Skip To Content

Zarządzanie warstwami kafli

Właściciele warstw kafli i administratorzy instytucji mogą zarządzać ustawieniami i zawartością warstw. Opcje zarządzania mogą się różnić w zależności od tego, czy warstwa zawiera kafle rastrowe, czy kafle wektorowe oraz od tego, czy warstwa ma powiązaną warstwę obiektową.

Wskazówka:

Elementem warstwy jest warstwa kafli lub (hostowana) warstwa kafli. Aby się dowiedzieć, czy dana warstwa jest warstwą kafli rastrowych, czy warstwą kafli wektorowych, należy spojrzeć na ikonę warstwy.

Poniższa tabela zawiera opcje zarządzania dostępne dla poszczególnych typów warstw.

Kafle rastroweWarstwy kafli rastrowychKafle wektorowe Warstwy kafli wektorowych

Skonfiguruj minimalną i maksymalną skalę, w jakiej wyświetlana jest warstwa po jej dodaniu do mapy (zakres widoczności i ponowne próbkowanie).

Tak

Nie

Skonfiguruj warstwę do użytku na mapach offline i w aplikacjach.

Tak

Tak

Wybierz skalę, przy której tworzone są kafle zapisane w pamięci podręcznej.

Tak

Nie

Zastąp zawartość warstwy inną warstwą.

Tak

Jest to obsługiwane w przypadku warstw, które nie mają powiązanej warstwy obiektowej.

Tak

Jest to obsługiwane w przypadku warstw, które nie mają powiązanej warstwy obiektowej.

Odbuduj pamięć podręczną warstwy, aby otrzymywać aktualizacje z powiązanej warstwy obiektowej.

Tak

Jest to obsługiwane, jeśli warstwa została opublikowana z poziomu hostowanej warstwy obiektowej lub z pliku definicji usługi.

Tak

Pamięć podręczną można odbudować, jeśli powiązaną warstwę obiektową opublikowano z warstwą kafli wektorowych z poziomu aplikacji ArcGIS Pro, począwszy od wersji 2.8.

Zarządzanie ustawieniami warstw kafli rastrowych

Istnieje możliwość zarządzania minimalną i maksymalną skalą (zakres widoczności lub poziom szczegółów) oraz trybem offline warstw kafli rastrowych.

Podczas publikowania hostowanej warstwy kafli z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej, warstwa kafli dziedziczy zakres widoczności warstwy źródłowej. Nie można tworzyć kafli dla obszarów, które leżą poza tym odziedziczonym zakresem widoczności.

Zakres widoczności i ponowne próbkowanie w przypadku warstw kafli rastrowych

Właściciel warstwy lub administrator instytucji może zdefiniować minimalną i maksymalną skalę, w jakiej warstwa jest wyświetlana. Jest to zakres widoczności warstwy. Gdy użytkownik ustawi powiększenie poniżej skali minimalnej lub powyżej skali maksymalnej, zawartość warstwy nie będzie wyświetlana.

Podczas publikowania warstwy kafli można podjąć decyzję o niegenerowaniu pamięci podręcznych kafli w przypadku rzadko odwiedzanych obszarów lub dla szczegółowych skal. Pozwala to oszczędzić miejsce na dysku i skrócić czas potrzebny do wygenerowania pamięci podręcznej. Jednakże podczas korzystania z warstwy użytkownik może przesunąć się do obszarów lub powiększyć obszary w zakresie widoczności, dla których nie istnieją kafle zapisane w pamięci podręcznej. W takim przypadku aplikacja kliencka, w której używana jest warstwa (na przykład aplikacja ArcGIS Pro lub Map Viewer), wykona ponowne próbkowanie, aby wyświetlić zawartość obszarów w zakresie widoczności, dla których w warstwie nie istnieją kafle zapisane w pamięci podręcznej.

Podczas ponownego próbkowania istniejąca pamięć podręczna kafla jest używana w celu wypełnienia luk w obszarach, dla których w tej skali nie wygenerowano kafli. Ponownie próbkowana zawartość jest oparta na najbliższym poziomie szczegółów (kafli) dostępnym dla warstwy. Zapewnia to użytkownikom płynnie działające środowisko, ale dane wynikowe mogą być rozmazane, szczególnie wtedy, gdy poziom szczegółów przy ponownym próbkowaniu jest daleki od źródłowego poziomu szczegółów. Jeśli na przykład maksymalną skalą, przy której na konkretnym obszarze mapy wyświetlane są kafle zapisane w pamięci podręcznej, jest 1:5000, a użytkownik ustawi w tym obszarze powiększenie 1:100, ponownie próbkowana pamięć podręczna będzie prawdopodobnie mniej wyraźna i dokładna.

Jeśli stwierdzisz, że użytkownicy regularnie ustawiają powiększenie poniżej minimalnej wartości skali lub powyżej maksymalnej wartości skali zdefiniowanych dla zakresu widoczności warstwy kafli, zwiększ zakres widoczności i zbuduj kafle przy większych skalach.

Konfigurowanie ustawień warstwy kafli rastrowych

Wykonaj poniższe czynności, aby budować kafle, zmieniać zakres widoczności lub zarządzać trybem offline warstwy kafli rastrowych Warstwa kafli rastrowych:

 1. Zaloguj się jako właściciel warstwy internetowej, administrator lub użytkownik dysponujący uprawnieniami do aktualizacji elementów wszystkich użytkowników.
 2. Otwórz stronę elementu warstwy kafli.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń w dół do sekcji ustawień warstwy.
 5. Za pomocą suwaka Zakres widoczności zdefiniuj minimalną i maksymalną skalę, przy których warstwa kafli będzie widoczna, oraz obszar, w którym zbudowane zostaną pamięci podręczne kafli.

  Nic nie będzie wyświetlane poza zakresem widoczności.

 6. Kliknij opcję Szczegóły kafla, aby uzyskać dostęp do bieżącego statusu istniejących kafli zapisanych w pamięci podręcznej.
 7. Aby zbudować kafle zapisane w pamięci podręcznej dla warstwy, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Utwórz kafle, aby utworzyć kafle dla warstwy.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pola wyboru znajdujące się obok poziomów (skali), na których mają zostać wygenerowane kafle.

   Należy wybrać co najmniej jeden poziom.

  3. Po wybraniu poziomów kliknij przycisk Utwórz kafle.
 8. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Udostępnij tę warstwę do pobierania i stosowania na mapie offline, aby zezwolić innym użytkownikom na dołączanie warstwy kafli do mapy, która będzie przełączana w tryb offline.

  Można to zrobić tylko wtedy, gdy utworzono kafle dla danych, które będą używane w trybie offline.

 9. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Zastępowanie warstwy kafli rastrowych

Jeśli hostowana warstwa kafli nie ma powiązanej warstwy obiektowej, można zaktualizować zawartość warstwy kafli, zastępując ją inną warstwą kafli, która została opublikowana z aplikacji ArcGIS Pro lub z pakietu kafli bądź pliku definicji usługi.Warstwy kafli rastrowych, które odwołują się do zestawu danych pamięci podręcznej w folderze lub magazynie danych w chmurze, można zastąpić inną warstwą kafli rastrowych, która odwołuje się do zestawu danych pamięci podręcznej. Pozwala to zaktualizować zawartość warstwy kafli bez jej usuwania. Należy być właścicielem warstwy istniejącej i zastępczej.

Wskazówka:

Jeśli hostowana warstwa kafli ma powiązaną warstwę obiektową, nie można zastąpić warstwy kafli. Aby sprawdzić, czy warstwa kafli ma powiązaną warstwę obiektową, należy użyć sekcji Szczegóły strony elementu warstwy kafli.

Zastępowanie warstwy kafli daje następujące korzyści:

 • Ponieważ identyfikator elementu i adres URL istniejącej warstwy nie ulegają zmianie mapy i aplikacje internetowe, które używają danej warstwy, nie wymagają aktualizacji w celu odwoływania się do nowej warstwy. Po zastąpieniu warstwy mapy i aplikacje internetowe korzystające z bieżącej warstwy będą nadal działać.
 • Zastąpienie zasobów bieżącej warstwy nie powoduje wygenerowania nowych pamięci podręcznych kafli. Dlatego nikt nie musi czekać na odbudowę pamięci podręcznej warstwy kafli.
 • Oprogramowanie ArcGIS Enterprise tworzy archiwum starej zawartości, co w razie konieczności umożliwia jej przywrócenie.

Notatka:

Należy pamiętać, aby w zastępczej warstwie kafli użyć tego samego schematu kafli, który był używany w przypadku bieżącej warstwy kafli. To ustawienie musi być zgodne.

Aby zastąpić istniejącą warstwę kafli rastrowych inną warstwą kafli, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się jako właściciel warstwy internetowej, administrator instytucji lub przy użyciu konta z uprawnieniami do aktualizacji elementów wszystkich członków.
 2. Otwórz stronę elementu warstwy kafli rastrowych.
 3. Kliknij opcję Zastąp warstwę.
 4. Kliknij opcję Wybierz warstwę.

  W panelu, który zostanie wyświetlony, można wyszukiwać, przeglądać, filtrować i sortować dostępne warstwy w celu znalezienia zastępczej warstwy kafli. Można także wyświetlić szczegóły elementów każdej warstwy, klikając opcję Wyświetlanie szczegółów.

 5. Po znalezieniu warstwy kafli, która ma być używana, kliknij opcję Wybierz.
 6. Kliknij przycisk Dalej, aby wybrać sposób archiwizowania bieżących kafli rastrowych. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Archiwizuj warstwę bieżącą — ta opcja umożliwia zachowanie migawki zawartości bieżącej warstwy kafli rastrowych z momentu przed jej zaktualizowaniem. Domyślnie nazwa nowej warstwy składa się z nazwy warstwy bieżącej z dołączonym przyrostkiem _archive_<current date and time>. Aby podać inną nazwę, należy kliknąć przycisk Edytuj i wpisać nową.
  • Użyj warstwy zastępczej — opcji tej należy używać, jeśli nie jest potrzebna nowa warstwa dla zarchiwizowanej zawartości. Warstwa zastępcza zostanie zachowana na potrzeby przyszłych aktualizacji.
 7. Aby zaimportować zaktualizowaną miniaturę, podsumowanie, opis i znaczniki z warstwy zastępczej, przewiń w dół i włącz opcję Zastąp informacje o elemencie.
 8. Na stronie podsumowania wyświetlane są: bieżąca warstwa kafli rastrowych, warstwa, która zastąpi zawartość bieżącej warstwy, oraz informacje dotyczące archiwizowanej warstwy.

  Jeśli chcesz użyć innej warstwy zastępczej, kliknij opcję Wybierz warstwę zastępczą i wybierz nową warstwę.

 9. Gdy wszystkie warstwy będą zgodne z potrzebami, kliknij przycisk Zastąp, aby wykonać operację zastąpienia.

Zarządzanie ustawieniami warstw kafli wektorowych

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zarządzać trybem offline hostowanych warstw kafli wektorowych Kafle wektorowe:

 1. Zaloguj się jako właściciel warstwy internetowej, administrator lub użytkownik dysponujący uprawnieniami do aktualizacji elementów wszystkich użytkowników.
 2. Otwórz stronę elementu warstwy kafli wektorowych.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przewiń w dół do sekcji ustawień warstwy.
 5. Zaznacz pole wyboru Udostępnij tę warstwę do pobierania i stosowania na mapie offline, aby zezwolić innym użytkownikom na dołączanie warstwy kafli wektorowych w aplikacjach w trybie offline.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Przebudowywanie pamięć podręcznej kafli wektorowych

Podczas publikowania warstwy kafli wektorowych z aplikacji ArcGIS Pro (w wersji 2.8 lub nowszych) można jednocześnie opublikować powiązaną warstwę obiektową. Jeśli z warstwą kafli wektorowych jest powiązana warstwa obiektowa, można przebudować pamięć podręczną kafli wektorowych tak, aby uwzględnić w niej zmiany wprowadzone w warstwie obiektowej.

Aby przebudować warstwę kafli wektorowych w celu uwzględnienia zmian dokonanych w powiązanej warstwie obiektowej, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zaloguj się jako właściciel warstwy kafli wektorowych lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu warstwy kafli, kliknij kartę Ustawienia i przewiń ją w dół do sekcji warstwy kafli.
 3. Kliknij przycisk Przebuduj pamięć podręczną.

  Przebudowa pamięci podręcznej rozpocznie się natychmiast. Po jej zakończeniu można otworzyć hostowaną warstwę kafli wektorowych na mapie, aby potwierdzić, że przeniesiono do niej aktualizacje z powiązanej warstwy obiektowej.

Zastępowanie hostowanej warstwy kafli wektorowych

Warstwy kafli wektorowych udostępniają dane mapy w postaci plików wektorowych i zawierają jedną lub większą liczbę warstw wyświetlanych w aplikacji klienckiej na podstawie stylu udostępnionego razem z warstwą. Aby zaktualizować zawartość hostowanej warstwy kafli wektorowych, która została opublikowana z pakietu kafli wektorowych lub z aplikacji ArcGIS Pro bez dołączania warstwy obiektowej, lub zaktualizować warstwę kafli wektorowych, która odwołuje się do zestawu danych pamięci podręcznej wektorów, zastąp warstwę kafli wektorowych zawartością drugiej warstwy.

Opcja Zastąp warstwę umożliwia zastąpienie warstwy kafli wektorowych w portalu zawartością drugiej warstwy kafli wektorowych. Podczas zastępowania warstwy kafli wektorowych zawartość tej warstwy zostaje zastąpiona zawartością drugiej warstwy. Ponieważ identyfikator elementu i adres URL warstwy nie ulegają zmianie, mapy i aplikacje, które używają danej warstwy, nie wymagają aktualizacji w celu odwoływania się do nowej warstwy.

Aby zastąpić warstwę kafli wektorowych, należy być właścicielem bieżącej warstwy kafli wektorowych oraz warstwy zastępczej. Administratorzy instytucji również mogą zastępować warstwy kafli wektorowych, ale zarówno warstwa zastępcza, jak i bieżąca muszą należeć do tego samego członka instytucji.

Zastępowanie warstw daje następujące korzyści:

 • Można utworzyć warstwę zastępczą i przeprowadzić kontrolę jakości warstwy zastępczej bez zakłócania pracy użytkowników bieżącej warstwy kafli wektorowych.
 • Jeśli dla bieżącej warstwy kafli wektorowych zdefiniowano wiele stylów, można wyświetlić podgląd warstwy zastępczej po zastosowaniu każdego stylu.
 • Zastąpienie zasobów bieżącej warstwy nie powoduje wygenerowania nowych kafli. Dlatego nikt nie musi czekać na wyodrębnienie i odbudowę kafli. Po zastąpieniu zasobów warstwy, mapy i aplikacje korzystające z bieżącej warstwy działają w oczekiwany sposób.
 • Istnieje możliwość zarchiwizowania starych zasobów, co umożliwia ich przywrócenie w razie konieczności.

Notatka:

Przed opublikowaniem lub spakowaniem zastępczej warstwy kafli wektorowych w aplikacji ArcGIS Pro należy pamiętać, aby w zastępczej warstwie kafli wektorowych używany był taki sam układ współrzędnych i schemat kafli co w bieżącej warstwie kafli wektorowych. Te ustawienia muszą być zgodne.

Informacje na temat innych zmian konfiguracyjnych, o których należy pamiętać podczas generowania warstwy zastępczej w aplikacji ArcGIS Pro, zawiera sekcja Zmiany w warstwie zastępczej, które mogą mieć negatywny wpływ na bieżącą warstwę.

Zastępując warstwę, można przenieść zasoby bieżącej warstwy do nowej warstwy albo zamienić zasoby warstwy bieżącej i warstwy zastępczej, co powoduje, że istniejąca warstwa zastępcza jest używana jako archiwum.

 • Aby archiwizować zawartość bieżącej warstwy kafli wektorowych za każdym razem, gdy jest ona zastępowana, należy tworzyć archiwum bieżącej warstwy. Gdy wystąpi potrzeba przywrócenia starszej wersji zasobów, można użyć dowolnej warstwy zawierającej zarchiwizowane zasoby. Aby przywrócić zasoby archiwum, należy użyć opcji Zastąp warstwę i wybrać konkretną warstwę zawierającą zarchiwizowane zasoby, która ma zostać umieszczona w bieżącej warstwie.

  Opcji tej należy używać, jeśli planowane jest tworzenie wielu warstw ze zarchiwizowanymi zasobami, które odzwierciedlają zachodzące z biegiem czasu zmiany w warstwie kafli wektorowych. Na przykład w przypadku wykonywania aktualizacji kwartalnych, można tworzyć archiwa, takie jak 2020Q4 i 2020Q1, reprezentujące poszczególne aktualizacje.

 • Gdy warstwa zastępcza jest używana jako archiwum, nie jest tworzona żadna osobna warstwa z archiwalnymi zasobami. Zasoby warstwy zastępczej zostają przeniesione do warstwy bieżącej. Zawartość bieżącej warstwy zostaje przeniesiona do warstwy zastępczej. Opcji tej należy używać, jeśli nie jest potrzebna osobna warstwa dla zarchiwizowanych zasobów.

Oprócz wybrania sposobu archiwizacji można także zdecydować, czy informacje o elemencie w bieżącej warstwie produkcyjnej, takie jak miniatura, podsumowanie, opis i znaczniki, mają być aktualizowane, czy należy zaimportować dotyczące ich zmiany z warstwy zastępczej. Domyślnie informacje te nie są aktualizowane. Aby zaimportować informacje z warstwy zastępczej, należy włączyć opcję Zastąp informacje o elemencie.

 1. Zaloguj się jako właściciel warstwy internetowej, administrator instytucji lub przy użyciu konta z uprawnieniami do aktualizacji elementów wszystkich członków.
 2. Otwórz stronę elementu warstwy kafli wektorowych.
 3. Kliknij opcję Zastąp warstwę.
 4. Kliknij opcję Wybierz warstwę.

  W panelu, który zostanie wyświetlony, można wyszukiwać, przeglądać, filtrować i sortować dostępne warstwy w celu znalezienia zastępczej warstwy kafli. Można także wyświetlić szczegóły elementów każdej warstwy, klikając opcję Wyświetlanie szczegółów.

 5. Po zlokalizowaniu warstwy kafli wektorowych, która ma być używana, kliknij opcję Wybierz.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy dotyczący niezgodnych stylów, oznacza to, że styl warstwy zastępczej różni się od stylu w warstwie bieżącej. Ta różnica może spowodować uszkodzenie innych stylów, które odwołują się do bieżącej warstwy. Komunikat ten pojawia się także wtedy, gdy schemat kafli warstwy zastępczej jest inny niż w warstwie bieżącej. Aby nie używać danej warstwy zastępczej, kliknij opcję Zmień warstwę i wybierz warstwę ze zgodnym stylem. Możliwe jest kontynuowanie zastępowania bieżącej warstwy warstwą zawierającą inne style.

 6. Kliknij przycisk Dalej, aby wybrać sposób archiwizowania bieżących kafli wektorowych. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Archiwizuj warstwę bieżącą — ta opcja umożliwia zachowanie migawki zasobów bieżącej warstwy kafli wektorowych z momentu przed jej zaktualizowaniem. Domyślnie nazwa nowej warstwy składa się z nazwy warstwy bieżącej z dołączonym przyrostkiem _ archive_<bieżąca data_i_czas>. Aby podać inną nazwę, należy kliknąć przycisk Edytuj i wpisać nową.
  • Użyj warstwy zastępczej — ta opcja powinna być używana, gdy do przechowywania zarchiwizowanych zasobów nie jest potrzebna nowa warstwa i należy zachować warstwę zastępczą na potrzeby przyszłych aktualizacji.
 7. Aby zaimportować zaktualizowaną miniaturę, podsumowanie, opis i znaczniki z warstwy zastępczej, przewiń w dół i włącz opcję Zastąp informacje o elemencie.
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić podgląd stylów powiązanych z warstwą zastępczą.

  Notatka:

  Opcja wyświetlania podglądu stylów jest dostępna tylko wtedy, gdy utworzono inne style dla bieżącej warstwy w edytorze stylu kafli wektorowych.

 9. Za pomocą menu rozwijanego Inne style można wyświetlić podgląd pokazujący, jak będą wyglądać poszczególne style w bieżącej warstwie po zaktualizowaniu jej zasobami warstwy zastępczej. W oknie podglądu użyj wyszukiwania i elementu zwijania, aby porównać warstwy zastępczą i bieżącą.
 10. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. W przeciwnym razie kliknij przycisk Anuluj.
 11. Na stronie podsumowania wyświetlana jest bieżąca warstwa kafli wektorowych, warstwa, która zastąpi zawartość bieżącej warstwy, oraz wybrana opcja archiwum.
  • Jeśli warstwa zastępcza nie jest w pełni zgodna, można kliknąć opcję Wybierz warstwę zastępczą i wybrać warstwę.
  • Aby zmienić opcje archiwum, kliknij opcję Wybierz opcję archiwum i zmień ustawienia.
 12. Gdy wprowadzone opcje warstwy i archiwum będą zgodne z potrzebami, kliknij przycisk Zastąp, aby wykonać operację zastąpienia.

Typowe procedury wykonywania zadań umożliwiające zastąpienie warstwy kafli wektorowych

Istnieje kilka sposobów użycia opcji Zastąp warstwę do zastąpienia zawartości warstw kafli wektorowych. Ponieważ terminy warstwa bieżąca i warstwa zastępcza są pokrewne, przydatne może być zapoznanie się z przykładowymi procedurami wykonywania zadań umożliwiającymi zastąpienie zawartości warstwy kafli wektorowych.

W trzech poniższych sekcjach opisano procedury wykonywania zadań, w których do obsługi danych kafli wektorowych używane są dwie lub większa liczba warstw kafli wektorowych. W tych procedurach wykonywania zadań używane są przykładowe warstwy, które ułatwiają przedstawienie przepływu zasobów w każdej z tych procedur. We wszystkich tych przykładach występuje bieżąca warstwa kafli wektorowych, która jest używana przez użytkowników w ich mapach i aplikacjach oraz co najmniej jedna zastępcza warstwa kafli wektorowych. Podczas wykonywania podobnej procedury wykonywania zadań może występować inna liczba warstw zastępczych lub warstw zawierających zarchiwizowane zasoby. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do bieżącej warstwy kafli wektorowych, mogą mieć również zdefiniowane inne style warstw.

Archiwizowanie bieżących zasobów w nowej warstwie

W tym przykładowym scenariuszu występuje warstwa kafli wektorowych, w której zapisane są granice obszaru obsługiwanego. Jest to warstwa produkcyjna wykorzystywana przez użytkowników w ich mapach. Aby zaktualizować zasoby tej warstwy, publikuje się drugą warstwę kafli wektorowych zawierającą zaktualizowane dane obszaru obsługiwanego. Jest to warstwa zastępcza.

Przy każdej aktualizacji planowane jest też zachowywanie archiwum zawartości produkcyjnej warstwy kafli wektorowych. Dzięki temu w przypadku znalezienia problemu w zasobach zastępczych można przywrócić zasoby warstwy kafli wektorowych do stanu sprzed jej aktualizacji. Aby to umożliwić, należy wybrać opcję archiwizowania istniejących zasobów bieżącej warstwy kafli wektorowych w nowej warstwie kafli wektorowych.

W poniższym przykładzie należy zaktualizować bieżącą warstwę kafli wektorowych o nazwie ServiceAreas, aby odzwierciedlić zmiany wprowadzone do obszarów obsługiwanych i atrybutów.

 1. Opublikuj warstwę kafli wektorowych, która zawiera zaktualizowane dane. Jest to warstwa, która zostanie użyta do zastąpienia zasobów bieżącej warstwy kafli wektorowych.

  Na przykład we wrześniu 2019 roku do dwóch obszarów obsługiwanych dodano kilku nowych klientów, co spowodowało zmianę granic tych dwóch obszarów. Aktualizujesz dane źródłowe, uwzględniając zmiany wprowadzone w obszarach, i publikujesz warstwę kafli wektorowych o nazwie ServiceAreasUpdateSept. Ponieważ zmieniły się granice obszarów, konfigurujesz także nową miniaturę tej warstwy. Ustawiasz jednak opis, podsumowanie i znaczniki na takie same jak w bieżącej warstwie, ponieważ nie trzeba ich zmieniać.

 2. Otwórz stronę elementu warstwy ServiceAreas (warstwa bieżąca) i zastąp jej zasoby zasobami warstwy ServiceAreasUpdateSept (warstwa zastępcza). Wybierz opcję Archiwizuj warstwę bieżącą, aby utworzyć trzecią warstwę kafli wektorowych do przechowywania starych zasobów produkcyjnej warstwy kafli wektorowych. Określ taką nazwę tej warstwy, która jest znacząca dla instytucji.

  Na przykład zasoby warstwy kafli wektorowych mogą odzwierciedlać dane dotyczące obszaru okręgu, które były aktualne w sierpniu 2019 roku. Dlatego nazwą nowej warstwy będzie ServiceAreasAug2019_arch — archiwum granic obszaru obsługiwanego, które istniały w sierpniu 2019 roku.

 3. Ponieważ w celu odzwierciedlenia zmiany granic zaktualizowano miniaturę, włącz opcję Zastąp informacje o elemencie, aby zaktualizować miniaturę w bieżącej warstwie kafli wektorowych miniaturą z warstwy zastępczej.
 4. Podczas archiwizowania zasobów warstwy bieżącej warstwa zastępcza zostanie usunięta. Dlatego po zastąpieniu zasobów bieżącej warstwy kafli wektorowych po raz pierwszy w tym konkretnym przykładzie dostępne są dwie następujące warstwy kafli wektorowych:

  • ServiceAreas — produkcyjna warstwa kafli wektorowych, która teraz zawiera aktualizacje obszaru obsługiwanego aktualne 30 września 2019 roku.
  • ServiceAreasAug2019_arch — warstwa kafli wektorowych zawierająca stan obszarów obsługiwanych z sierpnia 2019 roku.

  Zastępcza warstwa kafli wektorowych (ServiceAreasUpdateSept) została usunięta.

 5. W październiku jeden z przedstawicieli działu obsługi wybiera się na dłuższy urlop i dlatego zatrudniasz pracownika tymczasowego, który rozpoczyna pracę 7 października. Aktualizujesz informację o atrybutach przedstawiciela działu obsługi na tym obszarze i publikujesz warstwę zastępczą o nazwie ServiceAreasUpdateOct.
 6. Zastępujesz zasoby warstwy ServiceAreas zasobami warstwy ServiceAreasUpdateOct i tworzysz warstwę o nazwie ServiceAreasOct62019_arch w celu zapisania zarchiwizowanych zasobów.

  Po zakończeniu tego procesu w tym konkretnym przykładzie dostępne są trzy następujące warstwy kafli wektorowych:

  • ServiceAreas — produkcyjna warstwa kafli wektorowych, która teraz zawiera aktualizacje obszaru obsługiwanego aktualne 07 października 2019 roku.
  • ServiceAreasOct62019_arch — warstwa kafli wektorowych zawierająca stan obszarów obsługiwanych z 6 października 2019 roku.
  • ServiceAreasAug2019_arch — warstwa kafli wektorowych zawierająca stan obszarów obsługiwanych z sierpnia 2019 roku.

 7. Do końca października nie występują żadne zmiany obszarów obsługiwanych. Przedstawiciel działu obsługi wraca do pracy 4 listopada. Ponieważ jedyną zmianą wprowadzoną do warstwy między 6 października a 4 listopada była zmiana przedstawiciela działu obsługi, można użyć warstwy ServiceAreasOct62019_arch do przywrócenia warstwy produkcyjnej do stanu sprzed urlopu przedstawiciela działu obsługi. Zastępując zasoby warstwy ServiceAreas zasobami warstwy ServiceAreasOct62019_arch, można zarchiwizować stan warstwy między 7 października a 3 listopada w nowej warstwie o nazwie ServiceAreasOct7toNov32019_arch.

  W tej chwili dostępne są trzy następujące warstwy kafli wektorowych:

  • ServiceAreas — produkcyjna warstwa kafli wektorowych, która zawiera aktualizacje obszaru obsługiwanego aktualne 4 listopada 2019 roku.
  • ServiceAreasAug2019_arch — warstwa kafli wektorowych zawierająca stan obszarów obsługiwanych z sierpnia 2019 roku.
  • ServiceAreasOct7toNov32019_arch — warstwa kafli wektorowych zawierająca stan obszarów obsługiwanych w okresie, w którym zatrudniony był pracownik tymczasowy.

Kontynuujesz tworzenie warstw, które będą używane do zastępowania zasobów i aktualizowania bieżącej warstwy kafli wektorowych, oraz tworzysz warstwy w celu archiwizowania zasobów warstw, gdy wymagane jest wprowadzenie zmian do obszarów obsługiwanych. Warstwy, w których zapisane są zarchiwizowane zasoby, można przechowywać tak długo, jak są potrzebne i można ich używać do odtwarzania stanu sprzed dowolnej wcześniejszej aktualizacji.

Podczas stosowania tej procedury wykonywania zadań należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Aby ułatwić sobie zorganizowanie warstw służących do przechowywania zarchiwizowanych zasobów, można utworzyć folder przeznaczony dla tych warstw i przenieść warstwy do niego.
 • Ponieważ warstwy są tworzone w celu archiwizowania starszych zasobów na wypadek konieczności przywrócenia produkcyjnej warstwy kafli wektorowych do starszego stanu i tylko ich autor oraz administrator może odtworzyć dane przy ich użyciu, prawdopodobnie nie jest potrzebne ich udostępnianie.
 • Warstwa zastępcza zostaje usunięta. Jeśli utworzono wiele stylów dla warstwy zastępczej, przestaną one działać. Można je usunąć ręcznie.

Jeśli konieczna jest obsługa warstwy zastępczej w celu użycia w przyszłości — na przykład opracowano style, które należy zachować w warstwie zastępczej lub konieczne jest użycie warstwy zastępczej na mapach i w aplikacjach do celów testowych — zastosuj jedną z dwóch poniższych procedur wykonywania zadań.

Obsługa warstwy zastępczej

Istnieje możliwość zachowania warstwy zastępczej na potrzeby testowania i do innych zastosowań. Jeśli konieczna jest obsługa warstwy zastępczej i nie trzeba przechowywać wielu warstw zawierających migawki stanu bieżącej warstwy kafli wektorowych przed każdą aktualizacją, można wymieniać zasoby między warstwą bieżącą i warstwą zastępczą. Na przykład może istnieć potrzeba zachowania warstwy zastępczej, aby jej używać do testowania aktualizacji przed przeniesieniem zmian do warstwy bieżącej. W tej sekcji podsumowano tę procedurę wykonywania zadań związaną z kontrolą jakości.

Kontynuując przykład obszaru obsługiwanego, jeśli podjęta zostanie decyzja, że archiwizowanie zasobów w nowych warstwach nie jest potrzebne i zamiast tego przydatna byłaby warstwa, której można użyć do testów kontroli jakości, można do tego testowania użyć warstwy zastępczej. Można otwierać mapy i aplikacje zawierające warstwę zastępczą w celu sprawdzenia, czy style wciąż działają, w odpowiednim zasięgu wyświetlane są poprawne dane, a warstwa działa także na mapach offline, jeśli jest to wymagane.

W tym przykładzie można użyć trzech następujących warstw kafli wektorowych, z których dwie zostaną zachowane, a jedna usunięta:

 • ServiceAreas — produkcyjna warstwa kafli wektorowych używana przez członków instytucji w ich mapach.
 • ServiceAreasQC — ta warstwa jest używana do przeglądu zasobów i stylów przed przekazaniem aktualizacji do warstwy ServiceAreas. Jest to warstwa zastępcza, ale nie należy jej usuwać, ponieważ utworzono mapy i aplikacje internetowe, które odwołują się do niej w ramach testowania aktualizacji warstwy.
 • ServiceAreaUpdates — przy każdej aktualizacji danych źródłowych obszaru obsługiwanego publikowana jest warstwa kafli wektorowych zawierająca aktualizacje danych. Korzystając z tej warstwy, można aktualizować zasoby warstwy kontroli jakości. Po zastąpieniu zasobów warstwy ServiceAreasQC zasobami warstwy ServiceAreaUpdates warstwa ServiceAreaUpdates zostaje usunięta.

Podsumowanie tej procedury wykonywania zadań jest następujące:

 1. Zaktualizuj dane źródłowe obszaru obsługiwanego i opublikuj warstwę kafli wektorowych ServiceAreaUpdates.

  Na przykład po zmianie granic dwóch obszarów obsługiwanych wynikającej z dodania nowych klientów należy zaktualizować dane źródłowe i opublikować warstwę kafli wektorowych ServiceAreaUpdates.

 2. Otwórz stronę elementu warstwy ServiceAreasQC i zastąp jej zasoby zasobami warstwy ServiceAreaUpdates. W tym momencie warstwa ServiceAreasQC jest traktowana jako warstwa bieżąca, a warstwa ServiceAreaUpdates jest warstwą zastępczą. Wybierz opcję Użyj warstwy zastępczej jako archiwum.

  Spowoduje to przeniesienie zasobów z warstwy ServiceAreaUpdates do warstwy ServiceAreasQC oraz bieżących zasobów warstwy ServiceAreasQC do warstwy ServiceAreaUpdates.

 3. Przetestuj zaktualizowaną warstwę ServiceAreasQC na mapach i w aplikacjach w tym celu utworzonych. Po stwierdzeniu, że aktualizacje nie powodują żadnych problemów, zaktualizuj zasoby warstwy ServiceAreas zasobami warstwy ServiceAreasQC. Ponownie wybierz opcję Użyj warstwy zastępczej jako archiwum, aby warstwa ServiceAreasQC nie została usunięta.

  W tym momencie warstwa ServiceAreas jest warstwą bieżącą, a warstwa ServiceAreasQC jest warstwą zastępczą.

 4. Po zakończeniu procesu testowania aktualizacji i zaktualizowaniu zasobów warstwy produkcyjnej możesz usunąć warstwę ServiceAreaUpdates ze strony Moje zasoby.

Powtarzaj te czynności za każdym razem, gdy wprowadzone zostaną zmiany do danych źródłowych obszaru obsługiwanego.

Podczas stosowania tej procedury wykonywania zadań należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Warstwa zastępcza używana do testowania (w tym przykładzie ServiceAreasQC) zawiera zasoby bieżącej warstwy w stanie sprzed aktualizacji. Oznacza to, że w razie potrzeby można użyć tej warstwy do przywrócenia wcześniejszych zasobów warstwy bieżącej.
 • Jeśli wymagane jest, aby przed zastąpieniem zasobów bieżącej warstwy aktualizacje zostały przetestowane przez inne osoby, można udostępnić warstwę zastępczą grupie, do której należą te osoby.

Obsługa warstwy zastępczej i archiwizowanie zasobów w nowej warstwie

Jeśli potrzebna jest warstwa służąca do kontroli jakości oraz warstwy zarchiwizowanych zasobów, można zastosować kombinację dwóch opisanych powyżej procedur wykonywania zadań do aktualizowania zasobów bieżącej warstwy, obsługi warstwy zastępczej oraz tworzenia warstw do archiwizowania zmian.

 1. Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w poprzedniej sekcji. Gdy wykonujesz te czynności w tym przykładzie po raz pierwszy, dostępne są trzy następujące warstwy kafli wektorowych:

  • ServiceAreas — ta warstwa zawiera najnowsze aktualizacje.
  • ServiceAreasQC — ta warstwa zawiera zasoby warstwy ServiceAreas sprzed jej aktualizacji. Oznacza to, że jest ona tymczasowo archiwum starych zasobów warstwy ServiceAreas.
  • ServiceAreaUpdates — ta warstwa zawiera zasoby warstwy ServiceAreasQC sprzed ich zastąpienia.

 2. Następnie użyj warstwy ServiceAreaUpdates, aby ponownie zastąpić zasoby warstwy ServiceAreasQC. W tym scenariuszu warstwa ServiceAreasQC jest warstwą bieżącą, a warstwa ServiceAreaUpdates jest warstwą zastępczą. Tym razem wybierz jednak opcję Archiwizuj warstwę bieżącą, aby utworzyć warstwę kafli wektorowych w celu zarchiwizowania zasobów warstwy ServiceAreasQC. Wynik tego procesu jest następujący:

  • Warstwa kafli wektorowych służąca jako archiwum starych zasobów warstwy ServiceAreas — ponieważ warstwa ServiceAreasQC zawierała zarchiwizowane zasoby warstwy ServiceAreas, zasoby te zostały przeniesione do osobnej warstwy kafli wektorowych. Należy nadać tej warstwie odpowiednią nazwę odzwierciedlającą jej zasoby.
  • Warstwa ServiceAreasQC zostaje przywrócona do stanu sprzed jej zastąpienia zaktualizowanymi zasobami pochodzącymi z warstwy ServiceAreaUpdates.
  • Warstwa ServiceAreaUpdates zostaje usunięta.

Jeśli na przykład ta procedura wykonywania zadań zostanie zastosowana w przypadku aktualizacji granic obszaru obsługiwanego wprowadzonych we wrześniu 2019 roku, warstwa ServiceAreas będzie zawierać aktualizacje z września 2019 roku. Warstwa, w której przechowywana jest ostatnia partia zarchiwizowanych zasobów, zawiera obszary obsługiwane z sierpnia 2019 roku, dlatego można jej nadać nazwę ServiceAreasAug2019_arch i przenieść ją do folderu archiwum. Warstwa ServiceAreasQC również zawiera zasoby z sierpnia 2019 roku.

Po ponownym wykonaniu tej procedury wykonywania zadań w celu przeniesienia zmian wprowadzonych 7 października z danych źródłowych obszaru obsługiwanego do warstwy ServiceAreas dostępne będą trzy warstwy: warstwa ServiceAreas zawierająca zasoby z 7 października, warstwa zarchiwizowanych danych, które odzwierciedlają poprzedni stan obszarów obsługiwanych (ServiceAreasOct62019_arch) oraz warstwa zawierająca zasoby zarchiwizowane od sierpnia 2019 roku (ServiceAreasAug2019_arch). Warstwa ServiceAreasQC nadal zawiera także zasoby z sierpnia.

Gdy przedstawiciel zajmujący się obszarem obsługiwanym wróci z urlopu 4 listopada, można użyć warstwy ServiceAreasOct62019_arch do przywrócenia warstwy produkcyjnej do stanu sprzed jego urlopu. Należy użyć warstwy ServiceAreasOct62019_arch zamiast warstwy ServiceAreaUpdates w czynnościach wymienionych w tej sekcji.

Podczas stosowania tej procedury wykonywania zadań należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Podobnie jak w przypadku pierwszej procedury wykonywania zadań można utworzyć folder i przenieść do niego warstwy służące do przechowywania zarchiwizowanych zasobów, aby ułatwić sobie ich zorganizowanie.
 • Ponieważ zasoby archiwizowane w osobnych warstwach są potrzebne tylko na wypadek konieczności przywrócenia produkcyjnej warstwy kafli wektorowych do starszego stanu i tylko ich autor oraz administrator mogą odtworzyć dane przy ich użyciu, prawdopodobnie nie jest potrzebne udostępnianie tych warstw.
 • Warstwa zastępcza ServiceAreasQC pozostaje w obszarze Moje zasoby, aby ułatwić replikację testów kontroli jakości. W rezultacie zasoby tej warstwy są istotne wyłącznie w kontekście tej procedury wykonywania zadań związanej z testowaniem. Jedynym istotnym powodem, dla którego można udostępnić tę warstwę, jest ewentualna potrzeba przetestowania aktualizacji przez inne osoby, zanim zasoby zostaną użyte do zaktualizowania warstwy produkcyjnej.

Zmiany w warstwie zastępczej, które mogą mieć negatywny wpływ na bieżącą warstwę

Następujące zmiany w warstwie zastępczej mogą spowodować nieoczekiwane zachowanie zastępowanej warstwy kafli wektorowych, zwłaszcza w przypadku utworzenia innych stylów dla warstwy:

 • Usunięcie warstwy z mapy w aplikacji ArcGIS Pro przed opublikowaniem zastępczej warstwy kafli wektorowych lub pakietu.
 • Dodanie warstwy do mapy w aplikacji ArcGIS Pro przed opublikowaniem zastępczej warstwy kafli wektorowych lub pakietu.
 • Zmiana nazwy jednej lub większej liczby warstw na mapie w aplikacji ArcGIS Pro przed opublikowaniem zastępczej warstwy kafli wektorowych lub pakietu.
 • Zmiana symbolizacji w warstwach na mapie w aplikacji ArcGIS Pro przed opublikowaniem zastępczej warstwy kafli wektorowych lub pakietu.
 • Jeśli w bieżącej warstwie kafli wektorowych włączono możliwość użycia w trybie offline, należy zapewnić, aby w warstwie zastępczej także włączono możliwość użycia w trybie offline. Jeśli w warstwie zastępczej nie włączono możliwości użycia w trybie offline, po zastąpieniu zasobów warstwy bieżącej nie będzie w niej włączona możliwość użycia w trybie offline.

Jeśli w warstwie zastępczej zostanie wprowadzona dowolna ze zmian wymienionych powyżej, przed zakończeniem procesu zastąpienia bieżącej warstwy warstwą zastępczą należy wyświetlić podgląd stylów w celu potwierdzenia, że wprowadzone zmiany można zaakceptować.

Zachowanie może być różne w zależności od zmian. Na przykład po dodaniu warstwy inne style wciąż będą wyświetlać warstwy zdefiniowane przed zastąpieniem, ale mogą nie wyświetlać dodanej warstwy, dopóki właściciel stylu nie utworzy go ponownie.