Skip To Content

Usługi narzędziowe

Usługi narzędziowe zapewniają portalowi określone funkcje, takie jak drukowanie map, lokalizowanie adresów, obliczanie powierzchni, znajdowania wskazówek dojazdu czy wykonywanie analiz. Portal zawiera pewne usługi domyślne, ale możesz używać własnych usług. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować portal pod kątem korzystania z różnych usług narzędziowych, zapoznaj się z tematem Konfiguracja usług narzędziowych.

Drukowanie

Usługi drukowania umożliwiają drukowanie lub podgląd map internetowych. Mapy można drukować z poziomu przeglądarki map Map Viewer lub z poziomu aplikacji internetowej utworzonej za pomocą aplikacji Web AppBuilder for ArcGIS albo przy użyciu konfigurowalnego szablonu aplikacji. Aplikacje utworzone przy użyciu szablonu lub za pomocą aplikacji Web AppBuilder będą używały w swoich widżetach drukowania usługi drukowania portalu. Po kliknięciu przycisku Drukuj w przeglądarce map Map Viewer usługa drukowania skonfigurowana w portalu utworzy dokumenty przeznaczone do druku stosujące kompozycje dostępne dla tej usługi drukowania. Począwszy od wersji 10.4 można tworzyć niestandardowe szablony kompozycji wydruku oferujące opcje kompozycji wydruku dostępne w przeglądarce map Map Viewer.

Domyślna usługa drukowania portalu umożliwia drukowanie jedynie map i usług obiektowych, nie można za jej pomocą drukować innych usług, dotyczących np. warstw WMS, hostowanych warstw obiektowych czy plików. Podobnie, zapisane w pamięci podręcznej usługi mapowe można drukować przy użyciu domyślnej usługi drukowania jedynie wówczas, gdy dla usługi zostały włączone warstwy dynamiczne.

Aby wydrukować lub utworzyć podgląd wydruku innych usług lub typów elementów, należy skonfigurować portal w taki sposób, by korzystał z usługi drukowania serwera ArcGIS Server. W przypadku sfederowania serwera z portalem zaleca się użycie wstępnie skonfigurowanej usługi drukowania serwera. Innym sposobem jest utworzenie własnej niestandardowej usługi drukowania i używanie jej jako usługi drukowania w portalu. Kompozycje pochodzące z tej niestandardowej usługi drukowania będą dostępne dla członków portalu drukujących z poziomu przeglądarki map Map Viewer.

Po sfederowaniu i określeniu serwera hostującego dla portalu usługa drukowania serwera hostującego zostaje automatycznie uruchomiona i skonfigurowana dla portalu. Następnie wystarczy udostępnić tę usługę drukowania, aby móc jej używać w portalu. Jednak jeżeli dla portalu skonfigurowano wcześniej usługę drukowania, adres URL nie zostanie zaktualizowany po określeniu serwera hostującego. Konieczne jest uruchomienie usługi, udostępnienie jej, a następnie skonfigurowanie jej jako usługi narzędziowej.

W przypadku używania usługi drukowania serwera ArcGIS Server z usługami dodanymi do portalu za pośrednictwem protokołu HTTPS niezbędna jest dalsza konfiguracja. Każdy komputer, na którym działa usługa drukowania, musi być skonfigurowany tak, aby ufał certyfikatom podpisanym przez urząd certyfikacji (Certificate Authority - CA) pochodzącym z witryny udostępniającej usługi HTTPS. Tę konfigurację należy przeprowadzić na poziomie systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje na temat wykonania tej operacji zawarte są w temacie Aktywowanie protokołu SSL przy użyciu nowego certyfikatu podpisanego przez urząd certyfikacji. Na przykład portal może być sfederowany z witryną serwera ArcGIS Server i może używać jej domyślnej usługi PrintingTools jako usługi drukowania portalu. Członek tego portalu próbuje dodać do portalu usługę mapową za pomocą protokołu HTTPS, ale usługa pochodzi z innej witryny serwera ArcGIS Server, która nie jest sfederowana z portalem. Miniatura mapy internetowej odnosząca się do tej usługi mapowej dostępnej za pośrednictwem protokołu HTTPS nie zostanie wygenerowana prawidłowo. Certyfikat wystawiony przez urząd certyfikacji, który pochodzi z niesfederowanej witryny serwera, musi być dodany do magazynu zaufanych certyfikatów systemu operacyjnego na komputerze, na którym działa usługa PrintingTools.

Geokodowanie

Usługi geokodowania służą do wyszukiwania i lokalizowania adresów i miejsc na mapie. Portal ArcGIS Enterprise jest wstępnie skonfigurowany do korzystania z globalnej usługi geokodowania hostowanej w usłudze ArcGIS Online, która pozwala na znalezienie i zlokalizowania na mapie określonego adresu lub nazwy miejsca.

Portal można skonfigurować również pod kątem korzystania z usługi geokodowania za pośrednictwem konta instytucji w usłudze ArcGIS Online (np. usługi Esri World Geocoding) lub własnej usługi geokodowania oferowanej na serwerze ArcGIS Server. Jest to polecane w następujących przypadkach:

  • Konieczność geokodowania wielu adresów jednocześnie (geokodowanie wsadowe), na przykład podczas dodawania pliku CSV zawierającego adresy do mapy internetowej lub w przypadku korzystania z Esri Maps for Office w celu sporządzenia mapy w oparciu o arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować geokodowanie wsadowe dla portalu, zapoznaj się z tematem Konfiguracja portalu do obsługi geokodowania adresów.
  • Konieczność geokodowania adresów lub miejsc na podstawie własnych danych.
  • Brak połączenia internetowego lub zezwolenia na korzystanie z zewnętrznych usług geokodowania ze względów bezpieczeństwa lub innych powodów.

Geometria

Usługi geometrii wykonują obliczenia niezbędne podczas analizy przestrzennej, na przykład do tworzenia buforów lub obliczania powierzchni. Portal korzysta domyślnie z usługi geometrii usługi ArcGIS Online. Innym sposobem jest użycie wstępnie skonfigurowanej usługi geometrii z jednego z serwerów sfederowanych. Można również zastosować niestandardową usługę geometrii ArcGIS Server.

Wyznaczanie tras

Usługi wyznaczania trasy umożliwiają wyznaczenie trasy między dwoma lub większą liczbą lokalizacji. Usługa narzędziowa wyznaczania trasy portalu jest używana przez narzędzie Wskazówki dojazdu dostępne na mapach internetowych.

Brak jest domyślnej usługi wyznaczania trasy w portalu ArcGIS Enterprise. Jeśli chcesz wyznaczyć wskazówki dojazdu z poziomu przeglądarki map Map Viewer, możesz opublikować własną usługę wyznaczania trasy lub użyć usługi wyznaczania trasy ArcGIS Online World.

Usługa wyznaczania trasy ArcGIS Online World wymaga konta instytucji. Ponieważ do korzystania z tej usługi wymagane są poświadczenia, należy dodać usługę (https://route.arcgis.com/arcgis/rest/services/World/Route/NAServer/Route_World) jako element portalu. Następnie można będzie użyć adresu URL elementu REST dla usługi wyznaczania trasy w portalu. Instrukcje znajdują się w sekcji „Jeżeli usługa nie pochodzi z serwera sfederowanego i wymaga poświadczeń” tematu Konfiguracja usług narzędziowych.

W przypadku nieskonfigurowania usługi narzędziowej wyznaczania trasy przycisk Wskazówki dojazdu będzie niewidoczny w przeglądarce map Map Viewer. Instrukcje przeprowadzania konfiguracji znajdują się w temacie Konfigurowanie portalu pod kątem wyznaczania wskazówek dojazdu.

Infrastruktura sieciowa

Poniżej podano część grupy usług określanych mianem usług infrastruktury sieciowej. Każda z tych usług jest wymagana do tego, by w portalu były dostępne narzędzia analizy sieciowej.

Najbliższa placówka

Wyszukanie szpitala zlokalizowanego najbliżej miejsca wypadku, samochodów policyjnych znajdujących się w najmniejszej odległości od miejsca popełnienia przestępstwa lub sklepu położonego najbliżej miejsca zamieszkania klienta to przykłady zadań, jakie można wykonać, korzystając z usługi wyznaczania najbliższego obiektu. Podczas wyszukiwania najbliższych obiektów można określić liczbę elementów, które mają zostać odnalezione oraz kierunek ruchu — w stronę danego obiektu lub od tego obiektu. Po wyszukaniu najbliższych obiektów możesz wyświetlić najlepszą trasę prowadzącą do nich lub od nich razem z informacjami dotyczącymi każdego obiektu, takimi jak np. czas podróży, odległość do przebycia oraz wskazówki dojazdu. Podczas wyznaczania najlepszych tras usługa może uwzględnić bieżące dane o natężeniu ruchu drogowego. Dodatkowo można określić wartość graniczną, po przekroczeniu której usługa nie będzie wyszukiwać obiektu. Można na przykład skonfigurować usługę wyznaczania najbliższych obiektów tak, aby wyszukiwane były szpitale, do których od miejsca wypadku można dotrzeć w ciągu 15 minut. Szpitale, do których dojazd zająłby ponad 15 minut nie są uwzględniane w wynikach. Szpitale są nazywane obiektami, a wypadek określa się mianem zdarzenia. Usługa pozwala na wykonywanie wielu analiz dotyczących najbliższych obiektów jednocześnie. Oznacza to, że dla wielu zdarzeń można znajdować najbliższe obiekty jednocześnie.

Ta usługa obsługuje synchroniczne i asynchroniczne tryby wykonywania. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu ArcGIS REST API.

Obszar obsługiwany

Usługa wyznaczania obszarów obsługiwanych umożliwia wyszukiwanie obszarów, do których można dotrzeć z lokalizacji wejściowej w ciągu określonego czasu podróży lub obszarów znajdujących się w określonej odległości od tej lokalizacji. Obszar obsługiwany to obszar obejmujący wszystkie ulice, do których można dostać się z co najmniej jednej lokalizacji w określonym czasie lub po przebyciu podanej odległości; ulice te są nazywane obiektami. Obszary obsługiwane służą głownie do wizualizacji dostępności obiektów i wykonywania związanych z nimi pomiarów. Na przykład, za pomocą poligonu trzyminutowego czasu dojazdu wokół sklepu spożywczego można określić, którzy mieszkańcy są w stanie do niego dotrzeć w ciągu trzech minut i tym samym sprawdzić prawdopodobieństwo dokonywania przez nich zakupów w tym sklepie. Usługa pozwala również na tworzenie wielu koncentrycznych obszarów obsługiwanych wokół co najmniej jednego obiektu w celu zweryfikowania, jak zmienia się dostępność wraz ze zwiększeniem czasu podróży lub odległości do przebycia. Dzięki temu można jej na przykład użyć do określenia, do których szpitali można dotrzeć w ciągu 5, 10 i 15 minut od szkół. W przypadku tworzenia obsługiwanych obszarów na podstawie czasu podróży usługa może skorzystać z danych o natężeniu ruchu drogowego, które mogą wpływać na to, do jakich obszarów można dotrzeć o różnych porach dnia.

Ta usługa obsługuje synchroniczne i asynchroniczne tryby wykonywania. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu ArcGIS REST API.

Problem wyznaczania tras dla pojazdów

Wiele instytucji obsługuje zamówienia, korzystając z floty pojazdów. Na przykład, duży sklep meblowy może używać kilku samochodów ciężarowych do dostarczania mebli do domów. Firma specjalizująca się w recyklingu olejów może wyznaczać dla samochodów trasy z zakładu do restauracji, od których odbierany jest olej. Ministerstwo zdrowia może wyznaczać terminy wizyt kontrolnych dla każdego z zatrudnianych inspektorów sanitarnych. Problem decyzyjny, który został przedstawiony w tych przykładach, to problem marszrutyzacji (VPR). Każda z instytucji musi określić, do których z docelowych lokalizacji zleceń (domy, restauracje lub miejsca inspekcji) należy dotrzeć, korzystając z danego zasobu (samochód lub inspektor sanitarny) i w jakiej kolejności należy obsłużyć określone punkty. Głównym celem jest optymalizacja procesu obsługi i minimalizacja ogólnego kosztu operacyjnego generowanego przez posiadaną flotę pojazdów. Usługa wyznaczania tras dla pojazdów (VPR) może zostać użyta do ustalania sposobu realizacji bardzo złożonych zadań zarządzania flotą. Dodatkowo usługa może posłużyć do rozwiązywania bardziej specyficznych problemów, dzięki wielu dostępnym opcjom, takim jak np. dopasowywanie pojemności ładunkowej pojazdów do liczby zleceń, zapewnianie wysokiej jakości obsługi klienta poprzez uwzględnianie dowolnych okien czasowych zleceń, wyznaczanie przerw dla kierowców oraz łączenie zleceń, co umożliwia ich realizację przez ten sam zasób.

Rozważmy przykład, jakim jest dostawa towarów do sklepów spożywczych z lokalizacji, w której znajduje się magazyn główny. Magazyn dysponuje flotą złożoną z trzech samochodów dostawczych. Magazyn działa tylko w określonym oknie czasowym — od 8:00 do 17:00— w tym czasie wszystkie samochody dostawcze muszą wrócić do magazynu. Pojemność ładunkowa każdego samochodu dostawczego to 15 000 funtów, która stanowi limit przewożonych w nim towarów. Każdy ze sklepów złożył zamówienie na określoną ilość towarów (wyrażoną w funtach), którą należy dostarczyć. Ponadto każdy sklep wyznaczył okna czasowe określające czas realizacji dostawy. Co więcej, każdy kierowca może pracować tylko osiem godzin dziennie, musi mieć czas na przerwę obiadową i otrzymuje zapłatę za czas spędzony za kierownicą na obsłudze sklepów. Z usługi można skorzystać do wyznaczenia trasy dla każdego zasobu w taki sposób, aby zrealizować dostawy z uwzględnieniem wszystkich wymagań związanych z pojazdem i zamówieniem i jednocześnie zminimalizować czas spędzony na każdej z tras przez kierowcę.

Ta usługa obsługuje synchroniczne i asynchroniczne tryby wykonywania. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu ArcGIS REST API.

Lokalizacja i przydzielanie

Usługa rozwiązywania problemu lokalizacji/alokacji może pomóc w dokonaniu wyboru z określonego zbioru obiektu, który zostanie użyty na podstawie jego potencjalnej interakcji z punktami zapotrzebowania. Może ona pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania, takie jak:

  • Biorąc pod uwagę istniejące jednostki straży pożarnej, jaka lokalizacja nowej jednostki zapewniłaby najkrótszy czas reakcji na zgłoszenia?
  • Jeżeli firma prowadząca sprzedaż detaliczną musi zlikwidować miejsca zatrudnienia, które sklepy powinny zostać zamknięte, aby utrzymać jak najwyższy poziom sprzedaży?
  • Gdzie należy wybudować zakład przemysłowy, aby odległość od centrów dystrybucyjnych była jak najmniejsza?

W powyższych przykładach, obiekty to jednostki straży pożarnej, sklepy detaliczne oraz zakłady przemysłowe, natomiast punkty zapotrzebowania to budynki, klienci oraz centra dystrybucyjne.

Celem może być minimalizacja całkowitej odległości między punktami zapotrzebowania a obiektami, maksymalizacja liczby obsługiwanych punktów zapotrzebowania znajdujących się w określonej odległości od obiektów, maksymalizacja określonej ilości popytu, która maleje wraz ze zwiększeniem odległości od obiektu, lub maksymalizacja poziomu popytu w środowisku obiektów współpracujących bądź rywalizujących ze sobą. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu ArcGIS REST API.

Narzędzia do wyznaczania trasy

Usługa narzędziowa wyznaczania trasy zawiera narzędzia dostarczające dodatkowych informacji podczas pracy z usługami analizy sieciowej dostępnymi w usłudze ArcGIS Online. Obecnie usługa narzędziowa wyznaczania trasy zawiera tylko jedno narzędzie, GetTravelModes. To narzędzie zwraca listę trybów podróżowania skonfigurowanych dla instytucji, których można używać w usługach analizy sieciowej. Tryb podróżowania reprezentuje sposób przemieszczania się, na przykład jazdę samochodem lub spacer. Typy podróżowania to właściwie szablony obejmujące długą listę ustawień podróżowania.

Narzędzie GetTravelModes może być wykorzystywane przez różne aplikacje w celu wyświetlania nazw i ewentualnie opisów dostępnych trybów podróżowania ich użytkownikom. Administrator instytucji może konfigurować tryby podróżowania w celu zmiany właściwości domyślnych trybów podróżowania oferowanych przez usługę ArcGIS Online, dodawać nowe tryby podróżowania, które lepiej odzwierciedlają procedury wykonywania zadań w instytucji lub usuwać tryby podróżowania, które nie są odpowiednie dla procedur wykonywania zadań w instytucji. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu ArcGIS REST API.

Ruch drogowy

Mapowej usługi ruchu drogowego można użyć do wizualizacji w czasie rzeczywistym prędkości ruchu drogowego oraz zdarzeń, takich jak wypadki, place pubowy oraz zamknięte ulice. Wizualizacja ruchu drogowego prezentuje, w jaki sposób zmienia się prędkość podróży na określonych odcinkach ulic w czasie. Zdarzenia związane z ruchem drogowym wyświetlane w usłudze mapowej dostarczają informacji o lokalizacji zdarzeń oraz przedstawiają pewne atrybuty, takie jak dane o tym, jak poważne jest zdarzenie, przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia, a także opis zdarzenia. Dane dotyczące prędkości ruchu drogowego oraz zdarzeń są aktualizowane co pięć minut.

Mapowa usługa ruchu drogowego świetnie sprawdza się jako warstwa będąca tłem przy wyświetlaniu wyników wygenerowanych przez usługi analizy sieciowej. Z danych o natężeniu ruchu drogowego używanych przez mapową usługę ruchu drogowego korzystają również usługi analizy sieciowej podczas wykonywania analizy. Aby wyjaśnić dlaczego skorzystanie z usługi wyznaczania tras zwróciło określoną trasę, razem z trasą można wyświetlić mapę ruchu drogowego w celu przedstawienia miejsc występowania korków drogowych, które wpłynęły na wybór dróg składających się na trasę.

Dane dotyczące ruchu drogowego wykorzystywane przez tę usługę są aktualizowane co pięć minut. Każda aktualizacja tych danych obejmuje również przewidywane prędkości ruchu drogowego dla następnych dwunastu godzin. Umożliwia to planowaną w przyszłości wizualizację ruchu drogowego. Usługa archiwizuje informacje o ruchu drogowym na okres dwunastu godzin. Daje to możliwość wizualizacji prędkości ruchu drogowego w oknie czasowym o wielkości dwudziestu czterech godzin. Wypadki drogowe nie są archiwizowane, a informacje o nich są odświeżane przy każdej aktualizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu ArcGIS REST API.

Wzbogacanie danych przestrzennych

Usługa GeoEnrichment oferuje możliwość uzyskiwania danych na temat określonej lokalizacji lub określonego obszaru. Służy ona do pobierania informacji na temat ludności, miejsc oraz działalności na określonym obszarze lub w podanej odległości (także w formie czasu przejazdu) od danej lokalizacji. Mówiąc bardziej szczegółowo, po przesłaniu punktu lub poligonu do usługi GeoEnrichment użytkownik może uzyskać dane demograficzne oraz inne istotne charakterystyki odnoszące się do otaczającego obszaru. Za pomocą usługi wzbogacania danych przestrzennych można także uzyskać dodatkowy kontekst geograficzny (na przykład kod pocztowy określonej lokalizacji) lub granice geograficzne (na przykład geometrię obsługiwanego obszaru pozwalającą na określenie czasu przejazdu). Obecnie usługa ta jest dostępna na obszarze Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz niektórych krajów Europy. W niedalekiej przyszłości lista zostanie uzupełniona o kolejne kraje.

Ta usługa umożliwia udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące lokalizacji, na które nie można odpowiedzieć, korzystając wyłącznie z map. Przykład: Jakiego rodzaju ludność mieszka w danym miejscu? Co ludzie na danym obszarze lubią robić? Jakie są ich zwyczaje i styl życia? Jakiego rodzaju działalność jest prowadzona na tym obszarze?

Analiza lokalizacji jest popularnym sposobem wykorzystania danych tego typu. Na przykład usługę GeoEnrichment service można wykorzystać do zbadania wpływu utworzenia nowego centrum lokalnego w sąsiedztwie na jego zaludnienie. W tej usłudze, po przesłaniu proponowanej lokalizacji uzyskuje się dane demograficzne oraz inne istotne charakterystyki odnoszące się do obszaru otaczającego podaną lokalizację. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu ArcGIS REST API.

Orthomapping Elevation

Usługa wysokościowa tworzenia ortofotomap udostępnia aplikację internetową Ortho Maker dającą możliwość tworzenia zbioru obrazów, mozaik obrazów ortofotomap, numerycznych modeli powierzchni, numerycznych modeli terenu oraz produktów pochodnych odnoszących się do terenu, takich jak mapy spadków i ekspozycji powierzchni. Umożliwia także wypełnianie luk podczas tworzenia produktów numerycznego modelu wysokościowego na podstawie chmury punktów.

Wysokości i hydrologia

Usługi analizy wysokościowej umożliwiają przeprowadzanie różnych operacji dla celów analizy wysokościowej (Profil, Widoczność, Podsumowanie danych wysokościowych) i analizy hydrologicznej (Zlewnia i Trasuj w dół). Dane, na których operują te usługi, są hostowane i obsługiwane przez firmę Esri. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu ArcGIS REST API.