Skip To Content

Zarządzanie hostowanymi warstwami obiektowymi

Niektóre ustawienia można zmieniać w hostowanej warstwie obiektowej (lub warstwie tabeli), podczas gdy inne są ustawiane w poszczególnych warstwach należących do hostowanej warstwy obiektowej. Poniższe sekcje zawierają opis sposobów umożliwiających właścicielowi warstwy lub administratorowi zarządzanie ustawieniami hostowanej warstwy obiektowej i warstw, które ona zawiera.

Wskazówka:

Następujące ustawienia dotyczą wszystkich użytkowników, którzy mogą uzyskiwać dostęp do Twojej hostowanej warstwy obiektowej. Należy o tym pamiętać, udostępniając własną warstwę:

 • Używaj hostowanej warstwy obiektowej w trybie offline lub w kooperacji (Włącz synchronizację (edycja rozłączna z synchronizacją))
 • Eksportuj dane z hostowanej warstwy obiektowej (Zezwól innym użytkownikom na eksport do różnych formatów)
 • Możliwość dodawania załączników do obiektów (Włącz załączniki)

Zmiana nazw warstw

Można zmieniać nazwy elementów hostowanej warstwy obiektowej oraz warstw w obrębie hostowanych warstw obiektowych.

Zmiana nazwy elementu lub nazw warstw w hostowanej warstwie obiektowej nie powoduje zmiany nazw jakichkolwiek zależnych hostowanych warstw lub widoków. Podobnie, zmiana nazwy elementu warstwy zależnej lub nazw warstw w zależnej warstwie nie powoduje zmiany nazw w hostowanej źródłowej warstwie obiektowej.

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz stronę elementu dla hostowanej warstwy obiektowej.
 2. Na karcie Przegląd kliknij opcję Edytuj obok nazwy elementu lub warstwy, którą chcesz zmienić.
 3. Wpisz nową nazwę warstwy lub elementu i kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie ustawieniami edytora

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej (lub administrator) może zezwolić innym osobom na edycję tej hostowanej warstwy obiektowej. W przypadku zezwolenia innym osobom na edycję można rejestrować nazwy logowania edytujących i dodatkowo ograniczyć dostęp do obiektów na podstawie tych nazw logowania.

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej może edytować tę warstwę nawet wtedy, gdy edytowanie nie jest włączone dla tej warstwy.

Notatka:

Termin edytujący odnosi się tutaj do każdego członka, który może edytować dane w warstwie. Nie ogranicza się on do członków o typie użytkownika Editor.

Zezwalanie innym użytkownikom na edycję

Jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub administrator w instytucji użytkownik może kontrolować zmiany, jakie są wprowadzane do tej warstwy, o ile wprowadzanie zmian jest dopuszczalne. W warstwie można skonfigurować opcję przechowywania historii zmian. W ten sposób można kontrolować czas wprowadzenia zmian do każdego obiektu zawartego w tej warstwie, a także osoby, które wprowadziły te zmiany. Jeśli wybrano śledzenie zmian hostowanej warstwy obiektowej, zmiany będą śledzone dla wszystkich edytowalnych widoków tworzonych na podstawie hostowanej warstwy obiektowej.

Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć edycję i określić typy dozwolonych modyfikacji:

 1. Otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej, dla której chcesz zezwolić innym użytkownikom na edycję.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej) lub Ustawienia warstwy obiektowej (hostowanej, widok) i zaznacz opcję Włącz edycję.
 4. Zaznacz opcję Zapisuj, kto tworzy i aktualizuje obiekty, aby śledzić loginy edytujących i dodatkowo kontrolować elementy widoczne dla edytujących oraz czynności wykonywane przez nich na hostowanych warstwach obiektowych.

  Widoki hostowanych warstw obiektowych dziedziczą to ustawienie z hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której zostały utworzone i nie mogą zostać skonfigurowane niezależnie. Aby włączyć lub wyłączyć śledzenie edycji dla widoku hostowanej warstwy obiektowej, zmień ustawienie śledzenia edycji dla hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której został utworzony ten widok.

 5. Wybierz jedną z następujących opcji dla ustawienia Jaka edycja jest dozwolona? :
  • Wybierz Dodawanie, aktualizacja i usuwanie obiektów, aby umożliwić edytorom dodawanie, aktualizowanie i usuwanie geometrii obiektów oraz modyfikowanie atrybutów obiektów.
  • Wybierz Dodaj i zaktualizuj obiekty, aby umożliwić edytorom dodawanie i aktualizowanie geometrii obiektów oraz modyfikowanie atrybutów obiektów.
  • Wybierz Dodaj obiekty, aby umożliwić edytorom dodawanie geometrii obiektów. Jeśli atrybuty o charakterze nieprzestrzennym zostaną dodane wraz z geometrią, obiekt będzie zawierał zarówno atrybuty przestrzenne, jak i atrybuty o charakterze nieprzestrzennym.
  • Wybierz Zaktualizuj obiekty, aby umożliwić edytorom aktualizowanie geometrii i atrybutów obiektów.
  • Wybierz Aktualizuj tylko atrybuty, aby edytorzy mogli wprowadzać informacje do atrybutów bez zmiany geometrii obiektu.
 6. Jeśli skonfigurowano śledzenie użytkowników tworzących i edytujących dane w hostowanej warstwie obiektowej, można zastosować następujące dodatkowe ograniczenia względem hostowanej warstwy obiektowej lub jej zależnych widoków hostowanej warstwy obiektowej. Są one użyteczne, jeśli hostowana warstwa obiektowa lub widok hostowanej warstwy obiektowej mają być używane w aplikacjach z raportowaniem zgłoszeń użytkowników, w których ograniczeniu ma podlegać zakres danych widocznych dla współautorów lub kontrola współautora nad danymi.
 7. Jeśli edytorzy mają widzieć tylko obiekty utworzone przez siebie, wybierz opcję Edytorzy widzą tylko własne obiekty (wymaga śledzenia) w ustawieniu Jakie obiekty mogą edytować edytorzy? . Tę opcję należy włączyć, jeśli warstwa zawiera poufne lub zastrzeżone informacje, jak dane medyczne lub wyniki badań naukowych, a edytorzy powinni móc pracować tylko z danymi, które zebrali.
 8. Aby edytorzy nie widzieli żadnych obiektów, włącznie z dodanymi przez siebie, wybierz opcję Edytorzy nie widzą żadnych obiektów, nawet tych, które dodają w ustawieniu Jakie obiekty są widoczne? . Włącz tę opcję, jeśli edytujący nie potrzebuje lub nie powinien widzieć nowo dodanych obiektów. Jeśli na przykład pewne osoby gromadzą przy użyciu ankiet publiczne informacje, korzystając z aplikacji, takich jak Survey123 for ArcGIS lub aplikacji konfigurowalnych GeoForm lub Crowd Source Polling, może być niepożądane, aby edytujący widział informacje udostępnione przez uczestników ankiety, ponieważ mogą to być prywatne lub poufne informacje (takie jak adres zamieszkania respondenta).

  Gdy właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub członek domyślnej roli administratora dodaje warstwę do mapy z pełną kontrolą edycji, będzie widzieć wszystkie obiekty w warstwie, nawet jeśli włączona jest opcja Edytorzy nie widzą żadnych obiektów, nawet tych, które dodają. Podobnie jest w sytuacji, gdy hostowana warstwa obiektowa jest udostępniana dla grupy z uprawnieniami do edycji wszystkich zasobów, członkowie tej grupy również będą widzieć wszystkie obiekty.

  Uwaga:

  Jeśli zostanie włączona opcja Edytorzy nie widzą żadnych obiektów, nawet tych, które dodają, warstwy nie można użyć w aplikacji Collector for ArcGIS.

 9. Aby ograniczyć możliwości edycji obiektu tylko do twórcy obiektu, wybierz opcję Tylko edytorzy mogą edytować własne obiekty (wymaga śledzenia) w ustawieniu Jakie obiekty mogą edytować edytorzy? . Ta opcja zezwala użytkownikom na usuwanie lub modyfikowanie utworzonych przez nich obiektów, ale nie zezwala na usuwanie ani modyfikowanie obiektów innych użytkowników.
 10. Aby zezwolić na dodawanie obiektów tylko przez użytkowników anonimowych (którzy uzyskują dostęp do hostowanej warstwy obiektowej bez logowania się w instytucji), wybierz opcję Tylko dodawaj nowe obiekty (wymaga śledzenia) w ustawieniu Jaki dostęp mają osoby anonimowe (niezalogowane)? . Ta opcja uniemożliwi anonimowym użytkownikom edycję istniejących obiektów, ale pozostawi tę możliwość dla edytorów będących członkami instytucji.

  Notatka:

  To ustawienie ma zastosowanie tylko względem warstwy udostępnionej wszystkim (publicznie). Jeśli warstwa nie jest publiczna, anonimowi użytkownicy nie będą mieć do niej dostępu.

 11. Kliknij przycisk Zapisz u dołu karty Ustawienia.

Pełna kontrola edycji dla właścicieli

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej może ją otworzyć w przeglądarce map Map Viewer z włączoną edycją. Można to zrobić niezależnie od tego, czy warstwę obiektową mogą edytować inne osoby. Dzięki temu można używać jednej warstwy obiektowej zarówno do wyświetlania publicznego, jak i do wewnętrznych zmian.

Aby włączyć funkcję edycji, otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej, kliknij przycisk Otwórz i kliknij opcję Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji.

Dodatkowa kontrola modyfikacji w warstwie

Czasami musisz udostępnić hostowaną warstwę obiektową do wglądu publicznego lub grupy liczącej wielu członków, ale chcesz, aby mogło ją edytować tylko kilku członków instytucji. Jeśli włączysz edycję na publicznej hostowanej warstwie obiektowej, edytować ją będzie mógł każdy. Podobnie w przypadku włączenia edycji hostowanej warstwy obiektowej udostępnionej w grupie, wszyscy członkowie tej grupy mogą edytować hostowaną warstwę obiektową.

Aby warstwa był widoczna dla wszystkich lub dla grup liczących wielu członków, a możliwość edycji tej warstwy była ograniczona tylko do kilku osób, administrator w instytucji może utworzyć grupę z uprawnieniami do edycji wszystkich zasobów. Dodaj lub zaproś członków instytucji, którym chcesz dać możliwość edycji elementów do tej grupy. Wszystkie elementy udostępnione tej grupie mogą być aktualizowane przez członków grupy, w tym także hostowane warstwy obiektowe, które nie mają włączonej funkcji edycji.

W razie potrzeby edycji hostowanej warstwy obiektowej członkowie grupy muszą otworzyć szczegóły tej hostowanej warstwy obiektowej i kliknąć Otwórz > Dodaj warstwę do nowej mapy z włączoną edycją.

Pełna kontrola edycji w przypadku administratorów

Członkowie instytucji z rolą domyślnego administratora mogą otwierać warstwę obiektową w przeglądarce map Map Viewer z włączoną funkcją edycji. Jest to możliwe bez względu na poziom edycji skonfigurowany dla użytkowników niebędących administratorami oraz to, czy inne osoby mają możliwość edycji te warstwy. Jest to przydatne w sytuacji, gdy należy naprawić lub wyczyścić mapę edytowaną przez innych użytkowników. Pozwala także na stosowanie pojedynczej warstwy obiektowej w przypadku wyświetlania publicznego i wewnętrznych zmian.

Aby włączyć funkcję edycji, otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej, kliknij przycisk Otwórz i kliknij opcję Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji.

Pełna kontrola edycji dla kuratorów danych

Jeśli użytkownik dysponuje uprawnieniami do edycji z pełna kontrolą, w przeglądarce map Map Viewer można otworzyć edytowalną, hostowaną warstwę obiektową i dodać, zaktualizować i usunąć obiekty. Te operacje można wykonać bez względu na poziom edycji skonfigurowany w warstwie. Konieczne jest włączenie edycji w warstwie.

Aby rozpocząć edycję, otwórz stronę szczegółów hostowanej warstwy obiektowej i kliknij Otwórz > Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji. Należy pamiętać, że opcja Dodaj warstwę do nowej mapy z pełną kontrolą edycji jest dostępna tylko, gdy w warstwie włączono funkcje edycji.

Umożliwianie edycji danych w trybie offline lub w trybie kooperacji

Aby umożliwić osobom obsługę hostowanej warstwy obiektowej w trybie offline i zapewnić im możliwość pracy z nią w sytuacji braku połączenia z Internetem, jak również umożliwić udostępnianie danych hostowanej warstwy obiektowej jako kopii w kooperacji rozproszonej, dla hostowanej warstwy obiektowej należy włączyć synchronizację.

Wykonaj poszczególne czynności związane z edycją szczegółów warstwy internetowej i na karcie Ustawienia zaznacz opcję Włącz synchronizację (edycja rozłączna z synchronizacją). Dzięki temu osoby edytujące pozostające w sytuacji braku połączenia z Internetem będą mogły uzyskiwać najnowsze aktualizacje obiektów w chwili połączenia. Wszelkie zmiany edycyjne dokonane w obiektach po rozłączeniu zostaną zastosowane w chwili połączenia. Umożliwia to również zsynchronizowanie zmian dokonanych w warstwie obiektowej w instytucji wysyłającej działającej w kooperacji z taką warstwą w instytucjach uczestniczących.

Podczas włączania synchronizacji dla warstwy należy wziąć po uwagę następujące informacje:

 • Włączenie synchronizacji może zwiększyć obszar przechowywania obiektów dla danej warstwy.
 • Dla widoku hostowanej warstwy obiektowej można włączyć synchronizację tylko wówczas, gdy włączono synchronizację dla hostowanej warstwy obiektowej, na podstawie której widok ten został utworzony.
 • Jeśli w warstwach widoku hostowanej warstwy obiektowej zdefiniowano wielu obszarów zainteresowań, nie można włączyć synchronizacji.
 • Aby wyłączyć synchronizację dla hostowanej warstwy obiektowej z widokami zależnymi, najpierw należy wyłączyć synchronizację dla wszystkich widoków.

Uwaga:

Nie należy wyłączać synchronizacji, dopóki wszyscy użytkownicy w trybie offline nie zsynchronizują swoich zmian, a w przypadku, gdy korzystają z aplikacji Collector for ArcGIS, dopóki nie usuną ze swoich urządzeń map internetowych trybu offline, które zawierają tę warstwę.

Jeśli synchronizacja została wyłączona przez usunięcie zaznaczenia opcji Włącz synchronizację (edycja rozłączna z synchronizacją), ale hostowana warstwa obiektowa lub widok są wykorzystywane na mapie internetowej w trybie offline, żadne zmiany wprowadzone przez użytkowników trybu offline rozłączonych z siecią nie będą mogły być synchronizowane. Te zmiany nie będą mogły zostać zsynchronizowane, nawet po ponownym włączeniu synchronizacji.

Ponadto jeśli zostanie wyłączona synchronizacja dla hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej, należy otworzyć i zapisać każdą mapę zawierającą tę warstwę lub ten widok, aby zagwarantować, że mapy odzwierciedlają stan hostowanych warstw obiektowych, które zawierają.

Zezwalanie na eksportowanie danych

Jako właściciel lub administrator hostowanej warstwy obiektowej możesz wyeksportować dane z dowolnej warstwy do pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami), pliku Microsoft Excel, pliku shape, pliku klasy obiektów geobazy, pliku GeoJSON lub zbioru obiektów. Można także skonfigurować możliwość eksportu z hostowanej warstwy obiektowej dla innych użytkowników.

Gdy użytkownicy inni niż właściciel lub administrator eksportują widok hostowanej warstwy obiektowej, do którego zastosowano definicje pól lub obiektów, wyeksportowany plik zawiera tylko te pola lub obiekty, na które zezwala definicja. W przypadku eksportowania przez właściciela lub administratora definicje nie są stosowane, a wyeksportowany plik zawiera wszystkie pola i obiekty.

Aby umożliwić innym użytkownikom eksportowanie z poziomu hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej bądź zaloguj się jako administrator.
 2. Otwórz stronę elementu warstwy, której eksportowanie ma być możliwe dla innych użytkowników.
 3. Kliknij kartę Ustawienia i przewiń ją do sekcji Ustawienia hostowanej warstwy obiektowej.
 4. Kliknij opcję Zezwól innym użytkownikom na eksport do plików w różnych formatach i kliknij przycisk Zapisz.

Teraz inni członkowie instytucji mogą eksportować z hostowanej warstwy obiektowej.

Zezwalanie na dodawanie załączników

Można zezwolić edytorom na dodawanie obrazów i innych plików do poszczególnych obiektów na warstwie znajdującej się w hostowanej warstwie obiektowej. Te funkcje są przydatne, ponieważ pozwalają na powiązanie dokumentów lub zdjęć z konkretnymi obiektami. Na przykład, specjalista ds. zgodności z przepisami może dołączyć zdjęcie informujące o naruszeniu przepisów do punktu o określonym adresie lub inspektor budowlany może dołączyć dokument pozwoleniem na budowę obiektu w formacie PDF.

Każdy widok hostowanej warstwy obiektowej dziedziczy to ustawienie dotyczące załączników z warstwy obiektowej, na podstawie której został utworzony. Domyślnie wszyscy użytkownicy widoku mogą wyświetlać załączniki odziedziczone z hostowanej warstwy obiektowej. Aby sterować tym, kto ma dostęp do tych załączników, można ukryć załączniki w widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Maksymalna wielkość pliku dołączanego do obiektu to 2 GB. Aby dołączyć pliki większe niż 2 GB, można użyć operacji interfejsu ArcGIS REST API Upload Part (Prześlij część) i Add Attachment (Dodaj załącznik), aby przesłać załącznik w częściach.

Lista obsługiwanych typów pliku, które można załączyć, znajduje się w temacie Edycja tabel.

Aby zezwolić innym osobom na dołączanie plików do obiektów na warstwie we własnej warstwie obiektowej, należy wykonać poniższe operacje:

 1. Włącz edytowanie hostowanej warstwy obiektowej.

  Jeśli edytowanie nie zostanie włączone, użytkownicy nie będą mogli dodawać załączników do warstwy.

 2. Otwórz stronę szczegółów warstwy obiektowej, klikając warstwę na karcie Moje zasoby na stronie zasobów.
 3. Znajdź listę Warstwy na karcie Informacje ogólne. Kliknij łącze Włącz załączniki dla warstwy, dla której chcesz zezwolić na załączniki.

Teraz podczas edytowania tej warstwy użytkownicy będą mogli dołączać pliki do poszczególnych obiektów.

W przypadku decyzji o zablokowaniu możliwości dołączania plików do warstwy kliknij łącze Wyłącz załączniki dla danej warstwy na karcie Informacje ogólne strony szczegółów hostowanej warstwy obiektowej. Należy jednak pamiętać, że spowoduje to usunięcie wszystkich dodanych załączników z warstwy oraz uniemożliwi dodawanie kolejnych.

Ukrywanie załączników w widokach

Ukryj załączniki w widokach hostowanych warstw obiektowych, jeśli pewna podgrupa użytkowników musi uzyskiwać dostęp do atrybutów obiektów, ale nie powinni oni widzieć załączników lub nie potrzebują dostępu do nich.

Na przykład, jeśli załącznik zawiera informacje poufne, które powinny być widoczne tylko dla kilku członków instytucji, udostępnij tę hostowaną warstwę obiektową grupie zawierającej tych kilku członków. Utwórz widok hostowanej warstwy obiektowej na podstawie tej warstwy, ukryj załączniki i udostępnij ten widok szerszej grupie odbiorców.

Aby ukryć załączniki w poszczególnych warstwach widoku hostowanej warstwy obiektowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę szczegółów widoku hostowanej warstwy obiektowej.
 2. Znajdź listę Warstwy na karcie Informacje ogólne.
 3. Kliknij łącza Ukryj załączniki poniżej poszczególnych warstw, aby uniemożliwić użytkownikom widoku hostowanej warstwy obiektowej uzyskiwanie dostępu do załączników.

Jeśli zdecydujesz, że użytkownicy widoku mają mieć dostęp do załączników w jednej lub większej liczbie warstw widoku, kliknij łącze Pokaż załączniki poniżej odpowiednich warstw na karcie Przegląd strony szczegółów widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Włączanie ustawień czasu

W przypadku hostowanej warstwy obiektowej, która rejestruje różne informacje dla tej samej lokalizacji w oparciu o datę i godzinę, można włączyć ustawienia czasu na warstwach hostowanej warstwy obiektowej. Po skonfigurowaniu ustawień czasu i dodaniu do mapy hostowanej warstwy obiektowej można skonfigurować ustawienia czasu na mapie i sprawdzić, co zdarzyło się w określonym czasie albo zwizualizować wzorce i trendy powstające w miarę zmiany danych w czasie.

Zastępowanie hostowanych warstw obiektowych

Aktualizacja danych w hostowanych warstwach obiektowych opublikowanych z geobazy plikowej, pliku shape, GeoJSON lub pliku CSV z informacjami o współrzędnych polega na zastąpieniu danych za pomocą danych pochodzących ze zaktualizowanego pliku źródłowego. W tym celu należy użyć opcji Zastąp dostępnej na stronie elementu warstwy. Na przykład jeśli hostowana warstwa obiektowa jest publiczna i nie chcesz, aby można było ją edytować lub jeśli inny dział regularnie wysyła aktualizacje danych w pliku shape, możesz zastąpić dane w hostowanej warstwie obiektowej. Adres URL, właściwości warstwy skonfigurowane na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej, symbolizacja i konfiguracje okien podręcznych zostaną zachowane.

W przypadku zastąpienia danych plik źródłowy i dane hostowanej warstwy obiektowej zostają zastąpione danymi ze zaktualizowanego pliku źródłowego. Jeśli źródłem jest plik shape z metadanymi lub geobaza plikowa zawierająca klasy obiektów z metadanymi, portal dodaje lub zastępuje metadane na poziomie warstwy w hostowanej warstwie obiektowej.

Podczas zastępowania hostowanej warstwy obiektowej należy użyć tego samego typu pliku źródłowego i schematu.

Jeśli opcja Zastąp nie jest dostępna, oznacza to, że wybrana warstwa hostowana nie może być zastąpiona na skutek jednej z poniższych przyczyn:

 • Użyto adresów lub miejsc do lokalizowania obiektów podczas pierwszego publikowania warstwy. Można zastąpić jedynie warstwę, w której do lokalizowania obiektów podczas publikacji używane były informacje o współrzędnych.
 • Została opublikowana z poziomu klienta, a nie z poziomu portalu ArcGIS Enterprise. Jeśli na przykład hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z poziomu aplikacji ArcMap, zastąp usługę z poziomu aplikacji ArcMap.
  Notatka:

  Podczas zastępowania hostowanych warstw obiektowych w aplikacji ArcMap w portalu musi istnieć definicja usługi utworzona pierwotnie dla tej warstwy internetowej.

 • Została opublikowana, gdy portal miał wersję 10.4.1 lub wcześniejszą.
 • Na hostowanej warstwie obiektowej jest włączona funkcjonalność synchronizacji.
 • Jest to raczej hostowana warstwa obiektowa, a nie podstawowa hostowana warstwa obiektowa. Aby zaktualizować dane w widoku hostowanej warstwy obiektowej i w hostowanej warstwie obiektowej, na podstawie której utworzono ten widok, zastąp hostowaną warstwę obiektową, a aktualizacje zostaną odzwierciedlone w widoku.

Uwaga:

 • Jeśli funkcja edycji jest włączona w hostowanej warstwie obiektowej, wszelkie zmiany dokonane w zawartych w niej danych zostają zastąpione danymi ze zaktualizowanego pliku źródłowego.
 • Nazwy plików, pól i klas obiektów muszą być takie same jak w oryginalnym wczytanym pliku.
 • W przypadku geobaz plikowych w zaktualizowanym pliku muszą znajdować się takie same pola i klasy obiektów jak w oryginalnym pliku. Na przykład, nie należy wykonywać zastępowania, jeśli użytkownik usunie klasę obiektów z geobazy plikowej lub doda pole do pliku shape lub klasy obiektów.
 • Jeśli jednak użytkownik wykona zastąpienie i pola oraz nazwy klas obiektów i schematy nie pasują do siebie, warstwa obiektowa i mapy internetowe, które używają warstwy obiektowej, mogą nie działać tak, jak oczekiwano. Jeśli schemat danych źródłowych zmienił się lub jeśli chcesz zachować zmiany dokonane za pomocą warstwy hostowanej, wczytaj plik shape, geobazę plikową lub plik CSV jako nowy element i opublikuj nową warstwę.
 • Właścicielem źródła danych i warstwy hostowanej musi być ten sam użytkownik. Jeśli zmieni się właściciel jednego z tych elementów, należy zmienić właściciela drugiego. Jeśli się tak nie stanie, nie będzie możliwości zastąpienia warstwy hostowanej.

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej.
  • Gdy użytkownik jest zalogowany jako właściciel warstwy, powinien kliknąć kartę Moje zasoby na stronie zasobów, a następnie kliknąć hostowaną warstwę obiektową, aby otworzyć stronę elementu.
  • Po zalogowaniu w roli administratora, należy kliknąć kartę Zasoby mojej instytucji na stronie zasobów, a następnie kliknąć nazwę warstwy, aby otworzyć stronę elementu.
 3. Kliknij przycisk Zastąp.
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj lub Wybierz plik (w zależności od używanej przeglądarki) i przejdź do lokalizacji pliku źródłowego na dysku.
 5. Kliknij przycisk Zastąp.