Skip To Content

Wyznacz wskazówki dojazdu

Notatka:

Jeśli przycisk Wskazówki dojazdu nie jest wyświetlany w oknie przeglądarki map Map Viewer, portal nie został skonfigurowany do wyświetlania trasy. Jeśli potrzebujesz tej funkcjonalności, skontaktuj się z administratorem portalu.

Jeśli portal został skonfigurowany do użycia sieciowych usług narzędziowych usługi ArcGIS Online, podczas generowania początkowej trasy, modyfikowania celów podróży lub optymalizowania kolejności wykorzystywane są kredyty.

Po wyznaczeniu trasy możesz wykonać jedną z czynności: zmienić powiększenie do całej trasy, wyświetlić dany odcinek trasy, wprowadzić zmiany, wydrukować wskazówki dojazdu, zapisać trasę jako warstwę i jako element na karcie Moje zasoby strony zasobów, udostępnić warstwę trasy innym użytkownikom i wykonać analizę dotyczącą trasy.

Jeśli masz uprawnienia do przeprowadzania analiz sieciowych, możesz użyć przeglądarki map Map Viewer do pobrania zestawu szczegółowych wskazówek dojazdu lub dojścia. Możesz ustawić tryb podróżowania, utworzyć podróż w obie strony, uwzględnić aktualne natężenie ruchu drogowego, a także zoptymalizować trasę. Możesz również dodać barierę liniową związaną z ograniczeniami, która zabrania podróżowania przez miejsca, gdzie granica przecina trasę, dynamicznie zmienia trasę oraz wskazówki dojazdu w celu uniknięcia bariery. Na przykład można dodać barierę liniową związaną z ograniczeniami w przypadku parady lub protestu, które powodują zablokowanie ruchu na wybranej trasie.

 1. Zaloguj się do portalu i otwórz przeglądarkę map Map Viewer.
 2. Kliknij przycisk Wskazówki dojazdu Wyznacz wskazówki dojazdu, aby wyświetlić panel Wskazówki dojazdu po lewej stronie mapy.
 3. Określ początek oraz jeden lub więcej celów podróży w następujący sposób:
  Wskazówka:

  Strzałki listy rozwijanej nad polami docelowymi oznaczają, że jest wiele zasobów, w których można wyszukać punkty docelowe. Te zasoby mogą obejmować lokalizatory skonfigurowane przez instytucję oraz warstwy włączone przez autora mapy w celu wyszukiwania obiektów na mapie. Domyślnie wyszukiwanie odbywa się we wszystkich dostępnych zasobach. Można również wybrać zasoby, które mają zostać użyte do znalezienia punktów docelowych dla swojej trasy.

  1. Wprowadź początek trasy w polu A Pole A.
  2. Wprowadź punkt docelowy w polu B Pole B.

   Trasa zostanie wyświetlona na mapie po dodaniu celu podróży.

   Wskazówka:

   Jeśli chcesz użyć bieżącej lokalizacji jako początku lub celu podróży, umieść wskaźnik myszy nad polem i kliknij przycisk Znajdź moją lokalizację Znajdź moją lokalizację.

  3. Aby dodać więcej celów podróży, kliknij łącze Dodaj i wprowadź adres w nowym polu.

   Możesz również dodawać cele podróży z okien podręcznych z informacjami o lokalizacji, takie jak punkty z warstw obiektowych, adresy czy miejsca znalezione w polu geowyszukiwania znajdującym się w górnej części przeglądarki map Map Viewer. Trasa może składać się maksymalnie z 49 punktów docelowych (oraz punktu początkowego).

   Wskazówka:

   W przypadku warstw obiektowych składających się z maksymalnie 50 punktów, można użyć opcji Trasa do wszystkich obiektów dostępnej w menu warstwy, aby dodać te punkty jako początek i punkty docelowe trasy. Funkcja Optymalizuj kolejność jest domyślnie włączona. Jeżeli warstwa zawiera pole Sekwencja, opcja Optymalizuj kolejność jest wyłączona, a kolejność punktów jest ustalana na podstawie tego pola (pole nie będzie używane, gdy opcja Optymalizuj kolejność zostanie włączona). Obsługiwane jest wyświetlanie na mapie zbiorów obiektów, obiektów punktowych GeoRSS, warstw ArcGIS Server oraz hostowanych warstw obiektowych zawierających maksymalnie 50 punktów.

 4. Aby zmodyfikować dowolny ze wskazanych punktów docelowych, wykonaj jedną z poniższych operacji:
  • Aby zamienić kolejnością początek trasy i punkt docelowy, kliknij przycisk Odwróć wskazówki dojazduOdwróć wskazówki dojazdu. Przycisk Odwróć wskazówki dojazdu jest wyświetlany, tylko gdy trasa składa się z punktu początkowego i jednego punktu docelowego.
  • Aby zmienić kolejność elementów trasy składającej się z początku trasy i co najmniej dwóch celów podróży, przeciągnij przyciski z literami (na przykład pole A), ustawiając je w preferowanej kolejności.
  • Jeśli chcesz, aby przeglądarka map Map Viewer wyznaczyła najlepszą kolejność dojazdu do czterech lub większej liczby podanych celów podróży, kliknij opcję Opcje, zaznacz pole wyboru Optymalizuj kolejność i kliknij przycisk Wyznacz trasę. Zostaną ustalone początek i końcowy cel podróży, a także zoptymalizowane pośrednie cele podróży.
  • Jeśli masz początek oraz trzy lub więcej celów podróży i chcesz usunąć jedno z nich, kliknij niewielki znak x obok miejsca do usunięcia.
 5. Aby zmodyfikować trasę, wykonaj dowolne z poniższych operacji:
  • Jeśli istnieje przeszkoda, która wpływa na trasę, na przykład parada bądź protest ograniczający ruch, lub jeśli chcesz uniknąć konkretnego obszaru wzdłuż trasy, kliknij przycisk Bariery Bariery i narysuj na mapie linię reprezentującą przeszkodę. W razie potrzeby narysuj kolejne bariery.

   Trasa oraz wskazówki dojazdu zmieniają się dynamicznie, aby uniknąć narysowanych barier. Aby usunąć barierę, kliknij ją. Po zakończeniu dodawania barier kliknij przycisk Bariery Bariery, aby go wyłączyć.

  • Aby zmienić tryby podróży, wybierz żądaną opcję z rozwijanego menu. Domyślnym trybem jest Czas przejazdu, który umożliwia optymalizowanie czasu przejazdu samochodami i innymi, niewielkimi pojazdami. Dostępne są między innymi następujące opcje:
   • Długość trasy — modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.
   • Czas przejazdu w obszarach wiejskich — modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi. Tam gdzie to możliwe po określeniu godziny rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie ruchu.
   • Długość trasy w obszarach wiejskich — modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.
   • Czas przejazdu samochodem ciężarowym — modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.
   • Odległość przejazdu samochodem ciężarowym — modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.
   • Czas pokonania trasy pieszej — wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Prędkość marszu wynosi 5 km/h.
   • Odległość pieszo — wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość do przejścia.
  • Aby utworzyć trasę podróży w obie strony, kliknij łącze Opcje i zaznacz pole Wróć do początku.
  • Aby wyświetlić na mapie obraz reprezentujący natężenie ruchu drogowego, kliknij przycisk Opcje i zaznacz pole wyboru Pokaż ruch.
   Notatka:

   Dane o natężeniu ruchu drogowego są dostępne tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

   • Dany tryb podróżowania bazuje na czasie i obsługuje dane o natężeniu ruchu drogowego, tzn. Czas przejazdu lub Czas przejazdu w obszarach wiejskich.
   • Użytkownik jest zalogowany do portalu przy użyciu konta z uprawnieniami do wykonywania analizy sieciowej.
   • W portalu skonfigurowano korzystanie z usługi wyznaczania trasy w usłudze ArcGIS Online, a trasa przebiega przez obsługiwany obszar zasięgu sieci. Więcej informacji na temat obszaru zasięgu sieci usługi wyznaczania trasy w usłudze ArcGIS Online zawiera sekcja Usługi analizy sieciowej w pomocy do usługi ArcGIS Online.

 6. Jeśli dany tryb podróżowania bazuje na czasie i obsługuje bieżące dane o ruchu (na przykład tryb Czas przejazdu), wybierz opcję odjazdu w następujący sposób:
  1. Możesz przełączać między opcją Opuść teraz lub Wyjedź o, klikając łącze Opuść teraz lub Wyjedź o i wybierając preferowaną opcję odjazdu.
  2. W przypadku wybrania opcji Wyjedź o wybierz datę i czas wyjazdu. Czas odjazdu jest ustawiany w strefie czasowej miejsca odjazdu.
 7. Kliknij Wyznacz wskazówki dojazdu.

  Trasa zostanie wyświetlona na mapie, a podsumowanie trasy i szczegółowe tekstowe wskazówki dojazdu będą wyświetlane na panelu po lewej stronie przeglądarki map Map Viewer.

 8. Czasy przyjazdu i odjazdu wyświetlane w szczegółowych wskazówkach dojazdu są określone w strefie czasowej celu podróży.

  Jeśli zaznaczono pole wyboru Pokaż ruch w sekcji Opcje, warstwa ruchu drogowego jest aktualizowana do czasu rozpoczęcia trasy.

  Informacje wyświetlane w podsumowaniu trasy zależą od kilku czynników: wybranego trybu podróżowania, wybranej opcji odjazdu i tego, czy trasa przebiega przez obsługiwany obszar zasięgu sieci. Jeśli wybrano tryb podróżowania obsługujący dane o natężeniu ruchu (Czas przejazdu lub Czas przejazdu w obszarach wiejskich), a trasa przebiega przez obsługiwany obszar zasięgu sieci, w podsumowaniu trasy wyświetlany jest szacunkowy czas, po którym znajduje się słowo zwykle, co oznacza, że przy obliczaniu uwzględniono dane o natężeniu ruchu drogowego. Jeśli dodatkowo wybrana została opcja Opuść teraz, do obliczania czasu przejazdu używane są dane o bieżącym natężenie ruchu drogowego. W przypadku wybrania opcji Wyjedź o w obliczeniach używane są przewidywane, obserwowane lub historyczne dane o ruchu drogowym (w zależności od podanej godziny odjazdu), a podsumowanie trasy zawiera etykietę Małe natężenie ruchu lub Duże natężenie ruchu. Jeśli trasa nie przebiega przez obsługiwany obszar zasięgu sieci, wyświetlana jest etykieta Brak informacji o ruchu drogowym. Jeśli zostanie wybrany tryb podróżowania bazujący na czasie, który nie obsługuje danych o natężeniu ruchu (na przykład Czas przejazdu samochodem ciężarowym) do obliczania wyświetlanego szacowanego czasu nie są używane dane o natężeniu ruchu drogowego.

Korzystanie z trasy

Po wyświetleniu wskazówek dojazdu możesz użyć trasy na jeden z poniższych sposobów:

 • Aby wyświetlić określony odcinek trasy, kliknij go w panelu Wskazówki dojazdu. Mapa zostanie wyśrodkowana względem tego odcinka i wyświetlone zostanie okno podręczne ze wskazówkami i opcją umożliwiającą powiększenie do wybranego odcinka.
 • Aby przeskalować mapę z powrotem do pełnego zasięgu trasy, kliknij podsumowanie trasy.
 • Aby zmodyfikować trasę, wskaż na mapie część trasy do zmiany i przeciągnij biały okrąg w żądane miejsce. Trasa na mapie oraz wskazówki dojazdu w panelu Wskazówki dojazdu zostaną dynamicznie zaktualizowane.

  Podczas edytowania trasy podróży w obie strony, w której co najmniej części trasy używa się dwukrotnie (np. z A do B i z powrotem do A), może zajść konieczność zmiany trasy tylko w jednym kierunku, a nie w drugim. Załóżmy na przykład, że mamy początek (A) i jeden cel podróży (B) trasy i chcemy tylko zmienić trasę w kierunku od A do B, ale nie z B do A. W tym celu kliknij odcinek trasy od A do B w panelu Wskazówki dojazdu, wskaż odcinek trasy na mapie i przeciągnij biały okrąg w celu zmiany trasy dla odcinka od A do B. Aby sprawdzić, czy trasa została zaktualizowana, kliknij jeden z odcinków w panelu Wskazówki dojazdu dla trasy od punktu A do B; białe strzałki na zaktualizowanej trasie powinny wskazywać właściwe kierunku zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

 • Aby utworzyć wersję do wydruku szczegółowych wskazówek dotyczących poszczególnych odcinków trasy, kliknij przycisk Drukuj Drukuj znajdujący się na panelu Wskazówki dojazdu. Po zamknięciu panelu Wskazówki dojazdu nie można wydrukować wskazówek dojazdu dotyczących danej trasy. Użyj przycisku Drukuj znajdującego się u góry przeglądarki map Map Viewer, aby wydrukować mapę trasy (mapa nie będzie zawierać wskazówek dotyczących przejazdu).
 • Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zasobów, możesz zapisać trasę jako warstwę i jako element na karcie Moje zasoby strony zasobów. Kliknij przycisk Zapisz Zapisz, wprowadź tytuł i wybierz folder, w którym zostanie zapisana trasa, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Teraz można zamknąć panel Wskazówki dojazdu i powrócić do panelu Zasoby, aby zobaczyć warstwę i odpowiednio ją skonfigurować. Jeśli do trasy dodano bariery, zostają one zapisane wraz z trasą w warstwie podrzędnej PolylineBarriers.
 • Po zapisaniu trasy można kliknąć przycisk Udostępnij trasę, aby wyświetlać i edytować jej szczegóły elementu oraz, opcjonalnie, udostępnić element trasy innym. Po udostępnieniu z elementu warstwy trasy mogą korzystać inni użytkownicy. Zależnie od posiadanych uprawnień i sposobu udostępnienia elementu, inni użytkownicy mogą dodać warstwę trasy do nowej lub istniejącej mapy, skonfigurować, edytować i zapisać zaktualizowaną trasę jako nową trasę.
 • Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zasobów, możesz zapisać warstwę trasy jako część mapy. Jeżeli nie masz uprawnień do tworzenia zasobów, nadal możesz dodać istniejącą trasę do mapy, nie możesz jednak zapisać mapy.
 • Jeżeli masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikacji obiektów, po zapisaniu warstwy trasy możesz wykonać jej analizę.

W tym temacie
 1. Korzystanie z trasy