Skip To Content

Analiza rastrowa

ArcGIS Image Server zawiera funkcje rozproszonej analizy rastrowej i rozproszonego przetwarzania obrazów. Za pomocą funkcji analizy rozproszonej na serwerze ArcGIS Image Server można przetwarzać zarówno duży, pojedynczy zestaw danych rastrowych, na przykład dane wysokościowe, jak i wysokiej rozdzielczości obraz satelitarny. Można ją również wykorzystać do gromadzenia dużej liczby zobrazowań, takich jak bieżące archiwum Landsat 8 czy ciągle rozwijane archiwum Sentinel-2.

Analiza rastrowa udostępnia skalowalne przetwarzanie rozproszone dużych zbiorów obrazów i rastrów, w tym istniejących danych GIS i danych zobrazowań. Korzystając z portalu ArcGIS Enterprise, możesz używać wbudowanych narzędzi do analizy rastrowej w celu tworzenia i przetwarzania trwałych warstw, które można udostępniać jako rastrowe i obiektowe warstwy internetowe.

Poniżej znajdują się dwa przykłady analizy rastrowej:

 • Przetwarzanie powierzchni z szatą roślinną na obrazach wielopasmowych, co umożliwia ocenę gruntów rolnych.
 • Wyszukiwanie odpowiednich lokalizacji dla elektrowni słonecznych na podstawie danych wysokościowych dla całego stanu i danych dotyczących pokrycia terenu.

Notatka:
Począwszy od wersji ArcGIS Enterprise 10.7.1, wprowadzono pewną liczbę usług analizy rastrowej opartych na metodzie Deep Learning. Zadania usług opartych na metodzie Deep Learning umożliwiają eksportowanie próbek treningowych ze zobrazowania oraz przeprowadzanie identyfikacji obiektów obrazu w celu klasyfikowania pikseli i wykrywania obiektów przy użyciu istniejących modeli wytrenowanych metodą Deep Learning.

Wykonywanie tych procedur wykonywania zadań opartych na metodzie Deep Learning wymaga zainstalowania w witrynie Portal for ArcGIS i na serwerze ArcGIS Server modułów języka Python obsługujących metodę Deep Learning. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Konfigurowanie i wdrażanie oprogramowania ArcGIS Enterprise pod kątem analizy rastrowej z użyciem metody Deep Learning.

Dostęp do narzędzi analizy rastrowej

Narzędzi analizy rastrowej można używać w przeglądarce Map Viewer, w interfejsach ArcGIS Python API, ArcGIS REST API oraz w aplikacji ArcGIS Pro.

Uzyskiwanie dostępu do narzędzi z poziomu przeglądarki Map Viewer

 1. Zaloguj się do portalu jako użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.

  Aby móc wykonywać analizę rastrową, minimalny zestaw potrzebnych uprawnień to uprawnienia do publikowania i analizy rastrowej:

  • ZasobyTworzenie, aktualizacja i usuwanie oraz Publikacja hostowanych warstw obiektowych
  • Zasoby i analizaAnaliza rastrowa

  Uprawnienia publikującego Uprawnienia do analizy rastrowej

  Więcej informacji o ustawianiu odpowiednich uprawnień zawiera temat Konfigurowanie portalu do wykonywania analizy rastrowej.

 2. Kliknij opcję Mapa, aby otworzyć przeglądarkę Map Viewer.
 3. Kliknij opcję Analiza i wybierz narzędzia Analiza rastrowa.
Notatka:

Jeśli w przeglądarce Map Viewer nie widać przycisku Analiza lub karty Analiza rastrowa, skontaktuj się z administratorem portalu. Portal może nie być skonfigurowany do współpracy z serwerem ArcGIS Image Server lub możesz nie mieć uprawnień do uruchamiania tych narzędzi. Jeśli nie masz uprawnień wymaganych do korzystania z narzędzi, nie będą one widoczne.

Przegląd narzędzi przeglądarki Map Viewer

Narzędzia analizy rastrowej można uruchomić dla dwóch typów danych:

 • Warstwy zobrazowań
 • Dla warstw obiektowych

Poniższe tabele zawierają opisy narzędzi analizy rastrowej. Narzędzia analizy są podzielone na kategorie. Elementy w tych kategoriach są pogrupowane w sposób logiczny i nie mają wpływu na sposób, w jaki używane są narzędzia lub uzyskiwany jest do nich dostęp.

Analiza obrazu

Te narzędzia uzyskują informacje ze zobrazowania na podstawie algorytmów dla konkretnego celu, takiego jak analiza roślinności, wykrywanie zmiany czy klasyfikacja obrazu.

NarzędzieOpis

Monitoruj roślinność

To narzędzie wykonuje operacje arytmetyczne na pasmach wielopasmowych warstw rastrowych w celu pozyskania informacji o szacie roślinnej na danym obszarze.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Analiza zależności przestrzennych

Te narzędzia wykorzystują wzorce przestrzenne w danych.

NarzędzieOpis

Oblicz zagęszczenie

To narzędzie tworzy mapę zagęszczenia na podstawie obiektów punktowych lub liniowych poprzez rozmieszczenie na mapie znanych wartości ilościowych dotyczących pewnego zjawiska (reprezentowanych przez atrybuty punktów lub linii). Wynikiem uruchomienia narzędzia jest warstwa z obszarami sklasyfikowanymi według gęstości — od najmniejszego do największego zagęszczenia.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Interpoluj punkty

Jest to narzędzie umożliwiające przewidywanie wartości w nowych lokalizacjach na podstawie pomiarów ze zbioru punktów. Korzysta ono z danych punktowych, z których każdy ma określoną wartość i zwraca raster przewidywanych wartości.

Wynikiem działania narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań i hostowana warstwa obiektowa, w formie tabeli.

Analiza terenu

Narzędzia służące do obliczania spadku, ekspozycji i widoczności powierzchni na podstawie numerycznych modeli terenu (DEM).

NarzędzieOpis

Oblicz spadki

To narzędzie umożliwia utworzenie powierzchni zawierającej informacje o spadku wejściowych danych wysokościowych. Spadek reprezentuje szybkość zmian wysokości dla każdej komórki numerycznego modelu terenu (DEM).

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Utwórz widoczność

To narzędzie identyfikuje obszary widoczne dla obserwatora, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu. Wejściowe lokalizacje punktów mogą reprezentować albo obserwatorów (np. ludzi na ziemi lub obserwatorów w wieży pożarowej) albo obserwowane obiekty (takie jak turbiny wiatrowe, wieże ciśnień, pojazdy lub inni ludzie). Wynikiem będą obszary widoczne z lokalizacji obserwatorów.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Wyznacz ekspozycje

Za pomocą tego narzędzia można utworzyć mapę ekspozycji na podstawie źródła danych wysokościowych. Ekspozycja identyfikuje kierunek spadku dla maksymalnej szybkości zmian wartości w danej komórce względem komórki sąsiadującej. Ekspozycję można traktować jako kierunek spadku. Wartości rastra wynikowego wskazują kierunek ekspozycji.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Zlewnia

To narzędzie oblicza obszar spływu powyżej zestawu komórek w rastrze.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Deep Learning

Te narzędzia służą do wykrywania konkretnych obiektów w obrazie lub do klasyfikowania pikseli w zestawie danych rastrowych z użyciem narzędzi wnioskowania Deep Learning.

NarzędzieOpis

Klasyfikuj piksele metodą Deep Learning

Runs a trained deep learning model on an input raster to produce a classified raster, with each valid pixel having a class label assigned.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Wykrywaj obiekty metodą Deep Learning

Runs a trained deep learning model on an input raster to produce a feature class containing the objects it finds. The features can be bounding boxes or polygons around the objects found, or points at the centers of the objects.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Eksportuj dane treningowe na potrzeby metody Deep Learning

Generuje elementy obrazu próbki treningowej na podstawie danych zobrazowania wejściowego zawierającego dane wektorowe z etykietami lub sklasyfikowane obrazy.

Wynikiem działania tego narzędzia usługi jest ciąg znakowy magazynu danych, w którym mają być przechowywane wynikowe pliki elementów obrazu, etykiet i metadanych.

Notatka:
W oprogramowaniu ArcGIS Enterprise 10.7.1 narzędzia Eksportuj dane treningowe na potrzeby metody Deep Learning można używać tylko z poziomu interfejsów ArcGIS API for Python i ArcGIS REST API. Nie jest ono dostępne w przeglądarce map Map Viewer ani w aplikacji ArcGIS Pro

Zarządzanie danymi

Narzędzia służące do zarządzania danymi rastrowymi, między innymi do przycinania/maskowania, ponownego przyporządkowania wartości pikseli oraz konwersji danych rastrowych na dane obiektowe i odwrotnie.

NarzędzieOpis

Konwertuj obiekt na raster

To narzędzie przekształca obiekty w zestaw danych rastrowych.

Dowolna klasa obiektów zawierająca obiekty punktowe, liniowe lub poligonowe może zostać przekształcona w zestaw danych rastrowych.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Konwertuj raster na obiekt

To narzędzie konwertuje raster na zestaw danych obiektów, takich jak punkty, linie lub poligony.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa obiektów.

Wyodrębnij raster

Za pomocą tego narzędzia można przyciąć raster do granicy, tworząc prostokątny obszar lub kształt definiowany interaktywnie na ekranie. Raster można przyciąć do rozmiaru wyznaczanego przez zasięg obszaru aktualnie wyświetlanego na mapie lub przez analizowany obszar zdefiniowany przez poligon.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Ponownie mapuj wartości

To narzędzie umożliwia modyfikowanie lub ponowne klasyfikowanie wartości pikseli w danych rastrowych. Wartości pikseli są ponownie mapowane poprzez podanie zakresu wartości pikseli, które mają być mapowane na wynikową wartość piksela. Wynikową wartością piksela może być prawidłowa wartość lub wartość NoData oznaczająca piksele, z którymi nie są powiązane żadne znane wartości.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Sumowanie danych

Narzędzia umożliwiające użycie jednego zestawu danych do zdefiniowania obszarów, które mają zostać podsumowane na podstawie wartości z innego zestawu danych.

NarzędzieOpis

Podsumuj raster w ramach

To narzędzie podsumowuje raster na podstawie obszarów (stref) zdefiniowanych przez pierwszą warstwę wejściową.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Narzędzia bliskości

Za pomocą tych narzędzi można przeprowadzać analizy w oparciu o bliskość i znajdować optymalne ścieżki prowadzące do miejsca docelowego.

NarzędzieOpis

Oblicz odległość

To narzędzie oblicza odległość euklidesową, kierunek i przydział na podstawie pojedynczego źródła lub zestawu źródeł.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa zobrazowań.

Wyznacz sieć optymalnego kosztu podróży

To narzędzie oblicza sieć optymalnego kosztu na podstawie zestawu regionów wejściowych.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa obiektów.

Określ ścieżkę kosztów podróży jako polilinię

To narzędzie oblicza ścieżkę poliliniową o najmniejszym koszcie między źródłami a znanymi miejscami docelowymi.

Danymi wynikowymi tego narzędzia jest hostowana warstwa obiektów.

Dostęp WebUI do narzędzi z poziomu interfejsu ArcGIS Python API

Interfejs ArcGIS Python API umożliwia analitykom systemu GIS i naukowcom zajmującym się przetwarzaniem danych tworzenie zapytań, wizualizowanie, analizowanie i transformowanie danych przestrzennych za pomocą narzędzi analizy rastrowej dostępnych w instytucji. Więcej informacji na temat możliwości analitycznych dostępnych w interfejsie API znajduje się w witrynie dokumentacji.

Dostęp do narzędzi służących do analizy rastrowej można uzyskać w module raster.

Dostęp do narzędzi z poziomu interfejsu ArcGIS REST API

Usługi analizy rastrowej są dostępne z poziomu aplikacji klienckich interfejsu użytkownika ArcGIS Pro lub przeglądarki map Map Viewer, ale również można do nich uzyskać dostęp w interfejsie ArcGIS REST API. Zadania usługi Analiza rastrowa oparte na narzędziach geoprzetwarzania zapewniają popularne narzędzia analizy rastrowej podzielone na kategorie według zadań obejmujących analizę wzorców, analizę terenu, zarządzanie danymi, sumowanie danych, przetwarzanie równoległe danych rastrowych i klasyfikowanie danych.

Edytor funkcji rastrowych jest dostępny w przeglądarce Map Viewer za pośrednictwem portalu Enterprise. Edytor funkcji rastrowych jest wizualnym interfejsem programistycznym służącym do budowania łańcuchów przetwarzania analizy zobrazowań i analizy rastrowej. Procedury wykonywania zadań można zapisywać jako szablony funkcji rastrowych (RFT), które mogą zautomatyzować procesy i analizy zobrazowań. Szablony RFT można tworzyć i modyfikować na panelu edytora funkcji. Edytor funkcji rastrowych zawiera dużą galerię funkcji rastrowych. Te funkcje rastrowe można łączyć w łańcuchy przetwarzania funkcji rastrowych — zwane szablonem funkcji rastrowych (RFT) — za pomocą narzędzi programowania wizualnego. Szablony RFT można testować, edytować, zapisywać i udostępniać innym członkom w firmie.

Oprócz powyższych zadań usługi Analiza rastrowa, można przeprowadzić rozproszoną analizę rastrową, wykorzystując pojedyncze funkcje rastrowe lub funkcje rastrowe połączone w łańcuchy funkcji rastrowych, korzystając z narzędzia analizy Generuj raster. To narzędzie jako dane wejściowe przyjmuje odpowiednio zdefiniowany obiekt JSON funkcji rastrowej i przeprowadza analizę na podstawie definicji funkcji. Użytkownik może albo użyć bezpośrednio obsługiwanej aktualnie funkcji rastrowej wbudowanej w system lub własnych niestandardowych modeli rastrowych. Temat Obiekty funkcji rastrowych zawiera bogatą listę dostępnych funkcji do rozproszonego przetwarzania analizy rastrowej oraz przechowywania rozproszonych danych wynikowych.

Tworzenie warstw zobrazowań

Użyj funkcji Tworzenie warstw zobrazowań, aby utworzyć warstwy zobrazowań zoptymalizowane pod kątem użycia w podanych powyżej narzędziach analizy rastrowej, interfejsach REST API i interfejsach Python API. Utworzone warstwy rastrowe można zapisać w magazynie plików rastrowych i publikować jako usługi rastrowe. Dane zobrazowań używane jako dane wejściowe mogą pochodzić z lokalnego folderu lub z magazynu danych. Danymi wynikowymi mogą być hostowane warstwy zobrazowań lub warstwy zobrazowań odwołujące się do zarejestrowanego źródła danych. Warstwami zobrazowań, które odnoszą się do zarejestrowanego źródła danych, nie zarządza firma. Usunięcie przywoływanej warstwy zobrazowań nie spowoduje usunięcia danych z magazynu danych.

Uzyskiwanie dostępu do narzędzi z poziomu ArcGIS Pro

Dostęp do narzędzi Analiza rastrowa można uzyskać z portalu z poziomu ArcGIS Pro. Więcej szczegółów zawiera dokumentacja pomocy w ArcGIS Pro.