Skip To Content

Najważniejsze wskazówki dla publikujących warstwy hostowane‎

Publikowane warstwy hostowane zapewniają elementy składowe, które pozwalają tworzyć mapy i aplikacje. Dlatego należy rozważyć, jakie dane mają być zawarte w warstwach, kto potrzebuje dostępu do publikowanych danych i w jaki sposób użytkownicy będą korzystać z warstw.

W poniższych sekcjach opisane zostały dwa główne typy warstw hostowanych tworzonych z obiektów przestrzennych, w jaki sposób ich mechanizmy przechowywania wpływają na sposób ich użycia oraz jak kontrolować, kto może edytować te dane obiektowe.

Kiedy należy publikować warstwy kafli lub warstwy obiektowe

Podstawowe typy warstw hostowanych używane na mapach to kafle i warstwy obiektowe. Każdy z tych typów zapewnia inną funkcjonalność i jest używany w innym celu.

Kafle obsługują szybką wizualizację dużych zestawów danych. Opublikuj dane jako hostowaną warstwę kafli, jeśli dane są rzadko aktualizowane i służą przede wszystkim do zapewnienia wizualnego kontekstu dla mapy. Hostowaną warstwę kafli należy także opublikować w sytuacji, gdy trzeba wyświetlić wiele złożonych obiektów w jednej warstwie.

Gdy publikowana jest hostowana warstwa kafli (raster) z hostowanej warstwy obiektowej, można włączyć okna podręczne w hostowanych warstwach kafli, aby umożliwić użytkownikom wyświetlającym mapę interakcję z hostowaną warstwą kafli. Mało prawdopodobna jest na przykład częsta zmiana granic powiatu, więc dane te są dobrym kandydatem na hostowaną warstwę kafli. Jeśli granice te zawierają informacje o ludności, można je wyświetlić w formie poligonów i włączyć okna podręczne w celu wyświetlania informacji o atrybutach.

Jeśli chcesz zapewnić błyskawiczne czasy wyświetlania kafli, ale problemem jest przestrzeń dyskowa na serwerze hostującym lub chcesz tylko sporadycznie aktualizować kafle, opublikuj hostowaną warstwę kafli wektorowych. Pamiętaj, że do tworzenia kafli wektorowych wymagana jest aplikacja ArcGIS Pro.

Jeśli dane są często aktualizowane, a obiekty wymagają edycji, najlepiej opublikować takie dane jako hostowaną warstwę obiektową. Obiekty wyświetlają geometrię, atrybuty i informacje dotyczące symboli dla wektorowych obiektów GIS. Są one przydatne w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba wyświetlenia danych w sieci, wykonania zapytania lub edycji. Kiedy zostaną opublikowane jako hostowana warstwa obiektowa, dane można dowolnie aktualizować i edytować w zależności od potrzeb. Zarządzanie kryzysowe stanowi typowy przykład danych, które często ulegają zmianie. Podczas aktywnego zdarzenia zespoły reagowania kryzysowego mogą komunikować się ze społeczeństwem aktualizując granice katastrofy, dodając nowe lokalizacje schronów ewakuacyjnych i tak dalej. Prezentacja tych danych w formie hostowanej warstwy obiektowej pozwala zespołom reagowania kryzysowego oraz obywatelom na szybkie zapoznanie się z najnowszymi informacjami dotyczącymi zagrożeń.

Jak przechowywać swoje obiekty?

Jeśli posiadasz niewielką ilość danych i będziesz jedyną osobą, która je edytuje, możesz dodawać dane bezpośrednio do mapy w formie warstwy zbioru obiektów. Pliki w popularnych formatach, takich jak CSV, pliki shape i GPX mogą być dodane do mapy jako zbiory obiektów. Istnieje szybki i tani sposób na przechowywanie danych i zarządzanie nimi. Na przykład, jeśli masz arkusz kalkulacyjny zawierający informacje o lokalizacji biur regionalnych, wystarczy, że przeciągniesz go na mapę. Jeśli nie masz danych przechowywanych w pliku, możesz utworzyć własną warstwę w aplikacji Map Viewer (wcześniej była to osobna instalacja beta, teraz jest automatycznie dostępna w portalu), dodając warstwę szkicu. Warstwy szkicu sprawdzają się najlepiej, gdy chcesz dodać tylko kilka obiektów. Zbiory obiektów zapisywane są na mapie i wszelkie wprowadzane zmiany odwzorowywane są na mapie przy jej kolejnym otwarciu.

Jeśli w przeglądarce map Map Viewer Classic mają być używane pliki shape, muszą one być mniejsze niż 2 MB i zawierać mniej niż 4000 obiektów punktowych lub 2000 obiektów liniowych albo poligonowych. Jeśli plik shape jest zbyt duży, generalizacja obiektów jest jednym ze sposobów zmniejszenia rozmiaru takiego pliku i tym samym poprawy wyświetlania w Internecie. Obiekty można generalizować przy użyciu aplikacji komputerowych, takich jak ArcGIS Pro. Operację tę może również wykonać przeglądarka map Map Viewer Classic podczas dodawania pliku do mapy. Generalizacja zmniejsza dokładność warstwy pliku shape do 1 metra w układzie współrzędnych Web Mercator oraz powoduje usunięcie wierzchołków w promieniu 10 metrów w układzie Web Mercator. Operacja ta zachowuje wyświetlane informacje i dokładność wyświetlania obiektów, choć zmniejsza ogólny rozmiar danych i pozwala na szybsze wyświetlanie warstwy na mapie.

Notatka:

Operacja generalizacji nie działa dobrze w przypadku nakładających się obiektów poligonowych, które są przeznaczone do wyświetlania wielkoskalowego, gdyż powoduje tworzenie poligonów resztkowych. W przypadku takich warstw lepiej opublikować hostowaną warstwę obiektową z pliku shape i użyć tej warstwy w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Jeśli dane muszą być edytowane przez wielu użytkowników, opublikuj je jako hostowaną warstwę obiektową. W przypadku publikowania obiektów w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise warstwa (usługa obiektowa serwera ArcGIS Server) działa na serwerze hostującym. Obiekty można publikować przy użyciu portalu lub aplikacji ArcGIS Pro. Z poziomu aplikacji ArcGIS Pro można aktualizować i ponownie publikować dane. Jeśli konieczne jest częste ponowne publikowanie, można zautomatyzować proces przy użyciu skryptów. W przypadku publikowania z pliku w portalu (jeśli nie włączono synchronizacji warstwy) można zastąpić warstwę obiektową.

Określ osoby, które mogą dokonywać aktualizacji obiektów

Jeśli chcesz, aby każda osoba, która ma dostęp do hostowanej warstwy obiektów, mogła aktualizować dane, włącz możliwość edytowania i wybierz typy zmian, które mogą przeprowadzać te osoby. Można na przykład ograniczyć edycję tylko do dodawania obiektów lub aktualizacji wyłącznie istniejących obiektów. Można również zezwolić wszystkim na dodawanie, aktualizowanie i usuwanie obiektów. Należy pamiętać, że jeśli hostowana warstwa obiektowa jest udostępniona publicznie z włączoną opcją edycji, każdy z dostępem do adresu URL hostowanej warstwy obiektowej może edytować dane.

Użytkownik, który jest właścicielem obiektów zapisanych na mapie, może wprowadzać zmiany w przeglądarce map Map Viewer (wcześniej była to instalowana osobno wersja beta, ale obecnie jest automatycznie dołączana do portalu) lub przeglądarce map Map Viewer Classic (wcześniej zwanej również przeglądarką map Map Viewer) przy użyciu dostępnych w nich narzędzi do edycji.

Podczas pracy z hostowaną warstwą obiektową właściciel obiektów, administratorzy instytucji i członkowie grupy udostępnionych aktualizacji, której udostępniono warstwę, mogą również zdecydować o otwarciu warstwy z pełną kontrolą nad edycją, nawet jeśli edycja jest wyłączona. Aby otworzyć warstwę z pełną kontrolą nad edycją, nawet jeśli funkcja edycji jest wyłączona, otwórz warstwę w przeglądarce map Map Viewer Classic. W tym celu otwórz stronę elementu, kliknij strzałkę menu rozwijanego na przycisku Otwórz w przeglądarce map lub Otwórz w aplikacji Map Viewer Classic i wybierz z menu rozwijanego opcję Otwórz w przeglądarce map Map Viewer Classic z pełną kontrolą edycji. Tę opcję możesz również wybrać z menu rozwijanego dostępnego z poziomu tytułu elementu na karcie Moje zasoby na stronie zasobów. Dzięki temu jedynie autoryzowani lub zaufani członkowie instytucji — tacy jak właściciel mapy oraz administratorzy — będą mogli edytować dane na mapie.