Skip To Content

Używanie warstw

Sposób i miejsce użycia warstwy internetowej zależy od typu warstwy, a także od tego, do czego będzie ona używana. Przykłady:

Wskazówka:

Aby określić, czy warstwa spełnia Twoje wymagania, sprawdź informacje na stronie elementu warstwy. W stwierdzeniu, czy warstwa jest odpowiednia, mogą pomóc szczegóły dotyczące warstwy, takie jak jej opis, metadane i zasięg. Dla hostowanych warstw obiektowych dostępne są także dodatkowe informacje o poszczególnych polach w warstwie.

Korzystanie z warstw na mapach i w scenach

Mapę lub scenę buduje się przez dodanie do niej warstw danych i skonfigurowanie wyglądu oraz zachowania warstw na mapie lub w scenie. Do map i scen można dodawać warstwy opublikowane przez użytkownika, warstwy udostępnione użytkownikowi przez innych, a także warstwy pochodzące od innych dostawców, takich jak ArcGIS Living Atlas of the World. Za pomocą opcji na karcie Przegląd strony elementu warstwy można otworzyć tę warstwę w przeglądarce map Map Viewer, przeglądarce map Map Viewer Classic lub przeglądarce scen Scene Viewer. Można również rozpocząć pracę w jednej z tych aplikacji i tam dodać warstwy. Sekcje Wprowadzenie do tworzenia map i Wprowadzenie do scen zawierają przegląd procesu tworzenia map i scen, których użytkownik i inne osoby mogą używać do pracy z warstwami.

Warstw obiektowych można używać w narzędziach analizy (w Map Viewer Classic i ArcGIS Pro) i w aplikacjach niestandardowych do rozwiązywania problemów przestrzennych, wykrywania wzorców i identyfikowania trendów.

Używanie warstw w aplikacjach

Aplikacje są podobne do narzędzi w tym sensie, że wiele z nich udostępnia ukierunkowaną funkcjonalność umożliwiającą pracę z warstwami w portalu.

Należy wybrać taką aplikację, która zaspakaja potrzeby użytkowników aplikacji. Czasami warstwę dodaje się bezpośrednio do aplikacji, takiej jak ArcGIS Pro, w celu użycia tej warstwy jako mapy bazowej, udostępnienia informacji referencyjnych na mapie lub edytowania albo analizowania obiektów. W wielu innych przypadkach tworzy się lub konfiguruje mapę albo scenę zawierającą warstwy potrzebne użytkownikom, a następnie dodaje się taką mapę lub scenę do aplikacji zapewniającej określoną funkcjonalność. W tym celu można tworzyć aplikacje lub używać gotowych aplikacji, takich jak ArcGIS Dashboards lub ArcGIS GeoPlanner.

Edytowanie obiektów i tabel

Warstwy obiektowe i tabelaryczne skonfigurowane w sposób umożliwiający edycję można dodawać do przeglądarki map, gdzie można edytować obiekty lub edytować atrybuty w tabelach.

Te edytowalne warstwy można edytować w aplikacji ArcGIS Pro. Edytowalne warstwy obiektowe i tabelaryczne można także dodawać do map, które są następnie dołączane do aplikacji.

Właściciel warstwy obiektowej lub administrator może także konfigurować mapy zawierające edytowalne warstwy obiektowe do użytku w trybie offline. Warstwy obiektowe i mapy muszą być włączone do użytku w trybie offline. Następnie można wczytać mapę zawierającą edytowalne warstwy włączone do użytku w trybie offline do aplikacji, takiej jak ArcGIS Field Maps i gromadzić, a także edytować dane przy braku połączenia z Internetem.

Notatka:

Właściciel warstwy, administratorzy instytucji i członkowie grup aktualizacji udostępnionych, którym udostępniano warstwę, mogą edytować zasoby hostowanej warstwy obiektowej, hostowanej warstwy obiektów czasowo-przestrzennych lub warstwy tabelarycznej, nawet jeśli dla warstwy nie włączono edycji. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dla pewnych pól w warstwie wyłączono edycję. Tych pól nikt nie może edytować.

Eksportowanie danych z hostowanych warstw obiektowych

Użytkownik może eksportować dane z hostowanej warstwy obiektowej, o ile spełniony jest jeden z poniższych wymogów:

Przy eksportowaniu z hostowanej warstwy obiektowej lub jednej z jej warstw podrzędnych oprogramowanie ArcGIS Enterprise tworzy jeden z następujących elementów na karcie Moje zasoby strony Zasoby, w zależności od tego, jaki element wybrano do wyeksportowania:

 • Pliki csv — przy eksportowaniu z warstwy punktowej wartości szerokości i długości geograficznej dla punktów są eksportowane do pliku .csv. Przy eksportowaniu warstwy liniowej lub poligonowej eksportowane są tylko atrybuty o charakterze nieprzestrzennym.
 • Pliki Microsoft Excel — przy eksportowaniu z warstwy punktowej wartości szerokości i długości geograficznej dla punktów są eksportowane do pliku Excel. Przy eksportowaniu warstwy liniowej lub poligonowej eksportowane są tylko atrybuty o charakterze nieprzestrzennym.
 • Pliki shape
 • Geobazy plikowe
 • Pliki GeoJSON
 • Zbiory obiektów
 • Pliki KML
 • Pliki GeoPackage

Po utworzeniu elementu możesz pobrać plik.

Jeśli warstwy w hostowanej warstwie obiektowej zawierają metadane, metadane te są dołączane w przypadku eksportowania do pliku shape lub geobazy plikowej.

Podczas eksportowania widoku hostowanej warstwy obiektowej w wyeksportowanym pliku uwzględniane są tylko dane zawarte w definicji widoku.

Aby wyeksportować dane z poziomu hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Zaloguj się i otwórz stronę elementu w przypadku obiektów, które zostaną wyeksportowane.
  • Jeżeli ta warstwa obiektowa jest Twoją własnością, kliknij opcję Zasoby > Moje zasoby, a następnie kliknij tytuł elementu. Aby otworzyć szczegóły elementu warstwy podrzędnej w warstwie obiektowej, przejdź do sekcji Warstwy na karcie Informacje ogólne i kliknij nazwę warstwy podrzędnej.
  • Jeżeli nie jesteś właścicielem tej warstwy obiektowej, wyszukaj warstwę i kliknij jej nazwę na liście wyników wyszukiwania. Aby otworzyć szczegóły elementu warstwy podrzędnej w warstwie obiektowej, przejdź do sekcji Warstwy na karcie Informacje ogólne i kliknij nazwę warstwy podrzędnej.
 2. Kliknij przycisk Eksportuj dane na karcie Informacje ogólne i wybierz format eksportu.

  Wskazówka:

  Jeśli eksportowana warstwa zawiera załączniki i chcesz je wyeksportować, wykonaj eksport do geobazy plikowej. Przy eksportowaniu warstwy do dowolnego z innych podanych poniżej formatów załączniki nie są uwzględniane.

  • Eksport do pliku shape — tworzy skompresowany plik (plik .zip) zawierający plik shape dla każdej eksportowanej warstwy i powiązanych z nią metadanych (jeśli istnieją). Plik można pobrać i zapisać na komputerze.
  • Jeżeli zostanie wybrana opcja Eksport do pliku CSV, podczas eksportowania z warstwy zostanie utworzony plik z wartościami rozdzielanymi przecinkami. Plik można otworzyć lub zapisać na komputerze. W przypadku eksportowania wszystkich warstw do formatu .csv tworzony jest zbiór CSV będący plikiem .zip, w którym każda warstwa stanowi oddzielny plik .csv. Plik .zip można pobrać i zapisać na komputerze.
  • Eksportuj do pliku KML — jeśli eksportujesz pojedynczą warstwę, ta opcja pozwala utworzyć usługę KML, którą można otworzyć w narzędziu Map Viewer lub przeglądarce Map Viewer Classic. W przypadku eksportowania wszystkich warstw do formatu KML tworzony jest zbiór KML. Kolekcja jest plikiem .zip zawierającym jeden plik KML na warstwę, który można pobrać.
  • Eksportuj do programu Excel — tworzy arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Plik można otworzyć lub zapisać na komputerze. Jeśli do programu Excel zostaną wyeksportowane wszystkie warstwy, każda warstwa będzie oddzielnym arkuszem w arkuszu kalkulacyjnym.
  • W przypadku wyboru opcji Eksportuj do geobazy plikowej utworzony zostanie plik .zip zawierający geobazę plikową. Geobaza plikowa zawiera klasę obiektów i powiązane z nią metadane oraz załączniki (jeśli istnieją). Plik .zip można pobrać i zapisać na komputerze.
   Notatka:

   W pliku .zip używana jest nazwa z pola Tytuł hostowanej warstwy obiektowej, jednak nazwa geobazy jest generowana losowo. Każda klasa obiektowa ma tę samą nazwę co wyeksportowane podwarstwy.

  • W przypadku wyboru opcji Eksportuj do GeoJSON utworzony zostanie plik GeoJSON zawierający definicje wszystkich eksportowanych warstw. Jeśli dane są eksportowane z pojedynczej warstwy, w pliku GeoJSON będzie znajdować się tylko definicja tej warstwy. Plik można pobrać i zapisać na komputerze.
  • W przypadku wyboru opcji Eksportuj do zbioru obiektów zostanie utworzony element zbioru obiektów, który można otworzyć w przeglądarce map Map Viewer Classic.

   Za pomocą opcji Generalizuj obiekty w celu wyświetlenia w Internecie, aby zoptymalizować warstwę z przeznaczeniem do użycia w aplikacjach internetowych. Generalizować można wyłączenie obiekty z warstw opublikowanych w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). Należy pamiętać, że wyeksportowane zbiory obiektów generalizowane z przeznaczeniem do wyświetlania w internecie nie będą działać w aplikacjach komputerowych ani mobilnych.

   Aby zachować dokładność danych lub jeśli użytkownik planuje używanie zbioru obiektów w aplikacjach komputerowych lub mobilnych, można użyć opcji Zachowaj oryginalne obiekty.

  • Eksportuj do pliku GeoPackage — tworzy plik Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage, który zawiera tabelę przestrzenną dla każdej warstwy. Jeśli dane są eksportowane z hostowanej warstwy obiektowej, plik GeoPackage zawiera jedną tabelę dla każdej warstwy w hostowanej warstwie obiektowej. Jeśli dane są eksportowane z pojedynczej warstwy, w pliku GeoPackage znajduje się tylko jedna tabela. Plik można pobrać i zapisać na komputerze.

Wskazówka:

Jeśli masz uprawnienia do wykonywania analizy przestrzennej, możesz również wyeksportować dane z hostowanej warstwy obiektowej lub z widoku hostowanej warstwy obiektowej, jeśli włączono dla tej warstwy lub tego widoku opcję eksportowania, a także wyeksportować dane ze zbioru obiektów za pomocą narzędzia Wydziel dane w przeglądarce Map Viewer.