Skip To Content

Wprowadzenie do aplikacji Portal for ArcGIS

Portal for ArcGIS to komponent oprogramowania ArcGIS Enterprise, który odgrywa główną rolę w organizowaniu i udostępnianiu informacji w Twojej instytucji. Po zainstalowaniu komponentu Portal for ArcGIS konfiguruje się portal — centrum oprogramowania ArcGIS Enterprise, w którym członkowie mają dostęp do instytucji, aby tworzyć mapy, aplikacje i dane przestrzenne oraz udostępniać je współpracownikom.

Komponent oprogramowania Portal for ArcGIS umożliwia administrowanie ArcGIS Enterprise z poziomu portalu, katalogów REST API portalu lub narzędzi wiersza polecenia. Można również zainstalować interfejs ArcGIS API for Python, aby zautomatyzować niektóre zadania administracyjne.

Więcej informacji o tym, jak uzyskać dostęp do zasobów administracyjnych instytucji, można znaleźć w następujących miejscach:

Co obejmuje oferta:

Członkowie Twojej instytucji mogą wykonywać podstawowe procedury wykonywania zadań związane z tworzeniem map i analizami z poziomu portalu. Administrator może udoskonalić środowisko używane przez członków, umożliwiając im dostęp do dodatkowych aplikacji, narzędzi, zasobów i usług. Należy również zabezpieczyć i monitorować swoją instytucję, aby utrzymać oprogramowanie ArcGIS Enterprise w stanie gotowości do pracy. Po zainstalowaniu komponentu Portal for ArcGIS dostępnych jest wiele narzędzi i ustawień, które pomagają w tworzeniu indywidualnego środowiska użytkownika i utrzymywaniu obsługi instytucji.

Dostosowane środowisko użytkownika

Jako administrator możesz dostosować portal do wyglądu i charakteru instytucji, konfigurując motyw, stronę główną, galerię i inne elementy. Możesz również skonfigurować i rozszerzyć wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise w oparciu o wymagania instytucji i preferowane procedury wykonywania zadań. Poniżej opisano niektóre elementy domyślnie dołączone do oprogramowania ArcGIS Enterprise oraz niektóre elementy, które można skonfigurować za pośrednictwem portalu, aby rozszerzyć jego możliwości.

  • Aplikacje ArcGIS — oprogramowanie ArcGIS Enterprise wspiera przyjazne dla użytkowników aplikacje umożliwiające im interakcję z mapami i scenami internetowymi Twojej instytucji. Instytucje dysponują niezbędnymi aplikacjami, takimi jak Map Viewer, ArcGIS Dashboards i ArcGIS Enterprise Sites dla podstawowych typów użytkowników. Dla instytucji można zakupić dodatkowe aplikacje w ramach typów użytkowników lub oddzielnie jako aplikacje dodatkowe. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych aplikacjach, zapoznaj się z tematem Aplikacje oprogramowania ArcGIS Enterprise.
  • Narzędzia analizy — oprogramowanie ArcGIS Enterprise obsługuje kilka rodzajów analiz za pomocą zestawów narzędzi dostępnych w przeglądarce map Map Viewer Classic. Standardowe narzędzia do analizy obiektowej są zawarte w podstawowym wdrożeniu, natomiast narzędzia GeoAnalytics i narzędzia do analizy rastrowej mogą być dostępne tylko wtedy, gdy odpowiednio serwer GeoAnalytics Server i serwer ArcGIS Image Server są sfederowane z Twoim portalem. Można również tworzyć narzędzia niestandardowe do uruchamiania zdefiniowanych przez siebie procedur wykonywania zadań analitycznych. Więcej informacji zawiera sekcja Analiza w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.
  • Zasoby atlasu ArcGIS Living Atlas of the World — zasoby atlasu ArcGIS Living Atlas of the World to zbiór wiarygodnych i gotowych do użycia globalnych informacji geograficznych dostępnych w usłudze ArcGIS Online. Zasoby, do których dostęp uzyskuje się z poziomu instytucji ArcGIS Enterprise, są podzbiorem pełnego zbioru zasobów dostępnego w usłudze ArcGIS Online. Dzięki subskrypcji usługi ArcGIS Online można zapewnić członkom instytucji dostęp do większej ilości zasobów. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie zasobów atlasu ArcGIS Living Atlas.
  • Usługi narzędziowe — usługi narzędziowe zapewniają instytucji określone funkcje, takie jak drukowanie map, lokalizowanie adresów, obliczanie powierzchni i znajdowanie wskazówek dojazdu. Niektóre usługi narzędziowe zawierają usługi domyślne, ale możliwe jest też użycie własnych usług lub skonfigurowanie portalu do użycia usług narzędziowych z usługi ArcGIS Online. Więcej informacji zawiera temat Usługi narzędziowe.
  • Kooperacje — kooperacje rozproszone umożliwiają instytucjom ArcGIS udostępnianie map, aplikacji, warstw i innych elementów innym instytucjom ArcGIS za pomocą grup. Więcej informacji zawiera temat Informacje o kooperacji rozproszonej.

Oprócz dostosowania instytucji konieczne będzie zarządzanie środowiskiem jej członków. Przypisując każdemu członkowi typy użytkowników i role, można zarządzać ich dostępem i pracą z zasobami w instytucji. Członkowie, którym przypisano typ użytkownika Viewer, będą mogli tylko przeglądać udostępniane im elementy, podczas gdy użytkownicy o typie użytkownika GIS Professional mogą tworzyć zaawansowane mapy i aplikacje internetowe, przeprowadzać dogłębne analizy przestrzenne za pomocą narzędzi do analizy oraz korzystać z zaawansowanych narzędzi aplikacji ArcGIS Pro

Dostępem użytkowników do zasobów można dodatkowo zarządzać, tworząc grupy. Członkami, grupami i zasobami można zarządzać z poziomu portalu, aplikacji Portal Directory lub za pomocą interfejsu ArcGIS API for Python.

Utrzymywanie obsługi instytucji

Oprogramowanie ArcGIS Enterprise zawiera wiele narzędzi i ustawień, które pomagają w utrzymywaniu obsługi instytucji. Zadania administracyjne można wykonywać z poziomu portalu, za pomocą interfejsów API albo narzędzi wiersza polecenia.

Portal

W portalu dostępne są narzędzia i ustawienia administracyjne, które pomagają w monitorowaniu i zabezpieczaniu instytucji ArcGIS Enterprise. Są to między innymi:

  • Raporty wykorzystania — oprogramowanie ArcGIS Enterprise rejestruje różne statystyki dotyczące wykorzystania elementów, użytkowników i grup i raportuje te informacje w portalu za pomocą aplikacji Activity Dashboard for ArcGIS. Domyślni administratorzy lub członkowie z odpowiednimi uprawnieniami mogą używać panelu do monitorowania instytucji. Domyślni administratorzy mogą również tworzyć lub planować raporty wykorzystania, które mogą być eksportowane jako pliki .csv lub zapisywane jako elementy raportów administracyjnych w instytucji. Więcej informacji zawiera temat Raporty wykorzystania.
  • Ustawienia bezpieczeństwa — oprogramowanie ArcGIS Enterprise umożliwia konfigurację ustawień bezpieczeństwa poprzez portal. Chodzi tu o ustawienia, takie jak dostęp i uprawnienia, uwierzytelnianie wielopoziomowe i powiadomienia e-mail. Więcej informacji zawiera temat Konfiguracja ustawień bezpieczeństwa.

Aplikacja Portal Administrator Directory

Aplikacja Portal Administrator Directory zawiera interaktywny widok zasobów ArcGIS REST API służących do administrowania instytucją. Użyj zasobów aplikacji Portal Administrator Directory do monitorowania i zabezpieczania instytucji, w tym następujących składników:

Pełną listę punktów końcowych dostępnych w aplikacji Portal Administrator Directory zawiera temat Podsumowanie punktów końcowych.

Portal Directory

Portal Directory zapewnia interaktywny widok zasobów ArcGIS REST API do pracy z użytkownikami, grupami i zasobami w instytucji.

Elementy webhook w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise automatycznie udostępniają odbiornikom elementów webhook lub innym aplikacjom informacje sterowane zdarzeniami. Za pomocą elementów webhook instytucji administratorzy mogą subskrybować wyzwalacze zdarzeń dotyczących użytkowników, grup i elementów instytucji. Za pomocą elementów webhook usług administratorzy mogą subskrybować elementy webhook na potrzeby usług geoprzetwarzania i usług obiektowych. Więcej informacji zawiera temat Elementy webhook w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.

Więcej informacji na temat zasobów dostępnych w aplikacji Portal Directory zawiera sekcja Hierarchia zasobów.

Narzędzia wiersza polecenia

Portal for ArcGIS udostępnia zarządzane skryptami narzędzia, które umożliwiają administrowanie portalem za pomocą plików wsadowych lub wiersza polecenia systemu operacyjnego. Dostępnych narzędzi wiersza polecenia można używać do wykonywania typowych zadań administracyjnych, takich jak dodawanie członków do instytucji i przywracanie portalu, gdy nie są dostępne konta administratorów. Są one gotowe do użycia, a korzystanie z nich nie wymaga wiedzy z zakresu programowania.

Narzędzie w postaci skryptu portalScan.py w języku Python wykonuje skanowanie pod kątem ogólnych zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie najlepszych praktyk dotyczących konfigurowania bezpiecznego środowiska dla portalu. Więcej informacji zawiera temat Skanowanie portalu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

ArcGIS API for Python

Interfejs ArcGIS API for Python pozwala administratorom, publikującym i użytkownikom systemu ArcGIS na wykorzystywanie środowiska Python do automatyzowania procedur wykonywania zadań oraz umożliwia wykonywanie powtarzalnych zadań za pomocą skryptów. Interfejsu ArcGIS API for Python można użyć na przykład do zautomatyzowania następujących zadań: