Skip To Content

Zarządzanie hostowanymi warstwami obiektowymi

Niektóre ustawienia można zmieniać w hostowanej warstwie obiektowej (lub warstwie tabeli), podczas gdy inne są ustawiane w poszczególnych warstwach należących do hostowanej warstwy obiektowej. Poniższe sekcje zawierają opis sposobów umożliwiających właścicielowi warstwy lub administratorowi zarządzanie ustawieniami hostowanej warstwy obiektowej i warstw, które ona zawiera.

Wskazówka:

Po włączeniu poniższych ustawień każdy, kto ma dostęp do hostowanej warstwy obiektowej, może korzystać z jej funkcji. Należy o tym pamiętać, udostępniając własną warstwę.

 • Włącz synchronizację (wymagane do użycia w trybie offline i kooperacji) — używaj hostowanej warstwy obiektowej w trybie offline lub w ramach kooperacji.
 • Zezwól innym użytkownikom na eksport do różnych formatów — eksportuj dane z hostowanej warstwy obiektowej.
 • Włącz załączniki — dodawaj załączniki do obiektów w hostowanych warstwach obiektowych.

Należy także pamiętać, że po udostępnieniu hostowanej warstwy obiektowej grupie udostępnionych aktualizacji, jej członkowie mogą zarządzać wieloma ustawieniami warstwy.

Zmiana nazw warstw

Można zmieniać nazwy elementów hostowanej warstwy obiektowej oraz warstw w obrębie hostowanych warstw obiektowych.

Zmiana nazw warstw w hostowanej warstwie obiektowej nie powoduje zmiany nazw jakichkolwiek zależnych hostowanych warstw ani widoków. Podobnie, zmiana nazwy elementu warstwy zależnej lub nazw warstw w zależnej warstwie nie powoduje zmiany nazw w hostowanej źródłowej warstwie obiektowej.

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Zmiana nazwy warstwy.
  • Aby zmienić nazwę hostowanej warstwy obiektowej, kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok nazwy warstwy na karcie Przegląd.
  • Aby zmienić nazwę warstwy podrzędnej, otwórz jej stronę elementu, klikając nazwę warstwy na liście Warstwy karty Przegląd, a następnie kliknij przycisk Edytuj obok nazwy warstwy podrzędnej.
 4. Wpisz nową nazwę warstwy i kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie ustawieniami edycji

Właściciel lub administrator hostowanej warstwy obiektowej może zmienić ustawienia warstwy obiektowej, które wpływają na to, kto może ją edytować i jakich edycji może dokonywać. Inne czynniki również wpływają na to, kto może edytować. Sekcja Zarządzanie edycją hostowanych warstw obiektowych zawiera informacje o wszystkich ustawieniach i czynnikach wpływających na to, kto może edytować hostowaną warstwę obiektową.

Zezwalanie na eksportowanie danych

Jako właściciel lub administrator hostowanej warstwy obiektowej możesz wyeksportować dane z warstwy do pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami (.csv), pliku Microsoft Excel , pliku shape, pliku klasy obiektów geobazy, pliku GeoJSON, zbioru obiektów lub pliku Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage. Można także skonfigurować możliwość eksportu danych z hostowanej warstwy obiektowej dla innych użytkowników, którzy uzyskują do niej dostęp w portalu.

Wskazówka:

Jeśli hostowana warstwa obiektowa jest publikowana z aplikacji ArcGIS Pro, można podczas publikowania skonfigurować w warstwie obiektowej możliwość eksportowania danych.

Gdy użytkownicy inni niż właściciel lub administrator eksportują widok hostowanej warstwy obiektowej, do którego zastosowano definicje pól lub obiektów, wyeksportowany plik zawiera tylko te pola lub obiekty, na które zezwala definicja. W przypadku eksportowania przez właściciela lub administratora definicje nie są stosowane, a wyeksportowany plik zawiera wszystkie pola i obiekty.

Aby umożliwić innym użytkownikom eksportowanie z hostowanej warstwy obiektowej lub widoku hostowanej warstwy obiektowej po uzyskaniu dostępu do tej warstwy w witrynie portalu, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij kartę Ustawienia.
 4. Przejdź do sekcji Ustawienia warstwy obiektowej.
 5. Kliknij opcję Zezwól innym użytkownikom na eksport do plików w różnych formatach i kliknij przycisk Zapisz.

Teraz inni członkowie instytucji mogą eksportować z hostowanej warstwy obiektowej.

Notatka:

To ustawienie nie ma wpływu na możliwość eksportowania danych z usługi bazowej przez innych użytkowników. Nawet jeśli nie włączysz tego ustawienia eksportu w swojej warstwie obiektowej, użytkownicy, którzy mają dostęp do tej warstwy w innych aplikacjach klienckich, takich jak ArcGIS Pro lub aplikacje niestandardowe, mogą eksportować z niej dane.

Zezwalanie na dodawanie załączników

Można zezwolić edytorom na dodawanie obrazów i innych plików do poszczególnych obiektów na warstwie znajdującej się w hostowanej warstwie obiektowej. Umożliwia to powiązanie dokumentów lub zdjęć z konkretnymi obiektami. Na przykład, specjalista ds. zgodności z przepisami może dołączyć do punktu o określonym adresie zdjęcie informujące o naruszeniu przepisów, a inspektor budowlany może dołączyć do obiektu budynku pozwolenie w formacie PDF.

Każdy widok hostowanej warstwy obiektowej dziedziczy to ustawienie dotyczące załączników z warstwy obiektowej, na podstawie której został utworzony. Domyślnie wszyscy użytkownicy widoku mogą wyświetlać załączniki odziedziczone z hostowanej warstwy obiektowej. Aby sterować tym, kto ma dostęp do tych załączników, można ukryć załączniki w widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Maksymalna wielkość pliku dołączanego do obiektu to 2 GB. Aby dołączyć pliki większe niż 2 GB, można użyć operacji Upload Part (Prześlij część) i Add Attachment (Dodaj załącznik) z interfejsu ArcGIS REST API w celu przesłania załącznika w częściach.

Lista obsługiwanych typów pliku, które można załączyć, znajduje się w temacie Edycja tabel.

Aby zezwolić innym osobom na dołączanie plików do obiektów na warstwie we własnej warstwie obiektowej, należy wykonać poniższe operacje:

 1. Włącz edytowanie hostowanej warstwy obiektowej.

  Jeśli edytowanie nie zostanie włączone, użytkownicy nie będą mogli dodawać załączników do warstwy.

 2. Otwórz stronę szczegółów warstwy obiektowej, klikając warstwę na karcie Moje zasoby na stronie zasobów.
 3. Kliknij nazwę warstwy na liście Warstwy na karcie Informacje ogólne, aby otworzyć stronę jej szczegółów.
 4. Kliknij przełącznik Włącz załączniki.

Teraz podczas edytowania tej warstwy użytkownicy będą mogli dołączać pliki do poszczególnych obiektów.

W przypadku decyzji o zablokowaniu możliwości dołączania plików do warstwy otwórz stronę szczegółów warstwy podrzędnej i wyłącz przełącznik obok opcji Włącz załączniki. Należy jednak pamiętać, że spowoduje to usunięcie wszystkich dodanych załączników z warstwy oraz uniemożliwi dodawanie kolejnych.

Ukrywanie załączników w widokach

Ukryj załączniki w widokach hostowanych warstw obiektowych, jeśli pewna podgrupa użytkowników musi uzyskiwać dostęp do atrybutów obiektów, ale nie powinni oni widzieć załączników lub nie potrzebują dostępu do nich.

Na przykład, jeśli załącznik zawiera informacje poufne, które powinny być widoczne tylko dla kilku członków instytucji, udostępnij tę hostowaną warstwę obiektową grupie zawierającej tych kilku członków. Utwórz widok hostowanej warstwy obiektowej na podstawie tej warstwy, ukryj załączniki i udostępnij ten widok szerszej grupie odbiorców.

Aby ukryć załączniki w poszczególnych warstwach widoku hostowanej warstwy obiektowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel widoku hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu dla widoku hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Znajdź listę Warstwy na karcie Informacje ogólne i kliknij warstwę z załącznikami, które chcesz ukryć.
 4. Kliknij przełącznik Ukryj załączniki, aby uniemożliwić użytkownikom widoku hostowanej warstwy obiektowej uzyskiwanie dostępu do załączników tej warstwy.
 5. Powtórz etapy 2 i 3 dla każdej warstwy z załącznikami, do których użytkownicy nie mają mieć dostępu przez widok.

Jeśli zdecydujesz, że użytkownicy widoku mają mieć dostęp do załączników w jednej lub większej liczbie warstw widoku, kliknij łącze Pokaż załączniki poniżej odpowiednich warstw na karcie Przegląd strony szczegółów widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Włączanie ustawień czasu

W przypadku hostowanej warstwy obiektowej, która rejestruje różne informacje dla tej samej lokalizacji w oparciu o datę i godzinę, można włączyć ustawienia czasu na warstwach hostowanej warstwy obiektowej. Po skonfigurowaniu ustawień czasu i dodaniu do mapy hostowanej warstwy obiektowej można skonfigurować ustawienia czasu na mapie i sprawdzić, co zdarzyło się w określonym czasie albo zwizualizować wzorce i trendy powstające w miarę zmiany danych w czasie.

Zastępowanie hostowanych warstw obiektowych

Możesz zastąpić wszystkie dane w hostowanej warstwie obiektowej, którą opublikowano z jednego z następujących typów plików:

 • Geobaza plikowa (skompresowana)
 • Plik shape (skompresowany)
 • Plik GeoJSON
 • Plik Microsoft Excel
 • Plik .csv

Aby zastąpić hostowaną warstwę obiektową zawartością ze zaktualizowanego pliku, prześlij zaktualizowany plik źródłowy. Musisz użyć tego samego typu pliku źródłowego, a schemat w pliku źródłowym musi być taki sam, jak podczas publikowania hostowanej warstwy obiektowej.

Na przykład jeśli hostowana warstwa obiektowa jest publiczna i nie chcesz, aby można było ją edytować lub jeśli inny dział regularnie wysyła aktualizacje danych w pliku shape, możesz zastąpić dane w hostowanej warstwie obiektowej, używając zaktualizowanego pliku. Adres URL warstwy, właściwości warstwy skonfigurowane na kartach Przegląd i Ustawienia strony elementu hostowanej warstwy obiektowej, symbolizacja i konfiguracje okien podręcznych zostaną zachowane. Ponieważ jednak zastąpienie hostowanej warstwy obiektowej powoduje ponowne opublikowanie usługi i zastąpienie każdej warstwy w hostowanej warstwie obiektowej, ustawienia pól, takie jak unikalna wartość, wartości domyślne i niedozwolone wartości null, nie są zachowywane i należy je zresetować po zastąpieniu hostowanej warstwy obiektowej.

W przypadku zastąpienia danych plik źródłowy i dane hostowanej warstwy obiektowej zostają zastąpione danymi ze zaktualizowanego pliku źródłowego. Jeśli źródłem jest plik shape z metadanymi lub geobaza plikowa zawierająca klasy obiektów z metadanymi, portal dodaje lub zastępuje metadane na poziomie warstwy w hostowanej warstwie obiektowej.

Jeśli opcja zastąpienia warstwy obiektowej nie jest dostępna, oznacza to, że dana warstwa hostowana nie może być zastąpiona na skutek jednej z poniższych przyczyn:

 • Została opublikowana z poziomu klienta, a nie z poziomu portalu ArcGIS Enterprise. Jeśli na przykład hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z poziomu aplikacji ArcGIS Pro, należy zastąpić usługę z poziomu aplikacji ArcGIS Pro.
 • Została opublikowana, gdy portal miał wersję 10.4.1 lub wcześniejszą.
 • Synchronizacja jest włączona w hostowanej warstwie obiektowej.
 • Jest to raczej widok hostowanej warstwy obiektowej, a nie hostowana warstwa obiektowa. Aby zaktualizować dane w widoku hostowanej warstwy obiektowej i w hostowanej warstwie obiektowej, na podstawie której utworzono ten widok, zastąp hostowaną warstwę obiektową, a aktualizacje zostaną odzwierciedlone w widoku.
 • Włączono śledzenie zmian danych w warstwie.
 • Powiązany plik źródłowy został usunięty.
 • Okno Aktualizuj warstwę zostało otwarte z poziomu szczegółów warstwy podrzędnej lub z poziomu karty Dane elementu hostowanej warstwy obiektowej.

Uwaga:

 • Wszelkie zmiany dokonane w danych hostowanej warstwy obiektowej są zastępowane danymi ze zaktualizowanego pliku źródłowego.
 • W przypadku geobaz plikowych w zaktualizowanym pliku muszą znajdować się takie same pola i klasy obiektów jak w oryginalnym pliku. Na przykład, nie należy wykonywać zastępowania, jeśli użytkownik usunie klasę obiektów z geobazy plikowej lub doda pole do pliku shape lub klasy obiektów.
 • Nazwy plików i pól muszą być takie same jak w oryginalnym przesłanym pliku. Jeśli przesłano geobazę plikową, nazwy klas obiektów muszą być takie same jak w oryginalnym przesłanym pliku.
 • Jeśli jednak użytkownik wykona zastąpienie i pola oraz nazwy klas obiektów i schematy nie pasują do siebie, warstwa obiektowa i mapy internetowe, które używają warstwy obiektowej, mogą nie działać tak, jak oczekiwano. Jeśli schemat danych źródłowych zmienił się lub jeśli chcesz zachować zmiany wprowadzone w danych hostowanej warstwy obiektowej, wczytaj plik jako nowy element i opublikuj nową warstwę obiektową.
 • Właścicielem źródła danych i warstwy hostowanej musi być ten sam użytkownik. Jeśli zmieni się właściciel jednego z tych elementów, należy zmienić właściciela drugiego. Jeśli się tak nie stanie, nie będzie możliwości zastąpienia warstwy hostowanej.
 • W przypadku modyfikacji szczegółów poszczególnych warstw podrzędnych zmiany te zostają utracone podczas zastępowania hostowanej warstwy obiektowej z pliku.
 • Warstwa obiektowa stanie się niedostępna dla pozostałych użytkowników przez krótki czas, w trakcie którego będzie zastępowana.

Aby zastąpić hostowaną warstwę obiektową przy użyciu pliku, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij przycisk Zaktualizuj dane na karcie Przegląd elementu hostowanej warstwy obiektowej.

  Zostanie wyświetlone okno Zaktualizuj warstwę.

 4. Wybierz opcję Zastąp całą warstwę obiektową.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby wskazać plik na dysku. Użyj jednej z poniższych metod, aby wybrać plik i zastąpić zawartość hostowanej warstwy obiektowej:
  • Kliknij opcję Twoje urządzenie, przejrzyj pliki i wybierz odpowiedni, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  • Przeciągnij plik z pulpitu lub eksploratora plików do okna Aktualizuj dane.

Dodawanie i aktualizowanie obiektów z pliku

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub hostowanej warstwy obiektów czasowo-przestrzennych albo administrator instytucji może dodawać obiekty do warstwy w istniejącej hostowanej warstwie obiektowej za pomocą zaktualizowanego pliku. Pozwala to opublikować początkowe dane lub nawet pustą hostowaną warstwę obiektową, a później dodać więcej danych, gdy staną się dostępne, bez konieczności zastępowania całej hostowanej warstwy obiektowej. Jeśli na przykład masz kilku pracowników, którzy przeprowadzają inspekcje i zbierają informacje w pliku .csv lub niestandardowej aplikacji zapisującej dane w pliku shape, możesz pod koniec dnia zebrać pliki od poszczególnych inspektorów i zaktualizować hostowaną warstwę obiektową przy użyciu nowych danych.

Jeśli plik aktualizacyjny zawiera zmiany w opublikowanych już obiektach, możesz też użyć pliku wejściowego do zaktualizowania istniejących obiektów. Z tego powodu warstwa i plik używany do wczytania aktualizacji muszą zawierać pole z niepowtarzalnymi wartościami, dzięki czemu oprogramowanie ArcGIS Enterprise może zidentyfikować obiekt do zaktualizowania. Pole z warstwy podrzędnej hostowanej warstwy obiektowej można zdefiniować jako unikalne z poziomu karty Dane na stronie szczegółów warstwy i użyć tego pola jako identyfikatora lub użyć identyfikatora globalnego w jednej z warstw podrzędnych jako unikalnego identyfikatora.

Uwaga:

Wartości pól w pliku aktualizacyjnym i warstwie muszą poprawnie i jednoznacznie identyfikować obiekt do zaktualizowania. Jeśli tak nie jest, dane mogą zostać utracone, gdy aktualizacja zastąpi atrybuty istniejącego obiektu. Dodawanie i aktualizowanie obiektów kończy się niepowodzeniem w przypadku aktualizacji wyników z powtarzającymi się wartościami w polu oznaczonym jako unikalne.

Nazwy pól używane w pliku muszą być identyczne (włącznie z wielkością liter) ze znajdującymi się w istniejącej warstwie obiektowej. W przypadku publikowania z pliku .csv lub pliku programu Microsoft Excel zawierającego nazwy pól ze spacjami nazwy pól w hostowanej warstwie obiektowej mają między słowami wstawione znaki podkreślenia. Przy dodawaniu lub aktualizowaniu należy wstawić znaki podkreślenia w nazwach pól w pliku. W przeciwnym razie nazwy pól nie będą identyczne.

Do dodawania i aktualizowania danych można używać następujących formatów plików:

 • Plik shape (skompresowany)
 • Plik CSV (.csv) — we współrzędnych długości i szerokości geograficznej musi zostać podane pole przestrzenne.
 • Plik Microsoft Excel — we współrzędnych długości i szerokości geograficznej musi zostać podane pole przestrzenne.

Notatka:

Operacja aktualizacji nie usuwa obiektów. Aby usunąć obiekty przy użyciu przesłanego pliku, zastąp warstwę.

Jeśli w hostowanej warstwie obiektowej włączono edycję offline, można jedynie dodawać obiekty, ale nie można ich aktualizować.

Wykonaj poniższe czynności, aby przesłać plik w celu dodania lub aktualizacji obiektów w hostowanej warstwie obiektowej:

 1. Zaloguj się do instytucji jako właściciel hostowanej warstwy obiektowej lub jako administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu hostowanej warstwy obiektowej.
 3. Kliknij przycisk Zaktualizuj dane na karcie Przegląd elementu hostowanej warstwy obiektowej.

  Zostanie wyświetlone okno Zaktualizuj dane.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej:
  • Dodaj obiekty – wstawia nowe obiekty z pliku do warstwy obiektowej lub wstawia nowe wiersze do warstwy tabeli.
  • Zaktualizuj obiekty — używa wartości z pliku do zaktualizowania wartości atrybutów istniejących wierszy w warstwie. Jeśli warstwa jest warstwą obiektową, można również aktualizować lokalizacje obiektów.
  • Dodaj i zaktualizuj obiekty – wykonuje obie czynności opisane powyżej.
 5. Jeśli hostowana warstwa obiektowa zawiera więcej niż jedną warstwę, wybierz tę, do której mają zostać dodane dane lub która ma zostać zaktualizowana, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Użyj jednej z poniższych metod, aby podać zaktualizowany plik:
  • Kliknij opcję Twoje urządzenie, przejrzyj pliki i wybierz odpowiedni, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  • Przeciągnij plik z pulpitu lub eksploratora plików do okna Aktualizuj dane.
 7. Wskaż, które pola w pliku odpowiadają którym polom w warstwie i kliknij przycisk Dalej.
 8. Pozostałe czynności różnią się w zależności od wybranej opcji aktualizacji, typu aktualizowanej warstwy i rodzaju pól w pliku.
 9. Jeśli aktualizujesz dane, zdefiniuj, które pola w warstwie i pliku jednoznacznie identyfikują każdy obiekt lub wiersz i których można użyć, aby upewnić się, że prawidłowe dane z pliku aktualizują właściwy obiekt lub wiersz w warstwie.
 10. Jeśli aktualizujesz dane w warstwie obiektowej, wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Tylko atrybuty – aktualizuje tylko wartości atrybutów nieprzestrzennych.
  • Geometrie i atrybuty – aktualizuje zarówno wartości przestrzenne, jak i nieprzestrzenne.

  Notatka:

  Jeśli zostanie wybrana opcja Dodaj i zaktualizuj obiekty, dodane obiekty będą zawsze zawierały zarówno atrybuty, jak i geometrie.

 11. Jeśli dodajesz tylko obiekty lub wiersze (nie aktualizujesz), kliknij opcję Dodaj i zakończ, aby dołączyć obiekty lub wiersze. Jeśli tylko aktualizujesz lub aktualizujesz i dodajesz obiekty lub wiersze, kliknij przycisk Zaktualizuj i zakończ.

  Wielkość warstwy i wybrane opcje będą miały wpływ na czas potrzebny do zastosowania aktualizacji. Po zakończeniu tego procesu zaktualizowana warstwa jest dostępna na mapach, w scenach, w zależnych warstwach WFS i w widokach hostowanych warstw obiektowych.