Skip To Content

Warstwy

W portalu użytkownicy pracują z danymi geograficznymi za pośrednictwem warstw. Warstwy, nazywane także warstwami internetowymi, to logiczne zbiory danych geograficznych używanych do tworzenia map i scen. Stanowią one także podstawę do analiz geograficznych. Na przykład warstwa budynków może reprezentować zbiór budynków kampusu i zawierać atrybuty opisujące właściwości poszczególnych budynków, takie jak nazwa budynku, jego rodzaj, wielkość budynku i inne potencjalne atrybuty. Dodatkowe przykłady warstw obejmują epicentra trzęsień ziemi, historyczne wzorce ruchu, rzeźbę terenu, budynki 3D i działki.

Źródła danych

Podstawowe typy danych, które można wyświetlać na mapie, to obiekty i zobrazowania. Różne rodzaje warstw mają różne możliwości. Na przykład, publikowanie danych w pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) tworzy warstwę obiektową. Używając warstw obiektowych, można wyszukiwać i edytować obiekty w aplikacjach klienckich i zarządzać dostępem do danych.

Dane używane w warstwach pochodzą z różnych źródeł, w tym z usług hostowanych, usług serwera ArcGIS Server, plików CSV, plików KML, zbiorów obiektów i usług OGC.

Użytkownik, który ma uprawnienia do publikowania warstw hostowanych, może publikować dane w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Proces publikowania danych w portalu ArcGIS Enterprise wykonuje następujące działania:

 • Tworzy usługę na serwerze hostującym portalu.
 • Zapisuje dane usługi w bazach danych lub plikach powiązanych z serwerem hostującym.
 • Tworzy w portalu element warstwy, który reprezentuje te dane.

Warstwy utworzone w tym procesie są nazywane hostowanymi warstwami internetowymi. W ich skład wchodzą hostowane warstwy obiektowe, hostowane warstwy kafli i hostowane warstwy scen. Usunięcie tych warstw spowoduje także usunięcie danych, którymi te warstwy są wypełnione. W tym przypadku dane są przechowywane bezpośrednio w warstwie.

Można jednak utworzyć warstwy zawierające odniesienie do danych źródłowych (zamiast kopiować dane do plików lub baz danych skojarzonych z hostującym serwerem). Jeśli na przykład użytkownik mający uprawnienia do tworzenia zasobów dodaje usługę mapową ArcGIS Server jako element w portalu, tworzony jest element warstwy, który zawiera odwołanie do usługi mapowej. Dane będą nadal znajdowały się w źródle danych usługi mapowej i nie zostaną skopiowane do portalu ArcGIS Enterprise. Podobnie można zarejestrować dane źródłowe na jednym ze sfederowanych serwerów portalu, opublikować usługę na tym sfederowanym serwerze, a w portalu zostanie utworzony element warstwy reprezentujący tę usługę. W tym przypadku dane znajdujące się w usłudze również pozostają w źródle danych. Dane nie są usuwane po usunięciu usługi.

Typy warstw internetowych

Warstwy reprezentują obiekty geograficzne, takie jak punkty, linie, poligony, zobrazowania, wysokość powierzchni, siatki oparte na komórkach i niemal dowolne źródła danych, które mają lokalizacje (na przykład wskaźniki pogodowe, natężenie ruchu, kamery ochrony i twity. Typ warstwy określa sposób interakcji z danymi warstwy. Na przykład w przypadku warstwy obiektowej można wyświetlać dane i wysyłać zapytania, aby zobaczyć atrybuty obiektów. Może być także możliwe edytowanie danych reprezentowanych przez warstwę obiektową. W przypadku warstw kafli można tylko oglądać kafelkowe rastry obiektów.

W portalu ArcGIS warstwy internetowe są klasyfikowane na podstawie rodzaju danych, które zawierają — na przykład dane wysokościowe, obiekty lub zobrazowania. To pomaga połączyć treści wyświetlane na mapie. Również ikony pomagają pokazać typ danych w warstwie. Źródło warstw internetowych jest opisane na stronie elementów.

Poniżej znajdują się typy warstw internetowych, które można publikować lub dodawać do portalu ArcGIS Enterprise jako elementy:

 • Warstwa rastrowa mapy Obraz mapy — zbiór kartograficzny oparty na danych wektorowych. Dane wektorowe obejmują punkty, linie i poligony. Warstwy rastrowe mapy to dynamicznie renderowane kafle rastrów.
 • Warstwa zobrazowania Zobrazowanie — zbiór kartograficzny oparty na danych rastrowych. Dane rastrowe to siatka komórek używanych powszechnie do przechowywania zobrazowania i innych informacji przechwytywanych przez zdalne urządzenia wykrywające. Warstwy zobrazowań można wyświetlać dynamiczne lub wstępnie renderować jako zapisane w pamięci podręcznej kafle rastrów.
 • Warstwa kafli — zestaw dostępnych przez Internet kafli znajdujących się na serwerze. Warstwy kafli zawierają wstępnie renderowane kafle rastrowe Kafle lub kafle wektorowe Kafle wektorowe.
 • Warstwa wysokościowa Warstwa wysokościowa — zbiór wstępnie renderowanych, zapisanych w pamięci podręcznej kafli rastrów w formacie LERC (Limited Error Raster Compression). LERC to format kompresji dla danych jednopasmowych lub danych wysokościowych. Warstwy wysokościowe nadają się do pokazywania terenu w scenach w skali globalnej i krajobrazowej.
 • Warstwa obiektowa jest zgrupowaniem podobnych do siebie obiektów geograficznych — na przykład budynków, działek, miast, dróg i epicentrów trzęsień ziemi. Obiektami mogą być punkty, linie lub poligony (obszary). Warstwy obiektowe są najodpowiedniejsze do wizualizacji danych znajdujących się powyżej mapy bazowej. Istnieje możliwość skonfigurowania właściwości warstw obiektów, takich jak styl, przezroczystość, zakres widoczności, interwał odświeżania i etykiety, które sterują wyglądem warstwy na mapie. Przy użyciu warstwy obiektowej można wyświetlać, edytować, analizować i wykonywać zapytania względem obiektów i ich atrybutów. Zawartość niektórych warstw obiektowych można pobrać na lokalny dysk komputera.

  Warstwy obiektowe można sklasyfikować na podstawie źródła obiektów, które wpływa na funkcjonalność warstwy.

  • Warstwa obiektowa Warstwy obiektowe z tą ikoną mogą być jednymi z następujących:
   • Hostowane warstwy obiektowe — dane warstwy są hostowane w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.
   • Warstwy obiektowe ArcGIS Server — usługi obiektowe z witryny ArcGIS Server
   • Zbiory obiektów — te warstwy są tworzone w przeglądarce map Map Viewer Classic w momencie dodawania i zapisywania notatek mapy, pliku shape, pliku CSV lub warstwy trasy. Udostępniają one ograniczone funkcje.
  • Obiekty strumieniowe Obiekty strumieniowe używają bieżących strumieni danych jako źródła warstwy. (Warstwy obiektów strumieniowych wymagają witryny ArcGIS GeoEvent Server).
  • Obiekty czasowo-przestrzenne Czasowo-przestrzenne warstwy obiektowe zawierają obiekty, które śledzą geografię oraz czas obiektu. Te warstwy uzyskują dostęp do danych w magazynach dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych, które są używane do przechowywania dużych ilości danych generowanych przez różne aplikacje ArcGIS. Warstwy ścieżek to typ warstwy obiektów czasowo-przestrzennych.
  Więcej informacji o różnych typach warstw obiektowych i udostępnianych przez nie funkcjonalnościach zawiera sekcja Warstwy obiektowe.

 • Warstwa sceny Warstwa sceny — zbiór obiektów 3D i wartości Z (wartości wysokości). Dostępne są następujące typy warstw sceny: punktów punktów, obiektów 3D obiektów 3D, zintegrowanej siatki zintegrowanej siatki, chmury punktów chmury punktów i budynków budynków.
 • Tabela Tabela — zbiór wierszy i kolumn, w którym każdy wiersz (rekord) reprezentuje pojedynczy obiekt lub wystąpienie, na przykład klienta lub wypłatę z rachunku bankowego, a każda kolumna (pole) opisuje określony atrybut obiektu, taki jak nazwa lub data. Tabele mogą zawierać informacje o lokalizacji, takie jak adres, ale nie jest to wymagane. Na przykład tabela może zawierać prostą listę nazwisk i wynagrodzeń. Tabele nie są wyświetlane na mapie, nawet jeśli zawierają informacje o lokalizacji.

Warstwy to jednak nie tylko dane. Warstwa reprezentuje zarówno dane, jak i zastosowaną do nich wizualizację. Wizualizacja może obejmować symbole i kolory używane do wyświetlania danych, a także konfiguracje okien podręcznych, przezroczystość, filtry i inne właściwości warstwy.

Kopie warstw

W celu zwizualizowania lub przedstawienia danych warstwy na różne sposoby można utworzyć kopię lub duplikować warstwę na mapie. W przypadku większości typów warstw dane nie są kopiowane. Kopię warstwy należy raczej uważać za kopię ustawień wizualizacji, które można modyfikować w celu zaprezentowania danych w wymagany sposób.

Jeśli użytkownik ma uprawnienia do tworzenia zasobów, może zapisać kopię warstwy jako element, który odwołuje się do warstwy źródłowej. Więcej informacji na ten temat zawierają następujące strony pomocy:

Jak używane są warstwy

Do danych źródłowych może odwoływać się wiele warstw, co pozwala publikującym tworzyć różne wizualizacje i różne typy warstw z tych samych danych. Ta sama warstwa może być używana przez wiele map internetowych i scen internetowych bez konieczności wielokrotnego jej konfigurowania.

Dane źródłowe są publikowane jako warstwy, które można analizować w celu generowania dodatkowych warstw. Warstwy są używane do tworzenia map i scen, które można następnie wykorzystać do tworzenia aplikacji.

Uzyskiwanie danych źródłowych

Uzyskaj dane źródłowe.

Publikowanie warstw

Opublikuj dane jako warstwy.

Tworzenie map i scen

Utwórz mapy i sceny, które zawierają te warstwy.

Analizowanie danych

Analizuj warstwy operacyjne map w celu wykrywania zależności przestrzennych oraz generowania dodatkowych warstw.

Tworzenie aplikacji

Utwórz aplikacje zawierające mapy i sceny.

Warstwy to elementy składowe map internetowych i scen internetowych. Każda mapa i scena zawiera warstwę mapy bazowej i może także zawierać inne warstwy wyświetlane na tle tej mapy bazowej. Warstwy mapy bazowej są zwykle używane do celów wyświetlania lub tylko jako kontekst i są zazwyczaj warstwami kafli, warstwami rastrów mapy lub warstwami zobrazowania. Warstwy wyświetlane na mapie bazowej mogą być warstwami obiektowymi lub zobrazowań i są nazywane warstwami operacyjnymi. Warstwy operacyjne to warstwy, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję. Interakcje obejmują wyświetlanie informacji o atrybutach, edycję obiektów i wykonywanie analizy. O ile wizualizacja warstw na mapie lub scenie jest konfigurowana w warstwie, to takie właściwości jak zasięg, widoczność i kolejność warstw są konfigurowane na mapie, co pozwala kontrolować sposób wyświetlania zbioru warstw na mapie lub scenie.

W portalu ArcGIS Enterprise mapami, scenami i warstwami można zarządzać jako elementami. Te elementy są wyświetlane na stronie zasobów i można je udostępniać innym użytkownikom oraz przeszukiwać w portalu. Chociaż wiele warstw jest dostępnych jako elementy w portalu, w niektórych przypadkach warstwy nie są dostępne jako elementy; warstwa jest dostępna tylko na tej mapie internetowej, która ją zawiera. Na przykład można dodać do mapy warstwę GeoRSS z internetu, ale nie można jej dodać jako elementu w portalu. Podobnie, można dodać plik CSV bezpośrednio do mapy. W tym przypadku warstwa obiektowa utworzona przez dodanie pliku CSV jest dostępna tylko na mapie, a nie jako osobny element.

Zalecenia dotyczące tego, kiedy należy tworzyć różne typy warstw, można znaleźć w sekcji Najważniejsze wskazówki dla publikujących warstwy. Zalecenia dotyczące typów warstw, których można używać na mapach, można znaleźć w temacie Najważniejsze wskazówki dotyczące używania warstw na mapach.