Skip To Content

Udostępnianie elementów

Zasoby dodawane do portalu i publikowane w portalu są domyślnie dostępne tylko dla bieżącego użytkownika. Mapy, aplikacje i dane nie są dostępne dla innych. Na przykład: elementy te nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania i nie są częścią żadnej grupy. W zależności od posiadanych uprawnień udostępniania elementy można udostępniać innym osobom. Istnieje kilka opcji udostępniania elementów:

 • Twoja instytucja — aby zapewnić dostęp do elementu jedynie członkom portalu, możesz udostępnić go tylko w obrębie danej instytucji. Członkowie muszą podać prawidłowe poświadczenia portalu, by uzyskać dostęp do elementu.
 • Wszyscy (publicznie) — udostępnienie elementu wszystkim powoduje zmianę statusu elementu na publiczny, dlatego każda osoba dysponująca dostępem do witryny internetowej portalu może wyszukać ten element i z niego skorzystać, a właściciele grup mogą dodać go do zasobów grupy. Jeśli element to warstwa obiektowa, dowolna osoba może wyeksportować dane z tej warstwy, używając aplikacji klienckich innych niż portal.
 • Grupy, do których należysz — jeśli jesteś członkiem grupy, możesz udostępnić element tej grupie. Udostępnianie elementów określonym grupom sprawia, że dostęp do nich ma jedynie wąskie grono osób. Członkowie muszą podać prawidłowe poświadczenia portalu i należeć do określonej grupy, by uzyskać dostęp do elementu.

  Jeśli instytucja została skonfigurowana do kooperacji z innymi instytucjami, można udostępniać niektóre typy elementów grupom skonfigurowanym w tym celu. Więcej informacji na tej metodzie udostępniania elementów zawiera temat Informacje o kooperacjach rozproszonych.

 • Twoja instytucja i grupa — udostępnienie elementów instytucji i grupie zapewnia dostęp do nich tylko członkom danej instytucji. Ponadto element jest wyróżniany jako zasób przeznaczony dla konkretnej grupy.
 • Wszyscy i grupa — aby udostępnić tematyczne zasoby wybranej grupie użytkowników lub zorganizować swoje zasoby w zbiory elementów, ale jednocześnie zezwolić na dostęp do elementu wszystkim, można udostępnić element grupie i wszystkim. Ten tryb jest szczególnie zalecany w przypadku wąskich grup projektowych, w których członkowie korzystają z określonych zasobów wykorzystywanych przy współpracy i wymianie. Na przykład, dla straży pożarnej produkującej mapy przeciwpożarowe, ważne jest, aby odbiorcy znaleźli te mapy i wyświetlili je, ale jednocześnie członkowie grupy straży pożarnej powinni używać tych map jako szablonów do tworzenia własnych, lokalnych wersji.

Użytkownik może także udostępniać elementy publiczne, których nie jest właścicielem. W tym celu wykorzystywane są łącza i wiadomości e-mail. Jeżeli użytkownik jest właścicielem grupy, może udostępniać publiczne elementy swojej grupie. W poniższych sekcjach objaśniono, jak udostępniać elementy.

Udostępnianie elementów w instytucji

Udostępnienie elementu w instytucji zapewnia do niego dostęp wszystkim jej członkom. Element nie jest jednak dostępny dla użytkowników spoza tej instytucji (którzy mają dostęp do witryny instytucji).

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do udostępniania zasobów w instytucji.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Zasoby.
 3. Na karcie Moje zasoby zaznacz pole obok tytułu elementu lub elementów, które chcesz udostępnić, a następnie kliknij opcję Udostępnij.
 4. W oknie Udostępnianie wybierz opcję Instytucja i kliknij Zapisz.

Udostępnianie elementów w grupie

Mając właściwe uprawnienia, możesz zachować element jako połowicznie prywatny, udostępniając go jedynie grupie lub grupom, do których należysz. Udostępnienie elementu w grupie oznacza zezwolenie na dostęp członków grupy do niego. Elementy można udostępniać grupom, których jest się właścicielem lub którymi się zarządza, a także grupom, do których się należy, a które zezwalają na dodawanie zasobów. Właściciele i menedżerowie grup mogą również udostępniać grupom wszystkie te elementy, które zostały udostępnione instytucji lub wszystkim użytkownikom.

W niektórych grupach inni członkowie grupy mogą także aktualizować udostępniane elementy. Po udostępnieniu elementu grupie udostępnionych aktualizacji pozostajesz właścicielem tego elementu. Inni członkowie grupy mogą aktualizować element, łącznie ze zmianą jego szczegółów lub aktualizowaniem zawartości. Umożliwienie innym członkom grupy aktualizowania udostępnionego elementu jest użyteczne w wielu sytuacjach. Ta funkcja umożliwia np. zespołowi współpracowników współdzielenie odpowiedzialności za aktualizowanie mapy internetowej o znaczeniu krytycznym — dodawanie lub usuwanie warstw, zmianę symboli, aktualizowanie opisu mapy itd.

Wskazówka:

Czasami konieczne jest skonfigurowanie hostowanej warstwy obiektowej jako widocznej dla wszystkich użytkowników, a także zezwolenie grupie edytorów na edytowanie warstwy. Aby to zrobić, możesz utworzyć widok warstwy obiektowej z poziomu hostowanej warstwy obiektowej. Następnie włącz opcję edycji dla hostowanej warstwy obiektowej i udostępnij ją grupie, której członkowie mają mieć możliwość edycji warstwy. Na koniec udostępnij wszystkim widok hostowanej warstwy obiektowej.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do udostępniania zasobów w instytucji.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Zasoby.
 3. Na karcie Moje zasoby zaznacz pole obok tytułu elementu lub elementów, które chcesz udostępnić, a następnie kliknij opcję Udostępnij.

  Notatka:

  Nie można udostępnić warstw obiektowych Indoors Spaces grupom używanym w kooperacjach.

 4. W oknie Udostępnianie kliknij opcję Edytuj udostępnianie grupie.
 5. W oknie Udostępnianie grupowe wybierz grupy, którym chcesz udostępniać zasoby, a następnie kliknij przycisk OK.
  Wskazówka:

  Jeśli chcesz znaleźć konkretne grupy, możesz wyszukać je według nazwy lub użyć filtrów w celu zawężenia listy grup. Możesz na przykład wybrać filtr Grupy specjalne w celu zawężenia listy do grup udostępnionych aktualizacji, grup administracyjnych lub grup skonfigurowanych na potrzeby prezentowania polecanych zasobów instytucji za pośrednictwem strony galerii, strony głównej i galerii map bazowych.

  Wskazówka:

  Jeśli szukasz grupy, którą zarządzasz, a która nie jest tutaj wyświetlana, kliknij opcję Grupy w górnej części witryny i wyszukaj grupę według nazwy lub użyj filtrów w celu zawężenia listy. Po znalezieniu grupy kliknij jej nazwę, a następnie kliknij opcję Dodaj elementy do grupy na stronie grupy. Znajdź i wybierz elementy, które chcesz udostępnić grupie, a następnie kliknij opcję Dodaj elementy. Wybierając elementy, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania, filtrów oraz opcji sortowania. Ta opcja udostępniania grupie jest dostępna tylko dla właścicieli grup i menedżerów grup.

 6. W oknie Udostępnij kliknij przycisk Zapisz.
  Wskazówka:

  Aby cofnąć udostępnianie elementów wszystkim wybranym grupom, kliknij przycisk Przywróć w sekcji Skonfiguruj udostępnianie grupie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Udostępnianie elementów wszystkim

Udostępnienie elementu wszystkim zapewnia dostęp do niego dla wszystkich użytkowników witryny internetowej portalu. Elementy udostępnione w portalu lub publicznie mogą być także dodawane do dowolnej grupy przez właściciela lub menedżera tej grupy. Aby dodać łącze lub osadzić mapę w witrynie internetowej, należy się upewnić, że jest ona ogólnodostępna.

Notatka:

Jeśli hostowana warstwa obiektowa lub widok hostowanej warstwy obiektowej jest edytowalny, przed udostępnieniem warstwy wszystkim konieczne jest włączenie publicznego zbierania danych na tej warstwie.

Nie można publicznie udostępniać dynamicznych warstw zobrazowań, wykresów wiedzy ani warstw obiektowych Indoors Spaces. Nawet jeśli użytkownik dysponuje uprawnieniem do udostępniania danych publicznie, opcja udostępniania warstw wykresu wiedzy Wszyscy (publiczne) nie jest dostępna.

 1. W górnej części witryny kliknij opcję Zasoby.
 2. Na karcie Moje zasoby zaznacz pole obok tytułu elementu lub elementów, które chcesz udostępnić, a następnie kliknij opcję Udostępnij.
 3. W oknie Udostępnianie wybierz opcję Wszyscy (publiczne) i kliknij Zapisz.

Udostępnianie elementów w instytucji lub wszystkim użytkownikom i grupie

Udostępnienie elementów grupie i w instytucji zapewnia dostęp do nich tylko członkom danej instytucji. Ponadto element jest wyróżniany jako zasób przeznaczony dla konkretnej grupy. Na przykład analityk ds. zarządzania ryzykiem, pracujący dla firmy ubezpieczeniowej, może udostępnić pewne utworzone przez siebie elementy wszystkim członkom instytucji, ale nie może pozwolić, aby użytkownicy niebędący członkami mieli do nich dostęp. Elementy te może również udostępnić grupie złożonej z innych analityków ds. zarządzania ryzykiem, aby ułatwić im odnalezienie tych zasobów.

Aby udostępnić tematyczne zasoby wybranej grupie użytkowników lub zorganizować swoje zasoby w zbiory elementów, ale jednocześnie zezwolić na dostęp do elementu wszystkim, można udostępnić element grupie i wszystkim. Na przykład dla straży pożarnej produkującej mapy przeciwpożarowe, ważne jest, aby odbiorcy znaleźli te mapy i wyświetlili je, ale jednocześnie członkowie grupy straży pożarnej powinni używać tych map jako szablonów do tworzenia własnych, lokalnych wersji.

Udostępnianie elementów publicznych

Możesz udostępniać elementy publiczne należące do Ciebie oraz inne, znalezione w witrynie elementy publiczne, które nie są Twoją własnością. Na przykład mapę publiczną można udostępnić, wysyłając wiadomość e-mail z łączem lub osadzając element w witrynie internetowej lub blogu. Mapy bazowe, aplikacje i inne elementy udostępnione publicznie lub w portalu można także udostępnić własnym grupom.