używa nowej warstwy jako mapy bazowej i udostępnij ją w galerii map bazowych instytucji.
  Notatka:

  Mapa udostępniona w galerii map bazowych instytucji powinna być używana tylko do pracy w trybie offline, a nie do ogólnego przeglądania map.

 15. Za pomocą przeglądarki map Map Viewer lub Map Viewer Classic otwórz mapę, której chcesz używać w trybie offline i zaktualizuj ją tak, aby w jej ramach używana była ta mapa bazowa. Można to zrobić w jeden z następujących sposobów:
  • Jeśli została ona dodana do galerii map bazowych, kliknij opcję Mapa bazowa i kliknij nowo utworzoną mapę bazową w galerii map bazowych.
  • Aby dodać warstwę jako mapę bazową tylko dla tej mapy w przeglądarce map Map Viewer Classic, zapoznaj się z tematem Korzystanie z własnej mapy bazowej w sekcji Wybór mapy bazowej (Map Viewer Classic).
  • Aby dodać warstwę jako mapę bazową tylko dla tej mapy w przeglądarce map Map Viewer, zapoznaj się z tematem Użycie mapy bazowej spoza galerii w sekcji Wybór mapy bazowej (Map Viewer).
 16. Zapisz zmiany na mapie.

Wskazówki dotyczące pracy z mapami i warstwami dostępnymi w trybie offline

Podczas pracy z mapami i warstwami dostępnymi w trybie offline należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • W przypadku korzystania z hostowanych warstw kafli, warstw usługi mapowej zapisanych w pamięci podręcznej lub warstw zobrazowań zapisanych w pamięci podręcznej w trybie offline, odniesienie przestrzenne warstw musi być zgodne z odniesieniem przestrzennym mapy internetowej. Ponadto kafle muszą istnieć dla wszystkich poziomów (skali) kafli, o które poprosi użytkownik podczas przełączania mapy w tryb offline. W przypadku warstw obiektowych, gdy mapa jest przełączana do trybu offline, dane są odwzorowywane na odniesienie przestrzenne mapy internetowej.
 • Mapy zawierające kilka tych samych hostowanych warstw obiektowych lub warstw obiektowych serwera ArcGIS Server nie obsługują korzystania z nich w trybie offline. Na przykład ta sama warstwa mogła zostać dodana dwa razy, a do każdej z nich mógł być zastosowany filtr lub odmienny styl. Aby odwołać się do tych samych danych na mapie internetowej używanej w trybie offline, wykonaj następujące czynności:
  • W przypadku hostowanych warstw obiektowych utwórz widoki hostowanych warstw obiektowych. W wyniku tego udostępnione zostaną odrębne warstwy, które można będzie dodać do mapy. Skonfiguruj definicje widoków i zastosuj różne style stosownie do potrzeb.
  • W przypadku warstw obiektowych serwera ArcGIS Server opublikuj odrębne usługi obiektowe o unikalnych nazwach. Następnie możesz dodać te warstwy obiektowe do tej samej mapy internetowej, aby zastosować filtry i style.
 • Tworzenie obszarów mapy offline z wyprzedzeniem nie jest obsługiwane w przypadku warstw obiektowych z włączoną kontrolą dostępu opartą na prawach własności, która ogranicza użytkownikom możliwość przeglądania obiektów utworzonych przez innych użytkowników.

  Jeśli w przypadku hostowanych warstw obiektowych opcja Dostępne do edycji są tylko obiekty osób edytujących (wymaga śledzenia) jest włączona, należy upewnić się, że zaznaczono opcję Edytujący mogą wyświetlać wszystkie obiekty.

  W przypadku warstw obiektowych serwera ArcGIS Serverdane źródłowe w geobazie profesjonalnej muszą mieć włączone śledzenie edycji, a usługa musi mieć zaznaczoną przynajmniej opcję Zapytanie dla skonfigurowanej opcji Dozwolone operacje na obiektach utworzonych przez innych użytkowników.

 • Jeśli mapa, którą chcesz przełączyć w tryb offline, zawiera warstwę kafli, w portalu ArcGIS Enterprise musi istnieć plik definicji usługi źródłowej, pakiet kafli lub pakiet kafli wektorowych dla warstwy kafli.

Tworzenie obszarów mapy offline przygotowanych z wyprzedzeniem oraz zarządzanie nimi

Po włączeniu użycia mapy internetowej w trybie offline zaleca się utworzenie obszarów mapy offline, aby ułatwić korzystanie z nich użytkownikom pracującym w trybie offline. Obszary map offline umożliwiają spakowanie danych dotyczących konkretnych obszarów mapy internetowej w celu ułatwienia i przyspieszenia pobierania map do użytku w trybie offline. Obszary map offline przygotowanych z wyprzedzeniem mogą być używane w aplikacjach ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123 i mapach utworzonych we wtyczkach ArcGIS Maps SDKs.

Podczas tworzenia obszaru mapy offline dane obejmujące określony obszar są umieszczane w jednym lub kilku dostępnych do pobrania pakietach. Warstwy obiektowe są umieszczane w pakietach w postaci plików geobazy mobilnej (.geodatabase), warstwy kafli w postaci pakietów kafli (.tpk lub .tpkx), a warstwy kafli wektorowych w postaci pakietów kafli wektorowych (.vtpk). Nazwy pakietów są tworzone z nazw warstw w nich zawartych.

Aby móc tworzyć i edytować obszary mapy offline na mapie internetowej oraz zarządzać nimi, należy być właścicielem mapy i mieć uprawnienia do tworzenia zasobów.

Notatka:

Mapy internetowej zawierającej obszar mapy offline nie można udostępniać grupom, które umożliwiają członkom aktualizowanie wszystkich elementów, a administratorzy instytucji nie mogą zmieniać prawa własności mapy internetowej, która zawiera obszar mapy offline.

Tworzenie obszaru mapy offline

Dla mapy internetowej można utworzyć do 16 obszarów mapy offline. Liczba tworzonych obszarów mapy offline zależy od potrzeb instytucji i jej pracowników mobilnych.

Aby utworzyć obszar mapy offline, wykonaj poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że dla wszystkich warstw na mapie jest włączona obsługa trybu offline.
 2. Na stronie elementu mapy internetowej kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij opcję Offline w górnej części karty.

  Jeśli element mapy internetowej nie ma sekcji Offline na karcie Ustawienia, mapa zawiera co najmniej jedną warstwę, której nie można przełączyć w tryb offline.

 3. Upewnij się, że w sekcji Offline włączony jest przełącznik Włącz tryb offline.
 4. W sekcji Obszary mapy offline kliknij opcję Zarządzaj obszarami offline.

  Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie obszarami offline.

 5. Kliknij opcję Utwórz obszar offline.
 6. Wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby przejść do tej części mapy, na której zamierzasz utworzyć obszar mapy offline.
  • Użyj przycisków powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć podgląd mapy.
  • Jeśli mapa zawiera zakładki, kliknij przycisk Pokaż zakładki, a następnie kliknij zakładkę, aby przejść do tego obszaru na mapie.
  • Aby przejść do określonego miejsca lub adresu, wprowadź w polu wyszukiwania słowa kluczowe. Słowami kluczowymi mogą być adresy, skrzyżowania ulic, nazwy miejsc, punkty zainteresowania, współrzędne w postaci długości i szerokości geograficznej oraz identyfikatory obiektów.
 7. Aby narysować kształt reprezentujący obszar mapy offline, kliknij jeden z przycisków na pasku narzędziowym Szkic.
  • Aby narysować prostokąt wokół obszaru do pracy w trybie offline, kliknij przycisk Szkicuj prostokątny obszar mapy Rysuj prostokąt i narysuj prostokąt na mapie.
  • Aby narysować poligon w celu zdefiniowania obszaru do pracy w trybie offline, kliknij przycisk Szkicuj poligonowy obszar mapy Rysuj poligon i narysuj poligon na mapie.
 8. Aby przenieść kształt obszaru offline, kliknij go w celu wybrania i przeciągnij do nowej lokalizacji na mapie.
 9. Aby zmienić kształt obszaru prostokątnego, kliknij prostokąt w celu wybrania, ustaw wskaźnik myszy na wierzchołku, by wskaźnik zmienił swój kształt i przeciągnij wierzchołek do właściwego położenia. Powtórz tę czynność dla innych wierzchołków, aż obszar prostokąta uzyska zadowalającą postać.
 10. Aby zmienić kształt obszaru poligonu, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij poligon w celu wybrania go i kliknij przycisk Przekształć obszar mapy na pasku narzędziowym Szkic.

   Zostaną wyświetlone wierzchołki poligonu.

  2. Kliknij wierzchołek, aby go wybrać.
  3. Aby przenieść wybrany wierzchołek, przeciągnij go do nowej pozycji.
  4. Aby usunąć wybrany wierzchołek, naciśnij klawisz Backspace na klawiaturze.
  5. Powtórz etapy podrzędne od b do d dla innych wierzchołków, aż kształt obszaru uzyska zadowalającą postać.
 11. W polu Nazwa wpisz opisową nazwę dla obszaru mapy offline.
 12. Aby zmienić jakość i rozdzielczość pobranych rastrowych lub wektorowych warstw kafli, otwórz sekcję Poziom szczegółowości i przesuń suwak w prawo (więcej szczegółów) lub w lewo (mniej szczegółów).

  Skonfiguruj poziom szczegółowości odpowiedni dla tworzonego obszaru mapy offline. Jeśli poziom szczegółowości jest zbyt duży (na przykład skonfigurowano poziom szczegółowości Ulice, ale obszar mapy offline jest wielkości Hiszpanii), otrzymasz ostrzeżenie wskazujące, że musisz zmniejszyć obszar mapy offline lub poziom szczegółowości.

 13. Otwórz sekcję Harmonogram tworzenia pakietów, aby skonfigurować odstęp czasowy i godzinę, kiedy pakiety obszarów mapy offline będą odświeżane, aby zapewnić przechwytywanie zmian danych warstwy obiektowej.

  Jeśli nie chcesz ustawiać harmonogramu automatycznego odświeżania, wybierz opcję Nigdy z menu rozwijanego.

  Notatka:

  Zaplanowanego odświeżania nie można zastosować do warstw kafli. Pakiety warstw kafli należy odświeżać ręcznie, jeśli jest to niezbędne.

 14. Aby utworzyć pakiety obszaru mapy offline tylko do odczytu, otwórz sekcję Optymalizacje i włącz przełącznik Włącz spakowane aktualizacje.

  Pakiety tylko do odczytu są tworzone na podstawie harmonogramu skonfigurowanego w poprzednim etapie.

 15. Kliknij przycisk Zapisz.

  Nowy obszar mapy offline zostanie wyświetlony na liście Obszary mapy offline z oznaczeniem wskazującym, że obszar jest przekształcany w pakiety. Tworzenie pakietu może trwać kilka sekund lub minut w zależności od wielkości danych umieszczanych w pakietach.

  Tworzenie pakietu zakończy się niepowodzeniem, jeśli rozmiar obszaru mapy offline po spakowaniu będzie większy niż 2,5 GB. Jeśli tworzenie pakietu nie powiedzie się, spróbuj nakreślić mniejszy obszar, który ma być zawarty w pakiecie map offline. Jeśli mapa zawiera warstwy obiektów z załącznikami, można wykluczyć załączniki z pakietu offline, aby zmniejszyć rozmiar pakietu. Jeśli mapa zawiera warstwy kafli, można zmniejszyć rozmiar obszaru mapy offline przez zmniejszenie poziomu szczegółowości.

 16. Aby utworzyć więcej obszarów offline dla tej mapy, kliknij opcję Utwórz obszar offline i powtórz wcześniejsze etapy, rozpoczynając od etapu 5.

  Dla mapy internetowej można utworzyć do 16 obszarów mapy offline.

Edycja obszaru mapy offline

Po utworzeniu obszaru mapy offline istnieje możliwość zmiany jego nazwy, kształtu, poziomu szczegółowości oraz harmonogramu odświeżania pakietów warstw obiektowych (jeśli został ustawiony).

Aby edytować obszar mapy offline, wykonaj poniższe czynności:

 1. Na stronie elementu mapy internetowej kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij opcję Offline w górnej części karty.
 2. Upewnij się, że w sekcji Offline włączony jest przełącznik Włącz tryb offline.
 3. W sekcji Obszary mapy offline kliknij opcję Zarządzaj obszarami offline.

  Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie obszarami offline.

 4. Jeśli jest to konieczne, w polu Filtruj obszary offline wpisz część nazwy obszaru mapy offline, aby ułatwić wyszukanie obszaru do edycji.
 5. Kliknij nazwę obszaru mapy offline, który chcesz edytować, zmień dowolne ustawienia lub kształt obszaru mapy offline według potrzeb.
 6. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie obszarami mapy offline

Oprócz edycji obszaru mapy offline można aktualizować lub odświeżać poszczególne pakiety, a także ponownie tworzyć lub usuwać pakiety obszaru mapy offline w dowolnym momencie. Można także zaktualizować obszar mapy, co automatycznie odświeża powiązane z nim pakiety. Zrozumienie każdej z tych opcji jest ważne dla efektywnego zarządzania obszarem map offline.

Następujące czynności można znaleźć, wybierając istniejące obszary mapy offline z listy lub klikając pojedynczy obszar mapy offline, aby przejść do jego szczegółów.

Aktualizuj

To jest najczęściej wykonywana czynność. Aktualizacja porównuje istniejące pakiety obszarów mapy z aktualnymi warstwami i zaawansowanymi opcjami trybu offline ustawionymi na mapie internetowej. Jeśli warstwy zostały dodane lub usunięte, kliknięcie opcji Aktualizuj spowoduje odpowiednio usunięcie lub dodanie nowych pakietów. Jeśli zaawansowane ustawienia offline uległy zmianie, działanie Aktualizuj również przepakowuje zmienione dane i udostępnia zmiany w obszarze mapy offline dla przyszłych użytkowników, którzy je pobiorą.

Czynność aktualizacji nie uwzględnia zmian schematu w obszarze mapy. W przypadku zmian schematu należy ponownie utworzyć obszar mapy offline.

Usuń

Usunięcie obszaru mapy offline spowoduje usunięcie elementu obszaru mapy offline oraz wszystkich powiązanych pakietów i uniemożliwi pobranie obszaru mapy offline. Aplikacje, które pobrały już ten obszar mapy offline, mogą kontynuować synchronizację. Jeśli jednak opcja Spakowane aktualizacje została włączona dla obszaru offline, nie będzie on już otrzymywać aktualizacji.

Utwórz ponownie

Procedura ponownego tworzenia obszaru mapy offline różni się od procedury aktualizacji obszaru mapy offline. Użycie działania Utwórz ponownie powoduje usunięcie wszystkich pakietów powiązanych z obszarem mapy i ponowne ich utworzenie w oparciu o ustawienia obszaru mapy offline.

Głównym powodem ponownego utworzenia obszaru mapy jest uwzględnienie zmian w schemacie, które nastąpiły po utworzeniu obszaru mapy offline. Jeśli na przykład dodasz lub usuniesz pole albo zmienisz listę wartości atrybutów lub zakres (domeny), musisz ponownie utworzyć obszar mapy offline, aby uwzględnić te zmiany.

Odśwież określony pakiet w obszarze mapy

Jeśli dane w warstwie obiektowej na mapie offline ulegną znacznej zmianie, a aktualizacje mają być dostępne do pobrania wcześniej niż następna zaplanowana aktualizacja pakietu offline, można wybrać pakiet z listy pakietów na stronie szczegółów obszaru mapy offline i kliknąć opcję Odśwież. Powoduje to ręczną aktualizację danych przed następną zaplanowaną godziną aktualizacji pakietu.

Optymalizuj dostarczanie danych

Podczas pobierania obszarów offline i synchronizacji zmian w celu optymalizacji dostarczania danych można skorzystać z kilku dostępnych opcji. Dostosowanie tych opcji pozwala właścicielowi mapy kontrolować, jakie aktualizacje danych są wysyłane do pracowników mobilnych i jak często mogą oni otrzymywać aktualizacje danych z ich obszaru mapy offline podczas synchronizacji i sprawdzania dostępności aktualizacji.

Zmniejszenie częstotliwości i ilości aktualizacji danych przesyłanych z poziomu instytucji do klienta może skrócić czas potrzebny na synchronizację, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej łączności sieciowej.

Optymalizuj rodzaje dostarczanych danych

Domyślnie synchronizacja przesyła wprowadzone zmiany z poziomu aplikacji klienckiej do instytucji oraz z poziomu instytucji do aplikacji klienckiej (dwukierunkowo) Te zmiany obejmują wszelkie załączniki powiązane z obiektami, z którymi pracujesz. Takie działanie może nie być zalecane i może zwiększyć ilość danych pobieranych przez każdego użytkownika podczas synchronizacji mapy, zwłaszcza jeśli wielu pracowników działa w tym samym obszarze geograficznym i używa tych samych warstw.

Można kontrolować, jakie dane są dostarczane do klienta, zarówno podczas pierwszego pobierania, jak i podczas synchronizacji. W przypadku mapy internetowej można zdecydować, jakie dane są dostarczane pracownikowi mobilnemu. Gdy optymalizacje dotyczące dostarczania danych są skonfigurowane dla mapy internetowej, mają one zastosowanie do obszarów map offline zarówno tych przygotowanych z wyprzedzeniem, jak i na żądanie.

Właściciele i administratorzy warstw obiektowych mogą zdecydować, czy istniejące obiekty lub załączniki mają być widoczne i można z nimi pracować, a także, czy podczas synchronizacji aktualizacje obiektów lub załączników mają być nadal otrzymywane. Dostosowanie tych ustawień w celu dostarczania wyłącznie tych danych, które są potrzebne pracownikom mobilnym, może skrócić czas synchronizacji obszaru mapy offline i zmniejszyć ilość pobieranych lub synchronizowanych danych.

Notatka:

Opcje skonfigurowane w poniższych etapach działają natychmiast po instalacji w aplikacji ArcGIS Field Maps. Programiści tworzący swoje własne aplikacje przy użyciu środowiska ArcGIS Maps SDKs mogą skorzystać z tych zaawansowanych opcji, używając nieobsługiwanego formatu JSON. Na przykład, tworząc aplikację przy użyciu środowiska ArcGIS Maps SDK for .NET, można użyć właściwości UnsupportedJson.

Aby zoptymalizować dane dostarczane, gdy mapa jest pobierana do trybu offline, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie elementu mapy internetowej kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij opcję Offline w górnej części karty.
 2. Upewnij się, że w sekcji Offline włączony jest przełącznik Włącz tryb offline.
 3. Kliknij opcję Opcje zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno Offline: opcje zaawansowane.

 4. W sekcji Steruj dostarczaniem obiektów i załączników podaj, w jaki sposób załączniki i obiekty są dostarczane do urządzeń klienckich przy pierwszym pobieraniu mapy offline oraz przy każdej synchronizacji danych aktualizacji między mapą w instytucji a mapą na urządzeniu klienckim.

  Domyślnie opcja Urządzenie pobierze i uzyska aktualizacje obiektów i załączników jest zaznaczona zarówno dla warstw edytowalnych, jak i tylko do odczytu. Oznacza to, że klienci będą pobierać wszystkie obiekty i załączniki podczas pobierania mapy oraz otrzymywać aktualizacje zarówno obiektów, jak i załączników dla wszystkich warstw na mapie. Ustawienia można zmieniać zarówno dla warstw edytowalnych, jak i tylko do odczytu. Istnieją następujące dodatkowe opcje:

  • Urządzenie pobierze i uzyska tylko aktualizacje obiektów — wyklucza załączniki podczas pobierania mapy oraz podczas synchronizacji aktualizacji między instytucją a klientem.
  • Urządzenie nigdy nie pobierze ani nie uzyska aktualizacji obiektów — ta opcja jest dostępna tylko na warstwach edytowalnych. Po wybraniu tej opcji żadne edytowalne warstwy nie są pobierane ani synchronizowane między instytucją a klientem.

  Wybierz opcje w zależności od tego, czego użytkownicy potrzebują do pracy w trybie offline, a także w zależności od wątpliwości lub ograniczeń związanych z pamięcią urządzenia, wykorzystania danych komórkowych oraz szybkości pobierania i synchronizacji, zwłaszcza w obszarach o słabej łączności. Jeśli na przykład użytkownicy w trybie offline nie muszą widzieć załączników, możesz wybrać dostarczanie aktualizacji samych obiektów albo dostarczać załączniki i obiekty dla warstw edytowalnych, ale nie dla warstw tylko do odczytu.

 5. W sekcji Użyj pakietu kafli jako mapy bazowej offline wybierz jedną z poniższych opcji, aby określić, jaki element ma być używany w roli mapy bazowej na mapie podczas pracy z nią w trybie offline:
  • Mapa bazowa zdefiniowana przez mapę internetową — mapa bazowa znajdująca się obecnie na mapie będzie używana w trybie offline.
  • Pakiet kafli na urządzeniu — mapa w trybie offline użyje pakietu kafli, który już znajduje się na urządzeniu. Użycie pakietu kafli jako mapy bazowej umożliwia w razie potrzeby pobranie większej i dokładniejszej mapy bazowej do użytku w trybie offline. Przed wybraniem tej opcji upewnij się, że pakiet obejmuje obszar lub obszary, z którymi chcesz pracować w trybie offline.
  • Pakiet kafli z mojej instytucji — można wybrać element pakietu kafli z instytucji, który zostanie użyty jako mapa bazowa dla mapy offline. W takim przypadku nie trzeba wczytywać pakietu kafli na wszystkich urządzeniach, które będą pracować z mapami offline, a usługa ArcGIS Enterprise nie musi kompresować mapy bazowej mapy w pakiet kafli, aby korzystać z niej w trybie offline.

   Notatka:

   Użytkownicy, którzy będą korzystać z mapy offline, muszą mieć dostęp do pakietu kafli. Aby umożliwić użytkownikom map offline dostęp do nich, upewnij się, że pakiet kafli został udostępniony odpowiednim odbiorcom.

 6. Jeśli mapa zawiera warstwę sieci infrastruktury, wybierz jedną z następujących opcji w sekcji Funkcje offline Sieć infrastruktury, aby określić, które możliwości i funkcje oparte na warstwach mają zostać uwzględnione w przypadku przełączania mapy w tryb offline i synchronizowania w obsługujących je aplikacjach klienckich:
  • Uwzględniaj tylko obiekty proste — mapa w trybie offline będzie zawierać obiekty i ich wartości atrybutów, ale nie będzie zawierać reguł ani zachowania sieci infrastruktury. Możesz edytować geometrie obiektów i wartości atrybutów nieprzestrzennych podczas pracy w trybie offline i synchronizować te zmiany z warstwą obiektową, ale nie będziesz mieć dostępu do funkcji sieci infrastruktury, takich jak powiązania zapytań i śledzenie. Jest to opcja domyślna, wymaga najmniejszej ilości miejsca w magazynie i najlepiej nadaje się do zbierania podstawowych danych, które nie wymagają dostępu do funkcji sieci infrastruktury.
  • Edytuj obiekty sieci infrastruktury — mapa offline będzie zawierać mobilną geobazę obsługującą synchronizację z edytowalną siecią infrastruktury. Ta opcja najlepiej nadaje się do scenariuszy zbierania danych, w których użytkownicy muszą wyświetlać powiązania sieci infrastruktury i edytować obiekty sieci infrastruktury, ale nie jest wymagane śledzenie.
  • Śledź obiekty sieci infrastruktury — mapa offline będzie zawierać mobilną geobazę tylko do odczytu z siecią infrastruktury obsługującą śledzenie. Ta opcja najlepiej nadaje się do scenariuszy zbierania danych, w których użytkownicy muszą wyświetlać powiązania sieci infrastruktury i śledzić obiekty sieci infrastruktury, ale nie jest wymagane edytowanie.

  Wybrane możliwości zostaną uwzględnione tylko wtedy, gdy obsługują je warstwy na mapie.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Zoptymalizuj sposób dostarczania aktualizacji

Oprócz kontrolowania, jakie dane są dostarczane podczas pobierania i synchronizowania obszarów map offline, można również ustawić harmonogram tworzenia pakietów dla obszarów map offline przygotowanych z wyprzedzeniem, który określa, kiedy i jak często aktualizacje będą dostępne.

Opcja Włącz spakowane aktualizacje jest dostępna po ustawieniu harmonogramu tworzenia pakietów. Ta opcja pozwala zoptymalizować sposób, w jaki aplikacje współpracujące z obszarem mapy offline otrzymują aktualizacje od instytucji. Ta opcja sprawdza się w następujących przypadkach:

 • Nie ma potrzeby edytowania warstw na mapie w trybie offline.
 • Obiekty należy dodawać tylko w przypadku pracy w trybie offline w aplikacjach niestandardowych utworzonych we wtyczkach ArcGIS Maps SDKs.
 • Pracownicy mobilni nie potrzebują dostępu do najbardziej aktualnych informacji.
 • Dane źródłowe są aktualizowane według ściśle określonego harmonogramu. Na przykład wszystkie dane dotyczące działek są aktualizowane w każdy piątek rano po otrzymaniu aktualizacji z biura rzeczoznawcy.

Opcja optymalizacji Włącz spakowane aktualizacje aktualizuje zapisany obszar mapy offline z korzyścią dla użytkowników, którzy pobierają mapę offline po raz pierwszy, a także tworzy oddzielne pakiety aktualizacji, które zawierają tylko zmiany wprowadzone od ostatniego uruchomienia harmonogramu tworzenia pakietów. Pakiety aktualizacji są wykorzystywane przez pracowników mobilnych, którzy już zdążyli pobrać mapę do pracy w trybie offline i chcą jedynie uzyskać dostęp do kolejnych uaktualnień.

Dostęp do pakietu, który zawiera tylko zmiany wprowadzone od jego ostatniej zaplanowanej aktualizacji, poprawia wydajność, zmniejszając obciążenie sieci i katalogu zasobów portalu.

Po włączeniu opcji Włącz spakowane aktualizacje dla obszaru mapy i użyciu tego obszaru mapy w aplikacjach korzystających z tego ustawienia nie można wprowadzać zmian w mapie offline (z wyjątkiem aplikacji utworzonych we wtyczkach ArcGIS Maps SDKs obsługujących dodawanie obiektów) i nie można synchronizować się z instytucją w celu otrzymywania aktualizacji.

Wybieranie odpowiednich opcji dla obszarów offline tworzonych z wyprzedzeniem

Zrozumienie sposobu dostarczania aktualizacji jest niezbędne do wybrania właściwych ustawień dla obszarów offline tworzonych z wyprzedzeniem.

Przekładanie skalowalności nad aktualność danych może być korzystne w wielu przypadkach. Poniższe przykłady przedstawiają oczekiwane działanie w przypadku dwóch scenariuszy: gdy dane w obszarze mapy offline można edytować oraz gdy nie można ich zmieniać.

 • Dane w obszarze mapy offline są edytowalne

  Jeśli mapa zawiera co najmniej jedną edytowalną warstwę, a użytkownik pobierający mapę do pracy w trybie offline ma uprawnienia do edycji, spełnione są następujące warunki:

  • Obszary map offline przygotowane z wyprzedzeniem będą aktualizowane na podstawie harmonogramu tworzenia pakietów, aby ograniczyć nieaktualność danych w przypadku kolejnego użytkownika, który pobiera obszar mapy.
  • Aplikacje będą korzystać z synchronizacji po pierwszym pobraniu mapy, aby zagwarantować, że obszar mapy offline zawiera najnowsze dostępne dane. Dzięki temu dane używane w trybie offline zachowują aktualność względem danych przechowywanych w instytucji.
  • Pracownicy mobilni mogą synchronizować obszar offline, gdy tylko mają połączenie z siecią, aby wysyłać i odbierać aktualizacje, dzięki czemu zawsze mają dostęp do najnowszych danych.
  • W takim przypadku, nawet jeśli w obszarze map offline włączono opcję Włącz spakowane aktualizacje, zostanie ona zignorowana, a zamiast niej zostanie zastosowana synchronizacja.

 • Dane w obszarze mapy offline nie są edytowalne

  Jeśli mapa nie zawiera żadnych edytowalnych warstw lub użytkownik pobierający mapę do pracy w trybie offline, nie ma uprawnień do edycji, spełnione są następujące warunki:

  • Obszary map offline przygotowane z wyprzedzeniem będą aktualizowane na podstawie harmonogramu tworzenia pakietów, aby ograniczyć nieaktualność danych w przypadku kolejnego użytkownika, który pobiera obszar mapy po raz pierwszy.
  • Nowi użytkownicy pobierający obszar map offline po raz pierwszy otrzymują najnowsze dostępne dane. To, co jest uważane za najnowsze dostępne dane, zależy od stanu opcji Włącz spakowane aktualizacje w obszarze mapy offline.
   • Jeśli opcja Włącz spakowane aktualizacje jest włączona, użytkownicy pobierający obszar mapy po raz pierwszy otrzymują najnowsze spakowane dane dostępne od czasu ostatniego uruchomienia harmonogramu tworzenia pakietów.
   • Jeśli opcja Włącz spakowane aktualizacje nie jest włączona, użytkownicy pobierający obszar mapy po raz pierwszy otrzymują najnowsze dane dla wszystkich warstw mapy, które były dostępne w momencie pobierania mapy.
  • Pracownicy mobilni mogą sprawdzać dostępność aktualizacji za pomocą aplikacji mobilnej w dowolnym momencie oraz gdy mają połączenie sieciowe z instytucją. Dostępne dla nich aktualizacje są zależne od ustawienia Włącz spakowane aktualizacje.
   • Jeśli opcja Włącz spakowane aktualizacje jest włączona, pracownicy mobilni otrzymują najnowsze spakowane dane dostępne od czasu ostatniego uruchomienia harmonogramu tworzenia pakietów.
   • Jeśli opcja Włącz spakowane aktualizacje nie jest włączona, pracownicy mobilni otrzymują najnowsze dane dla wszystkich warstw mapy, które są aktualnie dostępne.

  Notatka:

  Korzystanie z pakietów, które zawierają tylko aktualizacje wprowadzone od ostatniej zaplanowanej aktualizacji, poprawia skalowalność i wydajność, ale pracownicy mobilni mogą nie otrzymywać najnowszych danych dostępnych dla warstw mapy. Zalecane jest stosowanie dużych aktualizacji warstw możliwie zgodnie z harmonogramem pakowania. Pozwoli to zminimalizować czas używania nieaktualnych danych, jeśli jest włączona opcja Włącz spakowane aktualizacje.