Skip To Content

Typy użytkowników, role i uprawnienia

Instytucje mogą wykorzystywać, tworzyć i udostępniać szeroki zakres zasobów geograficznych, w tym mapy, sceny, aplikacje i warstwy. Możliwość uzyskiwania dostępu do zasobów przez poszczególnych członków instytucji i pracy z tymi zasoby na różne sposoby zależy od uprawnień, które przypisano im w instytucji. Typy użytkowników umożliwiają instytucjom sterowanie zakresem uprawnień, które można przypisywać członkom za pośrednictwem ról.

Typy użytkowników

Instytucje przypisują typy użytkowników do członków na podstawie ich potrzeb i wymagań. Typy użytkowników są przypisywane do członków, gdy są oni dodawani do instytucji. Typ użytkownika definiuje uprawnienia, które można nadać członkowi za pośrednictwem roli domyślnej lub niestandardowej. Każdy typ użytkownika obejmuje również dostęp do konkretnych aplikacji i pakietów aplikacji.

Notatka:

Dostęp do najbardziej aktualnych informacji o typach użytkowników zapewnia witryna Portal for ArcGIS.

Dostępne są następujące typy użytkowników:

 • Viewer — użytkownicy typu Viewers mogą wyświetlać elementy, które zostały im udostępnione przez innych użytkowników ArcGIS. Ten typ użytkownika jest doskonały dla członków instytucji, którzy muszą wyświetlać zasoby ArcGIS w bezpiecznym środowisku. Użytkownicy typu Viewers nie mogą tworzyć, edytować, udostępniać ani analizować elementów i danych. Ten typ użytkownika obejmuje pakiet Essential Apps Bundle.
 • Editor — użytkownicy typu Editors mogą wyświetlać i edytować dane w aplikacjach i na mapach ArcGIS, które zostały im udostępnione przez innych użytkowników ArcGIS. Ten typ użytkownika jest doskonały dla użytkowników, którzy muszą uzyskiwać dostęp do udostępnionych im danych i edytować je za pomocą aplikacji internetowych ArcGIS, takich jak Web AppBuilder for ArcGIS i aplikacji konfigurowalnych. Typu użytkownika Editor można również używać w przypadku niestandardowych aplikacji do edycji utworzonych przez klientów lub partnerów biznesowych Esri. Użytkownicy typu Editors nie mogą analizować, tworzyć ani udostępniać elementów i danych. Ten typ użytkownika obejmuje pakiet Essential Apps Bundle.
 • Field Worker — użytkownicy typu Field Workers mogą wyświetlać i edytować dane, które zostały im udostępnione przez innych użytkowników ArcGIS. Ten typ jest doskonały dla użytkowników, którzy korzystają z zasobów ArcGIS za pośrednictwem aplikacji terenowych Esri. Umożliwia on użytkownikom w terenie wyświetlanie i edytowanie danych za pomocą dowolnej aplikacji znajdującej się w pakiecie Field Apps Bundle (Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS i Workforce for ArcGIS), a także bezpośrednio w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Użytkownicy typu Field Workers nie mogą analizować, tworzyć ani udostępniać elementów i danych. Ten typ użytkownika obejmuje pakiety Essential Apps i Field Apps.
  Notatka:

  Nazwa typu użytkownika Field Worker została zmieniona na Mobile Worker lipcu 2022 r. Tę aktualizację można zauważyć podczas importowania nowego pliku licencji Portal for ArcGIS udostępnionego w witrynie My Esri po lipcu 2022 r.

 • Creator — użytkownicy typu Creators dysponują wszystkimi możliwościami użytkowników typu Viewer, Editor i Field Worker, a także mogą tworzyć zasoby, zarządzać instytucją i udostępniać zasoby do użycia w aplikacjach Essential Apps, Field Apps i Office Apps. Typ użytkownika Creator został zaprojektowany dla tych osób, które muszą tworzyć aplikacje i mapy internetowe, wykonywać szczegółową analizę przestrzenną przy użyciu narzędzi analizy w portalu oraz pracować z danymi za pomocą aplikacji terenowych, takich jak Collector for ArcGIS. Ten typ użytkownika obejmuje pakiety Essential Apps, Field Apps i Office Apps.
 • GIS Professional — użytkownicy typu GIS Professionals dysponują wszystkimi możliwościami i pakietami aplikacji użytkowników typu Creator, a także mają dostęp do aplikacji ArcGIS Pro (w wersji Basic, Standard lub Advanced). Ten typ użytkownika został zaprojektowany dla tych osób, które potrzebują pełnego zestawu aplikacji GIS do wykonywania swojej pracy — to znaczy tworzenia aplikacji i map internetowych, wykonywania szczegółowej analizy przestrzennej przy użyciu narzędzi analizy oraz wykorzystywania zaawansowanych narzędzi aplikacji ArcGIS Pro. Typ użytkownika GIS Professional można przypisać na następujących trzech poziomach, które odpowiadają trzem poziomom licencji aplikacji ArcGIS Pro:
  • GIS Professional Basic — typ użytkownika GIS Professional Basic obejmuje aplikację ArcGIS Pro Basic zapewniającą narzędzia i środowisko do tworzenia map oraz interaktywnej wizualizacji.
  • GIS Professional Standard — typ użytkownika GIS Professional Standard obejmuje aplikację ArcGIS Pro Standard zapewniającą narzędzia i środowisko do tworzenia map, interaktywnej wizualizacji, edytowania przez wielu użytkowników oraz zaawansowanego zarządzania danymi.
  • GIS Professional Advanced — typ użytkownika GIS Professional Advanced obejmuje aplikację ArcGIS Pro Advanced zapewniającą narzędzia i środowisko do tworzenia map, interaktywnej wizualizacji, edytowania przez wielu użytkowników, zaawansowanego zarządzania danymi, zaawansowanej analizy, kartografii wysokiej klasy oraz zarządzania obszernymi bazami danych.

  Wszystkie poziomy typu użytkownika GIS Professional oprócz dostępu do aplikacji ArcGIS Pro obejmują także dostęp do aplikacji we wszystkich pakietach aplikacji. Ten typ użytkownika nie uwzględnia dostępu do aplikacji ArcMap ani innych produktów ArcGIS Desktop.

 • Insights Analyst — typ użytkownika Insights Analysts oferuje wszystkie funkcje niezbędne do korzystania z aplikacji Insights for ArcGIS, pozwalając m.in. na tworzenie i udostępnianie zasobów oraz przeprowadzanie analiz. Ten typ użytkownika obejmuje licencję aplikacji Insights. Jest on przeznaczony dla osób, które w swojej codziennej pracy używają głównie aplikacji Insights i mogą stanąć przed koniecznością wykonywania zadań administracyjnych w instytucji, ale nie potrzebują dostępu do innych aplikacji ArcGIS. Aby dowiedzieć się więcej o typach użytkowników, zapoznaj się z tematem Licencjonowanie w dokumentacji aplikacji Insights.
Notatka:

Aplikacje, których nie obejmuje przypisany typ użytkownika, można licencjonować i przypisywać zgodnie z potrzebami do konkretnych członków jako licencje aplikacji dodatkowych. Na przykład aplikacje ArcGIS Business Analyst oraz Insights for ArcGIS można zakupić i przypisać do członków o typie użytkownika Creator lub GIS Professional.

Przykłady typów użytkowników

Poniższe przykłady ilustrują sposób, w jaki typy użytkowników można zastosować w instytucji:

 • Twórca zasobów, do którego przypisano typ użytkownika Creator tworzy aplikację umożliwiającą wybór miejsca i udostępnia ją grupie użytkowników w instytucji. Ta aplikacja umożliwia użytkownikom wybranie określonego miejsca i wyświetlenie informacji o jego atrybutach. Informacje te powinny być dostępne tylko dla pracowników. Członek o przypisanym typie użytkownika Viewer może dołączyć do grupy, jak również wyświetlać aplikację i używać jej.
 • Edytujący dane, któremu przypisano typ użytkownika Editor, przegląda i czyści dane przesłane przez użytkowników publicznych za pomocą aplikacji konfigurowalnej Crowdsource Manager. Edytor danych może wyświetlać i aktualizować publiczne wpisy danych, aby przygotować je do publikacji i analizy.
 • Specjalista GIS w instytucji zajmującej się leśnictwem otrzymuje zadanie utworzenia mapy rejestru drzew, z której będą korzystać technicy leśnicy. Specjaliście GIS jest przypisywany typ użytkownika GIS Professional Basic, który umożliwia mu tworzenie złożonych modeli danych, w tym podtypów i domen, za pomocą aplikacji ArcGIS Pro. Następnie publikuje on dane w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise i tworzy mapę internetową, z której technicy leśni mogą korzystać w aplikacji Collector for ArcGIS. Po utworzeniu mapy internetowej specjalista GIS może przetestować jej funkcjonalność w aplikacji Collector oraz udostępnić ją odpowiedniej grupie. Każdy technik leśnik otrzymuje konto członka ArcGIS i jest mu przypisywany typ użytkownika Field Worker, dzięki czemu może logować się do aplikacji Collector, znajdować mapy internetowe i edytować dane zgodnie z potrzebami.

Role

Rola definiuje zestaw uprawnień przypisanych do członka. Uprawnienia są przypisywane do członków za pośrednictwem roli domyślnej lub roli niestandardowej. Role są przypisywane do członków, gdy są oni dodawani do instytucji.

Jeśli nie ma pewności, jaka rola została Tobie przypisana lub jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o swojej roli, kliknij przycisk Informacje o roli Informacje o roli w sekcji Rola w profilu.

Notatka:

Po dołączeniu członka rola może zostać zmieniona przez administratorów oraz osoby posiadające uprawnienia do zmiany ról członków. Zmiany dotyczące roli administratora mogą być wykonywane tylko przez administratorów.

Role domyślne

Usługa ArcGIS Enterprise definiuje zestaw uprawnień dla następujących ról domyślnych:

Notatka:

Typ użytkownika członka definiuje role domyślne, które mogą być do niego przypisane. Poniżej wymieniono typy użytkowników zgodne z poszczególnymi rolami.

 • Przeglądający — przeglądanie elementów, takich jak mapy, aplikacje, sceny i warstwy, które zostały udostępnione publicznie, w ramach instytucji lub w grupie, do której należy członek. Dołączanie do grup, których właścicielem jest instytucja. Przeciąganie plików .csv, tekstowych lub .gpx do przeglądarki Map Viewer w celu wykonania geokodowania adresów lub nazw miejsc. Wyznaczanie wskazówek dojazdu w przeglądarce Map Viewer i aplikacjach.

  Członkowie z przypisaną rolą Przeglądający nie mogą tworzyć ani udostępniać zasobów. Nie mogą też wykonywać analiz. Rola Przeglądający jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników.

 • Edytor danych — uprawnienia roli Przeglądający oraz możliwość edytowania obiektów udostępnionych przez innych użytkowników ArcGIS. Rola Edytor danych jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników z wyjątkiem typu Viewer.
 • Użytkownik — uprawnienia roli Edytor danych oraz możliwość wyświetlania zasobów udostępnionych przez innych użytkowników ArcGIS, używania map, aplikacji, warstw i narzędzi instytucji, a także dołączania do grup, które zezwalają członkom na aktualizowanie wszystkich elementów w grupie. Członkowie z przypisaną rolą Użytkownik mogą również tworzyć mapy i aplikacje, edytować obiekty, dodawać elementy do portalu, udostępniać zasoby i tworzyć grupy. Rola Użytkownik jest zgodna z typem użytkownika Creator, GIS Professional i Insights Analyst.
 • Publikujący — uprawnienia roli Użytkownik oraz możliwość publikowania hostowanych warstw internetowych i warstw ArcGIS Server, rejestrowania magazynów danych, publikowania z elementów magazynów danych oraz wykonywania analizy obiektowej i rastrowej. Rola Publikujący jest zgodna z typami użytkowników Creator, GIS Professional i Insights Analyst.
 • Administrator — uprawnienia roli Publikujący oraz uprawnienia do zarządzania instytucją i innymi użytkownikami.

  Instytucja musi mieć co najmniej jednego administratora, a zalecane jest posiadanie dwóch. Nie istnieje ograniczenie liczby członków, którym można przypisać rolę Administrator w instytucji, jednak ze względów bezpieczeństwa tę rolę należy przypisywać tylko tym członkom, którzy wymagają dodatkowych uprawnień powiązanych z tą rolą. Rola Administrator jest zgodna z typami użytkowników Creator, GIS Professional i Insights Analyst.

Aby wybrać domyślną rolę przypisywaną do nowych członków, kliknij opcję Instytucja > Ustawienia > Role członków i wybierz rolę z menu rozwijanego Domyślna rola dla nowych członków. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować nowe ustawienie.

Notatka:

Rolę domyślą można wybrać dopiero po wybraniu domyślnego typu użytkownika. W menu rozwijanym będą zawarte jedynie role zgodne z wybranym domyślnym typem użytkownika.

Poniższa tabela zawiera uprawnienia dostępne dla ról domyślnych:

Podsumowanie uprawnieniaRola domyślna

Przeglądający

Edytor danych

Użytkownik

Publikujący

Administrator

Korzystanie z map, aplikacji i scen

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Korzystanie z geowyszukiwania (wyszukiwanie miejsc i adresów)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Korzystanie z wyznaczania tras oraz wskazówek dojazdu (portal musi być skonfigurowany do wykonywania analiz sieciowych)

Tak

Tak

TakTakTak

Geokodowanie adresów i nazw miejsc

Tak

Tak

TakTakTak

Dołączanie do grup, które nie mają włączonej możliwości aktualizacji elementów

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Edycja obiektów

Tak

Tak

Tak

Tak

Dołączanie do grup, które mają włączoną możliwość aktualizacji elementów

Tak

Tak

Tak

Tworzenie grup

Tak

Tak

Tak

Klasyfikuj elementy

Tak

Tak

Tak

Tworzenie zasobów

Tak

Tak

Tak

Udostępnianie elementów portalu

Tak

Tak

Tak

Korzystanie ze standardowych narzędzi analizy obiektowej

Tak

Tak

Korzystanie z usługi Narzędzia analiz geoprzestrzennych (portal musi być skonfigurowany do obsługi usługi GeoAnalytics)

Tak

Tak

Korzystanie z narzędzi analiz rastrowych (portal musi być skonfigurowany do wykonywania analiz rastrowych)

Tak

Tak

Publikowanie hostowanych warstw internetowych

Tak

Tak

Publikowanie warstw z serwera

Tak

Tak

Publikowanie scen

Tak

Tak

Publikowanie zbiorcze z magazynu danych

Tak

Tak

Publikowanie narzędzi internetowych

Tak

Tworzenie i edycja ArcGIS Notebooks

Tak

Notatniki zaawansowane

Tak

Zarządzanie zasobami instytucji

Tak

Konfiguracja witryny

Tak

Zarządzanie kooperacjami

Tak

Konfigurowanie loginów korporacyjnych

Tak

Tworzenie niestandardowych ról

Tak

Nadawanie oraz anulowanie roli administrator dla członka

Tak

Usuwanie innych członków z przypisaną rolą administratora domyślnego z instytucji

Tak

Udostępnianie zasobów wszystkim użytkownikom, w przypadku gdy instytucja nie zezwala członkom na ich udostępnianie poza swoim obrębem

Tak

Tworzenie i posiadanie grup, które zezwalają członkom na aktualizację wszystkich elementów w grupie

Tak

Udostępnianie zasobów witryny ArcGIS Marketplace (subskrypcja i dostęp do zasobów Premium wymagają konta instytucji)

Tak

Wyświetlanie ścieżek lokalizacji innych użytkowników

Tak

Notatka:

Większość uprawnień opisanych powyżej można również przypisać jako część roli niestandardowej, jednak niektóre uprawnienia administracyjne nie są dostępne dla ról niestandardowych, ponieważ są one zarezerwowane dla domyślnych administratorów.

Notatka:

Po sfederowaniu serwera z portalem dostęp do serwera jest kontrolowany przez magazyn zabezpieczeń portalu. To zapewnia dogodne logowanie, ale ma również wpływ na sposób dostępu do sfederowanego serwera oraz zarządzanie nim. Sfederowanie powoduje na przykład unieważnienie wszystkich użytkowników, ról i uprawnień skonfigurowanych wcześniej w usługach ArcGIS Server. Dostęp do usług jest wówczas określany w oparciu o role członków portalu oraz uprawnienia udostępniania. Więcej informacji o wpływie federowania na witrynę można znaleźć w temacie Administrowanie serwerem sfederowanym.

Niestandardowe role

Role domyślne w instytucji można dostosować, definiując bardziej szczegółowe zestawy uprawnień przez utworzenie ról niestandardowych. Na przykład w instytucji może wystąpić potrzeba przypisania niektórym członkom tych samych uprawnień, które ma domyślna rola Publikujący, ale bez zezwolenia na korzystanie z wzbogacania danych przestrzennych. W tym celu można utworzyć rolę niestandardową w oparciu o domyślną rolę Publikujący, wyłączyć uprawnienia do wzbogacania danych przestrzennych i nadać roli niestandardowej nazwę Publikujący bez wzbogacania danych przestrzennych lub podobną.

Tylko administratorzy domyślni oraz osoby, którym przypisano niestandardową rolę administratora z uprawnieniami pełniącego role członków, mogą tworzyć i modyfikować role niestandardowe. Administratorzy tacy mogą konfigurować role niestandardowe na podstawie dowolnej kombinacji dostępnych uprawnień ogólnych i administracyjnych. Po utworzeniu roli niestandardowej dowolny członek instytucji mający uprawnienia do zmiany ról może przypisać tę rolę do członków.

Notatka:

Członek z przypisaną rolą niestandardową nadającą dowolne uprawnienia do publikowania (obiektów, kafli lub scen) może także tworzyć inne typy usług ArcGIS Server na serwerach sfederowanych z portalem. Ta funkcjonalność może zostać ograniczona w przyszłej wersji, aby uniemożliwić takie procedury wykonywania zadań. Zaleca się, aby użytkownikom, którzy potrzebują możliwości publikowania usług ArcGIS Server, przypisać domyślną rolę Publikujący.

W wersji 10.7.1 użytkownik ma możliwość tworzenia ról niestandardowych z uprawnieniami administracyjnymi pozwalających na zarządzanie ustawieniami portalu. Pozwala to administratorom na delegowanie określonego zestawu zadań administracyjnych użytkownikom bez przypisywania im pełnego zestawu uprawnień zawartych w domyślnej roli administratora. Na przykład użytkownik z przypisaną rolą niestandardową obejmującą uprawnienia Witryna internetowa instytucji ma możliwość zarządzania ustawieniami witryny internetowej portalu bez możliwości wykonywania innych zadań administracyjnych, takich jak zarządzanie ustawieniami dotyczącymi zabezpieczeń lub serwera.

Uprawnienia, które można nadać członkom za pośrednictwem roli niestandardowej, nie mogą przekraczać tych powiązanych z przypisanym do nich typem użytkownika. Na przykład członkowi o typie użytkownika Viewer nie można przypisać roli z uprawnieniami do edycji.

Uprawnienia

Uprawnienia pozwalają członkom instytucji na wykonywanie różnych zadań i procedur wykonywania zadań w instytucji. Na przykład niektórzy członkowie mają uprawnienia do tworzenia i publikowania zasobów, podczas gdy inni mają uprawnienia do wyświetlania zasobów, ale nie mogą tworzyć własnych zasobów.

Uprawnienia ogólne

Członkom wykonującym określone zadania w instytucji, takie jak tworzenie map lub edycja obiektów, można przypisać uprawnienia ogólne potrzebne do udostępniania i pracy z grupami, zasobami i obiektami.

Uprawnienia ogólne

Członkowie

Wyświetl

Po zaznaczeniu, uprawnienia do przeglądania pozwalają członkom roli na przeglądanie strony Instytucja. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, członkowie nie będą widzieć tej strony.

Grupy

Tworzenie, aktualizacja i usuwanie

Przystępowanie do grup w obrębie instytucji

Wyświetlanie grup udostępnionych w portalu

Zasoby

Tworzenie, aktualizacja i usuwanie

Publikacja hostowanych warstw obiektów

Publikacja hostowanych warstw kafli

Publikacja hostowanych warstw scen

Publikowanie warstw z serwera

Wyświetlanie zasobów udostępnionych w instytucji

Rejestrowanie magazynów danych (nowość w wersji 10.7.1)

To uprawnienie umożliwia członkom roli dodawanie elementów magazynu danych do portalu.

Zbiorcze tworzenie warstw obiektowych przy użyciu magazynu danych (nowość w wersji 10.7.1)

To uprawnienie umożliwia właścicielowi elementu magazynu danych bazy danych publikowanie warstw obiektowych i warstw rastrowych mapy na podstawie wszystkich klas obiektów i tabel, które są dostępne w bazie danych.

Wyświetlanie ścieżek lokalizacji

Utwórz i edytuj notatniki

To uprawnienie umożliwia członkom roli tworzenie notatników ArcGIS Notebooks przy użyciu standardowego środowiska wykonawczego.

Notatka:

Mogą być wymagane dodatkowe uprawnienia (takie jak zarządzanie zasobami lub uruchamianie specjalistycznych narzędzi analizy) w zależności od procedur wykonywania zadań, z których korzysta autor notatnika.

Udostępnianie

Udostępnianie grupom

Udostępnianie w portalu

Udostępnianie publiczne

Udostępnianie grup w portalu

Publiczne udostępnianie grup

Zasoby i analiza

Geokodowanie

Użyj usługi ArcGIS World Geocoding Service do konwertowania adresów lub miejsc na punkty na mapie (geokodowanie), np. podczas publikowania pliku programu Microsoft Excel zawierającego adresy jako hostowanej warstwy obiektowej lub dodawania pliku .csv zawierającego adresy do mapy. (Nie dotyczy własnych lokalizatorów skonfigurowanych dla instytucji).

Analiza sieciowa

To uprawnienie umożliwia członkom roli wykonywanie zadań z zakresu analizy sieciowej, takich jak tworzenie obszarów czasu przejazdu.

Standardowa analiza obiektowa

Członkowie roli mogą wykonywać zadania związane z analizą przestrzenną, takie jak tworzenie buforów.

Wzbogacanie danych przestrzennych

To uprawnienie umożliwia członkom roli użycie usługi GeoEnrichment w celu uzyskania dostępu do informacji demograficznych.

Analiza obiektowa analiz geoprzestrzennych

Członkowie ról z tym uprawnieniem mogą używać narzędzi Narzędzia analiz geoprzestrzennych.

Analiza rastrowa

Członkowie ról z tym uprawnieniem mogą używać narzędzi analizy rastrowej.

Notatniki zaawansowane

To uprawnienie umożliwia członkom roli tworzenie notatników ArcGIS Notebooks przy użyciu zaawansowanego środowiska wykonawczego.

Notatka:

Mogą być wymagane dodatkowe uprawnienia (takie jak zarządzanie zasobami lub uruchamianie specjalistycznych narzędzi analizy) w zależności od procedur wykonywania zadań, z których korzysta autor notatnika.

Obiekty

Edycja

To uprawnienie umożliwia członkom roli edytowanie obiektów na podstawie uprawnień skonfigurowanych w danej warstwie.

Edytuj z pełną kontrolą

Niezależnie od poziomu edycji włączonego w hostowanych warstwach obiektowych członkowie ról z tym uprawnieniem mogą dodawać, aktualizować i usuwać obiekty.

Uprawnienia administracyjne

Uprawnienia z listy poniżej umożliwiają wsparcie domyślnych administratorów przez role niestandardowe w zakresie zarządzania członkami, grupami i zasobami w instytucji.

Uprawnienia administracyjne

Członkowie

Wyświetl wszystko: przeglądanie pełnych danych konta członka

Aktualizuj: aktualizowanie informacji o kontach członków, w tym także resetowanie haseł.

Usuń: usuwanie kont członków z instytucji portalu

Dodaj: dodawanie kont członków do instytucji portalu

Wyłącz: zmień konta członków na nieaktywne

Zmiana ról: zmiana roli przypisanej do członków portalu

Notatka:

Tylko członkowie roli administratora domyślnego mogą dodawać lub usuwać członków z roli administratora domyślnego.

Zarządzanie licencjami: zarządzanie licencjami dla członków portalu

Grupy

Wyświetl wszystko: wyświetlanie grup należących do członków portalu

Aktualizuj: aktualizowanie grup należących do członków portalu

Usuń: usuwanie grup należących do członków portalu

Zmiana właściciela: ponowne przypisanie właściciela grup

Przypisywanie członków: dodawanie członków do grup

Łącze do grupy firmy: łączenie grup z grupami firmy

Tworzenie z możliwością aktualizacji: tworzenie grupy, która umożliwia wszystkim jej członkom aktualizowanie wszystkich elementów udostępnionych tej grupie niezależnie od właściciela elementu lub ustawień edytora

Zasoby

Wyświetl wszystko: przeglądanie zasobów należących do członków

Aktualizuj: aktualizowanie zasobów należących do członków

Usuń: usuwanie zasobów należących do członków

Zmiana właściciela: ponowne przypisanie właściciela zasobów

Zarządzaj kategoriami: konfigurowanie kategorii zasobów dla instytucji

Publikowanie narzędzi internetowych: publikowanie narzędzi internetowych utworzonych w aplikacji ArcGIS Pro na serwerze sfederowanym

Ustawienia portalu

Zabezpieczenia i infrastruktura: zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń portalu

Witryna internetowa instytucji: zarządzanie ustawieniami witryny internetowej portalu

Kooperacje: zarządzanie kooperacjami portalu

Role członków: zarządzanie rolami członków portalu

Serwery: zarządzanie ustawieniami serwera portalu

Usługi narzędziowe: zarządzanie ustawieniami usług narzędziowych portalu

Uprawnienia zarezerwowane dla administratorów domyślnych

Określone uprawnienia administracyjne są zarezerwowane dla administratorów domyślnych i nie są dostępne dla ról niestandardowych. Na przykład tylko administratorzy domyślni mogą usuwać innych administratorów z instytucji. Poniżej znajduje się lista uprawnień zarezerwowanych dla administratorów domyślnych:

 • Konfigurowanie loginów korporacyjnych
 • Nadawanie oraz anulowanie roli administrator dla członka
 • Usuwanie innych administratorów z instytucji
 • Zmiana typu użytkownika
 • Udostępnianie zasobów instytucji wszystkim użytkownikom, gdy ustawienia witryny nie zezwalają członkom na udostępnianie poza instytucję
 • Importowanie nowego pliku licencji

Uprawnienia dotyczące standardowych procedur wykonywania zadań

Niektóre procedury organizacji prac wymagają łączonych uprawnień. Jeśli nie możesz wykonać funkcji, która powinna wchodzić w zakres Twojej roli, sprawdź, czy administrator włączył pełny zestaw wymaganych przez daną funkcję uprawnień.

Procedura wykonywania zadańWymagane uprawnienia

Korzystanie ze standardowych narzędzi analizy obiektowej

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Publikacja hostowanych warstw obiektów
 • Standardowa analiza obiektowa
Notatka:

Niektóre narzędzia wymagają dodatkowych uprawnień, aby mogły korzystać z wzbogacania danych przestrzennych lub analiz sieciowych. Patrz Wykonywanie analiz, aby zapoznać się z wymaganiami poszczególnych narzędzi.

Używanie aplikacji Narzędzia analiz geoprzestrzennych

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Publikacja hostowanych warstw obiektów
 • Analiza obiektowa analiz geoprzestrzennych

Korzystanie z narzędzi analizy rastrowej

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Publikacja hostowanych warstw obiektów
 • Analiza rastrowa

Publikacja hostowanych warstw obiektowych i warstw WFS

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Publikacja hostowanych warstw obiektów

Publikacja hostowanych warstw kafli

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Publikacja hostowanych warstw kafli

Publikacja hostowanych warstw scen

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Publikacja hostowanych warstw obiektów
 • Publikacja hostowanych warstw scen

Publikowanie aplikacji z poziomu przeglądarki map Map Viewer lub strony grupy

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Udostępnianie grupom, Udostępnianie w portalu lub Udostępnianie publiczne

Osadzanie map lub grup

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Udostępnianie publiczne

Tworzenie notatników ArcGIS Notebooks

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Publikacja hostowanych warstw obiektów
 • Utwórz i edytuj notatniki
 • Zaawansowane notatniki (wymagane do korzystania z pakietu ArcPy w notatnikach)

Zarządzanie zasobami należącymi do innych członków

 • Wyświetlanie wszystkich (członków)
 • Wyświetlanie wszystkich (zasobów)
 • Aktualizowanie (zasobów)
 • Usuwanie (zasobów)
 • Zmiana właściciela (zasobów).

Zarządzanie grupami należącymi do członków

 • Wyświetlanie wszystkich (członków)
 • Wyświetlanie wszystkich (grup)
 • Aktualizowanie (grup)
 • Usuwanie (grup)
 • Zmiana właściciela (grup)
 • Przypisywanie członków (grupy)

Zarządzanie profilami członków

 • Wyświetlanie wszystkich (członków)
 • Aktualizowanie (członków)

Zarządzanie zabezpieczeniami i infrastrukturą portalu

 • Wyświetlanie (Członkowie)
 • Wyświetlanie grup udostępnianych instytucji (Grupy)
 • Wyświetlanie wszystkich (członków)
 • Wyświetlanie wszystkich (grup)
 • Zabezpieczenia i infrastruktura (Ustawienia portalu)

Zarządzanie ustawieniami witryny internetowej portalu

 • Wyświetlanie (Członkowie)
 • Wyświetlanie grup udostępnianych instytucji (Grupy)
 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji (Zasoby)
 • Udostępnianie grupom (Udostępnianie)
 • Udostępnianie w portalu (Udostępnianie)
 • Udostępnianie publiczne (Udostępnianie)
 • Udostępnianie grup w portalu (Udostępnianie)
 • Udostępnianie publiczne grup (Udostępnianie)
 • Wyświetlanie wszystkich (członków)
 • Wyświetlanie wszystkich (grup)
 • Aktualizowanie (grup)
 • Wyświetlanie wszystkich (zasobów)
 • Aktualizowanie (zasobów)
 • Zarządzanie kategoriami (Zasoby)
 • Witryna internetowa instytucji (Ustawienia portalu)

Zarządzanie kooperacjami portalu

 • Wyświetlanie (Członkowie)
 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (Grupy)
 • Wyświetlanie grup udostępnianych instytucji (Grupy)
 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Publikacja hostowanych warstw obiektowych (Zasoby)
 • Wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji (Zasoby)
 • Udostępnianie grupom (Udostępnianie)
 • Wyświetlanie wszystkich (członków)
 • Wyświetlanie wszystkich (grup)
 • Aktualizowanie (grup)
 • Wyświetlanie wszystkich (zasobów)
 • Aktualizowanie (zasobów)
 • Usuwanie (zasobów)
 • Kooperacje (Ustawienia portalu)

Zarządzanie rolami członków portalu

 • Wyświetlanie (Członkowie)
 • Wyświetlanie wszystkich (członków)
 • Zmiana ról (Członkowie)
 • Role członków (Ustawienia portalu)

Zarządzanie ustawieniami serwera portalu

 • Wyświetlanie (Członkowie)
 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Serwery (Ustawienia portalu)
 • Usługi narzędziowe (Ustawienia portalu)

Zarządzanie ustawieniami usług narzędziowych portalu

 • Wyświetlanie (Członkowie)
 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie (zasobów)
 • Publikacja hostowanych warstw obiektowych (Zasoby)
 • Usługi narzędziowe (Ustawienia portalu)

Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie obiektów w edytowalnych hostowanych warstwach obiektowych nawet wtedy, gdy hostowana warstwa obiektowa ma skonfigurowaną opcję Tylko aktualizacja atrybutów obiektu lub Tylko dodawanie nowych obiektów

 • Edycja obiektów
 • Edytuj z pełną kontrolą