Skip To Content

Tworzenie grup

Grupy to zbiory elementów, często związane z określonym regionem, tematem lub projektem, które są tworzone i zarządzane przez właściciela grupy. Jeżeli masz uprawnienia do tworzenia grup, decydujesz o tym, kto może wyszukać Twoje grupy, czy inne osoby mogą wnioskować o przyjęcie do grupy, czy członkowie mogą aktualizować elementy udostępniane grupie i kto może dodawać zawartość do grupy. Ma również kontrolę nad elementami udostępnianymi grupie i może zapraszać inne osoby do przyłączenia się do grupy, nawet jeśli grupa nie przyjmuje wniosków o członkostwo.

Administratorzy instytucji mogą tworzyć grupy, które pozwalają członkom na aktualizację elementów udostępnianych w danej grupie. Grupy tworzone z możliwością aktualizowania elementu przydają się wtedy, gdy kilka współpracujących ze sobą osób musi aktualizować ten sam element, np. pracownicy zmianowi w centrach operacyjnych, którzy muszą aktualizować mapy stanowiące podstawę ich aplikacji oraz interfejsów. Grupy tworzone z tą możliwością są również pomocne wtedy, gdy niektórzy członkowie instytucji potrzebują możliwości pełnej edycji publicznie widocznej, hostowanej warstwy obiektowej, przy czym publiczny dostęp do warstwy musi być ograniczony wyłącznie do wyświetlania.

Gdy członkowie udostępniają element grupie utworzonej z włączoną możliwością aktualizowania elementu, pozostają właścicielami elementu. Inni członkowie grupy mogą aktualizować element. Aktualizacje elementu obejmują zmiany szczegółów elementu oraz aktualizacje zawartości. Na przykład, mogą dodawać warstwy na mapę i zapisywać mapę z uaktualnioną zawartością.

Notatka:

Aktualnie funkcja aktualizacji elementu przeznaczona jest do użycia ze szczegółami elementu i zawartością map, konfigurowalnymi aplikacjami i scenami. Obecnie większość aplikacji ArcGISnie obsługuje funkcji aktualizacji elementu. Aby dowiedzieć się, czy ta funkcja je dostępna w konkretnej aplikacji ArcGIS, zapoznaj się z dokumentacją aplikacji.

Administratorzy instytucji także korzystają z grup, używając ich do konfigurowania witryny portalu. Grupy używane do konfiguracji witryny zawierają polecane zasoby instytucji, mapy bazowe i szablony.

Tworzenie grupy

Aby utworzyć grupę, wykonaj poniższe czynności:

 1. Sprawdź czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i masz uprawnienia do tworzenia grup.
 2. Kliknij opcję Grupy znajdującą się w górnej części witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz grupę na karcie Moje grupy.
 3. Dodaj miniaturę reprezentującą grupę.

  Obraz można przeciągnąć lub przejść do pliku. W celu uzyskania najlepszych wyników dodaj obraz o rozmiarze 400 na 400 pikseli lub większy z zastosowaniem współczynnika proporcji 1:1 w formacie obrazu internetowego, np. PNG, JPEG lub GIF. Przesuń i powiększ, aby uzyskać pożądany wygląd miniatury. W zależności od rozmiaru i rozdzielczości pliku obrazu oraz tego, na ile został on powiększony, aby dostosować miniaturę, obraz może być podczas zapisywania przepróbkowany i wyskalowany. Jeśli dodasz obraz w formacie GIF lub JPEG, zostanie on podczas zapisywania przekształcony w format PNG.

 4. Podaj nazwę grupy i znaczniki. Możesz również dodać krótkie podsumowanie.
 5. W ustawieniu Kto może wyświetlać tę grupę? wybierz jedną z następujących opcji:
  • Tylko członkowie grupy — grupę mogą wyszukiwać i wyświetlać tylko jej członkowie. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, należy zapraszać członków do swojej grupy.
  • Osoby w instytucji — grupę mogą wyszukiwać i wyświetlać tylko członkowie instytucji. Członkowie mogą być zapraszani do grupy lub wnioskować o przyłączenie do grupy.
  • Wszyscy (publiczne) — każdy użytkownik mający dostęp do portalu, nawet jeśli nie jest członkiem instytucji portalu, może wyszukiwać i wyświetlać grupę oraz uzyskiwać dostęp do dowolnych zasobów udostępnionych zarówno dla grupy, jak i publicznie. Jest to opcja domyślna.
 6. Jeśli na poprzednim etapie podczas zezwalania na wyświetlanie grupy wybrano opcję Osoby w instytucji, należy wybrać jedną z następujących opcji, aby określić, kto może dołączyć do grupy. Pamiętaj, że trzecia opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy portal skonfigurowano do używania grup firmy. Pamiętaj również, że jeśli podczas zezwalania na wyświetlanie grupy wybrano opcję Wszyscy (publiczne), osoby, które nie są zalogowane do portalu, nie mogą dołączyć do grupy i nie mogą być zapraszane do grup, chyba że są członkami Twojej instytucji portalu, niezależnie od wyboru jednej z następujących opcji.
  • Te osoby, które zawnioskują o członkostwo i zostaną zatwierdzone przez menedżera grupy — do grupy mogą dołączyć tylko członkowie, którzy złożą wniosek o dołączenie do grupy i wniosek ten zostanie zatwierdzony przez właściciela lub menedżera grupy.
  • Tylko osoby zaproszone przez menedżera grupy — do grupy mogą dołączyć tylko członkowie, którzy zostali zaproszeni przez właściciela lub menedżera grupy.
  • Członkowie grupy firmy — zarządzanie członkostwem odbywa się poza portalem za pomocą grupy firmy. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownik jest administratorem instytucji lub ma uprawnienia, by łączyć wbudowane grupy z grupami firmy.Dokładny proces konfiguracji zależy od tego, czy dostawca tożsamości (IDP) jest oparty na protokole AD/LDAP czy na protokole SAML. Więcej informacji zawiera znajdująca się poniżej sekcja Informacje o łączeniu grup firmy.

  • Każdy — do grupy może dołączyć dowolny członek instytucji bez konieczności jego zapraszania ani zatwierdzania. Członkowie, którzy klikną opcję Przyłącz się do tej grupy na stronie grupy, stają się natychmiast członkami danej grupy.
 7. W ustawieniu Kto może dodawać zasoby do grupy? wybierz jedną z następujących opcji:
  • Członkowie grupy — wszyscy członkowie grupy mogą dodawać zasoby do grupy.
  • Tylko właściciel i menedżerowie grupy — tylko właściciel grupy, menedżerowie grupy i administratorzy w instytucji mogą dodawać zasoby do grupy. Jeśli wybierzesz tę opcję, członkowie będą mieli dostęp do Twoich elementów, ale nie będą mogli udostępniać w grupie własnych. Taki rodzaj grupy jest dobrym rozwiązaniem pozwalającym udostępniać twoje mapy i dane wybranym odbiorcom docelowym. Masz kontrolę nad tym, jakie elementy pojawiają się w grupie oraz kto może je oglądać.
 8. W ustawieniu Które elementy grupy mogą być aktualizowane przez jej członków? wybierz jedną z następujących opcji:
  Notatka:

  To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy masz uprawnienia do tworzenia grup z możliwością aktualizacji. Aktualizacje elementu obejmują zmiany szczegółów elementu oraz aktualizacje zawartości. To ustawienie jest dostępne tylko podczas tworzenia nowych grup oraz gdy członkami grupy mogą być wyłącznie osoby, które zostały zaproszone bądź złożyły wniosek o dołączenie, a wniosek ten został zatwierdzony.

  • Tylko własne elementy — członkowie grupy mogą aktualizować tylko te elementy, które do nich należą.
  • Wszystkie elementy (członkostwo w grupie jest ograniczone do instytucji) — członkowie grupy mogą aktualizować dowolne elementy udostępnione w grupie, włącznie z modyfikacją szczegółów elementu i aktualizacją jego zawartości. Po wybraniu tej opcji członkostwo w grupie będzie ograniczone do tych członków instytucji, którzy mają uprawnienia do tworzenia, aktualizowania i usuwania zasobów.
   Notatka:

   Poniższe działania na elementach może wykonywać wyłącznie właściciel (lub administrator) elementu (nie wszystkie działania mają zastosowanie w przypadku konkretnego typu element): usuwanie, udostępnianie, przesuwanie, zmiana właściciela, zmiana ochrony przed usuwaniem, publikowanie, rejestrowanie aplikacji, zastępowanie danych w hostowanych warstwach obiektowych i zarządzanie kaflami w hostowanych warstwach kafli.

 9. Aby zmienić sposób sortowania elementów na stronie grupy, wybierz odpowiednie pole z menu rozwijanego.

  Możesz wybrać sortowanie wg tytułu (domyślnie), właściciela, oceny, liczby wyświetleń lub daty. Aby zmienić kolejność wyświetlania elementów, zaznacz lub wyłącz zaznaczenie pola Rosnąco. Konfiguracje pola sortowania i kolejności wyświetlania elementów w grupie są uwzględniane po osadzeniu grupy w witrynie internetowej, udostępnieniu jej jako aplikacji i użyciu jej w celu skonfigurowania witryny internetowej portalu (np. galerii map bazowych). Jeśli zmienisz ustawienie sortowania lub kolejności wyświetlania, sposób wyświetlania elementów zostanie zaktualizowany we wszystkich miejscach, w których grupa została użyta.

 10. Kliknij opcję Utwórz grupę.

  Nowa grupa zostanie utworzona z użyciem podanych podstawowych informacji i właściwości. Zalecane jest, aby dodać krótkie podsumowanie dotyczące grupy (jeśli jeszcze tego nie zrobiono), jak również jej szczegółowy opis.

  Grupa jest gotowa do użycia. Możesz edytować właściwości grupy na karcie Przegląd, a ustawienia grupy na kartach Ustawienia. Użyj przycisku Zaproś użytkowników na karcie Przegląd lub na karcie Członkowie, aby wyszukać i zaprosić członków do grupy.

Łączenie grup firmy przy użyciu dostawcy tożsamości (IDP)

Jeśli w Twojej instytucji grupami firmy zarządza dostawca tożsamości oparty na protokole AD, LDAP lub SAML w systemie Windows, można połączyć te grupy z nowymi grupami tworzonymi w portalu ArcGIS Enterprise. W powyższej procedurze wykonywania zadań podczas wybierania użytkowników, którzy mogą dołączyć do nowej grupy, należy zwrócić uwagę na następujące dodatkowe etapy:

Dostawcy tożsamości oparci na protokole AD lub LDAP

Jeśli portal jest skonfigurowany przy użyciu korporacyjnego magazynu tożsamości i w tym magazynie zostały podane metadane dotyczące grup firmy, w nowej grupie tworzonej w portalu można ustawić opcje członkostwa tak, że będą do niej należeć członkowie istniejącej grupy firmy. Aby zdefiniować grupę firmy, wpisz nazwę grupy firmy lub jej część w polu tekstowym i kliknij opcję Wyszukaj grupę. Wybierz żądaną grupę z listy wyników i kliknij opcję Wybierz grupę.

Notatka:

Wszystkie konta korporacyjne w tej grupie firmy, które są już członkami portalu, zostaną dodane do grupy w portalu zaraz po jej utworzeniu. Jeśli Twoje konta korporacyjne i grupy firmy pochodzą z serwera Windows AD, zawarte tutaj będą także konta z zagnieżdżonych grup firmy.

Grupa AD Użytkownicy domeny nie powinna być używana jako grupa firmy. Jest tak, ponieważ jest ona uważana za główną grupę dla większości użytkowników serwera AD i większość użytkowników nie widzi jej w atrybucie memberOf.

Dostawcy tożsamości oparci na protokole SAML

Aby połączyć grupy firmy pochodzące z dostawcy tożsamości (IDP), który jest oparty na protokole SAML, z nowymi grupami tworzonymi w portalu, zaznacz pole wyboru Włącz członkostwo w grupie oparte na protokole SAML podczas ustawiania dostawcy tożsamości w ustawieniach portalu. Aby połączyć grupę firmy z grupą tworzoną w portalu ArcGIS Enterprise, podczas tworzenia grupy w portalu wpisz dokładnie tę nazwę, która została zwrócona przez dostawcę tożsamości w odpowiedzi z potwierdzeniem SAML. Opcja Wyszukaj grupę nie jest dostępna, gdy włączona jest opcja Włącz członkostwo w grupie oparte na protokole SAML.

Obsługiwane są następujące nazwy (wielkość liter nie jest rozróżniana) atrybutu definiującego członkostwo użytkownika w grupie: Group, Groups, Roles, MemberOf, member-of, http://schemas.xmlsoap.org/claims/Group, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groups, urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.5.1.1 i urn:oid:2.16.840.1.113719.1.1.4.1.25.

Notatka:

W przypadku grup firmy uzyskanych za pośrednictwem odpowiedzi z potwierdzeniem SAML od dostawcy tożsamości, członkostwo w grupie każdego użytkownika jest aktualizowane zawsze i tylko wtedy, gdy użytkownik loguje się w portalu.

Edycja właściwości i ustawień grupy

Po utworzeniu grupy jej właściciel, wszyscy wyznaczeni przez niego menedżerowie grupy oraz administratorzy z uprawnieniami grupy mogą edytować jej właściwości i ustawienia. Na przykład można zmodyfikować tytuł lub opis grupy, a także zmienić ustawienia, takie jak informacje o tym, kto może dodawać zasoby do grupy. Więcej informacji na temat pracy z posiadanymi grupami, w tym na temat zarządzania zasobami i członkami grupy, zawiera sekcja Zarządzanie grupami.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako właściciel, menedżer lub administrator grupy, którą chcesz edytować.
 2. Kliknij opcję Grupy u góry witryny i zgodnie z potrzebami za pomocą kart, filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź grupę, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij nazwę grupy, aby otworzyć jej stronę i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Na karcie Przegląd kliknij opcję Edytuj obok właściwości, którą chcesz edytować (na przykład opis lub znaczniki), wprowadź zmiany i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Możesz zmienić nazwę grupy, podsumowanie, opis, miniaturę i znaczniki.
  • Na karcie Ustawienia zmodyfikuj ustawienia grupy (na przykład osoby, które mogą wyświetlać grupę, dołączać do grupy lub wnosić zasoby do grupy). W wersji 10.7.1 można też określić typ elementów (na przykład mapy lub warstwy), które mają być domyślnie wyświetlane na kartach Zasoby i Przegląd tej grupy. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz na karcie Ustawienia.
  Notatka:

  Możliwość edytowania niektórych ustawień zależy od uprawnień użytkownika i roli w grupie. Ustawienia Które elementy grupy mogą być aktualizowane przez jej członków? nie można zmienić w przypadku istniejących grup . Opcję aktualizacji można określić tylko w przypadku nowych grup. Aby zmienić to ustawienie, należy usunąć grupę i utworzyć nową z pożądaną opcją.