Skip To Content

Publikacja hostowanych warstw obiektowych

Jako publikujący w instytucji możesz hostować dane obiektowe w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise, publikując hostowane warstwy obiektowe. Oprogramowanie ArcGIS Enterprise obsługuje wiele źródeł, umożliwiając wykonanie tego zadania. Użyj dowolnej z następujących metod, aby opublikować hostowaną warstwę obiektową:

Można także utworzyć pustą hostowaną warstwę obiektową i zdefiniować puste warstwy, które ona zawiera. Po utworzeniu hostowanych warstw obiektowych dodaj pola do każdej z warstw.

Warstwy obiektowe są przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest wyświetlenie danych wektorowych, wykonanie zapytania lub przeprowadzenie edycji przez innych członków instytucji albo udostępnienie tabeli atrybutów o charakterze nieprzestrzennym. Hostowanie warstwy obiektowej w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise to jeden ze sposobów na udostępnianie danych współpracownikom za pośrednictwem map, aplikacji i komputerowych przeglądarek map.

Warstwy obiektowe są najbardziej odpowiednie do wykorzystania jako warstwy operacyjne (warstwy, z którymi wchodzisz w interakcje), umieszczane w warstwach referencyjnych, takich jak mapy bazowe. Na przykład warstwa obiektowa może zawierać informacje dotyczące znaków drogowych w okolicy. Każdy obiekt (znak drogowy) może zawierać nazwę znaku, datę jego zamontowania oraz adres URL witryny internetowej służącej do zgłaszania problemów do lokalnego zarządu dróg.

Wskazówka:

Domyślnie podczas wyświetlania lub tworzenia zapytań do warstwy obiektowej jednocześnie zwracanych jest tylko 2 000 rekordów. Po opublikowaniu hostowanej warstwy obiektowej osoby publikujące i administratorzy mogą zaktualizować maksymalny limit rekordów we właściwościach usług w oprogramowaniu ArcGIS Server Manager. Połącz się z serwerem hostującym i skonfiguruj właściwość Maksymalna liczba rekordów zwracanych przez serwer na żądaną wartość dla każdej usługi.

Aby wykonać instrukcje podane w poniższych sekcjach, należy mieć uprawnienia do publikowania hostowanych warstw obiektowych i tworzenia treści.

Publikowanie pliku CSV

Jeśli na swoim komputerze masz pliki CSV zawierające adresy lub współrzędne, możesz zalogować się do portalu i opublikować obiekty lub tabele z tych plików CSV. Wynikowa warstwa obiektowa zostanie opublikowana jako usługa na serwerze hostującym portal. Usługi te określa się mianem hostowanych warstw obiektowych.

Poniższe instrukcje objaśniają, jak publikować obiekty lub tabele z poziomu witryny portalu z użyciem plików CSV.

Notatka:

W przypadku tych plików nie są wymagane unikalne nazwy pól, ale nazwy pól w hostowanej warstwie obiektowej muszą być unikalne. Dlatego przed publikacją należy sprawdzić, czy wszystkie nazwy pól w pliku są unikalne.

Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

W poniższych etapach opisano sposób dodawania i publikowania pliku CSV z dysku lokalnego.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź plik na urządzeniu lub komputerze w sieci.
 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Pliki CSV należy sformatować i zapisać jako pliki .csv.

 6. Wybierz Dodaj <nazwa pliku> i utwórz hostowaną warstwę lub tabelę.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Sprawdź uwzględnione pola i w razie potrzeby dokonaj zmian.

  Jeśli nie można zidentyfikować typów pól, zostaną one ustawione automatycznie, ale można je zmienić.

 9. Jeśli plik zawiera jedno lub większą liczbę pól daty, opcjonalnie wybierz strefę czasową z menu rozwijanego Strefa czasowa.

  Domyślnie przyjmuje się, że pola dat w tabelach zawierają datę i godzinę w formacie UTC. Jeśli pola dat zawierają wartości z innych stref czasowych, wybierz tę strefę. Wybrana strefa czasowa jest stosowana względem wszystkich pól daty w pliku. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zostanie zaktualizowana nowymi danymi, zostanie użyta strefa czasowa podana przy pierwszej publikacji.

  Informacje na temat stref czasowych oraz obsługiwanych formatów daty i czasu można znaleźć w temacie Pliki CSV, TXT i GPX.

  Wskazówka:

  Można skonfigurować okna podręczne w celu wyświetlania czasu.

 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Wybierz informacje z pliku, które mają być używane do lokalizowania obiektów.
  • Jeśli plik zawiera współrzędne, wybierz współrzędne, których chcesz używać: Szerokość geograficzna i długość geograficzna, Military Grid Reference System (MGRS) lub Współrzędne w układzie United States National Grid.
  • Wybierz opcję Adresy lub nazwy miejsc, jeśli plik zawiera nazwy miejsc, np. Opactwo Westminsterskie lub Kanał Panamski albo adresy.
  • Aby utworzyć warstwę tabeli nieprzestrzennej, wybierz opcję Brak.
 12. Jeśli lokalizujesz obiekty na podstawie adresów lub nazwy miejsc, a instytucja ma wiele skonfigurowanych lokalizatorów, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i wybierz lokalizator, który ma zostać użyty.
  Notatka:

  Aby można było opublikować plik CSV zawierający dane adresowe, portal musi być skonfigurowany do korzystania z lokalizatora (usługi narzędziowej geokodowania) pozwalającego na wykonanie geokodowania wsadowego. Jeżeli opcja publikowania jest niedostępna podczas dodawania pliku, skontaktuj się z administratorem instytucji.

 13. Jeśli plik zawiera adresy, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i za pomocą listy rozwijanej Region określ kraj, w którym znajdują się adresy. Jeśli plik zawiera adresy z wielu państw lub z kraju, którego nie ma na liście, wybierz opcję Świat.

  Domyślnie lokalizator dodaje pole, w którym przechowywane są współrzędne lokalizacji każdego obiektu. Można uwzględnić dodatkowe pola udostępniające informacje dotyczące procesu geokodowania, na przykład, w jakim stopniu informacje o lokalizacji w pliku wejściowym są zgodne z lokalizacją w usłudze lokalizatora.

 14. Wybierz, czy informacje o lokalizacji mają być oparte na jednym, czy na wielu polach.
 15. Kliknij przycisk Dalej.
 16. Wpisz tytuł.
 17. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 18. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 19. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 20. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 21. Kliknij przycisk Zapisz.

Plik danych oraz warstwa obiektowa są dodawane oddzielnie do Moich zasobów. Jednym ze sposobów przetestowania nowej hostowanej warstwy obiektowej po opublikowaniu jest wyświetlenie jej w przeglądarce map.

Jeżeli opublikowano plik .csv zawierający adresy lub miejsca, istnieje możliwość sprawdzenia i skorygowania wszystkich rekordów, które nie zostały naniesione na mapę lub zostały naniesione nieprawidłowo. Lokalizacje można natychmiast przeglądać w przeglądarce map Map Viewer Classic lub przejrzeć je później. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd lokalizacji. Obecnie lokalizacje można przeglądać tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej, należy włączyć synchronizację.

Publikowanie pliku programu Excel

Pliki programu Excel (.xlsx lub .xls) można przesłać do portalu i opublikować hostowaną warstwę z poziomu jednego z arkuszy. Jeśli arkusz zawiera informacje o szerokości i długości geograficznej, nazwy miejsc lub adresy, hostowaną warstwę obiektową można opublikować z arkusza. Jeśli arkusz nie zawiera informacji przestrzennych, można opublikować warstwę tabelaryczną.

Notatka:

W przypadku tych plików nie są wymagane unikalne nazwy pól, ale nazwy pól w hostowanej warstwie obiektowej muszą być unikalne. Dlatego przed publikacją należy sprawdzić, czy wszystkie nazwy pól w pliku są unikalne.

Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

W poniższych etapach opisano sposób dodawania i publikowania pliku programu Excel z dysku lokalnego.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź plik na urządzeniu lub komputerze w sieci.
 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Wybierz Dodaj <nazwa pliku> i utwórz hostowaną warstwę lub tabelę.
 6. Jeśli plik zawiera wiele arkuszy, z listy rozwijanej Opublikuj ten arkusz wybierz arkusz, który chcesz opublikować.

  Domyślnie publikowany jest pierwszy arkusz z arkusza kalkulacyjnego.

 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Sprawdź uwzględnione pola i w razie potrzeby dokonaj zmian.

  Jeśli nie można zidentyfikować typów pól, zostaną one ustawione automatycznie, ale można je zmienić.

 9. Wybierz opcję Strefa czasowa dla pól daty w pliku.

  Domyślnie przyjmuje się, że pola dat w tabelach zawierają datę i godzinę w formacie UTC. Jeśli pola dat zawierają wartości z innych stref czasowych, wybierz tę strefę. Należy pamiętać, że wybrana strefa czasowa jest stosowana względem wszystkich pól daty w pliku. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zostanie zaktualizowana nowymi danymi, zostanie użyta strefa czasowa podana przy pierwszej publikacji.

  Wskazówka:

  Można skonfigurować okna podręczne w celu wyświetlania czasu.

 10. Wybierz informacje z pliku, które mają być używane do lokalizowania obiektów.
  • Jeśli plik zawiera współrzędne, wybierz współrzędne, których chcesz używać: Szerokość geograficzna i długość geograficzna, Military Grid Reference System (MGRS) lub Współrzędne w układzie United States National Grid.
  • Wybierz opcję Adresy lub nazwy miejsc, jeśli plik zawiera nazwy miejsc, np. Opactwo Westminsterskie lub Kanał Panamski albo adresy.
  • Aby utworzyć warstwę tabeli nieprzestrzennej, wybierz opcję Brak.
 11. Jeśli lokalizujesz obiekty na podstawie opcji Adresy lub nazwy miejsc, a instytucja ma wiele skonfigurowanych lokalizatorów, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i wybierz lokalizator, który ma zostać użyty.
  Notatka:

  Aby można było opublikować plik programu Excel zawierający dane adresowe, portal musi być skonfigurowany do korzystania z lokalizatora (usługi narzędziowej geokodowania) pozwalającego na wykonanie geokodowania wsadowego. Jeżeli opcja publikowania jest niedostępna podczas dodawania pliku, skontaktuj się z administratorem instytucji.

 12. Jeśli plik zawiera adresy, kliknij opcję Zaawansowane ustawienia lokalizacji i za pomocą listy rozwijanej Region określ kraj, w którym znajdują się adresy. Jeśli plik zawiera adresy z wielu państw lub z kraju, którego nie ma na liście, wybierz opcję Świat.
 13. Wybierz, czy pola lokalizacji mają być oparte na jednym czy na wielu polach.
 14. Sprawdź pola lokalizacji (jeśli istnieją). Jeśli portal może zidentyfikować, które pola zawierają informacje o lokalizacji, ustawi je automatycznie. W razie potrzeby można zmienić pola lokalizacji, klikając wewnątrz komórki.
 15. Kliknij przycisk Dalej.
 16. Wpisz tytuł.
 17. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 18. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 19. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 20. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 21. Kliknij przycisk Zapisz.

Plik danych oraz warstwa obiektowa są dodawane oddzielnie do Moich zasobów. Jednym ze sposobów przetestowania nowej hostowanej warstwy obiektowej po opublikowaniu jest wyświetlenie jej w przeglądarce map.

Jeżeli opublikowano plik programu Excel zawierający adresy lub miejsca, istnieje możliwość sprawdzenia i skorygowania wszystkich rekordów, które nie zostały naniesione na mapę lub zostały naniesione nieprawidłowo. Warstwę można natychmiast przeglądać w przeglądarce map Map Viewer Classic lub przejrzeć ją później. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd lokalizacji. Obecnie lokalizacje można przeglądać tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej, należy włączyć synchronizację.

Publikowanie pliku shape

Aby umożliwić wykorzystywanie w Internecie warstw obiektowych pochodzących z plików shape (skompresowanych w pliku .zip), prześlij plik .zip do instytucji i opublikuj go. Powoduje to utworzenie elementu dla pliku shape i utworzenie hostowanej warstwy obiektowej.

Notatka:

Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

Wykonaj poniższe czynności, aby opublikować hostowaną warstwę obiektową z pliku .zip zawierającego plik lub pliki shape:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź plik na urządzeniu lub komputerze w sieci.
 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Plik shape należy skompresować jako plik .zip zawierający pliki .shp, .shx, .dbf oraz .prj. Plik

  Jeśli w pliku .zip znajduje się wiele plików shape, wszystkie one zostaną zawarte w hostowanej warstwie obiektowej.

 6. W przypadku dodawania pliku .zip wskaż typ zasobów zawartych w tym pliku. Wybierz format danych z menu rozwijanego Typ elementu.

  Pliku nie będzie można przesłać, jeśli zostanie wskazany niewłaściwy typ zasobów.

 7. Wybierz Dodaj <nazwa pliku> i utwórz hostowaną warstwę.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Wpisz tytuł.
 10. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 11. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 12. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 13. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 14. Kliknij przycisk Zapisz.

Plik danych oraz warstwa obiektowa są dodawane oddzielnie do Moich zasobów. Jednym ze sposobów przetestowania nowej hostowanej warstwy obiektowej po opublikowaniu jest wyświetlenie jej w przeglądarce map.

Jeśli publikowany jest plik lub pliki shape zawierające metadane, te metadane są dodawane do warstw w hostowanej warstwie obiektowej. Podczas przeglądania na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej metadane są wyświetlane przy użyciu stylu metadanych skonfigurowanego dla portalu.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej, należy włączyć synchronizację.

Publikowanie pliku GeoJSON

Publikować można z poziomu pliku GeoJSON na dysku lokalnym lub można otworzyć plik GeoJSON w Internecie, aby opublikować hostowaną warstwę obiektową z tego pliku.

Publikowanie z pliku lokalnego

Aby umożliwić wykorzystywanie w Internecie warstw obiektowych pochodzących z pliku GeoJSON (.geojson lub .json), należy przesłać ten plik do instytucji i opublikować. Wynikowa warstwa obiektowa jest publikowana jako usługa hostowana w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Usługi te określa się mianem hostowanych warstw obiektowych.

Notatka:

Można publikować tylko pliki GeoJSON mniejsze niż 100 MB.

Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

W poniższych poleceniach opisano zasady publikowania obiektów z poziomu usługi ArcGIS Online z użyciem pliku GeoJSON.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź plik na urządzeniu lub komputerze w sieci.
 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Wybierz Dodaj <nazwa pliku> i utwórz hostowaną warstwę.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wpisz tytuł.
 8. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 9. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 10. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 11. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

Plik danych oraz warstwa obiektowa są dodawane oddzielnie do Moich zasobów. Jednym ze sposobów przetestowania nowej hostowanej warstwy obiektowej po opublikowaniu jest wyświetlenie jej w przeglądarce map.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Aby udostępnić hostowaną warstwę obiektową jako kopię w kooperacji rozproszonej, należy włączyć synchronizację.

Publikowanie z pliku w internecie

Jeśli masz dostęp do pliku GeoJSON w internecie, możesz użyć adresu URL tego pliku GeoJSON, aby opublikować własną hostowaną warstwę obiektową z tego pliku.

Notatka:

Jeśli wielkość pliku przekracza 50 MB, utworzenie hostowanej warstwy obiektowej na podstawie adresu URL pliku może nie być obsługiwane.

Aby utworzyć hostowaną warstwę obiektową z większego pliku, należy pobrać ten plik i opublikować z pliku, a nie z adresu URL.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij opcję Nowy element, po czym kliknij opcję Adres URL.
 3. Wpisz adres URL REST pliku GeoJSON w internecie.

  Poniżej znajduje się przykładowy plik GeoJSON, który jest publicznie dostępny w internecie: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/4.5_week.geojson.

 4. Wybierz GeoJSON jako typ elementu.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz opcję Dodaj dane i utwórz hostowaną warstwę obiektową.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Wpisz tytuł.
 9. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 10. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 11. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 12. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 13. Kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu pliku GeoJSON z Internetu z użyciem jego adresu URL i jego opublikowaniu hostowana warstwa obiektowa zostanie wyświetlona w zasobach i możesz edytować szczegóły elementu i udostępniać go, o ile masz uprawnienia do udostępniania.

Publikowanie zbioru obiektów

Jeżeli konieczne jest, aby dane były edytowane przez wielu użytkowników, możesz opublikować zbiór obiektów jako hostowaną warstwę obiektową, udostępnić tę warstwę, włączyć dla niej edycję, a następnie użyć tej warstwy obiektowej na mapie.

Notatka:

Jeżeli zmodyfikujesz symbolizację dla pojedynczych punktów w zbiorze obiektów, zmiana symboli nie zostanie zachowana po opublikowaniu zbioru obiektów jako hostowanej warstwy obiektowej.

 1. Otwórz stronę szczegółów elementu dla zbioru obiektów, który chcesz opublikować jako hostowaną warstwę obiektową.
 2. Kliknij przycisk Publikuj.
 3. Użyj domyślnej nazwy hostowanej warstwy obiektowej lub wpisz nową.
 4. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 5. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i ułatwiające jego wyszukiwanie. Wyrażenie budynki publiczne jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast budynki,publiczne jest traktowane jako dwa znaczniki.

 6. Kliknij przycisk Publikuj, aby utworzyć hostowaną warstwę obiektową.

Utworzona zostaje hostowana warstwa obiektowa, która następnie zostaje dodana do zasobów.

Teraz możesz udostępniać warstwę hostowaną, włączać edycję i dodawać warstwę obiektową do mapy.

Publikowanie zawartości geobazy plikowej

Użytkownik może się zalogować w witrynie internetowej portalu i opublikować warstwę obiektową pochodzącą z geobazy plikowej (skompresowaną w postaci pliku .zip).

Opublikowanie zawartości geobazy plikowej to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy geobaza plikowa zawiera tylko kilka zestawów danych. Każda klasa obiektów w geobazie plikowej będzie warstwą w hostowanej warstwie obiektowej.

Z geobazy plikowej w hostowanej warstwie obiektowej można publikować następujące typu danych:

 • Klasy obiektów (współrzędne x i y; współrzędne m i z nie są uwzględniane)
 • Tabele
 • Załączniki
 • Klasy relacji

Inne typy danych, takie jak rastry, sieci oraz struktury działek, pozostają w geobazie, ale nie są uwzględniane w opublikowanej hostowanej warstwie obiektowej.

Notatka:

Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

Aby dodać geobazę plikową do portalu i opublikować jej zawartość jako hostowaną warstwę obiektową, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź plik na urządzeniu lub w sieci.

  Geobaza plikowa musi być skompresowana w pliku .zip.

 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. W przypadku dodawania pliku .zip wskaż typ zasobów zawartych w tym pliku. Wybierz format danych z menu rozwijanego Typ elementu.

  Pliku nie będzie można przesłać, jeśli zostanie wskazany niewłaściwy typ zasobów.

 6. Wybierz Dodaj <nazwa pliku> i utwórz hostowaną warstwę.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Wpisz tytuł.
 9. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 10. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 11. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 12. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 13. Kliknij przycisk Zapisz.

Obsługiwane typy danych znajdujące się w geobazie plikowej zostaną opublikowane jako hostowana warstwa obiektowa. Przesyłanie i publikowanie pliku może trochę potrwać. Po zakończeniu publikowania można przetestować nową warstwę obiektową, wyświetlając ją w przeglądarce map. Widoki w geobazie plikowej nie są publikowane, ale pozostają w geobazie plikowej.

Jeśli klasy obiektów w geobazie plikowej zawierają metadane, te metadane są dodawane do warstw w hostowanej warstwie obiektowej. Metadane każdej warstwy można wyświetlić na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej przy użyciu stylu metadanych skonfigurowanego dla portalu.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Publikowanie zawartości pliku OGC GeoPackage

Można przesłać plik OGC GeoPackage i opublikować jego zawartość jako hostowaną warstwę obiektową. Dla każdej tabeli przestrzennej w pliku GeoPackage zostanie utworzona jedna warstwa w hostowanej warstwie obiektowej.

Publikowanie zawartości pliku GeoPackage to użyteczna procedura wykonywania zadań, jeśli plik GeoPackage zawiera tylko kilka tabel.

Publikowane są następujące typy danych:

 • Tabele przestrzenne zawierające obiekty punktowe, wielopunktowe, liniowe, wieloliniowe, poligonowe lub wielopoligonowe
 • Tabele z danymi innymi niż przestrzenne

Inne typy danych w pliku GeoPackage, takie jak piramidy i widoki, nie zostaną uwzględnione w hostowanej warstwie obiektowej.

Notatka:

Obiekty są opublikowane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

Aby dodać plik GeoPackage do portalu i opublikować jego zawartość jako hostowaną warstwę obiektową, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych.
 2. Otwórz kartę Zasoby > Moje zasoby, kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Znajdź plik GeoPackage na urządzeniu lub w sieci.
 4. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Wybierz Dodaj <file name> i utwórz hostowaną warstwę obiektową.

  Jeśli natomiast dodasz plik, ale nie opublikujesz hostowanej warstwy obiektowej, możesz ją opublikować później na stronie szczegółów elementu GeoPackage.

 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wpisz tytuł.
 8. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 9. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 10. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 11. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

Obsługiwane typy danych znajdujące się w pliku GeoPackage zostaną opublikowane jako hostowana warstwa obiektowa. Przesyłanie i publikowanie pliku może trochę potrwać. Po zakończeniu publikowania można przetestować nową warstwę obiektową, wyświetlając ją w przeglądarce map.

Domyślnie tylko Ty i administrator macie dostęp do hostowanej warstwy obiektowej. Aby zezwolić na dostęp do niej innym użytkownikom, udostępnij warstwę i plik wszystkim osobom (publicznie), instytucji lub członkom określonych grup. Można edytować szczegóły elementu i zmieniać ustawienia warstwy obiektowej.

Publikowanie z poziomu aplikacji ArcGIS Pro

Podczas publikowania warstwy obiektowej w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise z aplikacji ArcGIS Pro przy użyciu opcji kopiowania danych, tworzona jest hostowana warstwa obiektowa, dane obiektowe są kopiowane ze źródła do oprogramowania ArcGIS Enterprise, a hostowana warstwa obiektowa odnosi się do skopiowanych danych, a nie do źródła danych.

Instrukcje dotyczące publikowania hostowanej warstwy obiektowej z aplikacji ArcGIS Pro są dostępne w systemie pomocy aplikacji ArcGIS Pro.

Notatka:

Jeśli do warstw na mapie aplikacji ArcGIS Pro zastosowano zapytania definiujące, system ArcGIS stosuje te zapytania definiujące do opublikowanych hostowanych warstw obiektowych. Jednak wszystkie dane są kopiowane do oprogramowania ArcGIS Enterprise Aby opublikować podzestaw danych, należy wyeksportować ten podzestaw danych do innej klasy obiektów i ją opublikować.

Jeśli zamierzasz zastąpić hostowaną warstwę obiektową w celu jej aktualizacji, pamiętaj o wybraniu opcji Zachowaj identyfikatory warstw podczas publikowania warstwy obiektowej z aplikacji ArcGIS Pro.

Zdefiniuj własną warstwę

Podczas definiowania własnej warstwy oprogramowanie ArcGIS Enterprise tworzy pustą hostowaną warstwę obiektową zawierającą zdefiniowane warstwy i tabele.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta zapewniającego uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych, a następnie kliknij kartę Moje zasoby na stronie zasobów.
 2. Kliknij pozycję Nowy element i wybierz opcję Warstwa obiektowa.
 3. Wybierz opcję Zdefiniuj własną warstwę i kliknij Dalej.
 4. Wpisz nazwę pierwszej warstwy w warstwie obiektowej i wybierz typ warstwy, którą chcesz utworzyć: Warstwa punktowa, Warstwa liniowa, Warstwa poligonowa lub Tabela.
 5. Aby dodać więcej warstw do warstwy obiektowej, kliknij przycisk Dodaj i powtórz poprzedni etap dla każdej warstwy.

  Kliknięcie przycisku Dodaj powoduje umieszczenie nowej warstwy na początku listy warstw. Kolejność warstw wyświetlanych w tym oknie jest taka, w jakiej będą one wyświetlane w hostowanej warstwie obiektowej. Dlatego dodawaj warstwy w kolejności odwrotnej do tej, w jakiej chcesz, aby pojawiły się w hostowanej warstwie obiektowej.

 6. Opcjonalnie włącz przełącznik Dodaj pola metadanych GPS, jeśli warstwy muszą przechowywać informacje GPS, takie jak nazwa odbiornika, dokładność i typ pozycji.

  Gdy edytujesz warstwę w aplikacji mobilnej ArcGIS Field Maps, metadane GPS są rejestrowane automatycznie. Więcej informacji o metadanych GPS można znaleźć w temacie Przygotowanie do zbierania danych o wysokiej dokładności w systemie pomocy aplikacji ArcGIS Field Maps.

 7. Aby zapisać współrzędne Z w warstwach, włącz przycisk Włącz wartości Z.
 8. Gdy skończysz dodawać warstwy i tabele, które chcesz umieścić w hostowanej warstwie obiektowej, kliknij przycisk Dalej.
 9. Wpisz tytuł.
 10. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać hostowaną warstwę obiektową.
 11. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 12. Opcjonalnie wpisz rozdzielane przecinkami terminy znaczników.

  Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące dany element i pomagające go znaleźć podczas wyszukiwania. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.

 13. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis danych.
 14. Kliknij opcję Zapisz, aby utworzyć warstwę obiektową.

Gdy warstwa obiektowa zostanie utworzona, pojawi się jej strona szczegółów.

Następnie dodaj pola do każdej warstwy i tabeli, zdefiniuj listy i zakresy atrybutów, zdefiniuj szablony obiektów i skonfiguruj inne potrzebne ustawienia.

Notatka:

Domyślnie w nowej hostowanej warstwie obiektowej edytowanie jest włączone, dzięki czemu jest ona przygotowana na zbieranie danych. Jeśli nie chcesz, aby inni użytkownicy od razu edytowali tę warstwę, wyłącz edycję, usuwając zaznaczenie pola wyboru Włącz edycję na karcie Ustawienia strony elementu hostowanej warstwy obiektowej.

Tworzenie na podstawie szablonu lub istniejącej warstwy obiektowej

Aby zduplikować właściwości warstwy, zezwalając członkom instytucji na zapełnianie nowej warstwy nowymi obiektami, utwórz hostowaną warstwę obiektową na podstawie istniejącej hostowanej warstwy obiektowej, warstwy obiektowej ArcGIS Server lub szablonu. Gdy to zrobisz, pola z istniejącej warstwy lub szablonu zostaną użyte w nowej hostowanej warstwie obiektowej, ale atrybuty (wiersze) w tej nowej warstwie będą puste.

Na przykład, w swoich zasobach możesz mieć warstwę obiektową wyświetlającą granice pożaru. Gdy pojawi się nowy pożar, możesz utworzyć pustą warstwę obiektową przy użyciu już istniejącej. Nowa warstwa będzie miała te same pola, takie jak date_reported, percent_contained i fire_crews_assigned, ale pola te nie będą wypełnione. Następnie możesz wypełnić nową warstwę granicami i atrybutami nowego pożaru.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby utworzyć hostowaną warstwę obiektową na podstawie szablonu lub innej warstwy obiektowej.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta zapewniającego uprawnienia do tworzenia zasobów i publikowania hostowanych warstw obiektowych, a następnie kliknij kartę Moje zasoby na stronie zasobów.
 2. Kliknij pozycję Nowy element i wybierz opcję Warstwa obiektowa.
 3. Wybierz istniejącą warstwę obiektową lub szablon zawierający warstwy i schemat, które mają zostać zastosowane do nowej warstwy obiektowej.

  Na tym etapie obiekty nie są dodawane ani kopiowane do nowej hostowanej warstwy obiektowej, definiowane są tylko warstwy i schematy nowej hostowanej warstwy obiektowej.

  Można zastosować różne strategie:

  • Kliknij opcję Wybierz istniejącą warstwę obiektową, kliknij opcję Dalej, wybierz istniejącą warstwę obiektową, którą chcesz użyć jako szablon i kliknij opcję Dalej.
  • Kliknij opcję Użyj szablonu, kliknij opcję Dalej, wybierz szablon dostarczony przez firmę Esri, a następnie kliknij opcję Dalej.
  • Kliknij opcję Podaj adres URL warstwy serwera ArcGIS, kliknij opcję Dalej, wpisz lub wklej adres URL istniejącej warstwy obiektowej serwera ArcGIS Server, którą chcesz użyć jako szablon i kliknij opcję Dalej.
 4. Niezależnie od wybranej metody zaznacz pole wyboru obok każdej warstwy, którą chcesz uwzględnić w nowej warstwie obiektowej.

  Musisz uwzględnić co najmniej jedną warstwę.

 5. Po zakończeniu wybierania warstw kliknij przycisk Dalej.
 6. Aby dodać pola metadanych GPS do warstw i zapisywać w warstwie obiektowej informacje GPS, takie jak nazwa odbiornika, dokładność i typ poprawki, włącz przycisk Dodaj pola metadanych GPS.

  Gdy edytujesz warstwę w aplikacji mobilnej ArcGIS Field Maps, metadane GPS są rejestrowane automatycznie. Więcej informacji o metadanych GPS można znaleźć w temacie Przygotowanie do zbierania danych o wysokiej dokładności w systemie pomocy aplikacji ArcGIS Field Maps.

 7. Aby zapisać współrzędne z warstwami, włącz przełącznik Włącz wartości Z.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Wpisz tytuł nowej hostowanej warstwy obiektowej.
 10. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 11. Wybierz folder, w którym zostanie zapisana nowa hostowana warstwa obiektowa.
 12. Opcjonalnie wpisz znaczniki i podsumowanie nowej hostowanej warstwy obiektowej.
 13. Kliknij przycisk Zapisz, aby opublikować nową warstwę.

  Zostanie wyświetlona strona szczegółów elementu nowej hostowanej warstwy obiektowej.

 14. Notatka:

  Jeśli użyto szablonu, edytowanie i synchronizacja są domyślnie włączone w nowej hostowanej warstwie obiektowej, dzięki czemu jest ona przygotowana na zbieranie danych. Jeśli nie chcesz, aby inni użytkownicy od razu edytowali tę warstwę, wyłącz edycję, usuwając zaznaczenie pola wyboru Włącz edycję na karcie Ustawienia strony elementu hostowanej warstwy obiektowej.

  Jeśli użyta została istniejąca warstwa obiektowa, nowa hostowana warstwa obiektowa ma takie same ustawienia edycji jak źródłowa warstwa obiektowa.