Skip To Content

Konfigurowanie serwera ArcGIS GeoAnalytics Server

Aby udostępnić narzędzia z serwera ArcGIS GeoAnalytics Server członkom portalu, wykonaj czynności podane w sekcji Etapy konfigurowania serwera ArcGIS GeoAnalytics Server.

Narzędzia Narzędzia analiz geoprzestrzennych i funkcje analizy są dostępne dla członków instytucji za pośrednictwem przeglądarki map Map Viewer w portalu, aplikacji ArcGIS Pro, interfejsu ArcGIS API for Python lub interfejsu ArcGIS REST API.

Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między zestawem narzędzi serwera ArcGIS GeoAnalytics Server dla analizy obiektowej i standardowymi narzędziami analizy przestrzennej, zapoznaj się z sekcjami Porównanie standardowej analizy obiektowej i analizy obiektowej przy użyciu narzędzi Narzędzia analiz geoprzestrzennych i Różnice między narzędziami do analizy obiektowej. Aby poznać sposoby korzystania z tych narzędzi, zapoznaj się z sekcją Analizowanie dużych zbiorów danych przy użyciu serwera ArcGIS GeoAnalytics Server lub skorzystaj z pomocy do aplikacji ArcGIS Pro.

Komponenty potrzebne do korzystania z serwera ArcGIS GeoAnalytics Server

Przejrzyj informacje podane w sekcji Najważniejsze wskazówki dotyczące planowania, konfigurowania i modyfikowania serwera GeoAnalytics Server, aby zrozumieć sposób konfigurowania systemu dla serwera GeoAnalytics Server.

Narzędzia Narzędzia analiz geoprzestrzennych są hostowane w postaci serii zadań na serwerze ArcGIS GeoAnalytics Server. Aby członkowie instytucji mogli używać tych zadań do wykonywania analizy w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise, należy skonfigurować podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise, jeśli jeszcze nie istnieje, serwer GeoAnalytics Server i czasowo-przestrzenne ArcGIS Data Store. Potrzebne będą dwie witryny serwera ArcGIS Server — jedna dla serwera hostującego portalu w podstawowym wdrożeniu oprogramowania ArcGIS Enterprise i jedna pełniąca funkcję serwera GeoAnalytics Server.

Model koncepcyjny witryny serwera
Model koncepcyjny witryny serwera GeoAnalytics Server z jednym komputerem. Witryna serwera z jednym komputerem jest sfederowana z portalem ArcGIS Enterprise, który stanowi część wdrożenia podstawowego. Aplikacja ArcGIS Data Store jest zainstalowana na jednym komputerze i skonfigurowana jako typ czasowo-przestrzenny z użyciem serwera hostującego, który także stanowi część wdrożenia podstawowego.
Model koncepcyjny witryny serwera
Model koncepcyjny witryny serwera GeoAnalytics Server z trzema komputerami. Witryna serwera z trzema komputerami jest sfederowana z portalem ArcGIS Enterprise, który stanowi część wdrożenia podstawowego. Aplikacja ArcGIS Data Store jest zainstalowana na trzech komputerach i skonfigurowana jako typ czasowo-przestrzenny z użyciem serwera hostującego, który także stanowi część wdrożenia podstawowego.

Witryna 1: Podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise

Ta witryna wymaga następujących komponentów:

 • Portal for ArcGIS.
 • Witryna serwera ArcGIS Server licencjonowana jako serwer GIS i skonfigurowana jako serwer hostujący portalu.
 • Dwie instalacje aplikacji ArcGIS Web Adaptor — jedna skonfigurowana w portalu i jedna skonfigurowana na serwerze GIS.
 • Co najmniej dwie instalacje ArcGIS Data Store — jedna skonfigurowana jako relacyjny magazyn danych i jedna skonfigurowana jako magazyn dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych. Magazyn dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych należy wdrożyć na innym komputerze niż inne komponenty oprogramowania ArcGIS Enterprise. Magazyn dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych może wykorzystywać wiele komputerów. Szczegółowe informacje z zaleceniami dotyczącymi architektury witryny znajdują się w sekcji Dodatkowe wdrożenie serwera.

Witryna 2: ArcGIS GeoAnalytics Server

Ta witryna wymaga następujących komponentów:

 • Witryna serwera ArcGIS Server licencjonowana jako serwer ArcGIS GeoAnalytics Server i skonfigurowana za pomocą poniższych instrukcji.
 • Instalacja aplikacji ArcGIS Web Adaptor skonfigurowana z witryną licencjonowaną jako serwer GeoAnalytics Server

Konfigurowanie serwera ArcGIS GeoAnalytics Server

Poniższe instrukcje mogą wymagać zmiany sposobu wdrożenia systemu ArcGIS w instytucji. Przed ich zastosowaniem należy uważnie się zapoznać z ich treścią. Aby skonfigurować serwer GeoAnalytics Server, wykonaj poniższe czynności:

 1. Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego podstawowego wdrożenia portalu ArcGIS Enterprise, dokonaj tej konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przewodnik: konfiguracja podstawowego wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise.
 2. Zainstaluj ArcGIS Data Store i utwórz magazyn dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych rejestrowany na serwerze hostującym wdrożenia podstawowego (witryna 1).
 3. Zainstaluj drugą witrynę serwera ArcGIS Server (serwer 2) z jednym lub trzema komputerami. Licencjonuj tę witrynę serwera ArcGIS Server jako serwer GeoAnalytics Server.
 4. Zainstaluj dodatkową instancję aplikacji ArcGIS Web Adaptor i zarejestruj ją w drugiej witrynie serwera ArcGIS Server.
 5. Upewnij się, że w systemie otwarte są poniższe porty na potrzeby komunikacji między komputerami. Serwer GeoAnalytics Server używa portów 2181, 2182, 2190, 56540-56545 i 7077, magazyny dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych używają portów 9220 i 9320, a relacyjny magazyn danych ArcGIS Data Store używa portu 9876.
 6. Zaloguj się do portalu jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi. Adres URL ma format https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/home.
 7. Przejdź do opcji Instytucja > Ustawienia > Serwery.
 8. Sfederuj witrynę serwera GeoAnalytics Server z portalem.
 9. Na stronie Serwery w menu rozwijanym w nagłówku Analiza obiektowa — GeoAnalytics Tools wybierz serwer GeoAnalytics Server.
 10. Skonfiguruj ustawienia analizy GeoAnalytics dla wdrożenia, aby zasoby zostały odpowiednio przydzielone do narzędzi Narzędzia analiz geoprzestrzennych.
 11. Udziel członkom uprawnień do wykonywania analizy. Uprawnienia do publikowania oraz do wykonywania analiz przestrzennych są niezbędne do korzystania z narzędzi Narzędzia analiz geoprzestrzennych.

Po zapisaniu zmian członkowie portalu mogą przeglądać te narzędzia w aplikacji ArcGIS Pro lub przeglądarce map Map Viewer i mogą wykorzystywać te narzędzia w interfejsach ArcGIS API for Python i ArcGIS REST API. Sekcja Korzystanie z narzędzi GeoAnalytics Tools zawiera więcej informacji o korzystaniu z tych narzędzi w przeglądarce map Map Viewer, w tym o źródłach danych, których można używać w tych narzędziach.