Skip To Content

Konfigurowanie i wdrażanie oprogramowania ArcGIS Enterprise na potrzeby analizy rastrowej

Analiza rastrowa za pomocą oprogramowania ArcGIS Enterprise to elastyczny system przetwarzania, przechowywania i udostępniania rastrów, który używa rozproszonej technologii obliczania i przechowywania opartej na serwerze ArcGIS Image Server. Analiza rastrowa umożliwia stosowanie funkcji i narzędzi przetwarzania rastrów oferowanych w oprogramowaniu ArcGIS, budowanie własnych niestandardowych funkcji i narzędzi lub łączenie wielu funkcji i narzędzi w łańcuchy przetwarzania rastrów w celu wykonywania niestandardowych algorytmów na dużych zbiorach danych rastrowych. Dane źródłowe i przetworzone wyniki są zapisywane, publikowane i udostępniane w całym przedsiębiorstwie zgodnie z potrzebami i priorytetami.

Te obszerne możliwości mogą być bardziej rozbudowywane dzięki wykorzystaniu zasobów i możliwości obliczeniowych chmury. Czystym zyskiem jest to, że zadania analizy i przetwarzania obrazów, które zwykle trwały dni lub tygodnie, obecnie są wykonywane w ciągu minut lub godzin, zaś zadania, które były zbyt duże lub zbyt przytłaczające, mogą zostać obsłużone.

Wprowadzenie

Analiza rastrowa jest przeprowadzana na serwerze ArcGIS Image Server skonfigurowanym pod kątem tego typu analiz w środowisku przetwarzania i przechowywania, który maksymalizuje szybkość i efektywność przetwarzania. Wbudowane narzędzia i funkcje obejmują przetwarzanie wstępne, ortorektyfikację i tworzenie mozaik, analizę z użyciem teledetekcji i rozbudowany zakres operatorów matematycznych i trygonometrycznych. Funkcje niestandardowe użytkownika mogą jeszcze bardziej rozbudować możliwości analityczne platformy.

W pełni wykorzystaj swój istniejący lokalnie serwer ArcGIS Image Server lub elastyczne możliwości przetwarzania i przechowywania platform przetwarzania w chmurze i przechowywania, takich jak ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services i ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure, aby dynamicznie zwiększać lub zmniejszać wydajność w zależności od wielkości i pilności projektów. Skalowalne środowisko analizy rastrowej umożliwia zaimplementowanie wymagającego wielu obliczeń przetwarzania obrazów, które dotąd było poza zasięgiem lub wydawało się nieopłacalne. Ta implementacja pozwala na oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów.

Analiza rastrowa jest również zaprojektowana pod kątem ułatwienia i uproszczenia kooperacji oraz udostępniania. Użytkownicy w przedsiębiorstwie mogą wnosić swój wkład w projekt zobrazowania w postaci danych, modeli przetwarzania i wiedzy specjalistycznej, a także udostępniać wyniki pojedynczym użytkownikom, wydziałom i instytucjom w przedsiębiorstwie.

Konfigurowanie wdrożenia analizy rastrowej

Fundament analizy rastrowej składa się z 3 głównych komponentów: oprogramowania ArcGIS Enterprise, analizy rastrowej opartej na serwerze ArcGIS Image Server oraz serwera hostującego zobrazowania, obejmującego magazyn danych rastrowych, opartego na serwerze ArcGIS Image Server.

Analiza rastrowa wymaga produktu ArcGIS Enterprise, który udostępnia oprogramowanie i interfejsy użytkownika służące do organizowania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania rastra oraz danych obiektowych, map i innych informacji geograficznych oraz zarządzania nimi na szeregu urządzeń. Ten zintegrowany system zarządza rozpowszechnianiem procesów i przechowywaniem wyników w środowisku lokalnym i za zaporą, w środowiskach przetwarzania i przechowywania w chmurze oraz w połączeniu obu tych środowisk.

W skład jego wchodzi oprogramowanie: Enterprise, ArcGIS Server, ArcGIS Data Store oraz ArcGIS Web Adaptor. Przewodnik zawiera informacje o konfigurowaniu podstawowego wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Idealne wdrożenie analizy rastrowej składa się z trzech witryn serwera pełniących podstawowe role serwera hosta portalu, serwera analiz rastrowych i serwera hostującego zobrazowania. Analiza rastrowa wymaga dwóch licencji, ArcGIS Enterprise i ArcGIS Image Server.

Idealne wdrożenie analizy rastrowej

Zaletą skonfigurowania analizy rastrowej z trzema serwerami pełniącymi odrębne role jest maksymalizacja efektywności i produktywności. Rozdzielenie ról rozproszonego przetwarzania analiz rastrowych i hostowania usługi rastrowej umożliwia bezproblemowe przypisywanie zasobów do konkretnych zadań. W ten sposób wielu użytkowników żądających dostępu do różnych produktów i usług rastrowych nie konkuruje o nie i nie wpływa na zasoby analiz rastrowych i przetwarzania obrazów.

ArcGIS Enterprise

Oprogramowanie ArcGIS Enterprise integruje komponenty systemu analizy rastrowej w celu obsługi skalowalnych procedur wykonywania zadań przetwarzania i przechowywania.

Serwer hostujący to serwer portalu dla standardowych operacji i zadań administracyjnych portalu, takich jak zarządzanie przetwarzaniem i rozdzielanie przetwarzania, przechowywanie i publikowanie wyników dla serwerów analiz rastrowych, serwerów obrazów i magazynów danych. Hostuje on również dane aplikacji ArcGIS Data Store for GIS i pozwala na publikowanie danych i map jako usług internetowych dla szerszego grona odbiorców. W przypadku podstawowego wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise są wymagane następujące cztery składniki:

 • Portal for ArcGIS — najpierw należy zainstalować oprogramowanie Portal for ArcGIS, które służy do komunikacji z aplikacjami klienckimi analiz rastrowych, takimi jak aplikacja ArcGIS Pro czy przeglądarka map Map Viewer. Te aplikacje klienckie zapewniają interfejs służący do konfigurowania i przetwarzania konkretnych funkcji, modeli i łańcuchów funkcji analizy rastrowej. Portal ArcGIS Enterprise umożliwia publikowanie i udostępnianie map, aplikacji i innych informacji geograficznych członkom danej instytucji. Temat Wprowadzenie do oprogramowania Portal for ArcGIS zawiera informacje dotyczące instalowania i konfigurowania oprogramowania Portal for ArcGIS w celu spełnienia wymagań instytucji.
 • Witryna serwera ArcGIS Server licencjonowana jako serwer GIS i skonfigurowana jako serwer hostujący portalu. Wyznaczenie witryny serwera ArcGIS Server jako serwera hostującego wymaga licencji Server Enterprise Standard lub Server Enterprise Advanced.
 • Dwie instalacje aplikacji ArcGIS Web Adaptor, gdzie jedna instalacja jest skonfigurowana z portalem, a jedna z serwerem ArcGIS Server.
 • Jedna instalacja aplikacji ArcGIS Data Store skonfigurowana jako relacyjny magazyn danych i skonfigurowana jako zarządzana baza danych portalu.

Portal wymaga integracji ze sfederowanym serwerem hostującym, który pozwala użytkownikom na publikowanie danych i map jako usług internetowych dla szerszego grona odbiorców. Administrator portalu zapewnia tę możliwość, wyznaczając witrynę ArcGIS Server do pełnienia funkcji serwera hostującego. Serwer hostujący wymaga skonfigurowania z aplikacją ArcGIS Data Store ustawioną z relacyjną bazą danych. Aplikacja ArcGIS Data Store jest wymagana, ponieważ niektóre z usług analizy rastrowej będą generować dane wynikowe usługi obiektowej przechowywane w relacyjnej bazie danych i hostowane na serwerze hostującym. Streszczenie informacji o konfigurowaniu serwera hostującego ArcGIS Server zawiera temat Użytkowanie serwera z oprogramowaniem Portal for ArcGIS.

Ogólnie wdrożenie serwera ArcGIS Server na jednym komputerze jest standardem w przypadku pracy z setkami lub tysiącami scen i kilkudziesięcioma warstwami GIS dla projektu. W przypadku pracy w bardzo wymagającym środowisku obsługującym wielu użytkowników jednocześnie lub przetwarzania olbrzymich zbiorów zobrazowań i dużych wolumenów warstw GIS należy wziąć pod uwagę wdrożenie serwera ArcGIS Server na wielu komputerach.

Firma Esri dostarcza szablony pozwalające wdrożyć oprogramowanie ArcGIS Enterprise lokalnie lub w chmurze. Te szablony konfigurują portal, serwer hostujący GIS i magazyn danych dla wybranej konfiguracji. W przypadku wdrożenia na jednym komputerze użyj następujących szablonów:

W przypadku wdrożenia na wielu komputerach użyj następujących szablonów:

Analiza rastrowa

Rozproszone przetwarzanie rastrowe jest wykonywane przez serwer ArcGIS Image Server przypisany do roli analizy rastrowej. Wykonuje on łańcuchy przetwarzania funkcji rastrowych na dowolnych obsługiwanych typach danych rastrowych. Zobrazowanie źródłowe i dane rastrowe mogą pochodzić z rozproszonego magazynu danych rastrowych, lokalnej aplikacji klienckiej, na przykład ArcGIS Pro, lub innych serwerów, które nie są skonfigurowane we wdrożeniu analizy rastrowej. Z uwagi na optymalną wydajność i efektywność doskonale byłoby, gdyby dane źródłowe były umieszczone w rozproszonym magazynie danych rastrowych.

W celu wykonywania analiz rastrowych członkowie portalu nie będą korzystać bezpośrednio z serwera ArcGIS Image Server; będą używać aplikacji klienckich ArcGIS Pro lub internetowej przeglądarki map Map Viewer, interfejsów ArcGIS REST API, ArcGIS Python API lub JS API. Serwer ArcGIS Image Server będzie pełnił rzeczywiste role przetwarzania, przechowywania i publikowania.

Aby wykonywać rozproszone procedury wykonywania zadań przetwarzania i analizy rastrowej, należy skonfigurować i sfederować serwer ArcGIS Image Server w roli serwera analiz rastrowych. Serwer analiz rastrowych automatycznie zarządza zadaniami przetwarzania obrazów i analiz rastrowych oraz je rozdziela na poziomie bloku lub sceny, w zależności od użytych narzędzi i funkcji. Serwer analiz rastrowych zarządza rozdzieleniem wyników przetwarzania albo do aplikacji ArcGIS Data Store na serwerze hostującym dla produktów danych obiektowych, albo do magazynu danych rastrowych dla produktów danych rastrowych i zobrazowań.

Czynności wymagane do skonfigurowania i wdrożenia lokalnego serwera ArcGIS Image Server dla analiz rastrowych są przedstawione poniżej.

Konfiguracja serwera analiz rastrowych ArcGIS

Poniższe instrukcje mogą wymagać zmiany sposobu wdrożenia systemu ArcGIS w instytucji. Przed ich zastosowaniem należy uważnie się zapoznać z ich treścią.

 1. Upewnij się, że istnieje skonfigurowane podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise.
 2. Zainstaluj witrynę ArcGIS Server, aby działała jako serwer ArcGIS Image Server przypisany do roli serwera analiz rastrowych.
 3. Autoryzuj serwer ArcGIS Server z licencją serwera ArcGIS Image Server.
 4. Sfederuj witrynę serwera ArcGIS Server z portalem.
 5. Zarejestruj magazyn danych na serwerze ArcGIS Image Server. Usługi analiz rastrowych przechowują przetworzone rastry w magazynie danych. Typem magazynu danych może być udostępniony plik lub magazyn w chmurze.

  Notatka:

  Jeśli we wdrożeniu analiz rastrowych jest podany serwer hostujący zobrazowania i ma zostać opublikowana usługa rastrowa, te same magazyny plików rastrowych muszą zostać zarejestrowane na obu serwerach, serwerze hostującym zobrazowania i serwerze analiz rastrowych.

  Jeśli dostęp do danych wejściowych jest uzyskiwany z magazynów danych, należy te magazyny danych zarejestrować na obu serwerach: analiz rastrowych i hostującym zobrazowania.

  1. Aby użyć folderu, użyj aplikacji ArcGIS Server Manager, zarejestruj udostępniony zasób UNC w magazynie danych i nadaj mu nazwę.

   Notatka:

   Jeśli zdefiniowano wiele instancji _raster_store, na przykład raster_store1, raster_store2 itd., analiza rastrowa wybierze losowo jeden dla żądania zadania.

  2. Aby użyć magazynu w chmurze, trzeba podać klucz dostępu. Ustawienia magazynu w chmurze uwzględniają obsługę podfolderu.Rejestrowanie magazynu w chmurze
 6. Przypisz sfederowany serwer ArcGIS Image Server, aby działał jako serwer analiz rastrowych portalu.
  1. Zaloguj się do witryny portalu jako administrator i przejdź do strony Instytucja > Ustawienia > Serwery.
  2. W sekcji Analiza rastrowa strony kliknij listę rozwijaną i wybierz witrynę ArcGIS Image Server sfederowaną z portalem. Jeśli do portalu dodano wiele witryn ArcGIS Image Server, tylko jedną można wyznaczyć jako serwer analiz rastrowych.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.

   Strona ustawień sprawdza, czy serwer ma licencję ArcGIS Image Server.

 7. Przypisz minimum uprawnień wymaganych do przeprowadzenia analizy rastrowej.
  1. Jako zalogowany do witryny portalu administrator przejdź strony Instytucja > Rola.
  2. Obok roli, która będzie przeprowadzać analizę rastrową, kliknij przycisk Edytuj.
  3. Zaznacz pola dla minimalnych uprawnień do publikowania w sekcji Zasoby. Są to: Tworzenie, aktualizacja i usuwanie oraz Publikowanie hostowanych warstw obiektowych.
   Uprawnienia publikującego
  4. Zaznacz pole uprawnień Analiza rastrowa w sekcji Zasoby i analiza.
   Uprawnienia do analizy rastrowej
 8. Zalecane jest skonfigurowanie usług analizy rastrowej.
 9. Usługi analizy rastrowej serwera ArcGIS Image Server mają domyślną konfigurację możliwości przetwarzania. Może być konieczne dostosowanie tej konfiguracji w oparciu o konfigurację sprzętową. Zaloguj się do aplikacji ArcGIS Server Manager i przejdź do folderu Usługi > System, w którym można skonfigurować następujące usługi GIS:
  • Aby poprawić możliwości i szybkość przetwarzania, zwiększ maksymalną liczbę instancji usługi RasterProcessing.
  • Aby poprawić dostępność wyników analitycznych, zwiększ maksymalną liczbę instancji usługi RasterRendering.
  • Aby zwiększyć liczbę zadań przetwarzania, które mogą być wykonywane jednocześnie, zwiększ maksymalną liczbę instancji usługi RasterAnalysisTools.
 10. Zwiększ maksymalną wielkość sterty SOC.
  1. Zaloguj się do aplikacji ArcGIS Server Administrator Directory, korzystając z adresu URL w formacie http://machine.domain.com:6443/arcgis/admin>.
  2. Na stronie głównej aplikacji Directory kliknij opcję komputery.
  3. Z listy komputerów wybierz pierwszy komputer licencjonowany z serwerem ArcGIS Image Server, niezależnie od tego, czy jest używany jako serwer hostujący zobrazowania, czy jako serwer analiz rastrowych.
  4. W menu Właściwości komputera serwera sprawdź wartość Maksymalna wielkość sterty SOC. Jeśli jest skonfigurowana na 64MB, kliknij przycisk Edytuj na liście Obsługiwane operacje.
  5. Na otwartej stronie Edytuj komputer zmień wartość Maksymalna wielkość sterty SOC z 64MB na 128MB. Kliknij opcję Zapisz zmiany (Save Edits). Serwer zostanie uruchomiony ponownie.
  6. Powtórz te punkty dla każdego komputera we wdrożeniu, który jest licencjonowany z serwerem ArcGIS Image Server.

Notatka:
Jeśli chcesz wdrożyć serwer hostujący zobrazowania w chmurze obliczeniowej Amazon Web Services, zapoznaj się z tematami Interfejs CLI ArcGIS Enterprise Cloud Builder dla chmury AWS oraz Szablon CloudFormation chmury obliczeniowej AWS i oprogramowanie ArcGIS. Jeśli chcesz wdrożyć serwer analiz rastrowych w chmurze z platformą Microsoft Azure, zapoznaj się z tematem Wdrażanie oprogramowania ArcGIS Enterprise na platformie Microsoft Azure.

Konfigurowanie katalogu tymczasowego dla formatu rastra w chmurze

Narzędzia do analizy rastrowej mogą wykorzystać katalog tymczasowy do przyspieszenia odczytywania i zapisywania. Katalog ma dwa podstawowe cele:

 • Buforowanie zestawów danych .crf przechowywanych w chmurze
  • Katalog ten zawiera wszystkie narzędzia do analizy rastrowej podczas odczytywania i zapisywania plików .crf przechowywanych w chmurze
  • Wykorzystanie miejsca na dysku jest kontrolowane przez maksymalnie 30 zbuforowanych pakietów na otwarty zestaw danych .crf. Używając tej liczby, średniej wielkości pakietu (większy niż 50 MB) i szacowanej liczby otwartych zestawów danych .crf, można określić tymczasową przestrzeń wymaganą dla każdego komputera SOC.
 • Tymczasowe przechowywanie przetwarzanych danych blokowych dla narzędzi globalnych przetwarzania rozproszonego, w tym narzędzi Hydrologia, Odległość oraz Generalizacja.
  • Wykorzystanie miejsca na dysku jest proporcjonalne do wielkości podstawowych danych wejściowych. W zależności od narzędzia może to wynosić od 3-krotności do 5-krotności wielkości danych wejściowych rozproszone na wiele komputerów SOC.

Folder tymczasowy może być folderem udostępnionym lub folderem lokalnym na każdym komputerze SOC. Jeśli nie zostanie to specjalnie skonfigurowane, domyślny folder tymczasowy znajduje się w profilu użytkownika, na przykład C:\Users\username\AppData\Local\ESRI\LocalCaches\MapCacheV1.

Istnieją 2 opcje skonfigurowania katalogu tymczasowego dla serwera zobrazowań analizy rastrowej.

 1. Jedna ścieżka do folderu tymczasowego, "localTempFolder" we właściwościach systemowych administrowania serwerem, na przykład https://servername:6443/arcgis/admin/system/properties.

  Jest ona również używana przez narzędzia buforowania serwera, na przykład {"localTempFolder":"E:/Temp/RA"}.

 2. Właściwość definiująca listę ścieżek do folderów tymczasowych (rozdzielonych średnikami) “localTempFolders” we właściwościach systemowych administrowania serwerem, na przykład https://servername:6443/arcgis/admin/system/properties. Narzędzia do analizy rastrowej losowo pobierają folder tymczasowy z listy. Umożliwia to użycie wielu dysków lokalnych na komputerach SOC, na przykład {"localTempFolders":"E:/Temp/RA;F:/Temp/RA"}, przy założeniu, że wszystkie komputery SOC mają napędy E: oraz F:.

Lista ścieżek do folderu tymczasowego “localTempFolders” ma wyższy priorytet niż jedna ścieżka do folderu tymczasowego, "localTempFolder", jeśli obie są skonfigurowane.

Konfigurowanie lokalizacji tymczasowej dla narzędzi do analizy rastrowej

Narzędzia geoprzetwarzania analizy rastrowej, Podsumuj raster w ramach, Konwertuj raster na obiekt, mogą być uruchamiane równolegle na wielu komputerach. Aby te narzędzia udostępniały wyniki częściowe między tymi komputerami, dla klastra serwerów analiz rastrowych do magazynu danych rastrowych muszą zostać dodane specjalnie nazwane wpisy. Na każdym komputerze musi być zidentyfikowany szybki katalog lokalny, a dla tego katalogu musi być zdefiniowany udostępniony zasób UNC zawierający ciąg znakowy machinename_tmp. Ten udostępniony zasób musi zostać dodany jako udostępniony plik do magazynu danych rastrowych.

Na przykład załóżmy, że klaster analiz rastrowych zawiera dwa komputery o nazwach workerA i workerB. Utwórz katalog tymczasowy na każdym komputerze na szybkim dysku lokalnym z dużą ilością miejsca i zdefiniuj te udostępnione zasoby UNC: \workerA_raster_store_workerA_tmp oraz \workerB_raster_store_workerB_tmp. Nazwy udostępnionych zasobów mogą być dowolne, o ile istnieje ciąg tekstowy machinename_tmp. Gdy jest wykonywane zadanie SummarizeRasterWithin lub ConverRasterToFeature, komputery użytkowników będą korzystać z tych lokalizacji do równoległego zapisywania wyników częściowych. Wyniki będą następnie odczytywane w sieci lokalnej i zestawiane zgodnie z potrzebami konkretnej operacji.

Serwer hostujący zobrazowania

Serwer hostujący zobrazowania hostuje magazyn danych rastrowych i zarządza przechowywaniem udostępnionych plików, a także plików znajdujących się w chmurze oraz rozdziela wyniki zgodnie z żądaniami członków portalu. Magazyn danych rastrowych nie jest częścią aplikacji ArcGIS Data Store, ale raczej zarejestrowanym udostępnionym plikiem lub udostępnionym magazynem w chmurze sfederowanym z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise. Magazyn danych rastrowych jest używany przez usługi analizy rastrowej do przechowywania wynikowych zobrazowań zoptymalizowanych do odczytu, zapisu i przechowywania lokalnie w formacie rozproszonym lub w chmurze.

Zaletą skonfigurowania analizy rastrowej z trzema serwerami pełniącymi odrębne role jest maksymalizacja efektywności i produktywności. Rozdzielenie ról rozproszonego przetwarzania analizy rastrowej i hostowania usługi rastrowej umożliwia bezproblemowe przypisywanie zasobów do konkretnych zadań. W ten sposób wielu użytkowników żądających dostępu do różnych produktów i usług rastrowych nie konkuruje o nie i nie wpływa na zasoby analizy rastrowej i przetwarzania obrazów.

Należy skonfigurować i sfederować drugi serwer ArcGIS Image Server do działania jako serwer hostujący zobrazowania, który hostuje wszystkie rozproszone usługi rastrowe wygenerowane przez serwer analiz rastrowych. Obejmuje on magazyn danych rastrowych skonfigurowany z aplikacją ArcGIS Image Server Manager, który zarządza rozproszonym przechowywaniem udostępnionych plików i przechowywaniem w chmurze, na przykład przechowywaniem usług rastrowych w zasobniku Amazon Simple Storage Service (S3) czy kontenerze obiektów BLOB platformy Microsoft Azure. Serwer hostujący zobrazowania przechowuje i zwraca rozproszone wyniki żądane przez członków w portalu Enterprise. Serwer hostujący zobrazowania wymaga licencji ArcGIS Image Server.

Instrukcje ustawiania i konfigurowania serwera hostującego zobrazowania są przedstawione szczegółowo poniżej.

Poniższe instrukcje mogą wymagać zmiany sposobu wdrożenia systemu ArcGIS w instytucji. Przed ich zastosowaniem należy uważnie się zapoznać z ich treścią. Aby skonfigurować portal do świadczenia usług hostowania zobrazowań, wykonaj następujące czynności:

 1. Zainstaluj serwer ArcGIS Server.
 2. Autoryzuj serwer ArcGIS Server z licencją serwera ArcGIS Image Server.
 3. Zaloguj się do aplikacji ArcGIS Server Manager i przejdź do opcji Witryna > Magazyny danych. Zarejestruj nowy magazyn danych rastrowych.

  Magazyn danych rastrowych to lokalizacja danych wynikowych z analizy rastrowej i nie może być używany jako katalog danych wejściowych. Udostępnione pliki mogą zostać zarejestrowane bezpośrednio jako magazyn danych rastrowych. W przypadku magazynów w chmurze najpierw należy zarejestrować magazyn w chmurze. Następnie należy utworzyć magazyn danych rastrowych w celu użycia tego magazynu w chmurze.

  Notatka:

  Jeśli zdefiniowano wiele magazynów danych rastrowych, usługa analizy rastrowej losowo wybierze jeden z nich jako lokalizację danych wynikowych.

 4. Sfederuj witrynę serwera ArcGIS Server z portalem.
 5. Zaktualizuj sfederowany serwer Image Server, aby działał jako serwer hostujący zobrazowania dla portalu.
  1. Zaloguj się do witryny portalu jako administrator i przejdź strony Instytucja > Ustawienia > Serwery
  2. W sekcji Hostowanie zobrazowań strony kliknij listę rozwijaną i wybierz witrynę ArcGIS Image Server sfederowaną z portalem. Jeśli do portalu dodano wiele witryn ArcGIS Image Server, tylko jedną można wyznaczyć jako serwer hostujący zobrazowania.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.
 6. Upewnij się, że maksymalna wielkość sterty SOC została zwiększona do 128 MB dla serwera ArcGIS Image Server. Zapoznaj się z punktami od 9a do 9f w powyższej sekcji Konfiguracja serwera analiz rastrowych ArcGIS.

Notatka:
Jeśli chcesz wdrożyć serwer hostowania zobrazowań w chmurze obliczeniowej Amazon Web Services, zapoznaj się z tematem Interfejs CLI ArcGIS Enterprise Cloud Builder dla chmury AWS. Jeśli chcesz wdrożyć serwer analiz rastrowych w chmurze z platformą Microsoft Azure, zapoznaj się z tematem Wdrażanie oprogramowania ArcGIS Enterprise na platformie Microsoft Azure.

Minimalny system analizy rastrowej

Jeśli instytucja ma zasoby i ograniczoną liczbę konfliktów przy rywalizacji o zasoby przetwarzania analiz rastrowych i dystrybucji usługi rastrowej, funkcjonalność serwera analiz rastrowych i serwera hostującego zobrazowania można połączyć i hostować na jednym serwerze. W tej implementacji operacje analizy rastrowej i przetwarzania obrazów są wykonywane w witrynie ArcGIS Image Server skonfigurowanej jako serwer analizy rastrowej, a wyniki są zarządzane i publikowane za pomocą tej samej witryny ArcGIS Image Server. Witryna ArcGIS Image Server wykonuje prace nad przetwarzaniem żądań analizy, zapisywaniem wyników i zwracaniem wyników do członków w witrynie Portal for ArcGIS.

Diagram minimalnego systemu analizy rastrowej jest przedstawiony poniżej.

Minimalne wdrożenie analizy rastrowej Serwer hostujący analizę rastrową i obraz wynikowy wymaga licencji serwera ArcGIS Image Server.

Instrukcje ustawiania i konfigurowania minimalnego systemu analizy rastrowej są wyszczególnione poniżej w sekcji Minimalna konfiguracja dla systemu analizy rastrowej.

Minimalna konfiguracja dla systemu analizy rastrowej

Poniższe instrukcje mogą wymagać zmiany sposobu wdrożenia systemu ArcGIS w instytucji. Przed ich zastosowaniem należy uważnie się zapoznać z ich treścią. Aby skonfigurować portal do świadczenia usług hostowania zobrazowań, wykonaj następujące czynności:

 1. Zainstaluj serwer ArcGIS Server.
 2. Autoryzuj serwer ArcGIS Server z licencją serwera ArcGIS Image Server.
 3. Zaloguj się do aplikacji ArcGIS Server Manager i przejdź do opcji Witryna > Magazyny danych. Zarejestruj nowy magazyn danych rastrowych.

  Magazyn danych rastrowych to lokalizacja danych wynikowych z analizy rastrowej i nie może być używany jako katalog danych wejściowych.

  Notatka:

  Jeśli zdefiniowano wiele magazynów danych rastrowych, usługa analizy rastrowej losowo wybierze jeden z nich jako lokalizację danych wynikowych.

 4. Sfederuj witrynę serwera ArcGIS Server z portalem.
 5. Wybierz sfederowany serwer Image Server, aby działał jako serwer analiz rastrowych portalu.
  1. Zaloguj się do witryny portalu jako administrator i przejdź do strony Instytucja > Ustawienia > Serwery.
  2. W sekcji Analiza rastrowa strony kliknij listę rozwijaną i wybierz witrynę serwera sfederowaną z portalem. Jeśli do portalu dodano wiele witryn serwera Image Server, tylko jedną można wyznaczyć jako serwer analiz rastrowych.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.
 6. Przypisz minimum uprawnień wymaganych do przeprowadzenia analizy rastrowej.
  1. Jako zalogowany do witryny portalu administrator przejdź strony Instytucja > Rola.
  2. Obok roli, która będzie przeprowadzać analizę rastrową, kliknij przycisk Edytuj.
  3. Zaznacz pola dla minimalnych uprawnień do publikowania w sekcji Zasoby. Są to: Tworzenie, aktualizacja i usuwanie oraz Publikowanie hostowanych warstw obiektowych.
   Uprawnienia publikującego
  4. Zaznacz pole uprawnień Analiza rastrowa w sekcji Zasoby i analiza.
   Uprawnienia do analizy rastrowej
 7. Upewnij się, że maksymalna wielkość sterty SOC została zwiększona do 128 MB dla serwera ArcGIS Image Server. Zapoznaj się z punktami od 9a do 9f w powyższej sekcji Konfiguracja serwera analiz rastrowych ArcGIS.